Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

fff

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

fff

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

fff

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

fff

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÀN THỢ KHOA LƯẠT

LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP

KHÓA 30 (2004-2008)


ỉ)ề tài:

HOÀN THIỆN HỆ THÓNG PHÁP LUẬT -ĐIÈU KIỆN XÂY DỰNG nhà nước PHÁP QUYỀN

GIẢNG VIẺN HƯỚNG DẢN:

HUỲNH THỊ SINH HIÈN BỌ

MÔN L VẬ T HÀNH CHỈNH


SINH VIỄN THƯC HIỆN: HUỲNH THANH TÓT MSSV : 5044210 LỚP : LK0464A1

Cần Thư 05-2008

LỜI NÓI ĐÀU

 • 1. Lý do chọn đề tài

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, lã vấn đề cơ bàn nhất hiện nay cùa nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế. cũng như trong thời kỳ hậu gia nhập WTO.

Nhà nước pháp Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền quyền là Nhà nước quân lý xà hội bằng pháp luật là một trong những điều kiện vã môi trường tiên quyết của một quốc gia tiến hành công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước và một xà hội phát triền tiên tiến. Ó nước ta để dam bào phát huy sức mạnh toàn dàn tộc, tiếp tục dồi mới, dấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện dại hóa. vi mục tiêu dàn giàu, nước mạnh, xà hội công băng, dân chu, văn Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền minh, một trong những vấn đề chiến lược là xây dựng Nhà nước pháp quyền cua dân. do dàn và vì dân dưới sự lành đạo của Đảng. Do dô, việc hoàn thiện dối mới hệ thống pháp luật nước ta trong giai doạn hiện nay là tất yếu. Trong đó, nội dung yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật phai phù họp với còng cuộc dổi mới và dân chu hóa mọi mặt cua đời sống xà hội. Điều quan trọng là phát huy tối đa Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền tính dân chủ, tàng cường pháp chế Xà hội chù nghía.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật lã điều kiện hết sức quan trọng đẽ xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Việt Nam đà chinh thức lã thành viên của tổ chức thương mại quốc tế WTO. Vì khi hệ thống pháp luật hoàn thiện sẽ thúc đầy xà hội phát triển một cách nhanh chóng, nhất là nền kinh tế thị trường theo định hướng xà hội chữ nghĩa. Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Xuất phát từ nhu cẩu kinh tế – xà hội nước ta hiện nay đòi hỏi phái sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiền. Với lý do đó, tác giá dã chọn dề tài “ Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điên kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền

 • 2. Nội dung cùa đề tài

E)ề tài nghiên cứu cơ sờ lý luận về hệ thống pháp luật Xã hội chu nghĩa và Nhả nước pháp quyền Xà hội chú Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền nghĩa, tim hiểu mối quan hệ giừa chúng từ đó thấy được việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sè góp phần xây dựng Nhã nước pháp quyền như thế nào.

Khi nghiên cứu đề tài này chủng ta sè phân tích nhùng tru nhược diêm của hệ thống pháp luật nước ta. để thấy được nhưng điếm cần phát huy, nhùng diêm nào cần hạn chế của hệ thống pháp luật, từ đó có những giãi pháp hoàn thiện góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền. Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

 • 3.  Mục đích cùa đề tài

Việc xác định rõ mục đich nghiên cữu cúa đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa ra những định hướng vừng chắc cho quá trinh thực hiện đề tài. không đi chệch hướng khôi nhùng định hướng đà chọn.

Mục đích của đề tài góp phần xây đựng cơ sở lý luận cho việc từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xà hội chú nghĩa, đổng thời đóng góp cho đọc giã Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền thêm một tài liệu về vấn đề này.

 • 4. Phuong pháp nghiên cún đề tài

Trong đề tài này tác giã sử dụng nhùng phương pháp sau:

 • – Phuong pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sứ.

 • – Phương pháp phân tích, chứng minh.

 • – Phương pháp tiếp cận thông tin: dựa trên những quy định cúa pháp luật, sách báo, tạp chí.

 • 5.  Bố cục đề tài

Bố cục đề tài gồm:

-Mục lục

 • – Chương 1: Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Cơ sờ lý luận về hệ thống pháp luật Xà hội chu nghía và Nhà nước pháp quyền Xà hội chủ nghía

 • – Chương 2:Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành – giãi pháp và phương hướng hoàn thiện – điều kiện xây dựng Nhả nước pháp quyền Xà hội chù nghĩa

 • –  Kết luận

E)ề tài chi nghiên cứu ở một chừng mực nào đó, với mong muốn đóng góp ý kiến phần nào vào hệ thống pháp luật để làm cho hệ thống pháp Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền luật ngày càng phong phú và hoãn thiện hơn. Do trinh độ và năng lực còn hạn chế nén bài viết cúa em không thể không tránh khói những thiếu sót, rất mong được sự đông góp kiến và bồ sung cua

Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng Nhá nước pháp quyền quý thầy cô và đọc giá đề để tài được hoãn thiện hơn!!!

NHẠN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DÀN

LỜI CẢM ƠN

Thành kinh biết ơn gia đinh đà vất vã chain lo cho con àn học suốt những năm qua đề có được như Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ngày hòm nay.

Xin chân thành câm ơn:

Tất cả quý thầy cô trong Trường Đại học cần Thơ nói chung, quý thầy cô Khoa luật nói riêng đà tận tinh giáng dạy truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tòi suốt bốn năm đại học qua.

Thư viện Trung tâm Trường Đại học cằn thơ. Thư viện Thành phố cằn thơ và thư viện Khoa Luật cùng quý thầy cô trong thư viện đà cung cấp nhũng tài liệu quan trọng trong Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền suốt quá trinh học tập và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình tham kháo tài liệu để hoàn thành đề tài này.

Đặc biệt tòi xin gưi lời cám ơn này đến cò Huỳnh Thị Sinh Hiền đà tận tinh giúp đờ. chi dần cho tôi trong quá trình học tập và hoàn thành Luận vãn tốt nghiệp này.

Và xin câm ơn tất cà các bạn sinh viên Khoa Luật khóa 30 đà giúp dở cho tôi và trao dổi cùng tôi những kiến thức Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền quý báo.

Cuối cùng. Tôi xin gửi đến toàn thê quý thầy và các bạn sinh viên lời chúc tốt đẹp nhất!!!

Huỳnh Thanh Tốt

Luật Thưong mại K30

GVHD: Huỳnh Thị Sinh Hiền

TH: Huỳnh Thanh Tốt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tam ly h c tr em l a tu i m m nguy n anh tuy t
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 2 tầng XC2-4213
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng tmcp quân đội chi nhánh nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tuy an, tỉnh phú yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
Hoàn thiện hệ thống pháp luật – điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart