hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Add your review

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
* • » «

NGO THỊ BICH THUY

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
THEO HƯỚNG Tự CHỦ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

 • *

HÀ NỘI-2014

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGÔ THỊ BÍCH THỦY

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO
HƯỚNG Tự CHỦ TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG LẬP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÁC NINH

LUẬN VÃN THẠC sĩ

CHUYÊN  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh NGẢNH: QUẢN LY KINH TÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

GS.TS. Đỏ KIM CHUNG

HÀ NỘI – 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CAM ĐOAN

 

 

 

Tôi xin cam đoan rang:

Sổ liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bổ trong bất kỳ công trình nào khác.

hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh Mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận vãn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gổc.

Ngày tháng nám 2014

Tác già

Ngô Thị Bích Thủy

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận vãn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

LỜI CẢM ƠN

Sau khi học xong chương trình Cao học Quản lý kinh tể nông nghiệp của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện nông nghiệp Việt  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh Nam), được sự giúp đờ của GS.TS Đồ Kim Chung; Ban giám hiệu, các phòng ban chức năng cữa trường Cao đẳng Thủy sản – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên và
cac giao vien trong IO DỌ Ilion K1I1I1 le nong ngiuẹp va <4111111 sacn nọc viẹn nong nghiệp Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành luận văn “Hoàn thiện công tác quàn lý tài chính theo hướng tự chù tại các trường Cao đàng công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Tôi  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh hy vọng Luận vãn này sè giúp cho Ban giám hiệu tnrờng Cao đẳng Thủy sân, Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên nói riêng và các trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tinh Bắc Ninh nói chung thấy được ưu, nhược điểm trong công tác quàn lý tài chính theo hướng tự chủ đề từ đó hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ trong thời gian tới. Luận văn đã có nhiều cổ gắng, song không tránh khỏi thiểu sót, rất mong  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đờ cùa GS.TS Đồ Kim Chung; Ban giám hiệu, các phòng ban chức năng cùa trường Cao đẳng Thủy sàn – Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên, các giáo viên trong Tổ bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các thành viên trong gia đình nhà tôi.

Ngày tháng nâm 20 ỉ 4

Tác giã

Ngô  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh Thị Bích Thủy

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận vân Thạc sỹ Khoa học Kinh tế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………………………………………. ii

LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………………………………….. iii

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………….. iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT………………………………………………………………………….. vii

DANH MỤC BÀNG……………………………………………………………………………………….. viii

DANH MỤC Sơ ĐỒ, BIỂU ĐỒ…………………………………………………………………………. ix

PHẤN I: MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………. 1

 • Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài…………………………………………………… 1
 • Mục tiêu chung………………………………………………………………………………………. 3
 • Mục tiêu cụ thê hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh 3
 • Câu hỏi nghiên cứu………………………………………………………………………………… 3
 • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………… 4
 • Đối tượng nghiên cửu của đề tài………………………………………………………………. 4
 • Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………………………… 4

PHẦN II: TỐNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN cứu…………… 5

 • Cơ sở lý luận về quàn lý tài chính tại các trường Cao đẳng công lập              5
  • Bàn chất quản lý tài chính theo hướng tự chữ, tự chịu trách   nhiệm              5
  • Vai trò cùa việc thực hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh hiện công tác tự chủ tài chính tại các cơ sờ đào

tạo công lập…………………………………………………………………………………………………………… 12

 • Đặc điếm quàn lý tài chính theo hướng tự chừ tại các trường Cao đẳng

công lập………………………………………………………………………………………………. 14

 • Nội dưng nghiên cứu công tác quản lý tài chính theo hirớng tự chừ

tại các trường cao đẩng công lập…………………………………………………………….. 15

 • Các yếu tố ành hường đến quản lý tài chính tại các trường cao

đẳng công lập………………………………………………………………………………………. 34

 • Cơ sờ thực tiễn trong việc quản lý tài hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh chính theo hướng tự chu tại trường cao đắng công lập…………………………………….    38
  • Kinh nghiệm quân lý tài chính ở các tiường Cao đẳng, Đại học trên thể giới… 38

Học viện Nông nghiệp Việt Nam — Luận vãn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế                                        Page iv

 • Bài học kinh nghiệm về quân lý tài chính theo hướng tự chủ tại các

trường Cao đẳng, Đại học ở Việt Nam…………………………………………………….. 39

PHẨN   III ĐẶC ĐIỀM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Cửu hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh                                    43

 • Đặc điểm địa bàn nghiên cứu…………………………………………………………………. 43
 • Điều kiện tự nhiên………………………………………………………………………………… 43
 • Điều kiện kinh tế xã hội………………………………………………………………………… 44
 • Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu……………………………………………………. 45
  • Phương phấp nghiên cứu……………………………………………………………………….. 46
   • Phương pháp tiếp cận……………………………………………………………………………. 46
   • Phương pháp chọn điềm kháo sát……………………………………………………………. 46
   • Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………………………………. 46
   • Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin………………………………………………… 47
  • Các tiêu chí đánh giá công tác quàn lý tài chính theo hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh hướng tự chù tại

các trường cao đằng công lập Việt Nam………………………………………………….. 48

PHÀN IV KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN…………………………………….. 52

 • Thực trạng công tác quân lý tài chính tại trường cao đẳng công lập trên

địa bàn tinh Bác Ninh…………………………………………………………………………………………………………… 52

 • Cơ chế tự chù, tự chịu trách nhiệm về chức năng nhiệm vụ và tổ chức

bộ máy…………………………………………………………………………………………………………… 54

 • Tự chù về các nguồn thu……………………………………………………………………….. 65
 • Tự chù về các khoản chi………………………………………………………………………… 74
 • Tự chủ hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh về giám sát và kiềm tra hoạt động tài chính     82
  • Các yểu tố ảnh hường đến quản lý tài chính theo hướng tự chừ tại trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tinh Bắc Ninh………………………………………………… 84
   • Chủ chương chính sách của Nhà nước…………………………………………………….. 84
   • Nhận thức cùa cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên về quyền tự chù

tài chính và quyền tự chừ về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường…………………………………………………………………………………………………. 84

 • Trình độ tổ chức hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh , năng lực cữa cán bộ quàn lý Nhà trường 85

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tể                                            Page v

 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chư tài chính tại trường Cao đẳng công lập trên địa bàn tinh Bắc Ninh……………………………….. 92
  • Đổi mới nhận thức về thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chức

năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy………………………………………………………….. 92

 • Đa dạng hóa hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh nguồn thu trên cơ sờ phát huy năng động sáng tạo cùa các

phòng, khoa và mỗi cán bộ, giáo viên……………………………………………………… 94

 • Mờ rộng hơn nừa trong Tự chủ các khoản chi………………………………………….. 95
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính………………………. 98
 • Đỗi mới về chù trương chính sách của Nhà nước……………………………………. 103
 • Nâng cao nhận thức của cán bộ quân lý, giảng viên, nhân viên…………….. 106
 • Nâng cao năng lực quàn lý hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh tài chính của lãnh đạo              nhà                                                                            trường, cán bộ

quản lý các phòng, khoa và đối mới bộ máy, nâng chất lượng nhân lực làm công tác tài chính………………………………………………………………………………… 108

PHẢN   V: KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ……………………………………………………….. 110

 • Kết luận…………………………………………………………………………………………….. 110
 • Kiến nghị…………………………………………………………………………………………… 111
 • Đối với nhà nước………………………………………………………………………………… 111
 • Đổi với cấp Bộ…………………………………………………………………………………… 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………… 113

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………… 123

 

 

  DANH MỤC CHỨ VIÉT TẤT
 hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh Ký hiệu Danh mục các chừ viết tắt
Cao đang
CL Công lập
CP Chính phủ
ĐHCL Đại học công lập
GDĐH Giáo dục Đại học
HSSV Học sinh – sinh viên
KBNN Kho bạc Nhà nước
KHCN Khoa học công nghệ
KT-XH Kinh tể xã hội
Nghị định
NNL Nguồn nhân lực
NSNN  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh Ngân sách nhà nước
QLTC Quân lý tài chính
TSCĐ Tài sản cố định

DANH MỤC BÂNG

STT                                               Tên bảng                                                      Trang

Bàng 3.1: Các đôi tượng khảo sát                                                                                                                                     47

Bàng 4.1: Thực trạng quy mô đào tạo giai đoạn 2011-2013                                                                                                                                  55

Bảng 4.2:      Chat lượng cán bộ viên chức của trường CĐTS và CĐCNHY                  62

Bàng 4.3:      Phân bô lao động  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh theo biên chế trường CĐTS           64

Bảng 4.4       Thực trạng nguồn thu giai đoạn 2011-2013                                                66

Bảng 4.5:      Thực trạng nguồn thu CĐTS và CĐCNHY 3 năm 2011-2013                   68

Bàng 4.6: Tòng họp thu ngoài ngân sách trường CĐTS và CĐCNHY                                                                                                                         70

Bảng 4.7: Tông hợp thu ngoài ngân sách CĐTS và CĐCNHY 3 năm 2011-2013                                                                                                            72

Bàng 4.8.      Đánh giá nguồn  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh thu trường CĐTS và CĐCNHY 3 năm 2011 -2013                                                                                                            73

Bàng 4.9:      Chi kinh phí sự nghiệp đào tạo giai đoạn 2011-2013                                 77

Bảng 4.10:    Chi kinh phí sự nghiệp đào tạo CĐTS và CĐCNHY                                 80

Bàng 4.11:    Thu nhập bình quân tăng thêm của một cán bộ, viên chức                         81

Bàng 4.12:    Đánh giá Bộ máy tồ chức của trường CĐTS và CĐCNHY                       85

hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh Bàng 4.13: Đánh giá công tác tò chÝrc các câp học, ngành học của trường

CĐTS và CĐCNHY                                                                                                    86

Bàng 4.14: Đánh giá các khoán thu trường CĐTS và CĐCNHY                                                                                                                         87

Bàng 4.15: Đánh giá định mức các khoản thu trường CĐTS và CĐCNHY                    87

Bàng 4.16: Đánh giá định mức các khoản chi trường CĐTS và CĐCNHY                    88

Bàng 4.17: Đánh giá công tác công khai tài chính cùa  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh trường CĐTS -ĐCNHY                                                                                                               89

Bàng 4.18: Đánh .giá trình độ giảng dạy của giáo viên trường CĐTS -ĐCNHY           90

Bảng 4.19: Đánh giá cơ sờ vật chất trường CĐTS và CĐCNHY                                                                                                                         91

Bàng 4.20: Đánh giá chat lượng đào tạo sinh viên cùa trường CĐTS –

CĐCNHY

 

DANH MỤC Sơ ĐÒ, BIỂU ĐÒ

STT                                       Tên sơ đồ, biểu đồ                                              Trang

Sơ đồ 4.1          Sơ đồ tổ  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh chức quân lý trường CĐCN Hưng yên                   57

Sơ đồ 4.2          Sơ đồ tổ chức quân lý trường CĐTS                                                       61

Biếu đồ 4.1      Phân bổ lao động theo biên chế trường CĐTS                                       64

Biểu đồ 4.2      Thực trạng nguồn thu CĐTS và CĐCNHY 3 nãm 2011-2013               69

Biểu đồ 4.3 Tổng hợp nguồn thu ngoài NS trường CĐTS và CĐCNHY 3 năm 2011-2013                                                                                                                73

Biểu đồ 4.4 Chi  hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh kinh phí sự nghiệp đào tạo CĐTS và CĐCNHY giai đoạn 2011-2013                                                                                                                80

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận vãn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế                                           Page ix

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thanh tra ngân sách huyện của sở tài chính tỉnh lào cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Truyen Co Cao Mien 1_.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh
hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart