Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

48.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

Add your review

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

* * *

NGUYỀN TĨĨÚY ĨTÂNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỬA CỤC KỸ THUẬT NGIIIẸP vụ

– Bỏ C ÔNG AN

LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẼN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

A A A

NGUYÊN THÚY HẰNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẤN LÝ CHI Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC CỦA CỤC KỸ THUẬT NGHIỆP vụ

– BỌ C ÔNG AN

Chuyên ngành: Kinh tể phát triển Mã số: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ PHÁT TRIÊN

NGƯỜI HƯỞNG DẦN KHOA HỌC: GS.TS NGÔ THÁNG LỢI

LỜI cAm đoan

Tôi đà đọc và hiểu về các hãnh VI vi phạm sự trung thực trong học thuật. TÒI cam kết băng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an phạm yêu cầu về sư trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 20 ì 9

Tác già iuận văn

Nguyễn Thúy Hằng

LÒI C ẢM ON

Đề tài “Hoàn thiện công rác quan lý chi ngân sách nhà nước cua Cục Kỳ thuật nghiệp vụ – Hụ (‘ông an" là kết quá lừ sự nồ lực học tập. ren luyện và nghiên cứu cùa tôi trong quá trinh làm việc thực tế và học tập. Đè hoàn thành luận vãn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an nãy, lôi xin được bày ló lòng bicl <m chân ihành đen quý ihây cò, các đông nghiệp, người thân vã tất cá bạn bê dà giúp dờ. dộng viên tôi trong suốt thòi gian thực hiện luận vãn này.

ròi xin trân trọng câm on thầy giáo GS.TS. Ngô I hàng Lợi, người đà lận tình hướng dần. góp ý vã giúp tòi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.

Cuối cùng, tòi xin chân thành cám ơn các thầy Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an giáo, cò giáo trong Khoa Kề hoạch và Phát triển. Viện dào tạo sau Đại học – Tnrờng Đại học Kinh tế quốc dàn. các dồng chi lành dạo. cán bộ Cục Kỳ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an dã tạo diều kiện thuận lợi cho tôi được nghiên cửu luận văn và cung cấp các số liệu thực tế giúp tôi hoàn thành luận vãn thạc sỳ này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Tác già luận văn

Nguyễn Thúy nằng

MỤC LỤC Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC BÀNG BIẺU, HÌNH

MỞ ĐÀU

CHLÍƠNG 1: KHUNG NGHIÊN cứu VÈ CÔNG TẤC QUẤN LÝ CHI NGÂN

SÁCH NHÀ NƯỚC CÙA ĐƠN VỊ Dự TOÁN CÁP III NGÀNH CÔNG AN ….8

 • 1.2. Cóng tác quàn lý chi Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an ngân sách nhà nước cùa đơn vị dự toán cấp III

ngành Công an

 • 1.2.1. Phân cấp quân lý chi ngân sách nhà nước vả quân lý chi ngân sách nhà

nước cùa đơn vị dự toán cấp III ngành Công an

 • 1.2.2. Công tác quân lý chi ngàn sách nhà nước của dơn vị dự toán cap III

ngành Công an

 • 1.2.3. Yêu cầu và tiêu chi đánh giá về việc đâm bão các yêu cầu đặt ra trong quân lý chi ngân sách Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của

cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an nhã nước cua đơn vị dự toán cap III ngành Công an

 • 1.3. Những nhân tố ành hường đến công tác quàn lý chi ngân sách nhà nước

của đơn vị dự toán cấp III ngành Công an

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CÔNG TÁC QUẤN LÝ CHI NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC CÙA CỤC KỸ THUẬT Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an NGHIỆP vụ – BỌ CÒNG AN ……………………..’.  ……... 1…L…LJ…….………………..’……..’………’.

 • 2.1. Khái quát về chi ngân sách nhà nước cua Cục Kỹ thuật nghiệp vụ – Bộ

Công an (đơn vị dự toán cấp III)

2.11. Giới thiệu chung về Cục Kỳ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an

 • 2.2. Thực trạng công tác quàn lý chi ngân sách nhà Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an nước cùa Cục Kỹ thuật

nghiệp vụ – Bộ Công an

 • 2.2.1. Nội dung vả quy trinh quân lý chi ngân sách nhả nước của Cục Kỳ thuật

nghiệp vụ – Bộ Công an

 • 2.2.2. Phương pháp quản lý chi ngân sách nhà nước cùa Cục Kỳ thuật nghiệp

vụ – Bộ Công an

 • 2.2.3. Bộ mây quân lý chi ngân sách nhà nước của Cục Kỳ thuật nghiệp vụ – Bộ

Công an

 • 2.2.4. Thực trạng đâm bão các yêu cầu đặt Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an ra trong quân lý chi ngân sách nhà

nước cùa Cục Kỳ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an

 • 2.3. Những nhân tố ành hường đến công tác quàn lý chi ngân sách nhà nước

cua Cục Kỹ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an

 • 2.4. Đánh giá công tác quan lý chi ngân sách nhà nước Hoàn thiện công tác

quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an cua Cục Kỹ thuật nghiệp vụ – Bộ Công an

2 .4.1. Nhùng mặt được

2 .4.2. Hạn chế

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÀN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CỤC KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ – BỌ CÒNG AN

 • 3.1. Định hướng hoãn thiện công tác quán lý chi ngân sách nhà nước cùa Cục

Kỹ thuật Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an nghiệp vụ – Bộ Công an

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước của cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart