Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỂ : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

Thòi gian thực hiện: 4 tuần
(Từ 23/11- 18/12/2015 )

NHQM 18-24 THẶNG________________________ CHỦ ĐỂ: NHỮNG CON VÂT ĐÁNG YỆỤ

TF_’Nhan’b rết cac con vaFnuoi’ Irons                                                          1^a-4juản ( Từ 23/11 – 18/12/2015

NHỤNG CON VẬT
SONGTRONG
RÙNG
–   Nhận biết các con vật sống trong rừng và 1 số đạc điểm nổi bật về hình dang be ngoai cùa chúng

–         Lợi ích của chúng đối với cuộc sống con ngời

–         Giáo dục trê tình cảm yêu quý các loài vật, biết cách cliãm sóc và bảo vệ chúng

–     Nhân biết các con vặt sống dới nớc, biết 1 số đặc điểm nổi bật vể hình dáng bề ngoài cua chúng

–   Lợi ích của chung đoi với cuộc sống con ngời

–   Giáo dục trẻ tình cảm yêu quỳ các loài vật, biết châm sóc và có ý thúc bảo vệ chúng

NHOM TRE: 18-241

TRONG MN THANH TRỤC

CHỦ ĐỂ: NỊỈỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU

MẠNG HOẠT ĐỌNG (Thực hiện 4 tuân ( Tìr23/11-18/12 /2015.

*GDDD – SK: Làm quen với các loại
PTVĐ
CÁC JlỉNH vục PHAT TRIỀN MỤC TIÊU
GIÁO DUC PHÁT TRĨÈn7 THE CHAT *   Dinh dõng – Sức khoé:

–   Hình thành ờ trẻ kỉiả nàng thích nghi vói chế độ sinh hoạt trong ăn uống, ngủ, vệ sinh.

–  Trẻ có một số thói quen tot về vệ sinh cá nhân, vệ sinh ân uống, phòng bệnh

–     Có khá nàng làm đọc 1 số công việc đon giản tự phục vụ trong an, ngu, vệ sinh các nhân

–  Làm quen vơi các nión ăn, thức ăn khấc nhau đợc chế biến  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu từ các loại thực phẩm từ động vật

*   Vận aộng:

–   Rèn luyện sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể có sức khoe tốt

–   Trẻ thực hiện đợc một so vận động cơ bản: Bò, đi tung, nhún và giữ thăng bàng cơ thể, tập cho trẻ có phản ứng nhanh nhạy vói các hiệu lệnh

–   Phát triển các kỹ nấng vận đòng kíiéo léo của bàn tay, ngón tay, luyện tạp phối hợp các giác quan  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu với vận động. Biết chơi các trò choi vặn động

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂNNHẬN THỮC ■ –  Phát triển ớ trệ tính tò mò tìm hiên, khám phá TGXQ vê chú đê các con vật đáng yêu

–     Có một số hiểu biết ban đầu về chú đề “ Các con vật đáng yêu” nh: tên gọi, ích lọi và cấc đạc điểm rõ nét của các con vật gần gũi xung quanh trẻ

–  Phát triển óc quan sát, so sánh, nhận xét các con  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu vặt( theo hình dáng, đạc điểm, tiếng kêu …)

GIÁO DỤC PHÁT TRIENNGON NGỪ –  Tập cho tré phát âm rõ lời . Thích nghe cò giáo đọc thơ, kê chuyện và trò chuyện cùng cỏ

–  Bíet biểu lộ các trạng thái câm xúc của bản thân bằng ngôn ngư.

–     Luyện phát âm, phát triển vốn từ cho trẻ thông qua các bài thơ con voi, câu đố câu truyện Cô vịt tốt bụng,con cáo ,cá và chim…về cấc  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu con vật gần gui trẻ . Hình thành và phắt triển tính mạnh dạn. hồn nhiên, lễ phép trong giao tiếp với mọi ngời

GIÁO DỤC PHÁT TRJEN TC- KNXH VA THAM MY –     Hình thành và phát tnến ở trẻ khả nàng biếu lộ cảm xúc của bán thân với các con vật gấn gũi xung quanh trẻ

–   Thích đến lớp và thích tham gìa vào các hoạt động trong ngày với các bạn trong nhóm

–   Nhận biết cảm xúc của mọi ngời trong gia đình đối  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu với trẻ

 

c

t
/1

CÁC LINH VLC

PHAT TRIEN

MỤC TIÊU
GIÁO DUC PHÁT TRIÈn7 THE CHAT Dinh dõng □ Sức klioẻ:

–   Hình thành ở trẻ khả nâng thích nghi với chế độ sinh hoạt trong ân uống, ngủ, vệ sinh.

–   Trẻ có một số thói quen tot về vệ sinh cá nhân, vệ sinh ân uống, phòng bệnh

–     Có khả năng làm độc 1 số công việc đơn giãn tự  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu phục vụ trong ăn, ngu. vệ sinh các nhân

–   Làm quen vơi các nión ăn, thức ăn khác nhau đợc chế biến ĩir các loại thực phẩm từ đóng vật

Vặn đọng:

–   Rèn luyện sức khoẻ, nâng cao sức dể kháng của cơ thể, giúp cơ thể có sức khoẻ tốt

–   Trẻ thực hiện dọc một so vạn động cơ bản: Bò, đi tung, nhản và giữ thăng bằng cơ thể, tập cho trẻ có phản ứng nhanh niiạy vói các  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu hiệu lệnh

–   Phát triển các kỹ năng vận động khéo léo của bàn tay, ngón tay, luyện tập phối hợp các giác quan với vận động. Biết chơi các tro cliơi vặn động

GIÁO DỤC PHÁT TRIEN NHẬN THUC –   Phát triển ở trẹ tính tò mò tìm hiểu, khám phá TGXQ vê chú đê các con vật đáng yêu

–     Có một sô hiểu biết ban đầu về các con vạt nuôi trong gia đình nh: tên gọi, ích lợi và các đạc điểm rõ  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu nét của cạc con vật nuôi trong gia đình

–   Phát triển óc quan sat, so sánh, nhận xét cấc con vật ( Theo hình dáng, đặc diêm, tiếng kêu …)

GIÁO DUG PHÁI’ TRIEN NGỒN NGỮ –   Tập cho tre phát âm rõ lời. Thích nghe cò giáo đọc thơ. kể chuyện và trò chuyện cùng cò

–   BỈet biêu lộ các trạng thái cảm xúc của bân thần bàng ngón ngư.                                                                                                                                      ‘

–     Luyện phát âm. phất triển vốn từ cho trẻ  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu thông qua các bài thơ, câu đố câu truyện…về các con vật nuôi trong gia đinh. Hình thành và phát triển tính mạnh dạn, hồn nhiên, lễ phép trong giao tiếp với mọi ngời

 

 

   
GIÁO DỤC PHÁT TRIỆN TC- KNXH VÃ THAM MỸ –   Hình thành và phát triển ớ tré kha nâng biêu lộ cám xúc cua bán thân với các con vật gãn gũi xung quanh tre

–   Thích đến lóp và thích tham gia vào cac hoạt động  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu trong ngày với các bạn trong nhó 111

–   Nhận biết cảm xúc của mọi ngòi trong gia đình đối với trẻ

 

MẠNG NÔI DƯNG CHƯ ĐỂ NHÁNH NHỮNG CON VẬT NƯÔI TRONG GIA ĐÌNH Thực hiện 2 tuần (từ 29/11 □ 10ỉ12/2010 )

NHỤNGCPN JVATNUOI TRONG GIA

ĐINH

Nị

KẾ HOẠCH THỤC HIỆN CHÚ 1/cnnMnn

__________________ , _                                 Nhùng con vạt nuói trong gia đình Tuan 1 ( Tứ 26/11 □ 30/11 Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu /2012 )

  THU 2 THU 3 THU 4 THƯ5 THU 6
ĐÓN TRẺ –   Cho trẻ xem tranh các con vật nuôi trong gia đình. Tập cho tre chơi vói các đồ chơi các con vật nuôi

–   Chơi tự do ở các góc nh: xếp hình, xâu vòng, choi với đồ chc

trẻ goi tên các con vật nuôi trong gia đình cho

)’i

THỂ DỤC SÁNG Tập với bài ■■ Gà gáy” Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu

 

 

CHƠI TẬP CÓ CHU ĐỊNH NHÌN

Các con vật nuôi trong gia đình

VAN DỌNG

–   BTPTC: Mèo con

–  VĐCB: Tung bóng bàng hai tay

–   TCVD: Mèo và chim sẻ

NGON NGU

Truyện: Cô vịt tốt bụng

NHPB

Nhận biết phân biệt các con vật màu vàng

AM NHẠC

–   Nghe: Rửa mạt nh mèo

–   Hát: Con mèo -VĐTN: Trời nắng trời ma

HOẠT ĐỘNG NGOAI TRỜI –       Quan sát  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu thiên nhiên, dạo quanh sân tròng. Trò chuyện với tre vế các con vật nuôi trong gia đình

–    TCVĐ: Mèo và chim sẻ; Bat bớm

–     Choi tự do với các đồ choi ngoài trời.

HOẠT DỘNG GOC –   Tliao tac vai: Chơi bấn hàng: Bấn các con vật nuôi, bán thức àn cho cấc con vật nuôi

–   HĐVĐV: Xếp xếp nhà, xếp đòng đi cho các con vật nuôi; Nặn thức ân cho các con vật nuôi

–   Góc  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu nghệ thuật: Xem sách, tranh truyện về các con vật nuôi . Dấn các con vật nuôi. Múa hát các bài hát về các con vật nuôi

HOẠT DỘNG CHIEU –   Trò chuyện với tre về tên gọi, đạc điếm nói bật cua các con vật nuôi, múa hát các bài hất vé các con vật nuôi.

–   Làm quen bài mới.

–     Chơi vân đông : con bo dừa; Choi các trò chơi dân gian: Bit mát bát dê

TVA                        rlĩửa  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu 15  T’A’i      /TA                fmnrt IẤ*n

 

  • Làm quen vội chế độ ân cơm và các loại thức ăn khấc nhan.
  • Tập luyện nề nếp thối quen tốt trong ãii uống Giáo vỉéfi ìập kế hoạch

KÊ HOẠCH THỤC HIỆN CHỦ ĐỂ NHÁNH

Những con vất nuôi trong gia đình

Tuần 2 (Từ 30/11 – 4/12/2015 )

NỌI DƯNG 1HƯ2 THƯ3 THU 4 THLJ5 1HƯ 6 .                    . Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu
ĐÓN TRẺ –   Cho tre xem tranh các con vật nuôi trong gia đình. Trò chuyên vói tre vê tên goi và các đậc điêm nôi bat của các con vật nuôi trong gia đình. Cho trẻ choi vói các đồ choi các con vật nuôi

–   Choi tự do ở các góc chơi co gán chủ đề

THỂ DỤC SÁNG Tập với bài “ Gà con”d
CHƠI TẬP CÓ CHU ĐINH NBTN

NBTN:Con chó- con mèo

VẠN  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu ĐONG

–   BTPTC: Thó con

–  VĐCB: Đi bớc vào ô (Vòng)

–   TCVĐ: Tho nhảy múa.

NGON NGƯ

Thơ: Gà gáy

XEPHINH

Xếp ngói nhà cho các con vật

AM NHẠC

Dạy Hát: Con gà trống – Nghe Hát: Chìm bay

HOẠT đông NGOÀI TROI –       Cho tre xem tranh các con vật nuôi Trò chuyện với tre vê các con vật nuôi trong gia đình

–    TCVĐ: Các chú chun sẻ, Qiim sẻ và  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu ô tô

 

 

  – Chơi tự do vời các dó chơi ngoài trời.
HOẠT DỘNG GOC –   Tliao tác vai: Chơi bán hàng: Bán các con vật nuôi, bán thúc ân cho các con vật nuôi

–   HĐVĐV: Xếp cái giờng, cái bàn, cái ghế cho các con vật nuôi

–   Góc nghệ thuật: Xem sách, tranh truyện về các con vật liuòi, nặn thúc ãn cho các con vật nuôi. Múa hát các bài hát về các  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu con vật nuôi

HOẠT ĐỘNG CHIEU –     Chơi vận động : con bọ dừa; Choi các trò chơi dân gian: Dung dang dung de

–     Trẻ chới theo y thích vơi các đổ chơi trong nhóm

RỆN THÓI QUEN VẸ SINH DINH D- ONG –   Tập luyện cho tré nê nếp thói quen tốt trong ân uổng

–     Luyện cho trẻ một số thói quen tốt trong ăn chín, uống chín, rùa ray trớc khi ăn, sau khi đi vệ sinh

–   Tập cho trẻ  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu thói quen vứt rác đúng noi quỵ định

Giáo viên lập kê hoạch                                                                                                                                                         Phụ trách chuyên môn

 

Nguyễn Thị Khuyên

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NHŨNG CON VẬT SỐNG TRONG RÙNG
Thời gian thực hiện: 1 tuân
(Tư 7/12-11/12/2015 )

CÁC LINH V1IC PHAT TRIỀN MỤC TIÊU
GIÁO DUC PHÁT trỉénL THE CHAT Dinh (lõng – Sức khoé:

–   Hình thành ở trẻ khả nang thích nghi với chế độ sinh  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu hoạt trong ăn uống, ngủ, vệ sinh.

–  Trẻ có một số thói quen tot về vệ sình cá nhân, vệ sinh ări uống, phòng bệnh

–     Có khả nàng làm độc 1 số công việc đơn giản tự phục vụ trong ăn, ngu, vệ sinh các nhân

–   Làm quen vơi các món ăn, thức ăn khác nhau đặc chế biến từ các loại thực phẩm từ động vật

Vận động:

–   Rèn luyện sức khoẻ. nâng cao sức đề kháng cùa cơ  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu thể. giúp cơ thè có sức khoè tốt

–   Trẻ thực hiện đọc một so vận động cơ bản: Bò, đi tung, nhốn và giữ thăng bàng CO’ thể, tập cho trẻ có phản ứng nhanh nhạy với các hiệu lệnh

–   Phát triển các kỹ nấng vậh động khéo léo của bàn tay, ngón tay, luyện tập phối hợp các giác quan vói vận động. Biết chơi các tro chơi vận đóng

GIÁO DỤC PHÁT TRIEN NHẬN thức: –   Phất triển ớ tre  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu tính tò mò tìm hiên, khám phá TGXQ vê chú đê các con vật đáng yêu

–     Có một sô hiểu biết ban đầu về các con vạt nuôi trong gia đình nh: tên gọi, ích lợi và các đậc điểm rõ nét cùa các con vât sống trong rừng

–   Phát triển óc quail sat, so sánh, nhận xét các con vật ( Theo hình dáng, đặc điểm, tiếng kêu …)

 

 

GIÁO DỤC PHÁT.. TRIEN NGON NGU –   Tập chọ trẻ phát  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu âm rõ lời. Thích nghe cò giáo đọc thơ. kê chuyện và trò chuyện cùng cô

–   Bíet biểu lò các trạng thái cảm xúc của bản thân bàng ngôn ngư.

–     Luyện phát âm. phát triển yôn từ cho trẻ thông qua các bài thơ, cảu đố câu truyện…về các con vật sống trong rừng. Hình thành và phát triển tính mạnh dạn. hồn nhiên, lễ phép trong giao tiếp với mọi ngời

GIÁO DỤC PHÁT TRJLN TC- KNXH VA THAN Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu ! MY –   Hình thành và phát triển ở trẻ khá năng biểu lộ căm xúc cùa bản thân với các con vật gán gũi xung quanh trẻ

–  Thích đến lóp và thích tham gia vào cac hoạt động trong ngày với các bạn trong nhỏ in

–   Nhận biết cảm xúc của moi ngời trong gia đình đối với trẻ

 

rừng

– Noi sống của các con vật: Tổ. hang, trong rừng

.MANG N()I DUNG QHU DE NHANH NHUNG CON VAT SONG TRONG RUNG Thực hiện ỉ tuần ’( Từ 7/12 -11/12 Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu /2015)

 

 

 

………………………………… h

Thời gian thực hiện: 11

( Từ 7/12-711/12/2015 ,

 

  • kĩio tre xem irann cấc con vật sống trong rừng. Tập cho tre gọi tên các con vật, ciiơi với các đố chơi các con vật sống trong rùng.
  • Chơi tự do ờ các góc nh: xếp hình, xâu vòng, choi vời đổ chơi
THE DỤC SANG Tập với bài “Gà gay”
CHƠI TẬP có CHỦ ĐỊNH NBTN

Con Voi. Con Gấu.

VẠN DỌNG

–   BTPTC: Tho con

–   VĐCB: Tròn dóí vặt

–   TCVD* Rắt hờm

NtíPB

Xâu vòng màu đỏ bằng đổ choi các con vâr

PTNN

Thơ: Con Voi

AM NHẠC

–   Nghe: Con chim hót trên cành cây

–   Hát- Ch 11 Voi Con

 

 

HOẠT ĐỘNG

NGÕÀI TRỜI

–      Quan sát thiên nhiên, dạo quanh sân tròng, trò chuyện  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu vói tre vế các con vật sống trong rùng

–    TCVD: Choi các trò chơi dan gian: Bịt mat bắt dê: Dũng dàng dung dẻ; Bát bớm

–     Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời.

HOẠTDỘNG GOC –  Thao tác vại: Chơi bán hàng: Bán các con vật, bán thúc ân cho các con vật

–   HĐVĐV: Ôn các kỹ năng xep hình: xếp khu rừng cho các con vật, xếp vòn bách thú; Nặn thức ân cho các  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu con vật

–   Góc nghệ thuật: Xem sách, tranh truyện về các con vật sôhg trong rừng . Dán các con vật. Múa hát các bài hát về các con vật

HOẠT ĐỘNG CHIEU –  Trò chuyện với tre vẻ tên gọi, đặc điếm nối bặt cua các con vật sòng trong rùng, múa hát các bài hát về

các con vật                                   ‘

–   Chơi vậii động: Bát bớm: Chơi các trò chơi dân gian: Bịt mát bát dê; dung dâng dung  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu dẻ

–  Trẻ chơi theo y thích vói các đổ chơi trong lớp.

RÈN TỊtól QUEN VỆ’SINH DINH DÕNG –   Rèn luyện cho trẻ thói quen vệ sinh sạch sẽ

–   Biết cất đồ chơi đúng nơi quy định và có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi sạch sẽ

Giáo viên lập kê hoạch                                                                                                                 Phụ trách chuyên môn

 

Nguyen Thị Khuyên

CHƯ ĐỂ NHÁNH: NHỮNG CpN VẬT NUOI TRONG GIA ĐÌNH
Thòi gian thực hiẹn: 2 tuân

(Từ 29 Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu /11- 10/12/2010 )

CAC LINH VUC PHAT TRIEN MỤC TIÊU
GIAO DUC PHÁT trỉenL THE CHAT *   Dinh (lõng LI Sức klioẻ:

–   Hình thành ở trẻ khả năng thích nghi với chế độ sinh hoạt trong ăn uống, ngủ, vệ sinh.

–   Trẻ có một sớ thói quen tot về vệ sình cá nhân, vệ sinh ăn uống?phòng bệnh

–     Có khả nang làm độc 1 số công việc đơn gián tự phục vụ trong ăn Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu , ngu. vệ sinh các nhân

–   Làm quen voi các lĩión ăn, thức ăn khác nhau đợc chế biền từ các loại thực phẩm từ động vật

*   Vận động:

–   Ren luỹện sức khoẻ, nâng cao sức để kháng của cơ thể, giúp cơ thể có sức khoẻ tốt

–   Trẻ thực hiện đợc một so vận động cơ bản: Bò, đi tung, nhản và giữ thăng bàng cơ thể, tập cho trẻ có phản ứng nhanh nhạy với các hiệu lệnh

–   Phát  Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu triển các kỹ nấng vậh động khéo léo của bàn tay, ngón tay, luyện rập phối họp các giác quan với vận động. Biết choi các trố chơi vận động

 

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ linguistic features of opinion essays by chu van an high school gifted students and those by successful ielts candidates
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ tin học truyền thông và điều khiển
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt á, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu
Kế hoạch chủ đề 4 Những con vật đáng yêu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart