Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

fff

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

fff

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

fff

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

fff

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

fff

Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

fff

ĐẺ TÀI: HOATĐÒNG HUY ĐÔNG VÓN CÙA CÔNG TY TÀI CHỈNH-PHẢP LUẰT vi THƯC TIỀN

NHẶN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DÁN

— • * ô —

‘ i • • ……….. •     ’ ĩ ‘ • • …….’• • ■ ‘ •

—ẤP . «E1—


LUẶN VÂN TÓT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2008 – 2012

ĐÈ TÀI:

HOẠT ĐỌNG HUY ĐỌNG VỐN CÙA C ÔNG TY TÀI C HÍNH niT ínt TT i T- i TIITJr TTÍTKT


Giáo viên hướng dãn:


Ths. NGUYỀN MINH Bò môn: Luật Kinh doanh – ’


Sinh viên thục hiện: HÒ THỊ HY LEN MSSV: 5085811

Lớp: Luật Thương mại 2 K34

>

TủũThư, ngày… tháng… năm …

KÝ Tự ,          a         „ Ỷ NGHJA

ĐÈ TÀI: HOATĐÔNG Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn HUY ĐỎNG VÓN CỦA CÔNG TY TÀI ChỉnH-pHÁP LUÀT vi THưC Tiền

<<<123>>>

NHNN •

.. Nrôn hàn? Nhậ mrớc . CACKYTirVIETTAT

— • * ô —

TCTD:

<<<123>>>

CTTC:

Còng ty tài chinh

NHTM :

Ngân hàng thương mại

TNHH :

Trách nlũệin hìhi hạn

TCT:

Tồng cóng ty

DE TAI: HOATDONG HUY ĐONG VON CUA CONG TY TAI CHINH-PHAP LƯẢT vi

MIC LLC

 • I.  …………………………………………………………………………………………………………………ỜI NÓI

ĐẢIĨ

CHƯƠNG I MỌT SÔ VẮN ĐẼ I.Ý LƯẶN CHƯNG VÊ CÔNG Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn TY TẤT CHÍNH

VÀ HOẠT ĐỌNG HĨTY ĐỌNG VÕN

I. I. I Khái niệm công ty tài chinh

ỉ. ỉ.2. ỉ Dặc điêm

 • 1.2 Hoạt động huy dộng vốn cùa Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực

tiễn công ty tài chinh

 • I.2.I……………………………………………………………………………………………………..Ị

von cùa chù sớ hữu……………………………………………………………………………………………………….ỉ

ỉ. 2. ỉ. 2 Nguồn von huy động.

i trò của hoạt động huy dộng vỏn của cõng ty tài chính

CHƯƠNG lĩ PHÁP ĨƯẠT T. HOẠT ĐỌNG HƯY ĐỌNG VỎN CƯA CÔNG

TY TÀI CHĨNH . Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn 18

 • 2.1 Ọuá trình phát triển cua pháp luật về hoạt dộng huy dộng von cùa tố chức

tin dụng Việt Nam

 • 2.2.2 So sánh những điềm giống và điểm khác về hoạt động huy động

cùa còng ty tài chinh với công ty cho thuê tài chính và ngân hàng thương

mại Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn

CHƯƠNG III THỰC TIỀN HƠẠT ĐONG HUY ĐỘNG VÓN CỦA CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH

VÀ ĐE XƯÁT MỘT SÓ GIAI PH.ÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

 • 3.1 ………………………………………………………………………………………………………….. Thực tiến hoạt

động huy động vốn của các cóng ty tài chính

 • 3.2  Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn Đe xuất các giãi pháp hoãn

thiện pháp luật về công ty tài chinh

KÉT LUẬN

PHỤ LỤC

DANH MỤC TẢI LIỆU THAM KHÁO

NÓIĐẤU

1. Lý do chọn đề tài

Sau sự kiện Việt Nam chính thức trờ thành thành viên cùa Tồ chức thương mại thế giới ( Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn WTO) năm 2007 lã kết quà minh chúng cho nhừiìg nồ lưc không ngùng cái cách trong lình vực kiiili tế cùa Việt Nam trong nhiều năm qua theo hướng thị trường mớ. trong đó có nhùng cái cách mạnh mè trong lình vực ngân hàng. Thực hiện dường lòi đúng dãn cùa Đang và Nhã nước, ngành ngân hãng Việt Nam dà có sự chuyên dõi sâu sắc. đặc biệt lã hệ thong các tô chức tin dụng, tử việc đói mới hệ thong ngân hãng nói chung Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn như việc thay đói cơ can tó chức, bô sung, sửa đói thêm hoạt động cùa các tô chức tin dụng đen việc hoãn thiện môi trường pháp lý về ngân hàng nói riêng như việc ban hành Luật Ngân hãng Nhã nước Việt Nam vã Luật Các tó chức tin dụng vào năm 1997 đề thay thế cho Pháp lệnh số 37-LCTHĐNN ngày 23/5/1990 về Ngân hàng Nhã nước Việt Nam và Pháp lệnh số 38-LCT HĐNN ngày 23/5/1990 về Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn Ngán hãng, hợp tác xà tin dụng và còng ty tài chính; sau đó lọi tiến hành sừa đồi. bỗ sung lần lượt vào năm 2003, 2004 và ban hành mới Luật Ngân hãng Nhà nước Việt Nam 2010 và Luật Các tô chức tin dụng 2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 đã thây được tâm quan trọng của hoạt động ngân hãng với việc phát triền kinh tế – xà hội đắt nước.

Là một tồ chức tin dụng phi ngân hãng, Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn công ty tài chính ngây càng phát huy vai trò của minh trong hệ thong các tỏ chức tín dụng. Sau gần 15 năm kẻ từ kill xuất hiện trên thi trường tài chính Việt Nam. cõng ty tài chính ngây càng phát huy tiềm năng kinh tế cùa mình trong các hoạt dõng thu hút vốn và đau tư. kinh doanh tnuig và dài hạn. Với dặc điểm là đa số đều là công ty con trực thuộc quàn lý cùa Tồng còng ty mẹ. các công ty tài Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn chinh dược thành lập với mục tiêu khai thác các nguồn vốn từ thị tnrỡng đẻ nâng cao kinh doanh cùa minh. Đê thay rò vai trò. tầm quan trọng cùa hoạt động huy động vốn đối với cãc cóng ty tài chính, người Viet đã chọn đe tài: “Hoạt động huy động vốn cùa công ty tài chính-Pháp luật và thực tiễn” với hi vọng để tài góp phan vào việc giúp chúng ta thay được vai trô. sự ảnh hưởng của công ty tài Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn chinh đối với hệ thống các tồ chức tin dụng.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Luận văn nghiên cửu cãc van đe cơ băn về hoạt động huy động von cùa công ty

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công ty tài chinh vồ hoạt động huy động

vồn.

 • – Nghiên cứu nhùng quy định cùa pháp luật về hoạt động huy động vón cùa còng ty tãi chinh

 • – Nghiên cửu những van đe thực tiểu hoạt động huy động von cùa cãc cóng ty tài chinh Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn : từ đó người viết có đề xuất một so giải pháp hoãn thiện pháp luật.

Nghiên cửu các van đề tiên đê thay được vai trò. tam quan trọng cùa cóng ty tài chính trên thị trường tái chinh hiện nay.

 • 3.   Phạm vi nghiên cứu

VỚI kiến thức và khả năng cỏn hạn che của một sinh viên, luận vãn chi đi sâu nghiên cứu vã phân tích các hình thức của hoạt huy động vốn của cóng ty tài chinh. Đó lã các hĩnh thức Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn : nhận tiền gũi. phát hãnh giày tờ có giã và vay von. Vã qua đó. người viết đà $o sánh và đưa ra những điềm giồng, những điếm khác về hoạt động huy động vốn của còng ty tài chinh với cóng ty cho thuê tài chính và ngàn hàng thương mại.

Trong nội dung nghiên cứu cùa dè tài. người viết nghiên cứu quá trình phát triền cùa pháp luật về hoạt động huy dộng vốn cùa tồ chức tin dung; dồng thời chú Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn yếu phân tích các quy định của pháp luật có hên quan đen các hình thức huy động von của công ty tài chính. Từ các quy định của pháp luật, người viết tiến hành khảo sát thực tiền cãc hoạt động huy động vốn của cãc công ty tài chính trên thị trường hiện nay. Từ đó. người viết tồng hcrp. nhận xét vã đưa ra một so đe xuất để hoãn thiện pháp luật trẽn cơ sớ các nôi dung dà nghiên cứu trong dề tài.

 • 4.   Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn Phương pháp nghiên cứu

Đẽ tim hiểu nội dung của đe tài. người Viet đi vào phân tích những van để lý luận, các quy định cùa pháp luật có liên quan đến dề tài. Người viết chọn phương pháp sau:

 • – Phương plìáp tồng hợp.

 • – Phương plìáp phàn tích.

 • – Phương pháp so sánh, đoi chiếu.

 • – Phương pháp liệt kê.

Với mục đích chuyên tãi het các nội dung của đề tãi một cách bao quát nhất, những phương pháp Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn này đem lại cho người Viet một cách nhìn khách quan, tòng the. tránh được tâm lý chủ quan duv ý chí cùa băn thân. Từ đó tim ra những phương thức

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại sở công thương hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu biến đổi gen trong chẩn đoán và điều trị bệnh bạch cầu cấp trẻ em tại bệnh viện trung ương huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại UiO-66 biến tính và khả năng hấp phụ asen trong môi trường nước.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
đề tài: nhóm hữu hạn sinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn
Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính pháp luật và thực tiễn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart