Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

52.000

Category:

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

fff

TRUONG 1′ 2 HỌC ỉPKíh f QUÕC UÂN ……tCftf/i-iQíCđ *_

NGưrr*’íDƯNG

HuÀN THIỆN VUNG TÁC QựẢN TRỊ RỦI Ru TẠI NGAN Hàng THim NI AI cô PHÀN SÀI SÒN R»A Nội (SHB) Hhỉ SÁP MhẠP

LUẬN VÁ‘N HÍẠC di FĨNH TỂ

Hc

thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập

IIÀ A.Vs 201 3TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ QUOC DAN

8D8DfflG8G8       rnỉ HOC K.T.Q.D TT thông tín

THƯVIỆN

PHÒNG LUẬX ÁN – Tư LIÉl

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cô’ PHẤN SÀI GÒN HÀ Nfil (SHB) SAU KHI SÁP NH ẬP

CHUYÊN NGÀNH: KẾ HOẠCH PHÁT TRlỂN

LUẬN VĂN THẠC si KINH TẾ

Người hướng dân khoa Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội (shb) sau khi sáp nhập học:

PGS.TS. LÊ HUY ĐỨC

HÀ NỘI. NĂM 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc, độc lập của riêng tôi với sự tư vân tận tình, cân thận của giàng viên hướng dẫn khoa học PGS.TS. Lẻ Huy Đức. Tât cả các nguồn tài liệu tham khảo đà được công bố đẩy đù. Nội dung của luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập cứ công trình nào.

Hà Nội, ngày……..tháng………năm 20 Ị 3

Tác già luận văn thạc sĩ

NGUYÊN PHƯƠNG DUNGLỜI CẢM ƠN

Tác giã xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Khoa Kế Hoạch và Phát ứiển và các thầy cô Viện Sau đại học đă tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giã trong suổt khóa học và trong quá trình hoàn thành đề tài Luận văn tốt nghiệp.

Đặc biệt, tác già bày tỏ lòng Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập cảm ơn chân thành đến PGS. TS. Lê Huy Đức đã tận tình hướng dần tác giả trong quá trình làm Luận văn.

Mặc đù đã hết sức cố gắng và nồ lực để hoàn thành đề tài Luận văn so ng trong quá trình thực hiện với hạn chế về thời gian và trình độ nghiên cứu. Đo đó, Luận vãn không tránh khỏi nhừng mặt thiếu sót. Tác già kính mong sự chì bào và dóng góp ý kiến chân thành cùa Quý thầy cô, các Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập bạn đồng nghiệp …đề tác giả có thê hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp vấn đề.

Xin chân thành cám ơn!

TÁC GIÀ

Nguyền Phương Dung

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHŨ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIÉU, so ĐÒ

TÓM TẤT LUẬN VẢN

PHÀN MỜ ĐÀU……………………………………………………………………………………………1

CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN ĐÈ cơ BẢN VÈ RỦI RO VÀ CÔNG TÁC

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập HOẠT độNg kinh DoaNh Của

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.   Rùi ro và phân loại rùi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân

hàng thương mại

 • 1.2.2.  Nội dung cùa công tác quản trị rủi ro Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập trong ngán. hàng thương mại

15

 • 1.3.    Các nhân tố ành hưỏng đến công tác quàn trị rũi ro trong hoạt động

kinh doanh cùa ngân hàng thưong mại

 • 1.4.    Sự cần thiết hoàn thiện công tác quàn trị rủi ro của các ngân hàng

thương mại sau sáp nhập

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG CÔNG TÁC QUÀN Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập TRỊ RÙI RO TẠI

NHTM CP SÀI GÒN – HÀ NQI (SHB)

 • 2.1. Khái quát về quá trình sáp nhập giửa NHTM CP Sài Gòn – Hà Nội

và NHTM CP Habubank

 • 2.1.2.  Khải quát về hoạt động kinh doanh của NHTM CP Sài Gòn – Hà Nội

(SHB) sau sáp nhập

 • 2.2.   Thực trạng công tác quản trị rùi ro cùa ngânhàng SHBsau sáp nhập Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập ….41

Hà Nội (SHB)

CHƯƠNG 3: HOÀN Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập THIỆN Công tác QUẤN TRỊ RŨI RO

TẠI NHTM CP SHB SAƯ SÁP NHẠP

 • 3.2.   Dự báo các xu hướng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng 78

 • 3.3.   Nội dung hoàn thiện công tác quàn trị rủi ro tại NHTM CP SHB sau

sáp nhập

 • 3.3.3.  T rong công tác ngăn ngừa Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương

mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập rũi ro

 • 3.4.    Giai pháp hoàn thiện công tác quân trị rủi ro tại Ngân hàng thương

mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội sau sáp nhập

93

3.5. Kiến nghị

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO……………………..:

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội ( shb) sau khi sáp nhập
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart