Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

fff

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an

fff

ĐẠI HỌC QUÓC GI A HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ oOo-

ĐÓ THỊ THANH TÂM

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH

CHO ĐÀU Tư XÂY DựNG BẢN CỦA TỈNH NGHẸ AN

LUẬN VẢN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TÉ CHƯƠNG TRÌNH ĐINH HƯỚNG THỤC HÀNH

ĐẠI HỌC QUÓC GI A HÀ NỘI

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ

———0O0———

ĐÓ THỊ THANH TÂM

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CHO ĐÀU Tư XÂY DƯNG co BẢN CỬA TỈNH NGHẸ AN

Chuyên ngành: Quàn lý kinh tế

Mã số:60340410

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUÂN LÝ KINH TÉ

CHƯƠNG TRÌNH ĐINH HƯỚNG THựC HÀNH

NGƯỜI HƯỞNG DẢN KHOA Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an HỌC’: PGS.TS Dào Thị Phương Liên

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KỶ IIEẸƯ VEÉT TÁT

DANH MỤC CẤC BANG, BIÊU

CHƯƠNG 1. 1ÔNGQUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CÚI; NHƯNG VÂN DÊ LÝ

LUẠN VÀ KINH NGinẸM THỰC tên vẽ quan lý chi ngân sách

NHÀ NƯỚC (‘HO DĂU Tư XÂY DựNG cơ BÁN

 • 1.2.  Nhùng vân đê cơ hãn VC chi ngân sách nhà nước chơ Hoàn thiện quản lý chi ngân sách

cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an đâu lư XDCB

 • 1.3 …………………………………………………………………………………………………………..

Quán lý chi ngân sách tính chơ đầu tư xây dựng cơ hán

cần thiết phái quàn lý chi ngân sách tinh cho đầu tư XDCB

chế quân lý chi ngân sách tinh cho dầu tư XDCB

 • 1.3.3.  Những nhân lố ãnh hường đến quân lý chi ngân Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho

đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an sách tinh cho đầu tư XDCB

 • 1.4.2 …………………………………………………………………………………………………………

Kinh nghiệm cùa tinh Quang Nam

 • 1.4.3.  Bài học chơ rinh Nghệ An trong quân lý chi ngân sách Nhà nước chơ đâu lư

XDCB

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PILÀP VÀ TinÉT KÉ NGHIÊN cửu

 • 2.2.  Phương pháp nghicn cứu Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an 44

(’HƯƠNG 3/1 Hực I RẠNG QUÁN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (‘HO DÂU

TƯ XÂY DỰNG Cơ BAN CỦA TÌNH NGHẸ AN……………

1 Đậc điểm kinh tế – xà hội cua tinh nghệ an có ânh hướng đến quan lý chi ngân sách

cho đầu tư xây dựng cơ Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an ban

 • 3.2.1 …………………………………………………………………………………………………………

Thực trạng đau tư XDCB bang von NSNN trên địa bàn tinh Nghệ An

 • 3.3.1  Thực trạng vận dụng hệ thống Luật pháp, chinh sách và các quy định trong quân

lý chi NSNN cho đầu tư XDCB cúa tinh Nghệ An

 • 3.3.2.  Thực trạng quan lý chu trinh chi ngân sách cho đầu tư XDCB ơ tinh Nghê An.. 66

 • 3.3.3.  về việc thực hiện thanh tra. kiêm tra. đánh giá chương trinh, dư án trong đầu tư

XDCB trên địa bàn tinh Nghệ An

 • 3.4  Đánh giá chung về thực trạng quân Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng

cơ bản của tỉnh nghệ an lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư XDCB của tinh Nghê An giai đoạn 2010-2013

CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP TẢNG CƯỜNG QUÁN LÝ CHI NSNN CHO ĐẦU TƯ XDCB CỦA TĨNH NGHẸ AN

4 1 Cãn cử cho việc đề xuất đinh hướng quan lý chi NSNN cho đầu tư XDCB cúa tinh

Nghệ An

4 11 Quy hoạch tồng Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an thê phát triền kinh tế – xà hội tinh Nghệ An đến năm 2020

 • 4.2.    Định hướng và quan điêm tăng cường quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB của

Tinh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an 4.3 Giải pháp

tăng cường quan lý chi NSNN cho đầu tư XDCB cua tính Nghệ An

 • 4.3.1.  Giãi pháp vĩ mò của Nhả nước Trung ương: hoàn thiện pháp hiộí về chi ngân

sách cho lĩnh vực xây dựng cơ bán

 • 4.3.2.  Hoàn thiện các văn ban pháp quỵ cúa Tinh Nghệ An về quán lý chi NSNN cho

đầu tư XDCB

 • 4.3.3.  Nâng cao chất lượng lập dự toán, chap hành dự toán và quyết toán chi NSNN cho

đầu Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an tưXDCB

 • 4.3.4.  Nâng cao chất lượng còng tác kiếm tra. thanh tra chi NSNN cho đầu tư XDCB103

 • 4.3.5.  Nâng cao năng lực phân biện của Hội đồng nhân dân trong phê duyệt dự toán.

giám sát việc chấp hành và quyết toán chi ngân sách cho đầu tư XDCB

 • 4.3.6.  Nâng cao nâng lưc và trình độ chuyên mòn cùa đôi ngũ cán bô quan lý chi NSNN trong

đầu tư XDCB tinh Nghệ An

4.3.7 Một số giãi pháp Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an khác nhằm tăng cường quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB của Tinh Nghệ An …. 106

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TÁT

<<<123>>>

BQLDA:

Ban quan lý dự án

CĐT:

Chú đầu tư

CNV:

Còng nhân viên

HĐND:

HỘI đồng nhân dân

KBNN:

Kho bạc nhà nước

KCN:

Khu Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho, đầu tư

KCN:

Khu mng nghiệp

NN:

Nhả nước

NS:

Ngân sách

NSNN:

Ngân sách nhà nước

KT-XH:

Kinh tế xà hội

NSĐP:

Ngân sách địa phương

NSTW:

Ngân sách trung ương

NVL:

Nguyên vật liệu

THCS:

Trung học cơ sớ

TSCĐ:

Tài sàn cố định

TW:

Trung ương Hoàn thiện quản lý chi.ngân _sách cho

UBND:

ủy ban nhân dân

VNĐ:

Việt Nam đòng

XDCB:

Xây dimg cơ bán

XK:

Xuất khấu

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình tính chi phí kinh doanh (tái bản lần thứ 2) phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án 2 robot hai bánh tự cân bằng sử dụng giải thuật lqr
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế Hộ Nông Dân Tại Huyện Gia Lâm – Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thái trên địa bàn tỉnh nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chang vang chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an
Hoàn thiện quản lý chi ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart