Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

55.000

Category:

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

fff

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

fff

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

fff

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

fff

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

fff

w.t   Uj

TRUƠNG ĐẠI HỌC KINH TE QUOC DAN —————-’———ĨOĨoOoỉGS –

NGUYỀN THỊ MINH NGỌC

HOÀN THIỆN CO CẤU TÓ CHỨC CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔNG CÔNG TY XÂY LÁP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Chuyên ngành: Quân lý Kinh tế và Chính sách

III II I JHIIII                                                                                                                             i/

luEn v ‘nthksii kinh doanh vpqulln lý

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ HÒNG VIỆT

lỉà nội, năm 2013

LỜI CẤM ƠN

Đè hoàn thành luận vãn tốt nghiệp "Hoàn thiên cơ cấu tồ chức cùa Còng ty Có phan Tông cóng tỵ Xây lap Dau khi Nghệ An”, cùng VỚI sự cố gang, nồ lực của bán Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an thân, tôi đà nhận được lất nhiều sự giúp đờ từ phía nhà trường. giáo viên hướng dần. Ban lãnh đạo vã cân bộ công nhân viên của Còng ty Co phan Tông cõng ty Xây lap dầu khi Nghệ An.

Trước tiên, tôi xin gùi lời cám ơn chân thành tới cãc thầy cô giáo khoa Quàn lý. trường đại học Kinh tế quốc dân đã tận tinh giăng dạy. hướng dần và tạo mọi điều kiện trong quá trinh học tập tại trường thời gian Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an qua.

TỎI cùng xin gửi lời cam on sâu sac đến T.s Bin Tin Hong Việt đã trực tiếp hướng dần vã giúp đờ tói trong quá trình thực hiện đề tãi này. Có Lã người đà chi bào và hướng dần tận tinh cà về kiến thức và kỹ năng để giúp tôi hoàn thành tốt luận văn của mình.

Và tòi cũng xin chân thành câm ơn Ban lãnh đạo. các phòng ban. đơn vị trực thuộc, các anh chị. đồng nghièp Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an cùa Còng ty cổ phan tồng công ty xây lắp dầu khí Nghệ An đã tạo mọi điểu kiện và tận tinh giúp đờ tói hoãn thiện luận văn này.

Cuối cùng, tôi xin gưi lời câm ơn tới các bạn học viên trong nhóm, cùng lớp vã cùng khóa đà hả trợ vã giúp đờ tói hoàn thanh luận vãn này.

HỌC MÊN K20

Nguyễn Thị Minh Ngọc

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ VTF.T TẤT

DANH MỤC CÁC HĨNH VẼ

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an DANH MỤC CÁC BANG BĨÊr

TÓM TÁT KÉT QUÀ NGHIÊN cút: LU ẶN VĂN

MỜ DẢI

CHI ONG 1. co SỜ LÝ LUẬN VẺ HOÀN THIỆN co CẤU TÓ CHÚ c

CỦA DOANH NGHTF.P

I. I. I  Khái niệm cơ can rồ chức của doanh nghiệp

 • 1.1.3  Các thuộc tính cơ băn của cơ cấu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công

ty xây lắp dầu khí nghệ an tỡ chức doanh nghiệp

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THựC TRẠNG co CÁI Tớ CHỨC CÙA

CÔNG TY CÔ PHẨN TỚNG CÔNG TY XÂY LAP DẰU KHÍ

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an NGHẸ AN………………………………………………………………..’………………………….

 • 2.1    Tông quan về Công ty Cô phan Tông công ty Xây láp Dầu khí

Nghệ An

 • 2.2.   Phân tích các yểu lố ành h tròng đến co cấu tô chức cùa công ty cô Hoàn thiện cơ cấu tổ

chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

phẩn Túng công ty xây lap Dầu khi Nghệ An

 • 2.2.1 …………………………………………………………………………………………….. Cãc yếu lo mõi

trường ben ngoài

 • 2.3 Thực trạng co cáu tô chức cùa Công ty cồ phần Tông công ty xây

lap Dầu khi Nghệ An

2.3.4  Thực trạng quyền hạn và trách nhiệm

 • 2.3.5  Thực trạng Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí

nghệ an cắp quân lý và tam quăn lý

 • 2.4 Đánh giá cơ cấu tổ chức cùa Cóng ty Co phần Tống công ty Xây lắp

Dầu khi Nghệ An

 • 2.4.2.  Điềm mạnh cùa cơ cấu tồ chúc Còng ty cỗ phần Tống còng ty Xây lắp Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

dầu khí Nghệ An

 • 2.4.3  Điềm yếu cùa cơ cấu tồ chúc Cõng ty cồ phần Tồng cõng ty Xây láp dầu

khi Nghệ An

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN cơ CẤU TÓ CHỨC CỦA

CÔNG TY CỎ PHẤN TỎNG CÔNG TY XÂY LẤP DẤU KHÍ

NGHẸ AN

 • 3.1   Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tô chức của Công ty Cô phần Tông

công ty Xây lắp Dầu khi Nghệ An Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an đến niim 2020

 • 3.2   Một số giài pháp hoàn thiện cơ cấu tô chức của Công ty Co phần

Tông công ty Xây lap Dầu khí Nghệ An

3.2.1 Đe xuất mỏ hĩnh cơ cấu to chức mới

 • 3.2.3  Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an Tảng

cường sừ dụng quyền hạn tham num vã quyền hạn chức năng

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an

<<<123>>>

PVNC

Cõng ty Cồ phần Tồng còng tỵ Xây lắp dầu khí Nghệ An

ƯBND

ưy ban nhân dãn

CBCNV

Cán bộ cóng nhân viên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tổng công ty xây lắp dầu khí nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart