hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

fff

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

fff

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

fff

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

fff

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

fff

hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


NGUYỀN CÔNG THẠCH


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUÉ ĐÓI VỚI HỌ KINH DOANH CÁ THE TẠI CHI cục THUÉ HUYỆN GIA LỌC. TỈNH HẢI DƯƠNG


Chuyên ngành: QUÀN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẢN HƯU CườnG


HÀ NỘI-2014


ít


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan răng:

Số liệu và kết quà nghiên cứu (rong luận vãn hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố (rong bill kỳ công trình nào khác.

Moi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đà được cám ơn và các thông (in trích dần trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.

Tác gỉà luận văn

Nguyễn Công Thạch

LỜI CẤM ƠN

Dồ hoàn thành luận van thạc sĩ quân tộ kinh doanh cùa mình, ngoài sự nỏ lực cố gắng của bán thân, hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương tôi đã nhận được sự giúp đờ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thế.

Nhân dịp này. tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp đờ. chi báo lận lình cùa các thầy, cô giáo khoa Quán trị kinh doanh; Ban quán lý Đào lạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; dặc biệl là sự quan lâm. chi dần lận lình cùa thầy giáo PGS.TS Trần Hừu Cường dã trực liếp hướng dần lôi trong suối quá trình hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương thực hiện luận vãn.

Tôi cùng xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới các Tồ, Dội. Chi cục thúc huyện Gia Lộc đà tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trình nghiên cứu và thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn.

Qua đây tôi cũng xin bày to lòng biết ơn đối với gia đình và bạn bè đà giúp đờ. động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cửu.

Tác giá luận vãn

Nguyễn Cồng Thạch hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Mục lục

Danh mục chừ viết tất

Danh mục bảng

Danh mục sơ đồ. biếu đồ

 • 1.3.1  Người hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi

cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương nghiên cứu

 • 2.1.2  Tính tắt yếu khách quan cùa công tác quàn lý thuế đối với hộ

kinh doanh cá thề

 • 2.1.3  Đặc điềm của công tác quânlý thuế đốivói hộ kinh doanh hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương cá thể 13

 • 2.1.5  Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quân lý thuế đối vói hộ

kinh doanh cá thề

đối với hộ kinh doanh cá thế

 • 2.2.2   Tình hình công tác quán lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thế tại

Việt hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương Nam

<<<123>>>

2.2.3

Tình hình công tác quân lý thuế đối vói hộ kinh doanh cá thế trên thể giới                                                                 28

2.2.4

Những bài học kinh nghiệm về hoàn thiện công tác quàn lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thế                                        30

3

ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN  cứu     32

3.1

Đặc điềm địa bàn nghiên cứu                                     32

3.1.1

Điều kiện tự nhiên huyện Gia Lộc                                   32

 • 3.1.2 Giới (hiệu về chi cục thuế huyện Gia Lộc -linh hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương Hái

Dương

<<<123>>>

3.2

Phương pháp nghiên cứu                                       39

3.2.1

Phương pháp chọn điểm nghiên cửu                            39

3.2.2

Phương pháp thu thập thông tin                                   39

3.2.3

Phương pháp xử lý và phân tích sốliệu                           41

3.3

Hệ thống chi tiêu nghiên cứu                                       41

4

KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THAO LUẬN                   44

4.1

Thực trạng về quân lý (huế đối với hộ kinh doanh cá thể                44

 • 4.1.1 Đặc điểm cứa hộ kinh doanh cá thể hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương trên địa bùn huyện Gia Lộc 44

  <<<123>>>

  4.1.2

  Lập kế hoạch quàn lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thê trên       địa

  bàn huyện Gia Lộc.                                               45

  4.1.3

  Các hoạt động hồ trợ việc quân lý thuế đối vói hộ kinh doanh cá

  thề trên địa bàn huyện Gia Lộc                                     46

  4.1.4

  Quàn lý thu thuế đối với các hộ KD cá thể trên địa bàn huyện

  Gia Lộc                                                       49

 • 4.1.6   hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương Đánh giá về công (ác quân lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thế 56

 • 4.2.2   Sự thay đổi phương thức quản lý thuế và cơ sở vật chất dế thực

hiện quân lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

 • 4.2.4   Trình hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục

thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương độ nhận thức của hộ KD cá thể

 • 4.3 Đề xuất giãi pháp nhằm hoàn thiện công tác quân lý thuế đối với

hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục thuế huyện Gia Lộc. cục thuế

tỉnh Hái Dương.

 • 4.3.3   Giãi pháp nhăm hoàn thiện công tác quân lý thuế đối với hộ kinh

doanh cá thế tại Chi cục thuế huyện Gia Lộc. cục thuế tinh Hãi

Dương hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương .

5    K£T LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

Học viịn Nông nghtfp Vi ft Nam – Lutịn lYĨ/r 77w vi’ Khoa học Kinh tẻ

Page ỉii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hành vi người tiêu dùng và chiến lược marketing tổng hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Toán cao cấp (Trường ĐH Kinh tế Nghệ An)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương
hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế huyện gia lộc, tỉnh hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart