Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

52.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

Add your review

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

fff

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

fff

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

fff

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

fff

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

fff


BỘ GIẤO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TXưỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỖC DÂN vũ HUY QUANG

■       ‘ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHAM

Q A CÁC DOANH NGHIỆP SAN XI ẤT ỈHUỐCTHÚYỎHÀNC’

AN VĂN HẠC SÝ QUAN TR: KINH DOANH

HÀ NỌI 01 ‘2005

•liuu fUffjf Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp

sản xuất thuốc thú y ở hà nội ‘I"111!!     >‘/1 Ọ9 ỊỌI <ỊịỊ

ỌIỊbun ‘<fj> if/nb *H»!> buịHHỊi/UỊỊỊẠỊtỊìt n(f.j

•ỊÌTỊỊ/’ bHỌ.niỊQ ntítpỊ ÍHK»JỊ Ọ9 hntỊỊ 9Ọfỳ –

‘ĩẽỉO "7£,í"/rf/////,*/£. UỌíỊnịịỊuụị b

ỤIỊỊ 9ụntỊỊỊỌIUP !>ỊH llàll/l>ll lỊiHtop ’>»■> ậí/ttụ-f ỊIỊỊ địĩỊ Ụíl <iùjỉ iỊHÌỈỊ      –

‘UỌÌỊỊ bUỊỌỊy IIỊỊJ/ Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh

nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội ỊỌiỊfỉ ọo địìtfbií ftu»)Ịj – b ỌfỊK )ìrrỳ –

•/•••x/y SJL – so

:unp 1mọ,niỊưọtb hịHỊg) –

iỊỌỊ ifựf ntff Uịì ỊịỊtỊ buọỊ ọ Ị ỉiọtỊ 9jử. 9»ẶỈ tnjf Ịựt >ỡ ‘tìftỊ£j uựa

‘>ộ>w ìt^ỊÌỊ 9ÙiỊf tỊHIẲỊ ọnb bmujA

NO JNV0

MỤC LỤC

Danh mục các chừ, cụm từ viết tát

Danh mục bảng biếu, sơ đÔ8 Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

Mờ đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỂ co BẢN VẾ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ sự CẤN THIẾT PHÁI HOÀN THIÊN HOẠT ĐÒNG TIÊU THỤ SẢN PHAM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SÀN XUẤT THUỐC THỦY

 • 1.1- Hoạt động tiẻu thụ sản phám ở các doanh nghiệp và vai trò cùa nó đoi với

hoạt động sàn xuất kinh doanh

 • 1.1.1.1- ……………………………………………………………………………………………

Khái niệm vé tiêu thụ Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội

 • 1.1.1.2- ……………………………………………………………………………………………

Khái niệm vé hoạt động tiêu thụ sàn phẩm

1.1.2.1 – Đối với doanh nghiệp

 • 1.1.3- Kinh tẻ’ thị trường và những yẻu cầu đật ra đói với các doanh nghiệp trong hoạt

động tiêu thụ sản phẩm

 • 1.1.3.1- ……………………………………………………………………………………………

Những đạc trưng cùa nén kinh tê’ thị trường

 • 1.1.3.2- Những yốu Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội cáu đạt ra đói với các doanh nghiệp trong hoạt động tiẻu thụ

sản phẩm

 • 1.2- Nội dung cơ bàn của hoạt dộng tiêu thu sàn phám ở các doanh nghiệp sãn xuát

22

 • 1.2.1- Hoạt động tiêu thụ ờ doanh nghiệp liên quan đến các nghiệp vụ kỹ thuật sán xuất 24

 • 1.2.1.2-

thuật bào quàn, xếp dỡ hàng hoá

 • 1.2.1.3-……………………………………………………………………………………………

Chuẩn bị hàng hoá dô’ xuất bán, vân Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội chuyển

 • 1.2.2- Hoạt động tiêu thụ ở doanh nghiệp liẻn quan đến các nghiệp vụ kinh tế, tổ chức quản

 • 1.2.2.1-…………………………………………………………………………………………..

Nghiẻn cứu thị trường

 • 1.2.3.5- …………………………………………………………………………………………..

Phàn lích đánh giá kết quả thực hiện

 • 1.3- Các nhân tô ảnh hưởng đen hoạt động tiêu thụ sân phẩm nói chung và thuốc thú Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở

hà nội y nói riêng

 • 1.3.1- Thuốc thú y là một loại hàng hoá đậc biệt và kinh doanh thuốc thú y là một

trong các loại hình kinh doanh có diéu kiện

 • 1.3.3- Xu hướng và tàp quán tiêu dùng cùa các nước trôn thố giới các sàn phám có

nguổn gốc nông sản

 • 1.3.4.3- Mẫu mã Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản

xuất thuốc thú y ở hà nội bao bì

 • 1.3.5.2- …………………………………………………………………………………………..

Mạng lưới tiẻu thụ

 • 1.3.5.3- …………………………………………………………………………………………..

Chính sách giá cả

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC trang hoạt đỏng tiêu thụ sản phẩm của các doanh NGHIỆP SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y Ở HÀ NỘI Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội 56

 • 2.1- Khái quát vé quá trình hình thành và sư phát triển cũa các doanh nghiệp sàn xuát

thuóc thú y ờ Hà Nội và hoạt động tiêu thụ qua các thời kỳ

 • 2.1.1-  Khái quát vé quá trình hình (hành và phát triển của các doanh nghiệp sản xuất

thuốc thú y ở nước ta và các doanh nghiộp sàn xuất thuốc thú y ở Hà Nội

 • 2.1.3- Đạc diem VC vốn Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản

xuất thuốc thú y ở hà nội kinh doanh

2. í .4.6- Công đoạn kiểm tra, kiểm nghiệm

 • 2.1.6-  Đạc Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc

thú y ở hà nội điểm vé            sàn phẩm, khách hàng,    thịtrường      và

thủ cạnh tranh

Nội gắn với các nghiệp vụ kỷ thuật sàn xuât

 • 2.2.3-  Thị trường và hoạt động tiêu thụ gắn với nghiệp vụ kinh tế, tỏ chức quân lý cùa

các doanh nghiệp sàn xuât thuôc thú y ở Hà Nội

 • 2.2.3.1- …………………………………………………………………………………………..

Doanh thu theo khu vực thị trường

 • 2.2.3.2-  Tinh hình hoạt dộng tiêu thụ theo quý cùa các doanh nghiệp sàn xuảl

thuôc thú y ở Hà Nội

 • 2.2.3.3-  Doanh thu tiẻu thụ các Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các

doanh nghiệp sản xuât thuôc thú y ở hà nội mặt hàng chủ yếu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội
Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y ở hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart