Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

48.000

Category:

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

fff

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

fff

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

fff

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

fff

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

fff

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

fff

TRƯỜNG ĐẠI nọc KIMI TẺ ỌUÓC DÂN

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ ĐIÉU HÀNH CAO CẤP – EXCVTB E MBA

ĐỎ QUỐC HÙNG

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐÀU Tư CÔNG ĐỔNG TRONG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐÀU TU CÔNG TẠI PHƯỜNG ĐÓNG MÁC

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: PGS. IS. vũ CƯƠNG

IIÀNỌI-2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiếu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật, ròi cam kết bắng danh dụ cá nhàn rằng nghiên cứu này do tôi tụ thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày 10 rháng Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng

đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác 9 nãm 2018

Học viên

Đỗ Quốc Hùng

LỜI CẤM ƠN

Em xin bày to lòng biết ơn chân thành vã sâu sắc tới đến Dan lành đạo, Quý thầy cô Trung tàm đào tạo sau Dại học cùng lành đạo các Khoa, phòng, ban cùa trường Dại học Kinh tê quốc dân. Dặc biệt, cm xin trân trọng và bày lõ lòng bicl <m sâu sắc lới PGS. TS. Vũ Cương đà trực liềp hưởng dan. dìu dãt. giúp đờ Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác cm với nhừng chi dan khoa học quý giá trong suôi quá trình triên khai, nghiên cứu và hoàn thành đê lài.

Xin chân thành cam ơn các dồng chí trong UBND phường Đống Mác. các phòng, ban… dà giúp dờ tạo diều kiện thuận lợi cho tòi trong quá trinh hoàn thiện luận vãn.

Cuối cũng tôi xin dược gứi lời cám ơn dến gia dinh, người thân, bạn bẽ dà giúp dờ. ung hộ tác giá trong quá trình học tập và Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác hoãn thiện luận vãn này.

l ác già luận vãn

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT

DANH MỤC BĂNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC HỌP

TÓM TẤT LUẬN VÃN

MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CÙA BAN GIẢM SÁT ĐÀU TƯ CỌNG ĐÒNG TRONG

QUẢN LÝ CÁC Dự ẤN ĐẢU Tư CÔNG TẠI CẤP cơ SỜ

1.1 Dự án đầu tư công ỡ cấp cơ Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác sờ và sự cần thiết của giám sát đầu


tư cộng đổng

 • 1.1.2.  Sự cân thiết cùa việc giám sát cộng đồng đối vói các dự án đầu tư công ở

cấp cơ sở

 • 1.1.3.  Nội dung và các hĩnh thức giám sát cộng đồng đối với các dự án đầu tư

công ở cấp cơ sở cấp cơ sớ 14

1.2. Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong quán Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác lý đầu tư cóng


 • 1.2.3.  Nội dung hoạt động cúa Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong quan lý dư án

đầu tư còng ớ cấp cơ sờ

16

 • 1.4.1. Mức độ chi tiết, rò ràng và hiệu lực cua các văn ban pháp luật về chức

năng, nhiệm vụ. quyền hạn cua Ban giám sát đầu tư cộng đồng

 • 1.4.2. Trình độ. tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban giám Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác sát đầu tư

cộng đồng

1.4.4 Mức độ phối hợp. hợp tác cùa các bên liên quan (chinh quyền, đoàn thể

phường, các tố chức cấp trên ở cấp Quận…)

1.4.5. Các điều kiên hồ trợ hoạt động của Ban

 • 1.5. Kinh nghiệm về hoạt động cùa Ban giám sát đẩu tư cộng đống ờ một Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường

đống mác sổ phưừng/xã điên hình trong cà nước

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỌNG CỦA BAN GIÁM SÁT ĐÀI TƯ CỘNG ĐÓNG

PHƯỜNG ĐÓNG MÁC GIAI ĐOẠN 2014 – 2017

 • 2.1. Giới thiệu về Phường Đống Mác và Ban Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác giám sát đầu tư cộng đồng phường 25

 • 2.1.1. Phường Đong Mác và các hoạt động đâu tư còng tại phường Đong Mác ..25

 • 2.3.1. Chat Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác lượng các thành viên của Ban giám sát đau tư cộng đổng38

2.4. Phân tích các nhân tố ãnh hưừng đến hiệu quà hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

 • 2.4.2. Trình Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác độ. tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban giám sát đầu tư

cộng đồng

2.5 Nhận xét chung về hiệu quá hoạt động cùa Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường Đống

Mác

 • 2.5.2  .Những hạn chế50 Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

+ Nguyên nhân khách quan:

+ Nguyên nhàn chù quan :

CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP TÁNG CƯỜNG HOẠT ĐỌNG CỦA BAN GIAM SÁT ĐẲU Tư CỌNG ĐỎNG PHƯỜNG ĐỎNG MÁC TRONG GIAI ĐOẠN TỚI NÃM 2020

 • 3.1.  Định hướng hoạt động đầu tư công của Phường Đổng Mác và định hướng

cóng tác của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

 • 3.1.1  Định hướng phát triển kinh tế xã hội của Phường

 • 3.1.2  Định Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác hướng công tác đầu tư còng của phường Đống Mác …. 53

 • 3.1.3  Quan điểm và định hướng còng tác của Ban giám sát đau tư cộng đồn g ….53

 • 3.2.  Các giài pháp cụ thê đê hoàn thiện hoạt động cùa Ban giám sát đẩu tư cộng

đồng phường Đống Mác

 • 3.2.1.  Hoàn thiện về tồ chức, hoạt động cùa Ban giám sát đầu tư cộng đồng và hệ

thong pháp lý

 • 3.2.2.  Đào tạo nâng cao trình độ, tinh than trách nhiệm cúa Ban giám Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác sát đau tư

cộng đồng

 • 3.2.4.  Đày mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức của nhân dàn trong việc giám

sát dự án đầu tư công

 • 3.2.5.  Đâm bão các điều kiện cho hoạt dộng của Ban giám sát đầu tư cộng đồng ….62

 • 3.3.2.  Kiến Nghị với ƯBND thành phố Hà Nội, UBND Quân Hai Bà Trưng Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác
Hoàn thiện hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát công trình đầu tư công tại phường đống mác
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart