Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

54.000

Category:

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

fff

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

fff

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

fff

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

fff

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

fff

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

fff

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam doan ĩ.uận vãn thạc sỳ kinh tế với dề tài “TT oàn thiện quán lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu lư mua sam (rang íhiếl bị lại Cục lãi chinh Bộ Công an" là cóng irìnli cua riêng lồi. Các so lieu, kcl qua trình bày Irong luận van là trung (hực.

ỉỉà Nội, ngày……..tháng……..năm 2014

Người cam đoan

Lê Quý Tâm

LỜI C ẢM ƠN

E)ể hoãn thành luận văn nảy, tác già xin bày tó lòng cảm ơn chân thành vả sâu sắc nhất tới PGS. TS Nguyền Thị Ngọc Huyền – Trường Đại học kinh tế quốc dân về nhũng hướng dần chi báo chi tiết vả Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu và viết luận văn.

Tác giã cũng xin gửi lời căm ơn chân thành tói lành đạo Cục Tài chinh- Bộ Công an. lành đạo Phòng Quân lý vốn các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Cục Tài chinh dà giúp dờ tạo diều kiện, giúp dờ tòi trong quá truth học tập và hoàn thành luận văn.

Nhân dịp này tôi xin gữi lởi câm ơn tới tập thê cán bộ. giảng viên khoa Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an Khoa học quan lý. Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học kinh tế quốc dân.

Tác giá cũng xin gưi lời cam ơn tới gia dinh, bạn bè. tập thề lớp Cao học CH2 IQ-Trường Đại học kinh tế quốc dân.

Mặc dù đà rất cố gắng, nhưng do kiến thức cùa bán thân còn hạn chế. thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khói thiếu sót, tác giã rất mong nhận được nhũng ý kiến Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an đóng góp quý báu của các quý Thầy Cô. đồng nghiệp và bạn bẻ đê luận văn được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng câm ơn ỉ

Hà Nội, ngày……….tháng……….năm 20ỉ 4

Học viên

Lê Quý Tâm

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIÉT TÁT

DANH MỤC BÁNG, so DÒ

TÓM TẢT LUẬN VÃN

LÒI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ QUẢN LÝ VỎN Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC CHO ĐÀU Tư MUA SÁM TRANG THIÉT BỊ

 • 1.1. Khái quát vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua săm trang thiết bị .. 7

 • 1.2.1.  Khái niêm quân lý vốn ngần sách nhà nước cho đầu tư Hoàn thiện quản lý vốn ngân

sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an mua sắm trang thiết bị. 12

 • 1.2.2.  Mục tiêu quán lý vòn ngân sách nhà nước cho đâu tư mua sắm trang thiết bị…. 14

 • 1.2.3.  NỘI dung quân lý vốn ngân sách nhà nước cho đẩu tư mua sắm trang thiết bị… 15

 • 1.3.  Các nhân tố ánh hưởng tói quan lý vốn ngân sách nhà nước cho đẩu tư

mua sắm trang thiết bị

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an TRẠNG QUÂN LÝ CỦA CỤC TÀI CHÍNH ĐỎI VỚI VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẢU TƯ MUA SÁM TRANG THIÉT BỊ TẠI BỌ CÔNG AN GIAI ĐOẠN

2009- 2013

 • 2.2. Thực trạng và dự báo nhu cầu vốn ngân sách nhà nước Hoàn thiện quản

lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an cho đầu tư mua sắm trang thiết bị trong Bộ Công an

 • 2.2.1.  Thực trạng vốn ngân sách nhã nước cho đầu tư mưa sẩm trang thiết bị trong

Bộ Công an

 • 2.2.2.  Dự báo nhu cầu vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua săm trang thiết bị

trong Bộ Công an đến năm 2020

 • 2.3. Thực trạng quàn lý cùa Cục Tài chính đối vói vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại Bộ Công an giai đoạn Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an 2009-2013…………………………………………………………………………………………..40

  • 2.3.1.  Thực trạng bộ máy quán lý vốn N SNN cho đầu tư mua sảm trang thiết bị …40

  • 2.3.2.  Thực trạng lập và phân bồ kế hoạch xốn NSNN cho đầu tư mua sẩm trang

thiết bị

 • 2.3.5.  Thực trạng công tác thanh tra. kiêm tra. giám sát việc sử Hoàn thiện quản lý vốn ngân

sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an đụng vốn NSNN cho

đầu tư mua sấm trang thiết bị đối x ới các đơn vị chù đầu tư

2.4. Đánh giá thực trạng quan lý cùa Cục Tài chính đối với vốn NSNN cho đấu tư mua sắm trang thiết bị tại Bộ công an giai đoạn 2009 – 2013

 • 2.4.1.  Điềm mạnh quăn lý của Cục Tài chính đối với x ốn NSNN cho đầu tư mua

sấm trang thiết bị tại Bộ Công an

 • 2.4.2.  Điểm yếu quán lý Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an cúa Cục Tài chinh đối với vốn NSNN cho đầu tư mua săm

trang thiết bị tại Bộ Công an và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: MỘT SÕ GIẢI PHẤP HOÀN THIẸN QUẤN LÝ CÙA CỤC TÀI

CHÍNH ĐÓI VỚI VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẤU TƯ MUA SÁM TRANG THIẺT BỊ TẠI BỌ CÒNG AN

 • 3.1. Phương hướng hoàn thiện công tác quàn lý cùa Cục Tài chính đối vói vốn

ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại Bộ Công Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an an

 • 3.1.2.  Phương hướng hoàn thiện quan lý cua Cục Tài chính đối xới x ốn ngân sách

nhã nước cho đầu tư mua săm trang thiết bị tại Bộ Công an

 • 3.2.1.  Kiện toàn tô chức bộ Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an máy quân lý vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị ..82

3.3. Một số kiến nghị93 Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an

 • 3.3.3.  Khuyển nghị đối với chu đầu tư các dự án mua sảm trang thiết bị trong lực

lượng c AND

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CHỮVIẺT TẮT

<<<123>>>

BCA

Bộ Còng an

CAND

Công an nhân dân

MSTTB

Mua sắm trang thiết bị

NSNN

Ngân sách nhà nước Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho

NĐ-CP

Nghị định Chinh phu

TT

Quyết định

Thông tư

V22

Cục Tài chính-Bộ Còng an

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an
Hoàn thiện quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư mua sắm trang thiết bị tại cục tài chính bộ công an
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart