Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

54.000

Category:

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

fff

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

fff

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

fff

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

fff

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

fff

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO ĐẠI IIỌC HUẾ TRƯỜNG HẠI HỌC KINH TÍ

PHAN VÃN HOẢI

HOÀN    

THIỆN KÊ THẺ

TẠI MOBIFONE T

Vỉ p I ÂN PHÓI SIM,

HỪATHIÊ NHUÉ


LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TE

HUỀ, 2017

: THỦ A THIÊN HUẾ


Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HVÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ

I I w VĂN HOÀI


KIMI I’ HAN PHOI SIM


HOÀN THIỆN

THE TẠI MOBIFONE

LUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC KIN

Hl É, 2017

k ’Tins

Cãc số licti thom thực \dircc ép công t

LỜI CAM ĐOAN

Tác giâ luận vãn

Phan Văn Hoài

in cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cửu độc lập của riêng tòi. g tin được trích dần trong luận văn đểu có nguồn gốc Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế rò ràng, trung phé bố.

J            LÒI C ẢM ON

k

ca các ca nhàn ’

va ng ;Jk-n eV1. hoi .ăn th .h

TÒI xin . .. •.. …

chức của True’

trinh học tập và ng. lítẽn cứu

Dặc bicl, tôi xin b^Ai.

Vãn Sơn – người trực tiêp huớng dẫn. é.r

lập và nghiên cứu đê hoàn thành Win m nãv

Tòi xin chân thành câm ơn Ban . ^ud^daõ. các    vị của MobiFone Tinh Thừa

Huế đà tạo điều kiện giúp đờ tôi trong qu      cùng lác. trong nghiên cứu, đóng góp

cho tôi nhừng kiến quý báu dể hoãn thành lữim ãỉ5) n,n

Cuốing, tỏi xin chân thành cam on sư gi               ẻim.cúa gia đình, bạn

bê và người thân trong suốt thời gian học tập. nghiên ổ ứn luận Vàn này.

Tác giá luận vSu

Phan V ãn Hoài

lình câm sâu sãc, chân thành, cho phép lôi được bày ló lòng bicl em len tàl và cơ quan dà tạo diều kiện giúp dờ cho tôi trong quá trinh học tập ành luận văn này.

ì cam ơn toàn thè quý thầy, cô giáo và các cán bộ công Lc Huế đà giúp đờ tôi về mọi mặl trong suốt quá

h Irọng và bicl (HI sâu sắc đen PGS I S. Trịnh LÚp dờ tận Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế tinh tòi trong suốt thời gian học

X f Att …

Chu*…..’

K Người ht»

[en dê IK__

MOB

  • 1. Tính caf^WiriSi đề p

MobiFo ne Thừa Thiên

Thiên Huế Là mọ thành lộp vào năm 2 có

sự tăng trưởng về do thòng có sự cạnh ay. MobiFone Thừa Thiên Huế không ngừng trạnh rẩt Vinaphone. Sự cạnh (ranh quỳ uê bao. Trong (ình hình hiện nay. ngành viễn Kênh phân phối sàn phẩm rất q trong : ới 3 nhà mạng lớn gồm MobiFone. Viettel, ùa quyết đinh mua hàng cua khách Kênh các nhã mạng đặt ra vấn đề hoàn (hiện nig vi phân phối là 1 yêu cầu rất cấp thíp idoapdiêm bán _ có _ tinh quyết định rất lớn ‘iệc không nghiệp hiện nay.               "  ■ ^mg:ịTgDooàn thiện Ịn phát triền vã ton tại của

  • 2. Phương pháp nghiên cứu            : u<oIg giai đo» . ,…………

.ửu: Phương p|háp – thu thập số liệu;

■       ° ^l’va!’^111 tố. hồi quy cơ sỡ

.„1, _ua trũi       phương

‘   ‘ I theo quan điỹm khách

đích vụ viễn^ý-

.. . …i dã tóm A

___/^4

•*

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC si KHOA HỌC KINH TÉ

ọ và tên học viên: PHAN VÃN HOÀI

‘ên ngành: Quản trị kinh doanh. Niên khỏa; 2016 -2017

ớng dần khoa học: PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

tài: OÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHÓI SIM, THẺ TẠI

IÊN HUÉ tài

Huế, tiền thân Là Chi nhánh Thòng tin Di động Thừa *ng thành viên cùa Còng ty Thông tin Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế D1 đông, được đó đế

thu

Luận văn sử dung các phương pháp nghiên ci phương pháp tổng hợp và xư lý số liêu; phương pháp (ương quan, thống kê mò (ã. Tất cả các phương pháp nãy di pháp luận duy vật biện chứng, tiếp cận đoi tượng nghiên cứu quan, toàn diện, phát triển vã hệ thống.

3. Kết qua nghiên cứu và đóng góp luận vãn

Luận văn đà hệ thống hoá được nhưng vấn đề lý Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế luận cơ bán về (hòng và hệ thống kênh phàn phối dịch vụ viễn thông. Dồng thời, luận văn lược mô hình nghiên cứu cùa nhiều tác già đà còng bố đế đề xuẩt mô hĩnh nghiên cửu sự hài lòng của các nhã bán lẽ đối vói hệ (hống kênh phân phối sim, thẻ ch trường hợp MobiFone Tinh Thừa Huế Bên cạnh đó. luận văn cùng đà giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, kết qua hoạt động kinh doanh cùa MobiFone Thừa Thiên Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế Huế (rong những năm qua. Phân tích (hực trạng hoạt động cùa Kênh phân phối sim. thè đê có các hướng tối ưu hóa việc bán hàng trên kênh Từ đó. rút ra những diêm mạnh, diêm yếu. cơ hội và thách thức đối với hệ thống kênh phân phoi của MobiFone và đưa ra các giãi pháp đè ho.àn thiện Kênh phân phối.

Ngoài ra. luận vãn cùng đà nêu lên định hướng và đề xuất 5 nhóm giải pháp lớn dê Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế phát huy ưu thế và khấc phục hạn chế nhâm hoàn thiện hệ thong kênh phân phoi sim. thè tại MobiFone Thừa Thiên huế

D ANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẤT

IV

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế
Hoàn thiện kênh phân phối sim, thẻ tại mobifone thừa thiên huế
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart