Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

Add your review

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

fff

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

fff

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

fff

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

fff

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

fff

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân

fff

Bl


TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

NGUYỀN TĨIỊ LẸ HẰNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẢM ĐỊNH DỤ ÁN DẢI’ TƯ VAY VÓN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG MẸT NAM – NGĨIĨẺN CƯU DIÊN TTTNTT

CUT NTTÁNĨT TĨĨANTT XUÂN

Chuyên ngành: Kỉnh tế phát triền

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ PHÁT TRIẺN

MÃ NGÀNH: 7310105

Người hướng dần khoa học: PGS.TS. NGUYỀN TIẾN DŨNG

Hà Nội, năm 2018 ì)

LỜI CAM DOAN

Tôi đà đục và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong hục thuật. Tôi cam kết bang danh dự Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân cổ nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cằn về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

l ác già luận van

Nguyền Thị l.ệ Hàng

LỜI C ẤM ON

Tỏi xin chán thành câm ơn qui cơ quan, dơn vị và các cá nhân dà giúp dờ nhiệt tình tôi trong thời gian hoàn thành luận văn này. Trước hét, tôi xin bày tô lòng biết ơn sáu sắc Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân đến PGS. TS Nguyễn Tiến Dùng dà trực tiếp hướng dẫn và giúp đờ lòi trong snot quá trình học tập. nghiên cún và hoàn thiện luận vãn này.

‘Tòi xin chân thành câm on các anh chị trong Ngàn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chỉ nhánh Thanh Xuân đà het sức tạo điều kiện và giũ]) đờ lòi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện htận vãn này.

Tôi xin chân thành cám on các thay cò lại Viện sau đại học. Khoa Kinh Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân íế phát triển, Trường Dại học Kinh tế Quốc dán dà hướng dần, rạo diều kiện cho rói hoàn thành luận vãn này.

Tòi xin chân thành câm on gia đình, những người thân, bạn bè và đong nghiệp dà chia se cùng tôi nhừng khó khăn, dộng vién và tạo mọi diều kiện cho tôi học tập, nghiên cữu và hoàn thiện luận vãn này./.

l ác già luận ván

Nguyền Thị Lệ Hang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân CÁM ƠN MỤC LỤC

DANH MỤC TỬ MÉT TẤT

DANH MỤC Sơ ĐÒ, BANC BIEU

TỚM TẤT KÉT ỌUẤ NGHIÊN CÚT LUẠN VĂN THẠC sĩ

LỜI MỜ DẦU

CHƯƠNG 1: CÔNG TẤC THÁM ĐỊNH Dự ẤN ĐÃI Tư TẠI CẤC NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.2.  Sự cân thiêl thâm Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân

hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân định dự án đâu lư lại ngân hàng ihưcmg mại

 • 1.2.2 ……………………………………………………………………………………………………

Nội dung thâm định dự án đàu tư lại các ngân hàng ihương mại

 • 1.2.3 ……………………………………………………………………………………………………

Quy trình thâm định dự án đâu lư lại các ngân hàng thương mại

1.2.4. Phương pháp thâm dịnh dự án dầu tư tại các ngàn hàng thương mại

 • 1.3.  Nhóm tiêu chi đánh giá kết quà cóng tác Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân thâm định dự án đáu lư lại các

Ngân hàng thưong mại

 • 1.4.  (‘ác yếu tổ ành hường đến công tác thẩm định dự án đầu tư tại các ngân

hàng thuong mại

CHƯƠNG 2 THựC TRẠNG Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân (‘ÔNG TÁC THẤM ĐỊNH Dự ÁN ĐÀU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH THANH XUÂN GIAI ĐOẠN 2014-2017……………………………………………………………………………………21

 • 2.1. Tông quan về Ngân hàng thương mại Cô phần Ngoại thương Mệt Nam-

chi nhánh Thanh Xuân

 • 2.1.2.  Tình hình hoạt động kinh doanh cùa VCB Thanh xuân giai đoạn 2014-2017…. 27

 • 2.1.3.  Đặc diêm dự án đầu nr vay vốn tại VCB Thanh Hoàn thiện công tác thẩm định dự

án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân Xuân

2.2 ‘Thực trạng công tác thầm định dự án đâu tư lại VCB Thanh Xuân giai đoạn 2014-2017

 • 2.2. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân 5. Ví dụ minh họa cho công lác thâm định dự án đâu lư vay vốn lại ngân hàng

VCB Thanh Xuân

 • 2.3. Dánh giá thực trạng cống lác thâm định dự án đầu lư lại VCB I hanh

Xuân

 • 2.3.1.  Nhìmg kết quá đạt được

 • 2.3.2. Nhừng hạn chế vã nguyên nhân cua chúng72 ( Hl ONG 3 MỘI SÓ GIẢI PHẤP VÀ KIẾN NGHỊ NHẤM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TILkM ĐỊNH C ÁC Dự ẤN ĐAI’ TÙ’ TẠI ve B THANH XUÂN Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân ..80

 • 3.1.2  Định hướng hoàn thiện còng tác thâm định dự án dầu tư tại VCB Thanh

Xuân đen năm 2025

 • 3.2.   Giãi pháp hoàn thiện cóng tác thâm định dụ án dầu tư vay VCB Thanh

Xuân

 • 3.2.1.  Nàng cao chắt lượng và trình dộ chuyên môn dội ngù cán bộ ngàn hàng..82

 • 3.2.2.  Hoàn thiện mô hình lô chức và phân công công lác trong thâm định dự Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân án

dầu nr

 • 3.2.5.  Xây dựng hệ thống thòng tin có chắt lượng cao và nâng cao chất lượng

khai thác thông tin

 • 3.3.1 Kiến nghị với Ngàn hàng thương mại cố phần Ngoại thương Việt Nam.. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân 95 .3.3.2 Kiên nghị với Ngân hàng nhà nước và các cơ quan ban ngành địa phương… .96

KÉT LUẬN………………………………………………………………………………………………………101

TÀI LIỆUTHAM KHẢO…………………………………………………………………………1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam nghiên cứu điển hình chi nhánh thanh xuân
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart