Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

fff

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

fff

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

fff

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

fff

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

fff

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

fff

 • I. PHAN Mơ ĐAU


 • 1. Lí do chọn dề tài

Năm học 2014 – 2015 là năm học: “Tiếp tục triển khai đồng bộ các giãi pháp đỏi mới giáo dục phò thòng theo mạc tiêu phát triền năng lực vờ phàm chất học sinh; nâng cao kỳ năng ngoại ngừ, rin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiền; phát triển nâng lực sáng tạo và tự học. Tiếp tục triền khai dôi mới phương pháp dạy và học gắn với dôi mới hình thức, phương pháp thi. Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) kiêm trơ vờ đánh giá kết quà giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết họp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ. cuối năm học."

(Trích chi thị sổ: 3008/CT-

BGDĐT)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cùa Năm học 2014 – 2015 là Tiếp tục triển khai đôi mới phương pháp dạy và học. Vì vậy trong đòi mới phương pháp giáo dục thi phát triển trí tuệ và năng lực sáng tạo Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) cùa học sinh có nghía quan trọng. Đê có hiệu quà cao trong giăng dạy thi người giáo viên phái thường xuyên nghiên cứu, sư dụng những thành qua cùa những môn khoa học có liên quan, can phái tiếp thu nhưng thành tựu tiên tiến, nhừng kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy theo hướng đôi mới.

Vật lí học là một trong những mòn khoa học về tự nhiên, nhiệm vụ chu yếu của nó là nghiên cứu các hiện tượng Vật lí, tim Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) nguyên nhân, khám phá ra các định luật Vật lí phục TJ lợi ích cùa con người.

Vật lí là cơ sở cho nhiêu ngành kỳ thuật. Nhừng thành tựu của Vật li và kỳ’ thuật phục vụ rat nhiều cho cuộc sống cùa con người trên mọi mặt.

Môn Vật li là một trong nhừng môn học lý thú, hap dẫn trong nhà trường phò thòng, dong thời nó cùng được áp dụng rộng rãi trong thực tiền đời song hàng ngày của mỗi con Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) người chúng ta. Hơn nừa môn học này càng ngày lại càng yêu cầu cao hơn dê dáp ứng kịp với còng cuộc công nghiệp hóa – hiện dại hóa đất nước, nham từng bước đáp ứng mục tiêu giáo dục đe ra "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân ỉực, bôi (ỉưững nhân tài", góp phần xây dựng Tò quốc ngày một giàu đẹp hơn.

Trong khuôn khô nhà trường phô thông, bài tập Vật lí thường là nhũng van đề không quá phức Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) tạp, có thê giãi được bang nhừng suy luận lò gic. bang tính toán hoặc thực nghiệm dựa trên cơ sờ nhũng quy tắc Vật li, phương pháp Vật lí đà quy định trong chương trình học. Nhưng bài tập Vật li lại là một khâu quan trọng trong quá trinh dạy và học Vật lí.

Qua thực te giảng dạy bộ môn Vật li ờ trường trung học cơ sờ Minh Hòa nói chung bộ môn Vật li 9 nói riêng, tôi nhận thấy học sinh còn Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) gặp rat nhiều khó khăn, lùng túng khi giãi các bài tập Vật lí. Đặc biệt là các bài tập về Điện học trong chương trinh Vật li 9, đây là loại bài tập các em cho là khó, điều này ít nhiều anh hường den chat lượng dạy và học.

Ta đà biết ở giai đoạn 1 (lóp 6 và lớp 7) vi kha năng tư duy của học sinh còn hạn che, von kiến thức toán học chưa nhiều nên sách giáo khoa chì Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) đề cập đen nhừng khái niệm, nhùng hiện tượng Vật li quen thuộc thường gặp hàng ngày, ơ giai đoạn 2 (lớp 8 và lớp 9) khá năng tư duy cua các em dà phát trièn, đà có một sổ hiểu biết ban đau về khái niệm cũng như hiện tượng Vật li hang ngày. Đo dó việc học tập môn Vật lí ờ lớp 9 đòi hòi cao hơn nhát là một so bài tập về điện lớp 9 mà các em được học. Neu các em Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) được hướng dần một số diêm cơ ban thi những loại toán này không phái là khó.

Hơn nữa trong chương trinh Vật li trung học cơ sở hiện hành, thời lượng học Vật li được bố trí trong tuần rất ít (1 tiết tuần đối với lớp 6, 7, 8 và 2 tiết tuân đối với lớp 9).

Do vậy, thời gian dành cho việc giãi bài tập Vật lí trên lóp rat hạn che, nên học sinh thường gặp không ít khó khăn Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) về phương pháp giãi bài tập Vật li nói chung, bài tập điện học nói riêng, lại càng khó khăn hơn cho việc giai bài tập mỡ rộng, nâng cao. Từ nhừng khó khăn trên, việc tìm ra phương pháp giai khoa học, ngẩn gọn. it ton thời gian các dạng bài tập Vật lí là dieu cần thiết đê hướng dẫn cho học sinh. Hơn nừa. trong phan điện học, các dạng bài tập thường khó hơn so với các phan khác, nèn Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) việc đúc kết kinh nghiệm thành một tài liệu về phương pháp giãi các dạng bài tập phần điện học trung học cơ sở là một nhu cầu can thiết.

Từ những lý dơ trên, đê giúp học sinh cớ một định hướng về phương pháp giãi bài tập điện học Vật li lớp 9 nên tôi lựa chọn đề tài: “Hưởng dần học sình giãi bài tập diện học, Vật li 9 ”.

 • 2.  Mục đích nghiên cứu.

Hĩnh thành chơ học sinh một cách tông Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) quan về phương pháp giai một bài tập Vật li, cụ thê là bài tập về điện học. từ đó các em có thê vận dụng một cách thành thạo và linh hoạt trong việc giãi các bài tập điện học trong chương trình Vật li lớp 9. nâng cao hiệu quà của bài tập. giúp các em nam vừng kiến thức trong quá trinh học tập.

 • 3.  Đối tượng nghiên cứu.

Phương pháp giãi bài tập điện học,Vật li 9.

 • 4.  Phạm vi nghiên Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) cứu.

Đe tài được thực hiện x ới học sinh lớp 9A Trường trung học cơ sớ Minh Hòa. huyện Hữu Lùng, tinh Lạng Sơn.

 • 5. Phương pháp nghiên cứu.

  • 5.1.  Nghiên cừu lí luận.

 •  Các tài liệu liên quan tới việc sử dụng bài tập trong dạy học Vật li.

 • –  Li luận về sứ dụng bài tập Vật lí trong dạy học.

 • –  Các tài liệu nói về phương pháp giãi bài tập Vật lí.

 • 5.2.  Phương pháp điều tra sư phạm Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) .

 • Điêu tra trực tiểp bang cách dự giờ phóng van.

 • –  Điều tra gián tiếp bảng cách sử dụng phiếu điều tra.

 • 5.3.  Phương pháp thực nghiệm sư phạm.

 • Áp dụng đe tải vào dạy học thực te từ dớ thu thập thòng tin đê diều chinh cho phù hợp.

II. PHẢN NỘI DING

1. Cơ sớ Iv thu vet

Phương pháp dạy học là một bộ phận hợp thành cua quá trinh sư phạm nham đào tạo the hệ trê có tri thức khoa Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) học, về thể giới quan và nhân sinh quan, thói quen vả kỹ nâng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực te.

Phương pháp dạy học có mối liên hệ biện chửng với các nhân tố khác của quá trình dạy học. Nhừng phương pháp dạy học phai thống nhất biện chứng giừa việc giăng dạy của giáo viên với việc học tập cùa học sinh. Đồng thời góp phan có hiệu quá vào việc thực hiện tốt các khâu của quá trinh dạy học. Xác Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) định ke hoạch giáo dục, giáo dường, phát trièn bộ môn một cách nhịp nhàng, cụ thê hoá nhiệm vụ dạy học trên cơ sờ đặc diêm của học sinh, điều chinh ke hoạch dạy học cho sát với diễn biến thực te. tò chức và hướng dần học sinh học tập ờ trên lớp cũng như ờ nhã phũ hợp với dự định sư phạm.

Đoi với môn Vật lí ớ trường phô thòng, bài tập Vật lí đóng một vai trò het sức quan trọng Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) , việc hướng dẫn học sinh làm bài tập Vật li là một hoạt động dạy học, là một công việc khó khăn, ơ đó bộc lộ rò nhất trinh độ cùa người giáo viên Vật lí trong việc hướng dẫn hoạt động trí tuệ của học sinh, vì the đòi hói người giáo viên và cà học sinh phai học tập và lao động không ngừng. Bài tập Vật lí sỗ giúp học sinh hiểu sâu hơn nhừng qui luật Vật lí. nhùng hiện tượng Vật li.

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) Thông qua các bài tập ờ các dạng khác nhau tạo điêu kiện cho học sinh vận dụng linh hoạt nhừng kiến thức đè tự lực giãi quyết thành công những tình huống cụ thê khác nhau thi những kiên thức đó mới trơ nên sâu sắc hoàn thiện và trờ thành vốn riêng của học sinh. Trong quá trinh giãi quyết các vấn đe, tinh huống cụ thè do bài tập đề ra học sinh phai vận dụng các thao tác tư duy như so sánh phàn tích, tông hợp khái Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) quát hoá… đè giãi quyết van đe. từ đó sè giúp giãi quyết giúp phát triển tư duy và sáng tạo, óc tướng tượng, tính độc lập trong suy nghĩ, suy luận… nên bài tập Vật li gây hửng thú học tập cho học sinh.

 • 2. Cơ sờ thực tiễn

Trước kill thực hiện đề tài qua tim hiểu và trao đôi với đồng nghiệp tôi nhận thây:

– Đa so học sinh lớp 9A trường THCS Minh Hòa ham mê học bộ mòn Vật Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) lí, nhung khi làm các bài tập vật li các em thường lúng túng trong việc định hướng giai, có thê nói hau như các em chưa biết cách giãi cũng như trinh bày lời giãi.

Trước khi thực hiện đe tài tôi đà tiến hành kiêm tra và kháo sát đoi với học sinh ờ lớp 9 trường tiling học cơ sờ Minh Hòa bang một số bài tập cơ bân.

Kết quà thu được như sau:

 • 2.1. Kêt qua kháo sát

  <<<123>>>

  KẺT Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9

  CẮ

  Giòi

  Khá

  TB

  Yeu

  TB

  ỉ T

  Ghi

  Môn

  Lóp

  30 ỈỈ^

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  ^7

  9

  23

  2

  8,7

  6

  26.1

  13

  56,5

  2

  8,7

  21

  91.3

Kết quà khảo sát Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) cho thấy vẫn còn ti lệ yếu. ti lệ khá giỏi thấp. Qua điều tra, phân tích bài kiêm tra tôi phàn loại nhược diêm, tim hiểu nguyên nhân và đê ra các biện pháp.

 • 2.2. Nguyên nhân chính

 • Hiểu biết về điện của học sinh còn hạn che nên tiểp thu bài chậm, lúng túng từ đó không nắm chác các kiên thức, kì năng cơ ban. định lý, còng thức cho nên khó mà hoàn thiện được một bài tập điện học lớp Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) 9.

 • – Đa so các em chưa có định hướng chung về phương pháp học lý thuyết, biến đỏi công thức, hay phương pháp giãi một bài tập Vật li.

 • – Kiến thức toán còn hạn che nên không thê tinh toán được mặc dù đã thuộc lòng các còng thức.

 • –  Đo phòng thí nghiệm, phòng thực hành còn thiếu nên các tiết dạy chat lượng chưa cao, dẫn dến học sinh tiếp thu các còng thức, định luật còn hời hợt.

 • –  Đọc đề Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) hap tap, qua loa. khả năng phân tích đề, tông hợp đề còn yen. lượng thông tin can thiết dê giai toán còn hạn chế.

 • – Vè sơ đồ mạch điện còn lúng túng. Một số vỗ sai hoặc không vỗ được do đó không thè giãi được bài tập.

 • – Một. so chưa thuộc còng thức và ký hiệu các đại lượng trong còng thức, một số khác không biết biên đỏi công thức, còn nham lẫn giừa các công thức mạch điện nối Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) tiếp và mạch điện song song.

 • – Chưa có thói quen định hướng cách giãi một cách khoa học trước nhừng bài tập điện học lớp 9.

 • 3. Nội dung đề tài

3.1. Phương pháp chung đê giãi bài tập Diện học

Bài tập Vật li nói chung, bài tập điện học nói riêng được hiểu là nhùng bài làm đê học sinh tập vận dụng nhũng kiên thức khái quát đà được xây dựng trong các bài học lý thuyết dê giái quyết một van de Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) cụ the. Những van de can giai quyết thường được trinh bày dưới hai dạng: giãi thích hiện tượng và dự đoán hiện tượng. Giài thích hiện tượng nghĩa là chi rò nguyên nhân nào đã dần đen hiện tượng đó, tức là nguyên nhân đó liên quan đen một so tinh chat của sự vật hoặc một so định luật Vật li đã biết. Như vậy, giãi thích hiện tượng không phai tiến hành tùy tiện theo suy nghĩ chủ quan cùa minh mà phải dựa trên nhùng Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) kiến thức đà biết, dược coi là chân lý. Dự đoán hiện tượng cùng phai căn cứ vào nhùng tinh chắt của sự vật, nhũng định luật đà biết đê dự đoán vi nhùng tinh chat hay những dịnh luật là những kiến thức khái quát chung cho một loại hiện tượng.

Vi việc giai thích hay dự đoán có thê là định tính hay định lượng nên người ta thường chia bài tập thành hai loại: bài tập định tính và bài tập định lượng. Với bài Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) tập dinh tính, ta chí cằn thực hiện lập luận logic dè chì ra nguyên nhân của hiện tượng hay dự đoán hiện tượng sè xây ra. Đối với bài tập định lượng, ta phai tính toán cụ thê giá trị của một so dại lượng dặc trưng cho hiện tượng. Đối x ới trình độ tiling học cơ sở. bài tập định tinh có tầm quan trọng đặc biệt vi nó yêu cầu học sinh phai nắm vững các tính chat, quy luật cua sự vật, hiện Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH) tượng và biết cách trình bày lập luận chặt chè, hợp lý. Trong khi đó, bài tập định lượng thường chỉ sứ dụng nhũng phép tinh dơn gian dựa trên những công

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận Văn Thạc Sĩ Bao Hàm Thức Vi Phân Với Bài Toán Tử Đơn Điệu Cực Đại Phụ Thuộc Thời Gian.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Giải Pháp Nâng Cao Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Công Ty Cổ Phần Nhựa Kim Sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch và kết quả phẫu thuật nội soi triệt căn điều trị ung thư đại tràng Sigma
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non tại thành phố quy nhơn, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)
Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart