Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

50.000

Category:

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

fff

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QƯỔC DÂN

LÊ TH ị ĐIỆU THÚY

HỌÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ BẢO Hộ QUYỀN I TÁC GIẢ TRONG LĨNH vực XỤẤT BÀN KHI VIỆT NAM

LÀ THÀNH VIÊN CỦA TÒ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ

GIỚI (WTO)

±11


LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HẢ NỘI NAM-2011

Maa=g=aaM__MB__*jg3_ in—, 3 JJI **

…………WUT"— • ■Winfr-YTHi’

LỜI CAM ĐOAN

Tác già xin cam đoan luận văn này là hoàn toàn do tác già tự nghiên cứu dô hoàn thành, không sao Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) chép. Các tài liệu, số liệu thống kê, kết quả sừ dụng trong luận văn tác già thu thập hoàn toàn có nguồn gốc rỏ ràng, đàtn bảo tính trung thực và chưa dược ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác. Các thông tin và két quà nghiên cửu trong luận văn là do tác giả tự tìm hiêu, tập hợp, phân tích và đánh giá, nhận xét một cách trung thực, phù họp với tình hình thực tế Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) của công tác quán lý Nhà nước về bào hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuât bàn khi Việt Nam là thành viên của Tố chức Thương mại thế giới.

Ngày 9 thảng lỉ năm 20 Ị ỉ

Học viên

Lê Thị Diệu Thúy

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên cho phép tôi xin chân thành cám ưn tới Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tạo diều kiện thuận lợi cho tôi tố chức bào vệ luận Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) văn tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cám ơn đến quý cơ quan Cục Xuất bản, Thanh tra văn hóa -Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Bàn quyền tác giả – Bộ Vãn hóa thề thao và du lịch và một số cơ quan khác đã cung cấp tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi giúp dờ tôi khảo sát nghiên cứu dể hoàn thành luận văn này.

l ôi cùng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới GS.TS Hoàng Đức Thân đà Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) tận tình hướng dẵn, giúp đờ, khích lệ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu cho den khi luận văn dược hoàn thành.

Đồng thời, tôi cùng chân thành cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Iliương mại và Kinh tế quốc tế cùng các cán bộ nhân viên làm việc tại các cơ quan Thanh tra văn hóa, Cục Xuất bàn, Cục Bàn quyền tác giả dã giúp đờ tôi trong suốt quá trình làm luận văn tốt nghiệp này

Xin chân thành cảm ơn Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) !

MỤC LỤC

Trang

Danh muc các chừ viết tắt

Danh mục bàng biểu, sơ dồ, hình vẽ

Tóm tăt luận văn

Mở đầu                                                       1

Chương 1 Lý luân chung cùa quân lý nhã nước vê bào hô quyên 8 tác già trong lĩnh vưc xuất bàn khi là thánh viên cùa Tổ chức thương mại the giới.

 • 1.1.  Quyền tác gia vá những quy định cùa Tồ chức thương mai 8 thẻ giới vê bào hộ quyên tác già.

 • 1.1.1. Khái niệm Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực

xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) vả vai trò của quyền tác già.                                                               8

 • 1.1.2 Quy định cua Tô chức Thương mai thê giới vê quyên tác 14 già

1 1.3 Cam kct cùa Vièt Nam vè bão hộ quyên tác giả khi gia 18 nhập VVTO

 • 1.2. Nguyên tăc và nội dung quân lý Nhà nước vê bào hộ quyên 21 tác giá trong lĩnh vưc xuât bàn

1.2.1 Yêu cầu quán lý Nhà nước vồ bão hô quyền tác già trong 22 lĩnh vưc xuất bàn

 • 1.2.2. Nguyên tăc Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) quàn lý Nhà nước vê bào hộ quyên tác già 23 trong lĩnh vực xuất bản.

1 2 3 NỘI dung quàn lý Nhà nước về bào hộ quyền tác gia trong 24 lĩnh vưc xuat bàn

1.3 Kinh nghiệm cùa một số nước VC bao hô quyền tác giá trong 27 lình vưc xuất bàn

 • 1.3.1. Kinh nghiêm cùa CHLB Đức                                27

 • 1.3.2. Kinh nghiệm cùa Thái Lan                                      28

 • 1.3.3. Kinh nghiệm cùa Anh                                        29

13 4 Bài học rút ra cho Việt Nam                                     Hoàn thiện

quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) 31

Chương 2: Thực trạng quàn lý Nhà nước về bào hô quyên tác gia 34 trong lình vực xuất ban khi Việt Nam là thành viên cùa w ro

 • 2.1  Thực trang vấn đề bào hộ quyển tác giả trong lình vực xuất 34 ban cua Việt Nam

 • 2.1.1.  Thực trạng lình vực xuất bân cùa Việt Nam                      34

 • 2.1.2.  Thực trạng vi phạm quyền tác giã trong lĩnh vực xuất bàn         41

2 2 Phân tích thực trạng quân lý Nhà nước về bão hô quyền tác 47 Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) giả trong lĩnh vực xuất bàn sau 4 năm Việt Nam là thành viên

cua WTO

 • 2.2  1 Thực trang xây dựng pháp luật bao hộ quyền tác già trong 47 lĩnh vực xuât bán

2 2 2 Công tác hướng dần, tuyên truyền, giáo due pháp luât có 52 hên quan

2 2 3 Hoạt dộng cấp giấy chứng nhàn đăng ký bàn quyền tác già 54 trong lình vực xuất ban

 • 2.2  4. Thực trang kiổm tra, giám sát của cơ quan quàn lý Nhà 57 Hoàn thiện quản lý

nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto) nước bao hộ quyền tác gia trong lình vưc xuât bàn

 • 2.2.5.  Thực trang xứ lý vi phạm                                      61

 • 2.2.6.  Công tác hợp tác quốc tế về bào hộ quyên tác giả trong 63

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)
Hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản khi việt nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (wto)
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart