HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

fff

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

fff

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

fff

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

fff

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

fff

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

fff

CHI YÊN ĐẺ: HƯỚNG DẢN LÀM DẠNG CÂU HOI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BÒI DƯỜNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

A. PHẨN MỜ ĐẢU

 • 1. Tác giã chuyên đề

Nguyễn Thị Kim. GV Địa lí Trường THCS Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tinh Vĩnh Phúc.

 • 2.  Đoi tượng học sinh bồi dưỡng: Lớp 9. Dự kien sổ tiết bồi dường: 8 tiết.

 • 3.  Giới hạn

 • –  Chuyên đề chi đi sâu vào hai dạng câu hói chửng minh, giãi thích trong bồi dường học sinh giòi Địa lí 9.

 • 4. Hệ thống kiến thức sư dụng trong chuyên đề

 • – Kiến thức cơ bân trong Sách giáo khoa (Địa li HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 kinh tế – xà hội Việt Nam và Địa lí tự nhiên Việt Nam).

 • –  Kiên thức nàng cao dũng trong kỳ thi học sinh giòi cap trường, cấp huyện và cấp tinh.

 • 5. Hệ thống phương pháp cơ bân trong chuyên đề

 • –  Phương pháp thuyết trình đè giang phan lý thuyết cơ bán.

 • – Phương pháp đàm thoại – vấn đáp.

 • – Phương pháp hoạt dộng theo nhóm.

 • – Phương pháp tim hiểu kiến thức qua các đe thi học sinh giỏi cap huyện, tinh: HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 qua sách tham khao; qua trao đôi với bạn đong nghiệp.

 • –  Phương pháp điêu tra thực tế.

 • 6.  Sự cẩn thiết cùa chuyên dề

Qua thực te bồi dường học sinh giói cho tháy: Nhiêu học sinh chưa tim ra cách giãi cụ thê cho mỗi dạng càu hoi trong đề thi, cứ thuộc gi là viết het vào bài thi. Nhiều học sinh cho rang môn Địa lí là môn xà hội nên chi cần học thuộc lòng và nhớ thật nhiều so liệu lã có HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 thê dạt diêm cao trong các kỳ thi.

Nhung qua quá trình giang dạy nhiều năm tôi thấy, nhiều học sinh tuy thuộc nhiều kiến thức nhưng điểm thi học sinh giói lại không cao. số học sinh có bài đạt 7,8,9 diêm của môn Địa lí trong các ki thi học sinh gioi các cap không nhiều đặc biệt là diêm 9. Một trong nhừng nguyên nhàn quan trọng dẫn đến tinh trạng này là do thí sinh còn lúng túng trong việc nhận dạng HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 câu hòi vả cách làm bài thi. Đặc biệt khi gặp các dạng bài khó như dạng câu hòi chứng minh, giãi thích, so sánh… thi hau như các em đều không biết phài đưa kiến thức gi dê làm rõ yêu cầu cua de bài nên các em cử thuộc kiến thức gi liên quan là viết vào bài làm. thậm chi các em còn bị lạc de…Hay nói đúng hon là các em chưa có kỳ’ năng làm bài nên diêm không cao. Chính vi HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 vậy thông qua việc tông kết các đề thi học sinh giỏi các cấp, nhắt là ớ lớp 9, qua kinh nghiệm cùa bán thân, qua tham khảo sách, tâi liệu …tôi đà mạnh dạn thực hiện chuyên đề này.

Các câu hói trong thi học sinh giỏi môn Địa li rất đa dạng như: câu hói dạng trình bày, chứng minh, so sánh, phân tích, giãi thích… Nhưng trong phạm vi chuyên đe tôi chi đi sâu vào hai dạng câu HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 hói khó mà học sinh thường gặp trong các kỳ thi đó là dạng càu hoi chứng minh và giái thích, ơ mồi dạng câu hoi chuyên đề làm rõ các nội dung: yêu cầu của câu hỏi. cách nhận dạng câu hói, phân loại câu hói. hướng dần cách giãi cụ thê và một so vi dụ minh họa. với hy vọng phan nào khắc phục được thực trạng trên.

 • 7. Kết quà triển khai chuyên đề

Chuyên đe này đà được áp dụng trong bồi HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 dường HS giói môn Địa li cấp huyện cua trường THCS Lập Thạch và bồi dường học sinh cap tinh cua phòng GD và ĐT Lập Thạch năm học 2014 – 2015. Bước đau nhận được phân hồi tích cực từ các bạn đong nghiệp và kết qua kha quan từ phía học sinh trong kỳ thi học sinh giói cap huyện, tinh năm học 2014 – 2015: học sinh đà có kỳ năng phân tích đề tốt hơn, nhận dũng dạng càu hói và biết đưa nguồn kiên thức hợp HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 lí dê làm bài, không còn tinh trạng làm lạc đề trong bài thi.

B. NỘI DUNG

I. Loại câu hỏi chứng niinh

Câu hòi chứng minh là gi? Là dạng câu hòi can làm rõ về một van đe hay một đối tượng địa li nào đó, yêu cau can sử dụng hàng loạt các dẫn chứng đê khang định, dê làn sáng tó van đề can chửng minh, các dần chứng chinh lã chân lý dê thuyết phục người đọc, người HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 nghe. Khi làm bài HS can trinh bày trinh tự từ ý khái quát đen ý cụ thê và bát buộc phai có dần chứng.

 • 1. Nhận dạng câu hòi

 • – Nhận dạng câu hôi dựa vào các từ và cụm từ “chửng minhh ràng, chứng minh, lay vi dụ đê chửng minh, tại sao nói ”…

 • 2. Yêu cầu cùa dạng câu hòi chứng minh

 • –  HS phai nam vừng kiến thức cơ bàn. ngoài ra học sinh còn phái nhớ số liệu liên quan đen yêu HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 cầu của câu hói. Khi can phải chứng minh một điêu gi đó. nhát là về phan địa lí kinh te – xà hội thi số liệu thong kê trờ thành yeu tố quan trọng nhất đè đạt diêm tối đa.

 • –  Biết sàng lọc. lựa chọn kiến thức cũng như số liệu can thiết dè đưa ra bảng chửng chứng minh. Đày là một yêu càu quan trọng nham tránh sự sa đà. dàn trãi và tập trung vào việc tim đu dần chúng dê chứng minh. HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

 • – Đưa ra nhừng bang chứng thuyết phục dựa trên cơ sở kiến thức cơ bân và số liệu thong kê đà được chọn lọc. Chat lượng cùa bãi thi trong trưởng hợp này phụ thuộc nhiêu vào các bang chứng có tính thuyết phục.

 • 3.  Phân loại các câu hói chứng minh.

 • –  Dạng câu hỏi chửng minh có thê chia thành hai loại:

+ Loại câu hòi chứng minh hiện trạng: Hièu theo nghía rộng thi bao gom tất cà các hiện tượng tự nhiên, kinh HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 te – xà hội Việt Nam đang ton tại như chúng ta dang thay.

Vi dụ: Chứng minh khi hậu nước ta mang tinh chắt nhiệt đới gió mùa âm.

Chứng minh răng nước ta có dàn số dông và còn tảng nhanh…

+ Loại câu hòi chứng minh tiềm năng: Đày là loại câu hỏi tương đối dễ và cũng thường gặp trong các đề thi HSG. Loại câu hôi này chì liên quan đến phần Địa li kinh tế -xà hội Việt HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 Nam (chương trinh Địa lí lớp 9).

Vi dụ:

Chứng minh rang xủng Đồng bang sông Cửu Long có tiêm năng lớn đê phát triển ngành sàn xuất lương thực, thực phâm.

Chứng minh rang nước ta có nhiều điêu kiện đè phát triền tông hợp kinh te biên…

 • 4. Hướng dẫn cách giãi dạng câu hòi chứng minh

  • 4.1. Hướng dẫn cách giái loại câu hói chứng minh hiện trạng.

– Cách giai loại câu hôi này nhìn chung không theo một mẫu co HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 định nào. Câu hòi như the nào thi phai đưa ra bang chửng tương ứng như thế đè chứng minh. Ta có thê đưa ra quy trinh chứng minh theo các bước sau:

+ Bước 1: Đọc kỳ và nhận dạng câu hỏi. Chú ý xem câu hòi yêu cầu chứng minh cái gì: về tự nhiên hay kinh te -xà hội. về xủng hay về ngành.. .Đây là tiên đề quan trọng đê định hướng và lựa chọn cách giãi phủ hợp.

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 + Bước 2: Hệ thống hóa kiến thức vả số liệu liên quan đen câu hói. Can chú ý gan kiến thức với số liệu liên quan.

về kiến thức: Dựa vào yêu cầu của câu hói đê chọn lọc kiến thức thích hợp.

về số liệu: Can chú ý đưa ra những so liệu gốc và so liệu bán lề.

+ Bước 3: Sử dụng nhùng kiên thức cơ bân và số liệu đà chọn lọc đê chứng minh theo yêu cầu càu HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 hoi nhưng can chú ỷ tim ra bằng chứng có tinh thuyết phục.

 • –  Trong quá trinh làm bài HS cần linh hoạt phát hiện các mối liên hệ giừa yêu cầu cua câu hoi với hệ thong kiến thức đã học.

 • –  Câu hỏi chửng minh hiện trạng bao gồm:

+ Chứng minh hiện trạng về địa li dàn cư và các nội dung liên quan như: đặc diêm chung dân cư cả nước, đặc diêm lao động, van đề lao động và việc làm…

HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 + Chứng minh hiện trạng về địa li kinh tế: các càu hoi dạng chứng minh hiện trạng về địa lí kinh tế thường có liên quan đen các ngành, các xủng lành thô hoặc nội dung kinh tế của ximg.

+ Chứng minh hiện trạng về tự nhiên: thường liên quan đến các thành phần tự nhiên như khí hậu, sóng ngòi, đất đai… mối liên hệ giừa các thành phan tự nhiên.

 • 4.2. Hướng dẫn cách giãi loại câu hỏi chứng minh tiềm năng HƯỚNG DẢN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9

 • –  Loại câu hòi này nhìn chung là dễ hơn so với dạng chứng minh hiện trạng. Câu hói dạng này gan như chi có một cách hòi, liên quan den tiêm năng (the mạnh hay hạn che) của một ngành hay một vùng lành thỏ.

 • –  Cách giái loại câu hoi dạng này có thê theo một mầu co định. Các bước tiên hành tương tự như câu hói chứng minh hiện trạng. Các tiêm năng cùa một ngành hoặc một vùng lành thò thường được thê HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 hiện thòng qua các yeu tố:

+ VỊ trí địa lí.

+ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (địa hình, đắt, khi hậu, thúy văn, sinh vật. khoáng sân)

+ Điều kiện kinh te – xà hội (dân cư – lao động; cơ sở hạ tang; cơ sờ vật chat – kỳ thuật; thị trường; đường lối, chính sách …).

 • – Câu hói dạng chứng minh tiêm năng nâng thường thiên về chứng minh HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 thế mạnh. Trong đó các the mạnh về vị trí địa li, về tự nhiên và kinh te – xã hội chính là các bang chứng mà thi sinh can phái đưa ra.

 • 5. Một số câu hói minh họa.

Câu 1: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức dã học, hãy chứng minh Trung du miền núi Bắc Bộ có thế mạnh nồi bật để phát triển công nghiệp khai thác than, công nghiệp náng lượng.

 • * Tiềm năng đề phát triển HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 công nghiệp khai thác than. + Trữ lượng: 3,6 ti tan. chù yếu tập trung ờ Quáng Ninh (chiếm 90% trừ lượng than cả nước). Ngoài ra còn có than ờ Na Dương (Tuyên Quang). Thái Nguyên…

+ Sàn lượng khai thác hàng năm từ 15-20 triệu tan. ngoài phục vụ nhu cầu trong nước còn là mặt hằng xuất khâu quan trọng.

 • * Tiềm năng đê phát triển công nghiệp năng lượng .

 • Tiềm nâng lon HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 về thủy điện.

» *• + Hệ thống sòng Hồng: 11 triệu KW, chiếm 37% tiềm năng thúy điện cùa cá nước. Riêng sông Đà gan 6 triệu KW.

+ Các nhà máy thúy điện lớn như: Hòa Bình (1,9 triệu KW) trên sông Đà, Thác Bà trên sòng Chây. Đang xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La công suất 3,6 triệu KW lớn nhắt nước ta (đã xây dựng xong).

 • Tiềm năng lớn HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 về nhiệt điện

+ Dựa trên nguồn than phong phủ.

+ Các nhà máy nhiệt điện chạy bang than lớn là Uông Bí, Pha lại lớn nhắt cả nước.

Câu 2: Chứng minh răng nước ta có tiềm nĩíng lớn về lao động, nhưng chưa được sứ dụng họp lý.

 • * Tiềm nãng lớn về lao động .

 • –  Số lượng:

+ Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh (lực lượng lao động từ 15-59 tuổi chiếm 64 HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 % dân số. mỗi năm tăng thêm khoảng 1,1 triệu lao động).

+ Nguồn lao động dổi dào là điều kiện đê phát triền các ngành can nhiều lao động.

 • –  Chắt lượng:

+ Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sân xuat, can cù. ham học hỏi, có kha năng tiếp thu khoa học kì thuật.

+ Chat lượng lao động tăng lên (hiện nay cã nước có gần 10 triệu lao động có trinh độ chuyên mòn HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 kì thuật, trong đó so lao dộng trình độ cao dăng, đại học, trên đại học ngày một tăng).

 • –  Phân bo lao dộng:

+ ơ các vùng kinh te phát triển tập tiling nhiều lao động, nhát là lao động có chuyên môn kỳ’ thuật.

+ ơ thành thị. nguồn lao động dồi dào, ti lệ lao động có chuyên môn kĩ thuật cao.

* Sừ dụng lao động chưa họp lí.

 • – Trong các ngành kinh tế: Ti lệ HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9 lao động nông nghiệp vẫn còn khá cao (năm 2005 là 57,2%), chuyên dịch cơ cấu lao động theo ngành diễn ra chậm (d/c so liệu SGK)

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề tài ncsp ứng dụng nâng cao kết quả học tập phần di truyền học men đen cho học sinh lớp 9
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9
HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG CÂU HỎI CHỨNG MINH, GIẢI THÍCH TRONG BỒI DƯỠNG HSG MÔN ĐỊA LÍ 9
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart