Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

48.000

Category:

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

fff

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

fff

TRƯỞNG BẠI HỌC KINH ‘ll QUÓC DẤN

C8»>

ĐÀO THỊ PHI ONG THÃO

HOÀN THIỆN CÔNG TẤC QUẤN LÝ em TRÀ

11 Pllí k’ll Á1 Cllf ‘x llí-‘XII TÍ ‘ orv Ito Illi’X! V TÍ‘ II I ill lYll-l.’l ■- lit. .1 vl-l’liI k      I v.1’7 Illi-1’1 1 IE

CỦA BÁO HTF.M XÃ HỌĩ THÀNH PHÔ HÀ NỌT

ÁN VĂN 1HAC SỸ KINH TÉ PHẤT TRIỀN

♦ •

*                                                  I Hoàn thiện công tác quản lý

chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội cxriiaUed: L ,;ish (urrted States)

HA Nội. năm 2018

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUÔC DẤN

LJ («80

DÀO Tin PTTVƠNG TTĨÀO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUÀN LÝ CHI TRẢ

H PHÍ KỈLÚM CHÌ A BỆNH ri QUỲ BÀO 111ÉM Y TẼ CÙA BÀO 1Ỉ1ÉM XÃ Hội

T1LỶN11 PHÓ HẤ NỘI Chuyên ngành: Kỉnh tố phát triển

MÃ NGÀNH: 8310105

LUẬN VĂN THẠC SĨ¥ KINH TÉ PHÁT TRĨÉN

Người hưóng (lần khoa học: GS Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội .TS. NGO THĂNG LỢI

LỜ1 CAM DOAN

rỏi đã đọc vã hiểu về các hãnh vi vi phạm sự trung thục trong học thuật. Tói cam kết bang danh dự cá nhãn rang nghicn cứu náy do tôi thực hiên vá khong VI pham yêu cấu vẽ $ự Trung Thực trong học thuãt.

Hà Nội. /Igày thảng iKÌni 201 s

Tác giã luạn van

Đáo I hi Ehiro’ng Thảo

Ĩ.ỜI CĂM ơx

Trong suốt quá trinh hoc táp và Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội hoán thánh luân van náy. tôi đà nhãn được sư hướng dần. giúp đờ quý báu cũa các thảy cô. các anh chi. các cm vá các ban. Vời lóng kinh trong vả biết ơn sâu sác tôi xin đươc bảy tõ lới cám ơn chân thánh tới:

Viện Đáo tạo sau đại học, khoa Ke hoạch phát triển – Trường Đại học Kinh tế Quốc dàn dã lạo điều kiện thuận lợi giúp dờ lõi trong quá trình học tập và hoàn thành luận vãn. Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội

GS.TS Ngõ Thang I ựi là người thầy hướng dán khoa học dã hết lõng giúp dở, hướng dần. dõng viên vá tao moi điẻu kiên thuân lơi cho tôi trong suốt quá trinh hoe tãp vá hoán thành luân van Tồt nghiẽp.

Các thầy cò ưong hôi dõng đánh giá luân vân đă cho tôi nhừng đóng góp quỹ báu vá chân thánh đê hoán chinh luân văn.

ròi xin gui lời cam <m chân thành nhất lới lãnh dạo Bao hiềm xã hội Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội thành plK’ Hã Nội. các dồng nghiệp. lạn líê. những người thán Intng gia dinh dã luôn bén cạnh dộng viên, giúp dữ lõi hục lập lãin việc vã hoàn thành luận vãn..

Ilã Nội. ngày thànỊĩIKÌOI201$

l ác già luận van

Dáo Thị Phương Thao

MỤC I .ỤC

LỞI CAM DOAN

I.      ỜI CẤM ON

DANH MỤC CÁC ( HÌÍVIÉT TẤT DANH MỤC BÂNG BIÊr.SODÒ

DANH MỤC HÌNH VE

TÓM TẢT LUẬN VẢN

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của


bảo hiểm xã hội thành phố hà nội 1 .Tinh cáp thiét cùa để tải:

CHƯƠNG 1: KHUNG LÝ TIIUYET NGHIÊN CƯU C ONG TÁC QUẤN LÝ CTH TRA c IH Pin KHÁM CHƯA BỆNH Từ QUY BAO IHEM ¥ TE C ÙA co QUAN BÃO H1ÊM Y I É U.4O

  • 1.1.  Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội Chi trả chi phi KCB lír quỹ BHYI cùa cư quan bão hiểm xã hội (loi vói cư

sữKCB BHY1 H10

  • 1.1.1.  MỘI sổ khái niệm liên quan………………………………………………………………..1110

  • 1.1.2.  Chi ưã chi phi KCB BIIYT vá các bẽn có liên quan đền chi ưã chi phi KCB

BIIYT…………………………………………………………………………………………………………….1544

  • 1.2.  Cứng lac quân l< chi trà chi phi KCB tirqiặ BHY I cùa cư quan Bào liĩềni xã hội 1844

1.2.1 Khái niêm vá yêu cáu đẠt ra đôi VỚI công tác quân lý’ clú trá clú Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội plú khâm

chừa bệnh từ quỳ BHYT…………………………………………………………………………………1844

1.2.2 Nói dung công lác quan lý chi tra chi phí KCB lữ quỹ BHYT cua cư quan Bao hiềm xá hội…………………………………………………………………………………………………….1948

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội
Hoàn thiện công tác quản lý chi trả chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart