Hoạt động giám sát của quốc hội

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Hoạt động giám sát của quốc hội

Hoạt động giám sát của quốc hội

fff

Hoạt động giám sát của quốc hội

fff

Hoạt động giám sát của quốc hội

fff

Hoạt động giám sát của quốc hội

fff

Hoạt động giám sát của quốc hội

fff

Hoạt động giám sát của quốc hội

fff

động giám sát cùa Quềc hội

TRƯỜNG MVCLVC-

■,

LỞINÔI ĐÀU 5 CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHƯNG VÊ QUỐC HỘI

 • 1.1   …………………………………………………………………………………………………………Sự ra đời

và pliát triển của Quốc hội

 • 1.2   …………………………………………………………………………………………………………VỊ tri và

tinh chất pháp lý của Quốc hội

 • 1.3  …………………………………………………………………………………………………………Chức nâng

cùa Quốc hội

 • 1.4  …………………………………………………………………………………………………………Tỏ chức và

hoạt động của Quốc hội

 • 1.4.1  ………………………………………………………………………………………………………Cơ cấu tồ

chức của Quốc hội

 • 1.5 Mối hên hệ giữa giảm sát tối cao VỚI kiềm sát. giám đốc xét xử và tỉianli tra

kiểm tra

CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QƯÔC HƠI

 • 2.1 Khái niệm giám sát. Hoạt động giám sát của quốc hội mối liên hệ giũa chúc năng giám sát và các

giám sát tối cao

CHƯƠNG 3 THƯC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIẤM SÁT CỦA

QUÕC HOI VÀ MỘT SO GIAI PHÁP

 • 3.1 Những thành tựu vã hạn chế trong hoạt động giám sát tối cao

cùa Quốc hội

 • 3.1.3 Hoạt động bó phiếu tín nhiệm…………….

  48 Hoạt động giám sát của quốc hội


LỜI XÔI ĐẤU

 • 1. Lý do chọn đề tài

Quốc hụi lã cư quan quyên lực iiliã nước cao nhai, dư nlián dán báu ra. Nhiệm vụ chinh cua Quốc hội lá lặp hicn và lập pháp. Dõng thời, giam sát vice luân thú pháp luật cua các cư quan nhà nuức ờ hung ưưng và địa phưưug. Hoạt động giám sát của quốc hội quyél đinh các vắn đe quan họng cua đal nước.

Mạc dú vậy, hưạl động giám sãl cua Quốc hội trong nhìílig năm qua còn cứ nhùng mạt lụm chẽ. niệu qua hoạt đựng giám sãl mặc dù đà đạt nhùng ket qua nliat định nhung mói dáp ứng ỡ mức thấp so với vẻn cầu. đòi hôi cùa cuộc sống, tù nguyện vọng cùa nhàn dân và quy dụili của hiến pháp, pháp luật. Một sổ nội dung giám sát quan họng chua đirực lập trung Hoạt động giám sát của quốc hội cao: giám sãl việc ban hành vàn ban hướng dãn till hành luật, pháp lệnh chưa làm được nhiêu và thường xuyên: giám sát việc giãi quyết dơn thư khiếu nại. tổ cáo cùa công dân vẫn còn lủng túng, hiệu quả chưa cao: chưa chủ họng theo dồi. đôn doe đen củng việc tiếp thu. giãi quyết cãc kiên nghị đẽ đánh giá đúng kết quả. hiệu lực giám sát: hoạt động giám sát về phòng, chống tham nhũng cũng chua thu dược Hoạt động giám sát của quốc hội kết quá như mong muốn.

Bèn cạnh đó. việc lựa chọn phương thức giám sát còn bi động, nhiều cuộc giám sát mới dũng Lại ở việc nghe b«ão cáo. nam tinh hĩnh và chù yen dựa vào thông tin do chính các cơ quan chịu sự giám sát cung cap: các công cụ phục vụ hoạt động giám sát chưa đủ mạnh, do đõ phát huy hiệu qua chưa cao: chưa xây dựng được các thiết che phũ họp đê bao dam cho Quõc Hoạt động giám sát của quốc hội hội có dãy dũ diêu kiện tiên hãnh hoạt động giám sát một cách thực chất.

Điêu dó dôi hỏi Quốc hội phái có sự giám sát chặt chẽ. xử lý kịp thời những vân dê bất cập trong hệ thong pháp luật cũng như những bắt cập trong bộ máy nhã nước, kịp thời chan chinh, sưa doi de hệ thõng pháp luật cùng như bộ máy nliã nước phú họp hon xữi quá trinh hội nhập cùa dat nước, dưa dat nước vươn cao và vươn xa Hoạt động giám sát của quốc hội hơn trên nường quốc te.

Đó chính Là lý do người viết chọn de tài: “Hoạt dộng giám sát cùa Quốc hộF lâm de lãi toi nghiệp.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Vấn đề giám sát cùa Quốc hội là một trong những vấn đề nhận được sự quan tàm đặc biệt cùa các cơ quan chức nâng. Đà cỏ rat nhiều các cóng trinh lởn nhỏ nghiên cứu. tìm hiếu về van đề nãy. Với phạm vi kiến thức cỏn nhiều hạn chế. người Hoạt động giám sát của quốc hội viết 111 vọng khỏa luận tot nghiệp có thè đưa ra một sổ giải pháp mang tinh tính nghiên cứu nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Do đó. nghiên cửu chủ yếu của bài luận là:

Tìm hiều chung về Quốc hội

Tim hiếu về hoạt động giám sãt cùa Quốc hội

Thực hạng hoạt động giám sát và một so giãi pháp nhấm nâng cao hoạt động giám sát cũa Quốc hội

 • 3.  Đoi tượng và phạm vi nghiên cứu

Hoạt Hoạt động giám sát của quốc hội động giám sát cùa Quốc hội Là một trong những nội dung có phạm vi tương đổi rộng lớn vã phức tạp. Trong phạm vi bãi luận tốt nghiệp, người viết chi đi sâu nghiên cứu hoạt động giám sát của Quốc hội theo Hiến pháp, Luật Tỏ chức Quốc hội. Luật hoạt động giám sát cùa Quốc hội. Trong đó. đối tương chù yếu là các cơ quan nhà nước ớ Trung ương và địa phương.

 • 4.  Phương pháp nghiên cứu

Đè thực hiên nghiên cứu Hoạt động giám sát của quốc hội đề tài. khóa luận áp dung các phương phốp nghiên cứu tòng hợp như: phương pháp phân tích luật viết, phương pháp tông họp, so sánh, điển gicãi. hệ thong hóa. thong kẻ… từcãc sổ liệu, tãi liệu thu thập được.

 • 5.  Bồ cục đề tài

Luận vãn dược kết cấu theo bố cục sau:

Mục lục

Phân mờ đâu

Chương 1: Khái quát chung về Quốc hội

Chương 2: Hoạt động giám sát của Quốc hội Hoạt động giám sát của quốc hội

Chương 3: Thực hạng hoạt động giám sát cùa Quốc hội và một sổ kiến nghị

CHƯƠNG 1

KHẢT QUÁT CHUNG VÈ QUÓC HỘI

1.1 Sự RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIÉN CÙA QVÔC HỘI VIỆT NAM

Sau thời gian dài dưới sự thống trị của thực dân Pháp xàm lược. Nảm 1945 cách mạng Việt Nam thang lọn và tuyên bố độc lập bang bân Tuyên ngón độc lập của chủ tịch Hỏ Chi Minh (2- Hoạt động giám sát của quốc hội 9-1945), nước Việt Nam Dân Chú Cộng Hoà ra đời. Ngày 8-9-1945 Chính phu Lâm thời ra sắc lệnh hiệu tập Quốc dàn đại hội với nhiệm vụ soạn thào Hiến pháp. Trước đó, tứ ngày 16 đen 17 tháng 8 năm 1945 Đại hội toàn dân được hiệu tập họp ở Tân Trào VỚI 60 đại biếu cùa các tố chức vã đoàn thề cách mạng đâ quyết đinh những vấn đề quan họng cùa đất nước đó là Quốc dàn đại hội tiền Hoạt động giám sát của quốc hội thân cùa Quốc hội nước ta Quốc dàn đại hội thành Lập ủy ban dãn tộc giãi phóng trung ương (Chính phủ lâm thời). Ngày 6-1-1946 Tỏng tuyên cứ đầu tiên cùa nước Việt Nam dân chu cộng hoà thành lập ra Quốc hội Việt Nam. Quốc hội là cơ quan đại diên cho nhãn (Làn do nhãn dàn ban ra, Hiên pháp năm 1946 Quốc hội (tược gọi lã Nghi viện. VỚI nhiệm kì 3 năm.

Tứ thời ký 1946 đen Hoạt động giám sát của quốc hội nay (2012) Quốc hội Việt Nam đã và đang trãi qua 13 klioá quốc hòi Có khoá Quốc hội kéo (Lài rất lâu (14 năm – Quốc hội khóa I) nlnmg cùng có klioá Quốc hội chi tồn tại vón vẹn một năm (Quốc hội khỏa V). Nhưng tat ca các klioá Quốc hội đều đạt được nhùng mục tiêu vã yêu cầu đà đe ra. Như thực hiện chinh sách binh đãng dân tộc. chinh sách người cày có mộng, đặt biệt Là lành Hoạt động giám sát của quốc hội đạo toàn (Lãn chiến đầu và giành thảng lợi ve vang trong hai cuộc chiền đấu chồng thực (Làn Pháp và đế quốc Mỳ…

Quốc hòi klioá I (1946-1960) là klioá Quốc hội có thời gian hoạt đòng dài nhất trong lịch sử hoạt động của Quốc hội Việt Nam. do hoãn cành lịch sử nên chưa thê tiến hành cuộc Tổng tuyến cừ bầu Quốc hội khoá mới. Quốc hòi khoá I được tồ chức bầu cừ ngày 06 tháng 01 năm 1946, Hoạt động giám sát của quốc hội gồm 403 đại biểu trong đỏ 333 đại biếu (tược bầu, 70 ghế theo (tề nghị cùa Hồ Chi Minh. Quốc hội klioá I thòng qua Hiến pháp đau tiên của nước Việt Nam dân chữ cộng hoà ngày 09 tháng 11 năm 1946. Thõng qua Hiển pháp sửa (tối ngày 31 tháng 12 năm 1959 (Hiển pháp 1959). Thời kỳ này Quốc hội ban hành sắc lệnh cài cách mộng đất và phê chuẩn

Hoạt động giám sút cứa Quốc hội đại biền chi còn Hoạt động giám sát của quốc hội lại 291 vã khi mãn klioá chi còn 242 vì Iran hết các đại biên

đoi lập thuộc Việt Nam cách mạng đóng minh hội vã Việt nam quốc dãn đãng đà bô chạy sang Hoa Nam vi không còn sự hậu thuần về quân sụ vã chính tri cũa quân đội Tnuig hoa dãn quốc sau Hiệp định so bộ ngày 06 tháng 3 năm 1946.

Quốc hội klioá II (1960 – 1964), bầu ngây 08 tháng 5 năm 1960 gồm 453 đại biểu trong đó 362 đại biêu đuợc Hoạt động giám sát của quốc hội bầu và 91 đại biểu klroá I đuợc lưu nhiệm. Uỷ ban thưởng vụ Quốc hội gom 21 uỷ viên chinh thức vã 5 uỷ viên dụ khuyết.

Quốc hội klioá III (1964 – 1971). bầu ngây 26 tháng 4 năm 1964 gồm 453 đại biểu: 366 đại biêu được bầu và 87 đại biêu khoá I của mem Nam được lưu nhiệm. Uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm 23 uỳ viên chinh thức và 3 uỳ viên dự khuyết

Quốc hội klioá IV (1971 Hoạt động giám sát của quốc hội – 1975). bầu ngày 11 tháng 4 năm 1971 gồm 420 đại biêu Ưỷ ban thường vụ Quốc hội gồm 24 uỳ viên clúnli thức và 3 uỷ viên dự khuyết

Quốc hòi klioá V (1975 – 1976). bầu ngày 06 tháng 4 năm 1975 gồm 424 đại biếu. Ưỳ ban thường vụ Quốc hội gồm 19 uý viên chinh thức và 3 uỷ viên dự khuyết. Đây là klioá Quốc hội có thời gian hoạt động ngan nhất trong lịch sử hoạt động của Quốc hội Việt Nam Hoạt động giám sát của quốc hội . Trong thời gian này dân tộc ta đà hoàn thành cuộc cách mạng dàn tộc dân chú, thống nhất hoãn toàn đất nước. Vi vậy yêu cầu đặt ra phái tồ chức cuộc Tổng tuyền cừ thống nhất trong cã nước đẻ bầu Quốc hội khoá mới.

Quốc hội klioá VI (1976 – 1981). Quốc hội đau tiên của nước Việt Nam thong nhất, bầu ngày 25 tháng 4 năm 1976 gồm 492 đại biểu. Ngày 02 tháng 7 năm 1976 Quốc hội quyết định đôi Hoạt động giám sát của quốc hội tèn nước thành Cộng hoà xà hội chù nghĩa Việt Nam và đôi tên Sài Gòn thành Thành pho Hỗ Chi Minh. Hiển pháp 1980 được thòng qua tại kỳ họp thử 7 ngày 18 tháng 12 năm 1980. Ưỳ ban thường vụ Quốc hội gồm 21 uỷ viên chính thức và 2 uỳ viên dự khuyết.

Quốc hòi klioá VII (1981 – 1987). bầu ngày 26 tháng 4 năm 1981 gồm 496 đại biêu. Lã klioá Quốc hội đau tiên thực hiện mó hĩnh tập thẻ quăn Hoạt động giám sát của quốc hội lý. HỘI đong nhã nước gom 12 thành viên đâm nhận chức năng cùa Uỷ ban thường vụ Quốc hội. là cơ quan cao nhất và hoạt đỏng thường xuyên của Quốc hội

CBHD: Nguyên Nam Phương

4

Sỉ "TH: Nguyễn Trọng Hừu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoạt động giám sát của quốc hội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp marketing nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) điều tra, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoạt động giám sát của quốc hội
Hoạt động giám sát của quốc hội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart