Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

51.000

Category:

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

fff

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

fff

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

fff

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

fff

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

fff

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng

fff

0

IB

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tRườNG đẠi học kinh té QƯÓC dân íoíoOgsgíì

C HU THỊ MINH

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ ĐÓI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA cục THUÉ TỈNH CAO BẢNG

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

HÀ NỘI – 2020

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI học kinh té QƯÓC dân íoíoOgsgíì

CHƯ THỊ MINH

HOÀNTHIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA THƯÉ ĐÓI VỚI DOANH NGHIẸP CỦA CỤC THUÉ TỈNH CAO BẢNG

Chuyên ngành: KINH TÉ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI Mã ngành: 8340410

LUẬN VÃN THẠC sĩ QUẢN LÝ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYÊN THỊ XUÂN HƯƠNG

HÀ NỘI – 2020

LỜI CAM DOAN

Tỏi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam ket bằng danh dự cá nhân rang nghiên cứu này do Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu về sự trung thực hiện trong học thuật.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

Tác giả luận vãn

Chu Thị Minh

LÒI CẢM ƠN

Đẻ hoán thành Luận văn bậc cao học, ngoài sự nồ /ực cùa bân thân còn có sự giúp đò’ tận tình cúa tập thê thầy, cô, các đong nghiệp và gia đình.

Vởi tình cãm chân thành nhất, tôi.xin bày tò lòng Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng biết ơn sân sắc tới:

Trường Dili học Kinh tế Quốc dân, Viện đào lạo sau Đại học và các thay cô giáo dà giúp dờ trong thời gian tôi học tập và nghiên cửu tại trường.

Ban Lành đạo Cục thuế tính Cao Bangđà tạo điều kiện và cung cap so ỉiệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận vân này.

Dặc biệt, tôi xin trân trọng cám ơn PGS. TS Nguyên Thị Xuân Hương, người đà trục tiếp hướng Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng dan và dành nhiều thời gian, công sức giitp tôi hoàn thành Luận ván này’.

Mậc dù tôi dà co gang và cân thận trong việc ỉựa chọn nội dung cùng như trình bày Luận vãn, tuy nhiên Luận văn không thẻ tránh khói những thiều sót. Tỏi mong muốn tiếp tục nhận dược những góp ỷ quý báu dê Luận văn được hoàn thiện hơn, nham tìm ra nhiều giòi pháp hơn nừa đẻ nâng cao hiệu qua công tác tác thanh tra thuế doi với doanh nghiệp Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng Cao Bằng.

Xin trân trọng câm ơn!

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

Tác giã luận văn

Chu Thị Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

D AN H MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT

D AN H -MỤC CẤC TỪ MÉT TÁT TIÉNG ANH

DANH MỤC BÀNG VÀ HÌNH

TÓM TẤT LUÂN VÃN THẠC sĩ…………………………………………………………….i

MỜ ĐẦU……………………………………………………………………………………………….1

CHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN ĐÈ CƠ BÀN VÈ HOẠT DỌNG THANH TRA Hoàn THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA CỤC THUẾ TỈNH CAO BẰNG THUẾ DÕI VỚI DOANH NGHIỆP CÙA cục THUẾ 6

  • 1.1. Thanh tra thuế và vai trò cùa hoạt động thanh tra thuế đối với (loanh nghiệp 6

  • 1.1.2 …………………………………………………………………………………………..

.Thanh tra thuế và hoạt động thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp

  • 1.2 Nội dung hoạt động thanh tra thuế đối vói doanh nghiệp của Cục thuế …. 16

  • 1.2.1 Lập Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế

tỉnh cao bằng kế hoạch thanh tra năm

  • 1.2.2

chức thanh tra tại trụ sớ người nộp thuế

lý kết quá sau thanh tra

  • 1.3. Nhân tố anh hưởng đến hoạt động thanh tra thuế đối vói doanh nghiệp của cục thuế 26

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG HOẠT ĐỌNG THANH TRA THI É ĐÓI VỞI DOANH NGHIỆP CÙA cục THUẾ TÌNH CAO BẢNG

2.1. Khái quát Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng về Cục thuế tinh Cao Bang và doanh nghiệp thuộc đối tượng

quàn lý thuế cùa Cục thuế tỉnh Cao bíìng

2.1.1. Khái quát về Cục thuế tinh Cao Bằng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp của cục thuế tỉnh cao bằng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart