Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

54.000

Category:

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN ——————————gí)£c)O(íac2a——-

MAI QUỲNH TRANG

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẢM THƯ HÚT CÓ HIỆU LỤC VÓN ĐẦU Tư TRỤC TIÉP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Chuyên ngành: Quàn lý công

LUẬN VÀN THẠC SỸ

Người hưởng dẫn khoa học: 1’GS.TS .VLU VÀN Bưu

IIÀNỌI-2013

MỤC LỤC

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………0

LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………………..3

MỜ ĐÀU…………………………………………………………………………………………………………………1

CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÈ Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 QUẤN LÝ NHÀ NƯỚC NHẢM THI HÚT ĐẦU TƯTRựC TIẾP NƯỚC NGOÀI………….7

  • 1.1.  Khái niệm và tinh tất yếu khách quan cùa đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  • 1.2.  Quãn I) nhà nước nhằm thu hút có hiệu Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có

hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 lực vốn đầu tư trực tiếp nuớc ngoài

  • 1.2.3.2 ………………………………………………………………………………………………..

Ban hành và tổ chức thực hiện chinh sách thu hút FDI

  • 1.2.3.3 ………………………………………………………………………………………………..

Thực hiện Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) có hiệu lực .21 1.2.3.4. Kiểm soát hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài:

13. Kinh nghiệm về quàn Ịý nhà nưóv nhăm thu hút có hiệu lực vốn FDI trên thế giói. 25

CHƯƠNG ILPHÂN TÍCH THựC TRẠNG QUÂN LÝ NHÀ NƯỚC NHÀM THI HÍ Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 T CÓ HIỆU Lực VÓN ĐÀU TƯ TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT

NAM GIAI ĐOẠN 2008 -2012

  • 2.1.2.

qua thu hút vốn FDI tại Mệt Nam giai đoạn 2008 – 2012:

.SỔ lượng vốn FDI thu hút:

.Chat lượng vốn Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 FDI thu hút:

  • 2.2.  Thực trạng quan lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực FDI giai đoạn 2008 – 2012 36

23. Đánh giá quàn lý nhã nưóv nhảm thu Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 hút FDI vào Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012 58

  • 2.3.1 .Đánh giá theo liêu chí thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoải tại Việt Nam: … 58

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG, GIÃI PHÁP HOÀN THIÊN QUẢN LÝ NHÀ NƯỞC

NHẤM THI HÚT CÓ HIỆU Lực VÓN ĐẤU TƯ TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT

NAM ĐẾN 2020

  • 3.1. uan Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 diêm và định hướng hoàn thiện quan lý nhà nước nhằm thu hút

có hiệu lực FDI vào Việt Nam đến nảm 2020.

3.23 lột số giài pháp hoàn thiện quan lý nhà nước nham thu hút có hiệu lực vốn FDI vào việt nam đến 2020.

  • 3.2.1 .Nhóm giài pháp về mặt Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 chiến lược, quy hoạch thu hút

FDI 73

333lột số kiến nghị

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI CAM DOAN

Tôi xin cam đoan luận Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 vãn này ỉà do bàn thân thực hiện và không .sao chép các công trình nghiên cừu của người khác làm sàn phàm cùa riêng mình. Cảc sổ ỉiệu và trích dan nêu trong ỉuận vãn đều có nguồn gốc và trích dan rõ ràng. Tòi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tinh xác thực cùa luận vân

Hà nội, ngày tháng nãm 2013

Người viết

Mai Quỳnh Trang

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trinh học tập và hoàn thành luận văn này, em Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 đà nhận được nhùng ý kiến đóng góp nhiệt tinh và sự hướng dần quý báu cua các thầy cô giáng viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. sự giúp đò và trao đòi kiến thức các anh chị em và các bạn tập thế lớp CH20Q và các anh chị em đi trước.

Với lòng kinh trọng và biết ơn sâu sắc, em xin được bày tó lời câm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu nhà trường, Viện Sau Đại Học. Khoa Khoa học Quàn lý Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 trường Đại học Kinh tế Quốc Dãn đà tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đờ em trong quá trinh học tập tại trường.

Em xin chân thành câm ơn các thầy cô trong khoa Khoa học Quân lý và các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn đà đóng góp ý kiến giúp em hoàn chinh luận vãn này.

Đặc biệt, em xin giri lời càm cm sâu sảc tới Phó Giáo sư – Tiến sỹ Mai Văn Bưu đà nhiệt tình giúp đờ, hướng dần động Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 viên và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận vàn tốt nghiệp.

Xin gũi lởi căm ơn chân thành tới các cán bộ Cục Đầu tư nước ngoài. Cục xúc tiến đầu tư Bộ Kế hoạch Dầu tư, Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đà tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trinh thu thập thông tin phục vụ việc viết luận văn.

Xin gửi lời câm ơn đến gia đình, bạn bè Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 đà luôn động viên hồ trợ bên cạnh tòi trong suốt quá trình học tập thời gian qua.

Hà nội, ngày tháng năm

DANH MỤC BIÊU ĐỎ

Biêu 2.1: số lượng vốn FDI đãng ký mới vã số lượng giãi ngân 2008 – 2012

Biểu 2.2: Tình hình xuất – nhập khẩu khu vực có vốn FDI cà nước năm 2008 -2012

Biểu 2.3: Vốn đẩu tư vào các ngành quy hoạch chiến Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 lược VN33

Biêu 2.4: Tỷ lệ % vốn FDI vào các ngành không khuyến khích

Bâng 2.3: Các ngành nghề đối với E)TNN đà được thực hiện dần dần lừ 2008

Biêu 2.5: Những lo ngại của doanh nghiệp FDI đối với mỏi trường kinh doanh tại

Việt Nam

DANH MỤC BẢNG

Bâng 2.1: vốn FDI vảo Việt Nam theo lĩnh vực đầu tư ( Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020 Năm 2008 -2012)………’.

Bàng 2.2 : Tỏng vốn đầu tư vào Việt Nam phân theo hĩnh thức đầu tư (Năm 2008 -2012):

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020
Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm thu hút có hiệu lực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart