Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

fff

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

fff

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

fff

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

fff

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

fff

Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

fff

MỤC LỤC

■       LỜI NÓI ĐÀU

 • 1. Lý do chọn đề tài

Đê phát triền. mồi quốc gia phái dựa vào các nguồn lực cơ bân: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực khoa học công nghệ, cơ sờ vật chat kỳ’ thuật và nguồn x on. Trong đó, nguồn nhân lực luôn luôn là nguồn lực cơ ban và chủ yếu nhắt cho sự phát triển. Chinh vì thể, công tác quán lý nguồn nhân lực là vấn đề can phải quan tâm hàng đau của Đãng, Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ nhà nước và của mỗi cơ quan, tố chức.

Trong quàn lý nguồn nhân lực, còng tác ke hoạch hóa có thè coi là khâu đau tiên quan trọng quyết định đến sự thành công hay that bại cùa quân lý nguồn nhân lực. Hoạt động này giong “như là việc xây dựng một cái cần dè cho tò chức noi hiện tại đen tương lai ”. Do đó, ke hoạch hóa nguồn nhân lực tô chức là yêu cầu tat yếu khách quan đoi x ới mọi Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ cơ quan, tô chức.

Uy ban nhân dân huyện Câm Khê là một cơ quan quân lý hành chinh nhà nước ờ địa phương. Quá trình hình thành và phát triền cua ủy ban mang đậm dấu ấn kinh tế, chinh trị. văn hóa – xà hội của Huyện. Với nhiêu lan thay đòi về tò chức, bộ máy, yêu can nhiệm x ụ, công tác quan lý nguồn nhân lực cùa ủy ban cũng có nhùng thay đỏi và phát triển nhắt định. Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ Trong bối cánh hiện nay, khi vấn đề phát huy nguồn nội lực quan trọng nhất cùa Huyện – nguồn nhân lực đang được đặt lên hàng đau thi công tác quân lý nguồn nhân lực nói chung và hoạt dộng kế hoạch hóa nguồn nhân lực nói riêng càng phái dược quan tâm hơn bao giờ het.

Chinh vi lý do đó, em đà mạnh dạn lựa chọn đề tài “Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Uy ban nhân dân huyện Câm Khê – tình Phú Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ Thọ" với mong muốn nam rõ hơn công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Câm Khê nói riêng và trong các cơ quan hành chinh nhà nước nói chung, gắn lý luận với thực tiền, và quan trọng hơn là đưa ra được một số kiến nghị giãi pháp nham hoàn thiện hơn nừa hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại ủy ban nhàn dân huyện Câm Khê trong thời kỳ hội nhập.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Đe tài nghiên Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ cứu nhăm đạt dược một số mục đích thiết thực sau:

Hệ thống hóa lý thuyết về hoạt động ke hoạch hóa nguồn nhân lực trong tò chức;

Phân tích và đánh giá một cách khoa học về thực trạng hoạt động ke hoạch hóa nguồn nhân lực tại úy ban nhân dân huyện Câm Khê đê thay rõ nhừng ưu, nhược diêm trong công tác này của Huyện, từ đó chi ra những van đề can giai quyết trong hoạt động ke hoạch hóa nguồn nhân lực tại Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ Uy ban nhân dân huyện Câm Khê;

Đe xuất một so kiến nghị giãi pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động ke hoạch hóa nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Câm Khê.

 • 3. Đoi tượng và phạm vi nghiên cứu

 • – Đoi tượng nghiên cứu cùa khóa luận là nội dung hoạt động ke hoạch hóa nguồn nhân lực tại Uy ban nhàn dân huyện Câm Khê.

 • – Phạm vi nghiên cứu: Với những diều kiện và thời gian hạn che, khóa luận chi tập Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ tiling vào nghiên cứu về hoạt động ke hoạch hóa nguồn nhân lực đối với đội ngũ cán bộ. còng chức thuộc các phòng ban trong khối quán lý nhà nước tại ủy ban nhân dân huyện Câm Khê. không xem xét hoạt động ke hoạch hóa đoi với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uy ban nhân dân huyện Câm Khê.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận được tiên hành trên cơ sờ phương Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đỏng thời, trong khóa luận còn sử dụng các phương pháp kỳ thuật sau:

 • –  Phương pháp điêu tra. phàn tích thống kê.

 • – Phương pháp tông hợp.

 • – Phương pháp phóng van.

 • 5.  Kết cấu cùa khóa luận

Ket cáu của khóa luận được chia làm 3 phan:

Phần mờ đầu

Phan nội dung: Phân này gom 3 chương, cụ thê là:

Chương 1. Lý luận chung Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ về hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chương 2. Thực trạng hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực cùa ủy ban nhân dân huyện cẩm Khê.

Chương 3. Một số kiến nghị giài pháp nâng cao hiệu quà hoạt dộng kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê

Phần kết luận

Ngoài ra, cuối khóa luận còn có phan phụ lục vả danh mục tài liệu tham kháo. Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VÈ HOẠT ĐỘNG KÉ HOẠCH HÓA NGUÒN NHÂN Lực TRONG CÁC co QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 • 1.1. Các khái niệm

 • 1.1.1. Khái niệm kế hoạch hóa

Trong một tò chức, thuật ngừ kế hoạch được sù dụng khá phò biến. Tuy nhiên, can hiêu thống nhất khái niệm này trước khi xem xét khái niệm "Ke hoạch hóa".

Kê hoạch là việc chuẩn bị trình ỉự các bước hoạt dộng nhăm đạt dược đen mục tiêu cụ thê Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ của tô chức. Ke hoạch giong như chiếc bàn đồ. nếu theo đúng kế hoạch (lộ trình đà vạch ra trên bàn đồ), chúng ta sẽ thay dược vị trí chúng ta đang ở. còn bao nhiêu xa mới đen được mục tiêu.

Ke hoạch hóa là một quá trình và là một hệ thong cua nhiều loại ke hoạch, nham xác định nhùng việc cần phải làm; làm như the nào: làm khi nào và ai phai làm những vấn đe đó. Ke Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ hoạch hóa sè tạo cơ hội đè có thê giám độ ngẫu nhiên của vấn đề; tập tiling nhiều hơn vào mục tiêu; và cùng là yếu tố nhăc các nhà quan lý cần tập trung đê kiêm soát. Có thê hiểu rằng, ke hoạch hóa như là việc xây dựng một cái câu dê cho tô chức nôi hiện tại đền tương lai.

Nguồn nhân ì ực của tô chức là một bộ phận cấu thành nguồn nhân lực của xà hội. Đó là tất cả nhừng Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ ai làm việc trong tô chức, từ thủ trường cao nhất đen nhân viên

 • 1.1.2. Khái niệm nguôn nhãn lực cua tô chức binh thường nhất, tháp nhắt, làm việc tay chân, đơn giãn. Đó cũng là những người đang chờ đợi đê có thê vào làm việc cho tò chức, tức là nguồn dự trừ cùa tò chức.

Nguồn nhân lực cùa mồi tô chức có nhừng yêu cẩu. đòi hói riêng do tinh chat, đặc diêm và việc lâm trong tô chức quyết định. Đó chính là lý do tại sao Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ các tỏ chức phải xây dựng, nuôi dường và phát triền nguồn nhân lực cho chinh minh một cách hợp lý.

 • 1.1.3. Khái niệm kê hoạch hóa nguồn nhân lực tô chức

Có nhiêu định nghĩa khác nhau về kế hoạch hóa nguồn nhân lực của tô chức.

Theo Nguyền Hừu Thân, ke hoạch hóa nguồn nhân lực "là một tiến trình triển khai thực hiện các ke hoạch và các chương trinh nhằm dám bao rủng tò chức sè có dùng Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ so lượng, đúng so người dược bo tri đủng nơi, đủng lúc, và đúng cho".

Theo Nguyễn Kim Dung, ke hoạch hóa nguồn nhân lực "là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhàn lực, đưa ra các chinh sách và thực hiện các chương trình, hoạt dộng dâm báo cho ỉô chức có dù nguồn nhàn lực với các phàm chat, kỳ năng phù hợp đê thực hiện còng việc có năng suất, chất lượng và hiệu quá cao" Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ

Như vậy, dù định nghĩa theo cách nào thi thuật ngừ ke hoạch hóa nguồn nhân lực có thê khái quát chung là việc xác lập các loại ke hoạch có liên quan den lực lượng lao dộng cua tô chức nhăm báo dam cho tò chức đi đen mục tiêu đà vạch ra.

1.2. Vai trò của hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực cùa tổ chức

Ke hoạch hóa giừ vai trò quan trọng trong hoạt động quân lý nguồn nhân lực của tô Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ chức. Vai trò đó có thê được khái quát trong câu nói sau: "’Trừphi có những con người đủng nghề nghiệp được đột vào đúng vị tri và đủng lúc, thi còn lại tô chức không thè đạt được mục tiêu, mục đích Cụ thê, kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tò chức bao gom những vai trò sau:

ơ. Lò một quá trình giúp tô chức nhìn lại vấn để nhân lực

Ke hoạch hóa nguồn nhàn lực thực chất chinh là việc Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ duyệt xét lại một cách có hệ thống nhừng yêu cầu về tài nguyên nhân sự cùa tô chức. Quá trinh này bao gom nhiêu hoạt động như: thong kè nhân sự, phân tích tương quan nhân sự với công việc… Thông qua những hoạt động đó, tô chức có thê nhìn nhận lại một cách chinh xác thực trạng van đe nhân lực cua to chức minh đè có hướng điều chinh, phát triển nhân lực cho phù hợp.

 • b. Là một hệ thong các kế hoạch Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ đè tìm kiếm nguồn nhàn lực

Nói kế hoạch hóa nguồn nhân lực là một hệ thong các ke hoạch tim kiếm nguồn nhân lực bởi kế hoạch hóa nguồn nhân lực thực chắt là đe ra nhưng mục tiêu, mục đích của phát triền nguồn nhân lực trong tương lai và xây dựng các kế hoạch cụ thê cho tửng lĩnh vực có liên quan đen nhân sự. Nói một cách khác, kế hoạch hóa nguồn nhân lực là việc xác lập nhiều loại ke hoạch khác nhau có liên Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ quan đen lực lượng lao động cùa tô chức nhăm bao dam cho tò chức đi đen mục tiêu đà đề ra. Chinh vi the có thê khẳng định ke hoạch hóa nguồn nhân lực tô chức là một hệ thong các kế hoạch dê tim kiếm nguồn nhân lực.

 • c. Ke hoạch hóa nguồn nhàn lực là cách cần thiết đê giói quyết các khó khăn về nguồn nhân lực

Ke hoạch cũng giong như ban đồ định hướng cho tò chức đi đến mục tiêu đà đặt ra. Với Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê -tỉnh PhúThọ một kế hoạch khá cụ thê, tò chức có thè thay cà những khi có khó khăn đè tránh hoặc dễ dàng vượt qua so với không có ke hoạch. Ke hoạch hóa

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập Anala tower
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tuyến tập các bài báo khoa học về lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước và vật liệu xây dựng mới năm 2021 và năm 2022
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
278.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng vietinbank chi nhánh tp vinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tạo động lực làm việc cho nhân viên của ngân hàng nhà nước hà tĩnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tập lớn fem ứng dụng đề tài phân tích bất ổn định kết cấu silo trụ tròn bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ
Hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê – tỉnh PhúThọ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart