HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

fff

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

fff

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

fff

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

fff

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

fff

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925

fff


PHÒNG GD & Í)T YÊN LẠC TRƯỜNG THCS YÊN LẠC

CHUYÊN ĐÈ: “HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYÊN ÁI QUÓC Ỏ NƯỚC NGOÀI TÙ NĂM 1919 – 1925”

Môn: LỊCH sử

Giáo viên: DƯƠNG THỊ TRANG

TỔ: KHXH

Đon vị công tác: TRƯỜNG THCS YÊN LẠC


Nàm học: 2015 – 2016PHẤN I: ĐẠT VÁN ĐẼ

 • 1. Li do chọn đề tài

ỉ. 1. Cơ sờ li luận

Hồ Chi Minh- một lành tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 một chiến sì kiên cường, một nhà hoạt động cách mạng lồi lạc của phong trào cộng sân và còng nhân quốc tế. Người vận dụng sáng tạo Chu nghĩa Mác Lê- nin vào hoàn cành cụ thề của Việt Nam-một nước thuộc địa nửa phong kiến để sáng lập ra Đãng cộng sàn. từ dó đưa dân tộc ta bước vào ki nguyên mới. ki nguyên độc lập, tự do và đi lên Chủ nghĩa xă hội. Người cống hiến cá đời mình cho sự HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 nghiệp đấu tranh giài phóng dàn tộc. giãi phóng loài người và di lên Chũ nghía xà hội.

Là một giáo viên dạy, tham gia bồi dường học sinh giòi bộ môn lịch sữ ờ cấp THCS, tòi luôn trăn trơ làm sao đê quá khứ qua đi cũng ghi dấu lại trong từng trang sữ hào hùng của dân tộc thực sự có ý nghía sâu sắc với thế hệ trê của dất nước. Thông qua việc tỉm hiếu về lành tụ Hồ Chỉ Minh mà cụ thể HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 là “ Hoạt động cua Nguyền Ái Quốc ớ hái ngoại từ năm 1919-1925” muốn các em hiểu hơn về một phần chân dung của vị anh hùng dàn tộc, hiểu hơn về một giai đoạn quan trọng của lịch sư dân tộc tử đó bổi dường cho các em nhừng kiến thức nâng cao hơn trang bị cho các em kiến thức vừng vàng trong kỉ thi HSG cấp THCS, giáo dục một cách sâu sắc tỉnh yêu nước của các em.

1.2: Cơ HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪNĂM1919 – 1925 sờ thực tiễn

a. Thuận lợi

Trường THCS Yên Lạc có truyền thống dạy tốt- học tốt, luôn nhận được sự quan tâm hãng đầu của các thế hệ lành đạo các ngành , cua địa phương . Đó là nguồn khích lệ , động viên to lớn đổi với các thế hệ giáo viên của trường

Giáo viên bộ mòn có trình độ chuyên mòn vững vàng, có thức cao trong việc bồi dường chuyên môn nghiệp vụ

Phụ huynh học sinh quan tàm đến HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 việc học tập cũa con em mình

Đa số học sinh của trường có học lực khá, giỏi

Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm , giúp đờ, tạo điều kiện cho giáo viên bộ mòn hoàn thành tốt nhiệm Ị1 cùa mình

b, Khó khăn

Phụ huynh học sinh coi môn lịch sư lã môn phụ vì vậy chưa có sự quan tâm đúng mức cho môn học này

Môn Lịch sư chưa có phòng học bộ mòn phu hợp với chức năng HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 mòn học

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Qua việc thực hiện chuyên đề nhăm cung cap cho các em những kiến thức nâng cao. hừu ích trang bị cho các em kiến thức trong các kỉ thi 1ISG.

•w- x            V- •                           *w-

Bồi dường cho các em các kĩ nang giãi đề. luyện de HSG

Bồi dường cho học sinh .lòng lự hào dân tộc. giáo dục cho học sinh lòng kỉnh yêu với vị anh hùng HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 dàn tộc, yêu quê hương, dẩt nước.

 • 3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Giáo viên nam được kiến thức xung quanh chuyên đề lừ đó có phương pháp truyền dạt kiến thức tối ưu đến học sinh. I lỉnh thành cho các em kì nàng giâi bài dành cho đối lượng HSG

 • 4.  Đối tượng và khách thể nghiên cứu:

Đối tượng: I lọc sinh lớp 9

 • 5. Phạm vi nghiên cứu:

Phân tích và làm các dạng bài tập về hoạt dộng cũa Nguyền Ái HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 Quốc ờ nước ngoài từ 1919-1925

 • 6. Phương pháp nghiên cứu

Sừ dụng phương pháp tống hợp: Sưu tằm, trao đổi, phân tích, đánh giá. áp dụng còng nghệ thòng tin…

 • 7.  Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm:

Phần I: Đặt vấn đe

Phần II: Nội dung

 • I.  Kiến thức cơ ban

 • II.  Bài tập

Phần III: Kết luận và kiến nghị

PHAN II: NỌI DUNG

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN:

1 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919

 • – 1925 HÒ CHÍ MINH TÌM RA CON ĐƯỜNG CÚT’ NƯỚC MÓI, ĐÚNG ĐẢN CHO DÂN TỘC (1911- 1920).

a. Vi sao Nguyền Ái Quốc ra đi tỉm đường cứu nước ?

Chủ tịch Hồ Chi Minh, thời thơ ấu tên là Nguyền Sinh Cung, sinh ngày 19- 51890, tại quê ngoại lã làng Hoàng Trù (còn gọi là làng Trùa), xà Chung Cự. tỏng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. tinh Nghệ An (nay là xà Kim Liên HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 , huyện Nam Đàn. tinh Nghệ An), trong một gia đinh nhã Nho nghèo, nguồn gốc nòng dàn.

Người xuất thân và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nướcc cách mạng. Cha cùa Người là Nguyền Sinh sấc (Nguyền Sinh Huy), sinh năm 1862, mất năm 1929. quê ở làng Kim Liên (thường gọi là làng Sen) cùng thuộc xà Chung Cự. nay là xà Kim Liên, huyện Nam Đàn. tinh Nghệ An. Ông Nguyền HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 Sinh Săc xuất thân từ gia đinh nông dân, mồ côi cha mẹ sớm, từ nhô đà chịu khó làm việc và ham học. Vi vậy, ông được nhà Nho Hoàng Xuân Đường ờ làng Hoàng Trù xin họ Nguyền Sinh đem về nuôi. Là người ham học và thông minh, lại được nhà Nho Hoàng Xuân Đường hết lòng chăm sóc. dạy dỗ, ông thi đỏ Phó bâng và sống bằng nghề dạy học. Đối với các con. ông sắc giáo dục ý thức HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 -1925 lao động và học tập đế hiểu đạo lý làm người. Khi còn tre. nhiều người có chi đương thời, ông dùi mãi kinh sử. quyết chi di thi. Nhưng càng học. càng hiếu dời, ông nhận thấy: “Quan trường thị nô lệ trung chi nô lệ, hựu nô lệ, nghĩa là Quan trường là nô lệ trong những ngưởi nô lệ, lại càng nô lệ hơn. Do đó. sau khi đồ Phó bàng, đợc trao một chức quan nhó HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919

 • – 1925 , nhưng vốn có tinh thần yêu nước, khẳng khái, ông thường chống đối lại bọn quan trên và thực dân Pháp. Vi vậy, sau một thời gian lãm quan, ông bị chúng cách chức . Ông vào Nam Bộ làm thầy thuốc, sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua dời.

Mẹ của Người là Hoàng Thị Loan, sinh năm 1868, mất năm 1901, là một phụ nữ cằn mần. đàm dang, đòn hậu. sống băng nghề làm ruộng HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 và dệt vãi, hết lòng thương yêu và chăm lo cho chồng con.

Chị của Người là Nguyền Thị Thanh, còn có tên là Nguyễn Thị Bạch Liên, sinh nảm 1884, mất năm 1954. Anh cũa Người là Nguyền Sinh Khiêm, còn có tên là Nguyền Tất Đạt, sinh năm 1888, mất nảm 1950. Em cùa Người là bé Xin. sinh năm 1900. vì ốm yếu nên sớm qua đời. Các anh chị cua Người lớn lên đều chịu ãnh hưởng HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 cùa ông bà, cha mẹ, chăm làm việc và rất thương người, đều là những

người yêu nước, đà tham gia phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp và triều đinh phong kiến bất bo tù dày.

Từ lúc ra đời đến tuổi lên 5. Nguyền Sinh Cung sống ờ quê nhà trong sự chũm sóc đầy tinh thương yêu cũa ông bà ngoại và cha mẹ. lớn lèn trong truyền thống tốt đẹp cùa què hương, hiếu học. cần cù trong HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 lao động, tinh nghĩa trong cuộc sống và bất khuất trước ke thù. Nguyền Sinh Cung ham hiểu biết, thích nghe chuyện và hay hỏi nhũng điều mới lạ. từ các hiện tượng thiên nhiên đến những chuyện cổ tích mà bà ngoại và mẹ thường kề.

Người sớm sinh ra trong canh nước mất nhã tan. hơn 5 năm sống ớ kinh thảnh Huế. Nguyền Sinh Cung thấy được nhiều diều mới lạ. So với quê hương xứ Nghệ. Huế có nhiều nhà cửa HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 to dẹp. nhiều cung điện uy nghiêm. Nguyền Sinh Cung củng thấy ơ Huế có nhiều lớp người, nhưng người Pháp thống trị nghênh ngang, hách dịch và tàn ác; những ông quan Nam triều bệ vệ trong những chiếc áo gấm. hài nhung, mũ cánh chuồn, nhưng khúm núm rụt rè; còn phần đông người lao động thi chịu chung số phận đau khỏ và tui nhục. Đó lã nhùng người nông dân rách rưới mà người Pháp gọi là bọn nhà què. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 nhùng phu khuân vác, những ngời cu ly kéo xe tay. nhùng tre em nghèo khố, lang thang trên đường phố… Nhùng hình anh đó đà in sâu vào ký ức cua Nguyền Sinh Cung.

Lớn dần lèn, càng đi vào cuộc sống của người dân địa phương, Nguyền Tất Thành càng thấm thìa thân phận cùng khỏ của người dân mất nước. Đó là nạn thuế khoá nặng nề cũng với việc nhân dân bị bắt làm phu xây dựng đường trong tinh, làm HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 dường từ Cừa Rào, đi Xièng Khoáng (Lào) nơi rùng thiêng nước dộc. Những cuộc ra đi không có ngày về. nhân dân lầm than, ai oán.

Lại được xuất thân từ quê hương có truyền thống yêu nước cách mạng lâu đời. Nguyền Tất Thành được nghe nhiều chuyện qua các buổi bàn luận thời cuộc giừa các thầy với các sĩ phu yêu nước. Nguyền Tất Thành dần dần hiếu được thời cuộc và sự day dứt của các bậc cha chủ trước HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 cảnh nước mất. nhà tan. Trong nhũng người mà ông sac thường gặp gờ cô ông Phan Bội Châu. Giống như nhiều nhà Nho yêu nước lúc bấy giờ. Phan Bội Châu cùng day dứt trước hiện tình đất n- ước và số phận cũa dàn tộc.

Năm 1923 Người dà trã lời một nhà báo Nga răng: “Khi tôi độ mười ba tuồi, lần đầu tiên tỏi được nghe ba chừ Pháp: Tự do. Binh đãng. Bác ái… Tôi rất HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tim xem những gi ẩn giấu đẳng sau nhùng chừ ấy”. Một lần khác tra lời một nhà văn Mỳ. Người nói: “Nhân dân Việt Nam trong đó có ông cụ thân sinh ra tỏi, lúc này thường tự hoi nhau ai sè là người giúp minh thoát khói ách thống trị cùa Pháp. Người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phai đi ra nước ngoài xem cho rò. Sau HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 khi xem xét họ lãm ăn ra sao, tôi sẽ trờ về giúp đồng bão tòi”. Điều đó thể hiện Nguyễn Ái Quốc là một người sớm có tinh thần trách nhiệm đối với dân, với nước.

Tóm lại. nhưng điểu kiện khách quan (tử gia đinh, quê hương, và nhà trường) cùng với nhân tố chũ quan (Ngời chủ động,cỏ tinh thần yêu nước) đà sớm thúc dầy người ra đi tim cứu nước trong đó yếu tố chủ quan HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 quyết định hơn cã.

b. Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi sang phương Đông mà đi sang phương Tây đê tìm đường cứu nước?

Khi người trưởng thành và lớn lén các phong trào yêu nước như phong trào Cần Vương, mà tiêu biêu là cuộc khơi nghĩa Hương Khê do cụ Phan Đinh Phùng lãnh dạo dà thất bại.

Khi Người chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước thi phong trào cứu nước theo khuynh hướng Dân chu tư sán đầu thế ký XX HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 cũng thất bại: Phong trào Đòng Du của cụ Phan Bội Châu; Phong trào Đông Kinh nghía thục; cuộc khởi nghĩa Yên Thế do cụ Hoàng Hoa Thám lành đạo; cuộc vận động cái cách cua cụ Phan Châu Trinh và phong trào chống thuế cua nông dân Tiling Ký, Anh rất khâm phục và coi trọng các bậc tiền bối. nhưng Nguyền Tất Thành không đi theo con đường dó. Thực tiễn thất bại của các phong trào yêu nước đầu thế ký XX đà đặt ra HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 nhiều câu hòi và tác động đến chi hướng cua Nguyền Tất Thành, đê rồi anh có một quyết định chinh xác và táo bạo là xuất dương tim dường cứu nước.

Ngay từ tuồi thanh niên. Nguyền Ái Quốc đà có tinh thần: độc lập. tự chu, sáng tạo.

Tháng 4-1908, Người tham gia cuộc biếu tinh chống thuế cũa nòng dân tinh Thừa Thiên, khới đẩu cho cuộc tranh đấu suốt đời Người vì quyền lợi cua nhân dân lao HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 động.

Tháng 6-1910, Nguyền Tất Thành hoàn thành chương trinh tiểu học. Sau khi nghe tin cha bị cách chức Tri huyện Binh Khê. bị triệu hồi về Kinh, anh không theo cha trờ về Huế mà quyết định đi tiếp xuống phía Nam. Trên đường từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, Nguyền Tất Thành dùng chân ờ Phan Thiết, ờ đây anh xin vào làm trợ giáo (moniteur). được giao dậy một số môn. đồng thời phụ trách các hoạt HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925 động ngoại khoá của Trường Dục Thanh, một trường tư thục do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyền Quý Anh (con trai cụ Nguyền Thông, một nhân sĩ yêu nước)

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Numerical simulation of compressible fluid structure interaction in one and two dimension
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực hải quan và biện pháp ngăn chặn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận án tiến sĩ) tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế của việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925
HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1919 – 1925
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart