Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

fff

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

fff

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

fff

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

fff

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

fff

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

fff

LỜI MÒ ĐÀU

 • 1. tính câp thiêt của đê tài

Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng.là tổ chức thu hút tiêt kiệm lớn nhât trong hau hêt mọi nên kinh tê.việc kinh doanh ngân hàng trở thành một linh vực cạnh tranh quyêt liệt và tiêm ẩn nhiêu liu ro nhât.việc thờng xuyên tự xem xét đánh giá điểm mạnh điêm yêu là một cách tốt nhât đê NHTM tim ra các giai pháp khác phục nhọc điêm .phát huy u điêm cũng nh bào vệ ngân hàng trớc các rùi ro có thê xảy đên.Đó là một trong các lý do khiên cho Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội công tác phân tích báo cáo tài chính đổng một vai trò hẽt sức quan trọng và là việc lãm khống thẻ thiêu đỏi với bât kỳ ngân hàng nào.Phàn tích cho phép các nhà quàn trị nhìn nhận đúng đan vê khã nâng,sức mạnh.cùng nh nhùng hạn chẻ trong quá trình quán lý kinh doanh cùa ngân hàng.trẽn cơ sớ đó .nhà quàn lý có thê xác định đúng đắn mục tiêu và chiên lợc kinh doanh đổng thời tìm ra các biện pháp sát Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thực huy dộng mọi khà nang tiêm tàng vào quá trình kinh doanh nhâm nâng cao hiệu quá hoạt động cùa doanh nghiệp.Mạt khác thòng qua phàn tích các cơ quan chức nâng ,các nhà đáu t.các nhà cho vay.các chú nợ.khách nợ của ngân hàg thây đợc thực chât hoạt dộng kinh doanh .thực trạng tài chinh cùa ngân hàng.từ đó giúp cho họ có thể đa ra các quyêt định quan trọng khi họ có quan hệ kinh tê với ngân Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội hàng.

Trài qua hon 15 năm hình thành và phát triển. NHTMCP Quân Đội đang dan trờ thành một ngàn hàng có uy tín trên thị trờng tài chính trong nớc. Tuy nhiên, cũng nh phần lớn các NHT.M khác hiện nay, công tác phân tích báo cáo tài chính hại Ngàn Hàng Quân Đội còn đang ở chặng đầu cùa quá trình phát triển, hệ thõng chi tiêu phân tích và phơng pháp phán tích còn gap nhiêu khó khan cả vê li luận và Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thực tiễn. Đây thực sự đang là một vân đê nổi cộm và gây ra những ành h- ớng tới chât lợng và hiệu quà của cóng tác quàn trị và điêu hành ngân hàng. Vì những lí do đó em đã mạnh dạn chọn đê tài •• Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngàn Hãng thưong mại cố phần Quân Đội” làm đê tài cho khoá luận tot nghiệp .

 • 2. Mục đích nghiên cím của đe tài

 • – Hẻ thông, phân tích luận Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội giãi và làm rõ hơn 1 sỏ vân để lý luân vê báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính cùa NHTM

 • – Phân tích đánh giá đúng mức cóng tác phân tích báo cáo tài chinh của ngân hàng TMCP Quân Đội.

 • – Đé xuât hệ thòng giài pháp nham hoàn thiện còng tác phân tích báo cáo tài chính cùa NHT.MCP Quân Đọi

 • 3. Phạm vi đoi tọng nghiên cím.

Chuyên đề chi tâp trung nghiên cứu về cóng tác phân tích báo cáo tài Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chinh ở ngân hàng thơng mại cô phần quân đội lấy thực tế hoạt đòng kinh doanh ngàn hàng TMCP Quân Đội trong thời gian từ 2006-2008 làm cơ sỡ minh chứng.

 • 4.  Phơng pháp nghiên cứu

Chuyên đề sờ dụng tổng hợp các phơng pháp bao gồm: phơng pháp duy vật biên chứng, phơng pháp duy vật lịch sư kết hợp với các phơng pháp phân tích, tống hợp. thông kẻ. luân giài, so sánh và t duy logic kinh tế với hệ thông Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội sơ đó. bàng biếu nhằm làm sáng to vấn để đặt ra trong quá trình nghiên cứu.

 • 5.  Kết câu đề tài

Ngoài phán mở đầu. kết luận và danh mục tài liêu tham kháo, nội dung chuyên đề gồm 3 chơng:

Chong ỉ: Những ván đế cơ bán vẻ phán tích báo cáo tài chính cha

NHTM

Chong 2: Thực trạng tác phán tích báo cáo tài chính tại

NHTMCP (Juan Đọi

Chong 3: Một so giãi pháp hoàn Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thiện cóng tác phan tích báo cáo tài chính tại NHTMCP Quan Đội

CHONG 1

NHỮNG VÂN ĐỀ CO BÁN VE PHẢN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NHTM

 • 1.1. ĐẶC TRNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÙA NHTM:

 • 1.1.1.  khái niệm và chức năng cha NHTM:

  • 1.1.     ỉ.ỉ.khái niệm:

Ngân hàng là một trong các tố chức tài chính quan trọng nhất của nén kinh tế.ngân hàng bao góm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển cùa nền kinh tè’ nói Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chung và hệ thồng tài chinh nói riêng,trong đó ngân hàng thơng mại thòng chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mò tài sãn.thị trờng và số lợng các ngân hàng.

> Khái niệm: NHTM là loại hình tố chức tin dụng đợc thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng( hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng VỚI nội dung thờng xuyên là nhận tiẻn gin.sir dụng sô’ tiền này để cấp tin dụng và cung cấp các dịch vụ Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thanh toãn)và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận

1.1.1.2, chức nàng ctìa NHTM:

Với hãn chát Là trung gian tài chính .NHTM có các chức năng cơ bàn Là luân chuyến tài sản,chức nang trung gian thanh toán và thong qua hai chức nang trên NHTM còn thực hiện chức năng tạo tiền.thực hiện tốt các chức năng trẻn.NHT.M có vai trò rất quan trọng trong nén kinh tê và một điều không thế Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội phù nhận là đế có đợc một nền kinh tế thị trờng phát triến thì không thê thiếu sự có mạt cua các ngân hàng.với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận các ngân hàng tiên hành các hoạt động kinh doanh và không ngừng phát triển các hoạt động đó.sản phẩm dịch vụ của ngân hãng rất phong phú đa dạng đạc biệt lã trong giai đoạn còng nghệ phát triển nh vũ bão hiện nay thi danh mục sàn phàm dịch vụ ngân hàng không ngừng đợc mờ rộng. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội song các sán phẩm ngân hàng có thể khác nhau ớ những tiện ích bổ sung.vể cốt lõi thì đéu là hình thức biếu hiện cùa các hoạt đòng chu yếu sau cùa ngân hàng

r Trung gian tài chính:

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu Là chuyến tiết kiệm thành đầu t.đòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại cá nhân vã tố chức trong nén kinh tê:( I) Các cá nhân và tố chức tạm Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thời tham hụt chi tiẻu.tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đáu t vợt quá thu nhập và vì thế họ Là những ngời cấn bổ sung vốn. Và (2) các cá nhân và tổ chức thặng d trong chi tiêu,tức Là thu nhập hiện tại của ho lớn hơn các khoản chi tiẻu cho hàng hoá.dịch vụ và do vậy họ có tiên đẻ tiết kiệm.Sự tổn tại của hai loại cá nhan vã tổ chức trên hoàn toàn độc lạp với Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội ngân hàng.điều tất yếu là tiền sẽ chuyên từ nhóm (2) sang nhóm (I )nếu cà hai cùng có lợi.Nh vậy thu nhập gia tăng là động lực tạo ra mối quan hệ tài chính giữa hai nhóm.Nêu dòng tiên di chuyên VỚI điều kiên phải quay trờ lại với một I- ợng lớn hơn trong một khoáng thời gian nhất định thì đó đợc goi là tín dụng.Nếu khống thì đó là quan hệ cấp phát hoạc hùn vón.Quan Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội hệ tin dụng trực tiếp đã có từ lâu và tổn tại cho đến ngày nay.

Tạo phong tiện thanh toán:

Tiên vãng có chức nang quan trọng là làm phơng tiện thanh toãn.các NH đã không Lạo đợc tiền kim loại.các NH thợ vàng tạo phơng tiện thanh toán khi phát hành giấy nhận nợ với khách hàng.giấy nhận nợ do NH phát hành với u điểm nhất định dã trở thành phong tiện thanh toán rộng rãi đợc nhiều ngời chap nhận. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội khi NH cho vay ,số d trên tài khoản tiền giri thanh toán cùa khách hàng tang lên,khách hàng có thể dùng để mua hàng hoá và dịch vụ.

Do đõ bâng việc cho vay các NH dã tạo ra phong tiện thanh toán(tham gia tạo ra MD.Toàn bộ hệ thống NH cùng tạo phong tiện thanh toán khi các khoán tiền gừi đợc mờ rộng tìr NH này đến NH khác trên cơ sở cho vay.

> . Trung gian thanh toán: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

NH trờ thanh trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hau hết các quốc gia.Thay mạt khách hàng ,NH thực hiện thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ.để việc thanh toán nhanh chóng.thuận tiện và tiết kiệm chi phí.NH đa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán nh thanh toán bang sec.uỷ nhiệm chi.nhờ thu.các loại thè I Cung cấp mạng lới thanh toán điện tư .kết nối các quỳ và cung Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội cấp tiền giấy khi khách hàng cần.Các NH còn thực hiện bù trừ với nhau thông qua NH trung ong hay thông qua trung tâm thanh toán.NH trớ thành trung tàm thanh toán quan trọng và có hiệu quả.phục vụ đác lực cho nền kinh tê toàn cáu.

1.1.2 Đặc trng hoai (lộng kình doanh của NHTM:

NH là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho cõng chúng và doanh nghiệp.Thành cõng của NH phụ thuộc vào Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội nâng lực xác định các dịch vụ tài chinh mà xã hội có nhu cầu.thực hiện các dịch vụ đó một cách có hiệu quà.vì vậy việc nghiên cứu các đạc trng hoạt động kinh doanh cùa NH lã còng việc quan trọng và can thiết.hoạt động NH có các đặc trng sau:

1.1..2.1. Chù thê thòng xuyên nhặn và kinh doanh tiến gừi:

Có thế nói .NH dã kinh doanh một hàng hoá đạc biệt trên Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thị trờng.Đó chinh là tiền tệ với đặc tính xà hội hoá cao.tính câm ứng và nhạy bén đối với mọi sự thay đòi trong nén kinh tê.Đây chinh là đạc điểm phân biệt lình vực kinh doanh NH với lình vực kinh doanh khác.Giá cà trong lỉnh vực kinh doanh NH là lai suất,sự vận động lên xuống cùa lai suất.ành hớng đến nhiều mòi quan hệ kinh tế khác nhau.sự biên đòng cùa lai suất có tác dụng điều Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tiết kinh tế-xã hội khác nhau.Sự biến động cùa lãi suất có tác dụng điều tiết cân bang thị tròng và là thông báo h- ớng dản ngời sàn xuất và ngời tiẻu dùng trong hành VI kinh tê cùa họ.Lãi suất cũng là một yếu tố thu hút khách hãng đến VỚI NH hiệu quá nhất.

1.1.2.2.     Nguồn vón chú yêu de các NH tiên hành hoạt dộng kinh doanh là vòn huy

dộng:

Điếm khác nhau cơ bàn trong nguồn vốn cùa NHTM Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội và các doanh nghiệp phi tài chính là:các doanh nghiệp phi tài chính hoạt động dựa trẽn von tự có là chu yêu trong khi đó vốn tự có chiếm I tỳ rất nho trong tống nguồn vón của NH.các NHTM kinh doanh chù yêu từ nguồn vón huy động từ nển kinh tê’ .vốn huy động cùa NHTM bao gómmguón tiền gùi cùa dân c và các tó chức kinh tế; nguổn tiền vay trong dó có vay cúa NHNN.TCTD trong nớc và nóc ngoài; Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội nguổn tién từ phát hành giấy tờ có giá nh chứng chi tiền gùi, trái phiếu và các giấy tờ khác.Trong đó,nguồn tiền gửi chiếm vị trí quan trọng do tinh chất dổi dào và chi phí thấp cùa nó.

Nguồn von huy động là nguyên liệu chính trong hoạt động kinh doanh cùa NH, cơ sớ đế NH thực hiện các hoạt động đầu t vã cho vay.Đổng thời dây là nguồn vốn tạo ra khoãn chi phí chính trong hoạt động kinh doanh Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội cùa NH gốm chi phí trả lãi và chi phí phi lãi liên quan đến huy động vón.Những rủi ro gán với hoạt đòng huy đòng vòn gổm: Riu ro thanh khoản, lúi ro lãi suất, rủi ro tý giá, rùi ro thừa vonZ

Dạc tmg này ánh hớng lớn tới còng tác lập và phân tích BCTC cua NHT.M nhằm xác định hợp lý .hiệu quá và rủi ro trong hoạt động kinh doanh NH.

ỉ. 1.2.3 Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Hoạt động kinh doanh cna NH mang tính dã dạng phong phú và hàm chứa nhiểtt rủi ro:

Các NHT.M đã tạo ra cơ hội thu lợi nhuận cho mình bâng cách tự nhận lấy về mình những rùi ro cã từ phía ngời gứi tiền và ngời vay tiền và tạo ra phong

thức, cách quán lý .phòng ngừa loại trừ các loại rùi ro đó. Những rủi ro đạc trng trong kinh doanh NH gốm:

Rái ro lài suất: thực chất Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội là rủi ro về giá cã.Đó Là khoán lỏ tiềm Làng mà NH pái gánh chịu khi lãi suất thị trờng biên đòng.Nguyên nhân của rủi ro lãi suất là sự mất cân đối về kỳ hạn cùa tài sàn nợ và tài sàn có.

Rãi ro tín dạng: Là khoản lỗ nêm tàng vón có đợc tạo ra khi NH cấp tin dụng cho khách hàng.Rủi ro tín dụng luôn tiềm ân trong toàn bộ d nợ cho vay cùa NH và gắn liền với Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội khả năng khách hàng không trà nợ theo hợp đóng.

Rủi ro hổi đoái: Là những khoán lỏ tiểm tàng mà NH pái gánh chịu trong kinh doanh hối đoái. Nguyên nhân cùa rủi ro hối đoái là NH duy trì trạng thái hối đoái và tỳ giá trên thị trờng thay đỏi.

Rái ro thanh khoán: Là nguy co NH mất kha năng chống đờ các luồng tiền ra .Đó là tình trạng NH không thẻ’ có nguồn vón với chi phí thấp tại đúng thời Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội điếm cần đến nó.

1.2 Phan tích BCTC cùa NHTM:

 • 1.2. ỉ. Các loại báo cáo tài chính cna NHT.M:

1.2.1. l.Báng cân dõi ke toán:

Bang cân đối kế toán là một BCTC tổng họp.phàn ánh một cách tổng quát tình hình tài sán và nguổn hình thành tài sàn cùa NH tại một thời điếm nhất định.th – ờng là ngày cuối của kỳ hạch toán.

Kết cấu Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội cùa báng cân đòi kế toán đọc chia làm 2 phan:

1/Tài sàn: Phàn ánh toàn bộ tài sàn hiện có cùa NH ,bao gổm: Tài sàn ngán hạndoại A) và tài sàn dài hạndoại B).Mói loại đó lại bao gồm nhiều chi tiêu khác nhau đợc sáp xếp theo một trình tự phũ họp với yêu cầu của cóng tác quàn lý trong từng giai đoạn.Xét về mặt kinh tế.các chi tiêu ờ phan này phán ánh số tài sàn Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội hiện có cua NH ớ thời điếm lập báo cáỡịcòn xét về mạt pháp lý,nó phán ánh vòn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quàn lý lâu dài của NH.

2”nguon von: Phản ánh nguồn hình thành nên tài sán bao gốm : Nợ phải trá(loại A) và vốn chú sò hùndoại B).MỎi loại loại A và B Lại bao gồm nhiều chi tiêu khác nhau và cùng đọc sap xếp theo một trình tự thích họp vói yêu cầu cùa cõng tác quán lý Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội .Xét về mạt kinh tế ,các chi tiêu thuộc phán nguồn vốn phán ánh các nguồn hình thành nên tài sàn có cùa NH;còn xét về phong diện pháp lý ,các chi tiêu này phản ánh trách nhiệm pháp lý cùa NH đối VỚI các đối tọng đầu t vô’n(nhà nớc.cổ dóngZ)cũng nh VỚ! khách hàng thông qua cõng nợ phái trà.

 • 1.2.1.2. báo cáo két quà kình doanh:

B KhoThuVien.com

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện kế toán các khoản chi tại đài phát thanh và truyền hình bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn toán ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai hà nội chi nhánh huyện gia lâm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại trường trung cấp công nghệ và quản trị đông đô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá thực trạng và định hướng cung cấp nước sạch sinh hoạt cho thành phố thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên văn phòng tại công ty cổ phần dệt may huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart