Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

54.000

Category:

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

fff

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

fff

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

fff

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

fff

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

fff

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

fff

LỜI CAM DOAN

TÔI xin cam đoan luận vãn “Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cô phân Đại Dương" là công trinh nghiên cứu cua cá nhân tôi. Luận văn hoàn toàn trung thực và chua dược sir dụ ng dê báo vệ một học vị nào . (‘ác kêt qưã nghiên cứu do chính lôi thực hiện dưới sự hưởng Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương dần cua giáo viên hướng dần.

Hà Nội, ngày tháng niini 20 ì 4

Học viên

l .ê I hỊ Vân Anh

LỜI C AM ON

Đầu liền, lác giã gửi lời căm ơn chân thành nhâl đen GS.TS Hoàng Đức Thân vì dà tận tình giúp dờ. hướng dần dề tác gia có thế hoàn thành tốt dể tài nghiên cứu của mình.

Tác gia xin gùi lời cam ơn đến các thầy cô giáo trong trường. dặc biệt Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương lã các thây cô giáo viện Thương mại và kinh lề quôc lê, viện Sau đại học đà lận lình giúp đờ học viền các kiên thức chuyên môn và ihú lục báo vệ luận văn.

Tác gia xin gưi lời cam ơn tới nhùng bạn bê. dồng nghiệp dà giúp dờ. 110 trợ tác gia trong việc thu thập tâi liệu, số liệu.

Và cuối cùng, lác giá câm on gia đinh, người thân đà ỡ bên cạnh động vicn và khích lệ trong Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương suốt thời gian học tập vã nglúên cứu tại trường.

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

Tác già

LÉ TIIỊ VÂN ANH

MỤC LỤC

LỜI CAM 1)0AN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẤT

DANH MỤC HÌNH VÈ VÀ BÀNG BIỂU

TOM TẢT LUẬN VÃN………………………………………..Error! Bookmark not defined.

MỞ ĐAU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẠN CHUNG VÉ PHƯƠNG THỨC KHOÁN TRONG

KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1.    Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại

cổ phần đại dương Đặc dicm kinh doanh của ngân hàng thưong mại

 • 1.2.    Cư sờ lỵ luận về phương thức khoán trong kinh doanh lại ngán hãng thương

mại

 • 1.2.2.   Nhùng nguyên lac cùa phương thức khoán Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh

tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương trong kinh doanh

 • 1.3.    Điều kiệu thực thi phuoug thúc khoáu trong kiuh doanh tại ugâu

hàng thương mại

 • 1.3.4.   Xây dựng bộ chi sô đánh giá Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân

hàng thương mại cổ phần đại dương công việc (KPls)

CHƯƠNG 2: Tllực TRẠNG PHƯƠNG THỨC KHOÁN TRONG KINH

DOANH TẠI Nil TMCP ĐẠI DƯƠNG

kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương Dương

2.2. Phân tích thực trạng phương thức khoán trong kinh doanh cùa NHTMCP Dại

Dương

 • 2.2.1.   Thực trạng khoán chi phí hoạt dộng cho các chi nhánh vả phòng giao

đích cúa NH TMCP Đại Dương

 • 2.2.2.   Thực trạng khoán kết quá và hiệu quã kinh doanh cúa NH TMCP Đại Dương …58

 • 2.3.    Đánh giá thực trạng phương thức khoán trong kinh doanh của ngân hàng thương Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân

hàng thương mại cổ phần đại dương mại cổ phần Đại Duong

 • 2.3.1

điêm cùa phương thức khoán hiện nay

CHƯƠNG 3: PHI’ONG HƯỞNG VÀ GIÀI PHẤP HOÀN THIÊN PHƯƠNG

THÚC KHOÁN TRONG KINH DOANH TẠI NH TMCP DẠI DƯƠNG

 • 3.1.   Phương hướng phát triển kinh doanh của NH TMCP Dại Dương đên

nám 2020

 • 3.1.1    Bôi cánh kinh lê lác động đen hoạt động kinh doanh cùa NH Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương 1’MCP Dại

Dưong

 • 3.2.   Phương hướng hoàn thiện phương thúc khoán tại NTI TMCP Đại

Dương

 • 3.2.1.   Hoàn thiện phương thức khoán chi phi hoạt dộng cùa các chi nhánh.

phòng giao dịch

 • 3.2.2.   Hoàn thiện khoản kết qua vã hiệu quá hoạt dộng kinh doanh tại các bộ

phận

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

 • 3.3.    Giái pháp thực hiện phương thức khoán trong kinh doanh tại NTI

TMCP Đại Dương

 • 3.3.1.   Hoàn thiện hệ thông các quy định VC giao khoán cùa NH TMCP Dại

Dương

3.3 .4. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực cùa ngàn hàng

 • 3.3.5. Bào đàm cơ sờ vật chất kỳ thuật cho hoạt Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương dộng cua NU TMCP Đại

Dương…………………………………………………………………………………………………..107

KÉT LUẬN……………………………………………………………………………………………..109

TÀI LIỆU THAM KH AO

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẢT

1. TIẾNG VIET

<<<123>>>

TT

CHỬVIÉTTÁT

NGHĨA ĐẢY ĐỦ

1

CBCNV

Cán bộ công nhàn viên

2

CVKH

(’huyền viên khách hàng

3

HDQT

Hội đông quân trị

4

NIINN

Ngân hãng nhà nước

5

Nil TMCP

Ngân hãng thương mại cô Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ

6

PGD

Phông giao dịch

11. T1ÉNG ANH

<<<123>>>

II

1

CHÙ’

VIÉT TẤT

KPIs

DẪY DI TIẾNG ANH

Key Performance

Indicators

NGHĨA DÀY DỈI

Chi sô dánh giá thực hiện công việc

2

SWOT

Strengths, weaknesses, opportunities, threats

Diem mạnh, diêm yêu, cơ hội.

thách thức

3

WTO

World Trade Organization

TỔ chức thương mại thế giới

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương DANH mỤc hình vê Và bảng BiEU

DANH MỤC BANG:

Bang 2.1: Chỉ tiêu nguồn vốn cua NH TMCP Đại Dương Bang 2.2: Tinh hình thực hiện kê hoạch tài chinh cua Nil TMCP Đại Dương . 48 Bang 2.3: Hiệu

44


qua kinh doanh tại Ngàn hàng TMCP Đại Dương

Bâng 2.4: (‘hi liều phân ánh hiệu quã kinh doanh lại NH TMCP Dại Dương….51 Bang 2.5: Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương Thâm quyền phê duyệt một số loại chi phi cơ ban tại dơn vị

Báng 2.6:    Kềl quà thực hiện khoán chi phi

Bang 2.7:    Chi tiêu giao khoán kết qua và thực hiện tại chi nhánh Sãi Gòn

Bâng 2.8:    (‘hi liêu giao khoán kết quá và ihực hiện lại PGD l.ý Thường Kiệt

Bang 2.9 : Cơ cầu lao dộng theo trinh dộ Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương tại Nil TMCP Đại Dương

Bâng 2.10: Cơ câu lao động ihco luôi và thâm niên cùa NH TMCI’ Dại Dương .6.3 Bang 2.11: So sánh ti trọng các quỳ tiền lương qua các năm tại Oceanbank

Bâng 2.12: I hóng kê sô lượng lao động ihco lừng chúc danh

Bang 3.1: Mò hình SWOT cũa NU TMCP Dại Dương

DANH MI C HÌNH:

Hình 1 Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương .1: Sơ dồ biếu thị mối quan hệ giữa khoán lương vã trã lương

Hình 1.2: lien trình hoạch định chiền lược kinh doanh

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
Hoàn thiện phương thức khoán trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart