Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

52.000

Category:

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

fff

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

fff


BÀỦ GIAỈO DUỞC VAÌ ÂAÌO TAÔO


ẢAÕI HOỦC HUÀÚ

TR51AING ÂAỎI HOỦC KINH TÀÚ


CANG TAIC qua: ín tre rưíi

HAlNG ÂIÃỮN T£Í

J MAC JICẢ0 PHÁÒN ỈNH

X? CHI nha:


RO TRONG DẺCH vuũ NGÁN

TAUI NGÁN HAÌNG TH5ÀNG

NGOAỦI TH2EANG VIÀÔT NAM HUÀÚ

HUĂÚ, 2017

BẢỦ GIAỈO DUUC VAÌ ÂAÌO TAUO ÂAÔI HOỦC HUÀÚ

a—Á—————-                          –

TR5ẤÌNG AAUI HOUC KINH TAU

HAL.THẺ KHAỈNH    PHEANG

HOAIN TH :IÀUN CANG T

RO TRONG DECH vuu NGAN

TAUI NGÁN HAÌ ;NG TH&ANG_____

NGOAUI THEANG VIÀƯT NAM –     x,x^x,xx

HUÀÚ

CHƯYAN NGAÌNH : QƯAÍN TRẺ KĨNIỈ DOANH MAỈ SÃU 60 34 01 02

LUAUN VAN THAŨC SÉ KHOA HOỮC KINH

TAU              >

NGEẢÌI HEẢĨNG DÁÙN KHOA HOỦC: TS. HOAÌNG TRIÀŨU HUY

QUAÍN TRE RUÍI HAÌNG

ÂIÀUN T£Í MAUI CẢ0

PHÁÕN CHI NHAỈNH

HUĂÚ, 2017

LỜI CAM ĐOAN

Uung ihựi

kỳ một cỏn………

Tác giả luận vãn

Hà Thị. Khánh. Ehuong,

đô’ án ràng mọi < gv Un iri^Kđíìn IronIg lu

ôi xin cam doan rằng số liệu và kết qua nghiên cứu trong luận vãn này Là : và chưa hê được sừ dụng đê háo vệ một học vị nào. rói cũng xin cam sự lúp dờ dè thực

hiện luận vãn này dà dược cám ơn và các thông ận vãn đà được chi rò ngưôn Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế góc. Luận vãn không sao chóp bât cửu nào.

►»    b                LÒI CÂM ƠN

các ca quafrv;._____

nghẻv|^Ỳ®®:s thánh …..

T ơi xin chân thanh

chức của T , rường Dạ! hục

tri nil học tập và nghị1, 11 cưiỉ

Đặc biệt, tòi xi Thaynố’

trực tiếp hướng đản. , giúp đỷtàn tỉnh

Tôi xin chân thành ‘cả tin ơn Ban

•— .v. _____

"’•l^Jp cho têj» nhìrtn

.1. ; “ — ti giúp dở. động .„

—1-— _ Ịghiên cứu hiâu^ằ;

! già luận vân A-

Hà Thị Khánh Phương

‘ới tinh câm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bây tỏ lòng biết ơn tói à cá

nhân đã tạo điều kiện giúp đờ cho tôi trong quá trinh học tập và luận văn này.

cam ơn toàn thế quý thay, cô giáo và các cán bộ công Kinh

tế Huế đà giúp đờ tôi về mọi mặt trong suốt quá

t ơn sâu săc đến TS. Hoàng Triệu Huy – người tôi ưong Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế quá trinh thực hiện luận x án. lạo. các phòng ban của Ngân hàng tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá g ý kiên quý báu đê hoàn

iên của gia đinh, ăn này.

TMCP Ngoại thương Việt Nam – trinh công tác, trong nghiên cứu, đỏng thành luận văn này.

Cuối củng, tôi xin chân thành câm ơn SỊ bạn bè và người thân trong suốt thời gian học tập, n

:*    b             TÓM LƯỢC LUẬN VĂN ọ yìtên hoe viên: HÀ THỊ

íhKHÁNH PHƯƠNG ành: Quản trị kinh doanh 15-2017

pniyén ng           học: TS. HOÀNG TRIỆU HUY

Niên khóa; 20      LN CÒNG TẤC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH ỊÍN

ữn kWa    TÙ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN

.,1: ||()W lỉilT NAM – CHI NHÁNH HUẾ tài

HÀNG DI

avi

Tên đề t VỤ NGÂN Ngợai Thương V NGOẠI THƯƠN

  • 1. Tính cấp thiết cùa         MIDI VÓI

Ngân hàng TMCPI1 tir dộng ATM I trong 11 việc cung cấp các dịch vụ cấp dịc        dịc

như:   hệ thống giao

động, dịch vụ ngân hàng thống mạng toàn cầu Từ quản trị rủi ro trong dịch điện tử tại ngân hàng


■u NHĐT qua tin nhắn điện thoại dị Hoàn thiện công tác vụ ngân hàng cũa ngân hànthương mại cổ dịch mặt với

phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế khi cung cấp


những rũi ro trong quá trinh kinh doanh die tín và hiệu qua kinh doanh Do đó. đòi hòi ngân hàng đáng đến hoạt động quăn trị rủi ro trong dịch vụ NHĐT nhánh thuộc hệ thống VCB, VCB chi nhánh Huế (VCB – CNHuế) cùng không nả ngoài xu hướng đó.

Trong bối cành như vậy. qua thực tiền công tác. nhận thấy s việc hoàn thiện công tác quân trị rủi ro trong dịch vụ NHĐT. với Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế mong hoạt động dịch vụ NHĐT của VCB – CN Huế ngày càng an toàn, hiệu qua tój chọn để tài: *■ Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng diện tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi Nhánh Hué ” làm để tài nghiên cửu cho luận văn tổt nghiệp Thạc sỳ Kinh lê của mình.

  • 2. Phưong pháp nghiên cứu

Đe tài sử dụng phương pháp nghiên cửu định tính kêt họp với phương pháp nghiên cứu định Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế lương. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dưa trên việc tham kháo ý kiến chuyên gia (DELPHI) và các văn bân pháp luật có liên quan. Nghiên

lệt Nam (VCB) Là ngân hãng tiên phong các sản phẩm dịch vụ NHĐT được cung vụ ngân hàng qua điên thoại di à dịch vụ ngân hàng qua hệ cho den nav. VCB đà phai đoi hường ít nhiều đến uy cjJ5ự quan tâm thích g minh. Là chi nảm

^^11 thiết muốn ch

I aà

lừ

•Alpha, phương I

  • 3. Ke’K^juii Lf 5’i … CỚU

’ lân vận đã góp I

nil ro dích ‘

— rta n> ffong?d|

11 ^pI6. tử c_

rdtrong

sử dụng phương pháp chọn mầu để suy rộng kết quả cho tổng thể. thu được 150 ỎI hợp lệ. Nghiên cứu sứ dụng các phương pháp phân tích: thu thập số liêu; tong nợp và xử lý sổ liệu: thong kê mỏ tã. kiêm tra độ tin cậy thang đo Cronbah’s pháp phân tích nhân Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế tố EFA. hoi quy tương quan.

nghiên

Lu còng tác quăn trị còng tác quan tri Huế giai đoạn 2014 – hơn công tác quan tri rủi r năm 2020.

và đóng góp luận văn

phần hệ thống hóa nhừng vấn đề lý luận và thực tiền về vụ ngân hàng điện lử tại ngân hàng. Làm rỗ thực trạng ịch vụ ngân hàng điên tứ tại ngân hãng VCB – CN đó đề xuất các giãi pháp chú yếu nhăm hoãn thiện ich vụ NHĐT tai ngân hàng VCB – CN Huế đến

v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart