Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

Add your review

0

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

fff

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

fff

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

fff

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

fff

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

fff

Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

fff

Kế hoạch tuân

CHÙ ĐẺ:CÂY QUẢ VÀ NHỮNG BÒNG HOA ĐẸP CHÙ ĐÈ NHÁNH: Các loại quà

Tuần 1: Từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2015

I .ư’|.y Nhà trê 24 – 36 tháng ( D3)

<<<123>>>

Hoạt đọng

Nội dung

Đón trẻ

 • – Nhac trẻ cliào bo me. cỏ giảo, hướng dán tié cat đỏ dùng cá nhãn • Giúp trê tim đúng ánh cũà mini) gà) váo vị trí báng bé đen trường

 • – Trò chuyện vé chú đe nhánh, chuẩn bi tàm the vào giờ học

TD sáng

– Tập theo đìa nhạc cúng toàn tnrờng

Trò chuyện sáng

– Trò chuyện vẽ tnrờiìg lỏp tên cô giảo, vẽ cãc lo’i hoa. quc

Thứ 2

Thứ 3

Thír 4

Thír 5

Thứ 6

Hoạt động cõ chù định

PTTC

VÊn ? éng Bfi. trẽn qua vEt c*h

NBTN

Ọur cam. qu* chuéi

LQVTPVH

KÓ chuỵOn "Thó con không vảng lời"

PTTM

Nghe h.t "Lý c©y xanh”

HĐVĐV XOu vBng XOu 1. xanh, vjtng xen kĩ

Hoạt động ngoài tròi

Quan sát cty Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp hoa giẺy VĐ.G.II nong V-èn rau – Choi phàn, xẻp sói. chơi tự chôn

• Quan sát Théi tiôt tCv§

Dung d ng dung dì – Chơi vê phấn, xép sói. chơi nr chọn

 • • Quan sãt (CÊy hoa giỂy) VĐ: Gjt nong vã) rau

 • • Chơi vè phàn, xẽp sói. chơi tụ chon

 • • Quan sát cày Khỏ v§: NlbEt 1.

TC: Bit mắt bắt de

 • • Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp Choi vẽ phán, xềp hột hật. chơi n,r chon

■ Quan sát cây Kho

CV§:H.I qụT

– Chơi Ví1 ®ả ch-I ngojti ưé)

Hoạt động góc

 • – Góc xèp hình: Xèp hpng rjto

 • – Góc xêu vBng: xâu vòng 1))ỊIU xanh .mpu vpng

 • – Góc thao tác vai :NÉu n

 • – Góc mè: T« niịtu. d.n hoa

Hoạt động chiều

– Híng ílÉn Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp trí ch-I C gâc ch—1 XCu vông tEng c«

– Cho tií XÊU vBng t.-Eng bn Lpm quen ví) cCu chuyỡn ”C£y t.o"

 • – Cho tré chơi các trò choi dãn gian

 • – Chơi tự chon

– õn luyện bãi buổi sáng

• Choi tự chọn

– Vui vân nghệ – tuyên dương cuối tuân

BAN GIÁM HIẸU GIÁO VIÊN THỰC HIẸN

Tưởng Thị Thái

CHỦ ĐỂ : CÂY, QUẢ VÀ NHỮNG Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp BÔNG HOA ĐẸP

Thời gian 4 tuan :

Từ 14/12/2015 đến 08/01/2015

I .Mục tieu:

L      Phát trièn thè chat

 • –  Tiếp tục rèn cho trè thói quen tốt trong vệ sinh và tự phục vụ: Xúc cơm, lau miệng, rùa tay… vệ sinh đúng nơi quy định

 • –  Rèn thói quen tốt theo đúng chế độ sinh hoạt nhà trè

 • –  Rèn thói quen vận động, kết hợp các giác quan trong vận động cơ bán Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

 • –  Biết chơi cùng bạn bè và sử dụng khéo léo đòi bàn tay và các ngón tay.

 • 1, Phát triện nhận thức

 • –  Nhộn biết phân biệt gọi tôn, đạc điểm mầu .sác cua một sô’ loài hoa, quà quen thuộc có ở địa phơng

 • –  Nhận biết hình dáng kích thớc. máu sắc của các loại quá. hoa nh quà tròn, quà dài. to. nho…

Phát triẽn ngọn ngự

 • –  Trẻ nghe và hiếu câu hoi của giáo viên yêu Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp cầu. biết sir dụng từ và các câu có nghĩa đế 1101 trà lời và gọi tên các loại cây quả, loài hoa xung quanh.

 • –  Thuộc các bài hát. bài thơ. câu đố theo chủ đẻ

 • –  Biết tên gọi. phân biệt, nhận xét các đạc điém cùa hoa. quà nói đợc mùi thơm, mầu sắc. hơng vị cùa các loại quả,

4: Phát triẹiì tinh cám xã họỉ

 • –  Rèn trẽ biết mớ sách, xem sách, biết cám Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp bút di máu

 • –  Nhận biết mẩu xanh, đo, v«àng.

 • –  Tré húng thú nghe cô hát,nghe nhạc vá hát một sô’ bài hát đơn giản.kết hợp vỏ tay và làm một sô’ động tác minh hoạ theo bãi hát

 • –  Rèn thói quen thu dọn đổ dùng dổ chơi sau khi chơi vào nơi quy địn- Biết yêu quý báo vệ và chăm sóc các loài hoa. quá.,

II: MẠNG NỘI DƯNG

RAU QUẢ VÀ NHỮNG BÔNG

HOA Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp ĐẸP

<<<123>>>

 • – T-*II gãi: qii* 1.0. cam. da I1ẼII. na. hàng xPm…

 • – §.Ec ếióiu naei bEt: vá h’t. mli vt>. mỢus%c…

 • – C.ch sõ dóng khi "n

 • – Gi. ưl> dinh ding cila c.c lo’ĩ quĩ

 • – Biot 1*1» gãi c.c lo‘i ran: rau xu hop. rau nìuộng. rau b/ip cri…

 • – Quc bỸ. Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp cu chua…

 • – Cíì: Cji rèt. khoai t©y„

 • – X/Fc KiOm nai bÉt cùa tông lo’i rau. cù: rau n 1,. rau "n qù*[. rau n cù.

 • – C.ch so dòng khi chõ biôn

 • – I’*n găi c.c lopi hoa ẽ KPa ph- -ng: hoa hang, hoa cóc. hoa

Ẽ ang ũòụ…

 • – §/fcc KiOm nai bẼt: inCu Ss/«c. mii th 111. Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp hxnh d.ng cũa tòng lo ui hoa

 • – c«ng dông VỊ1 Ỹch lii cùa tồng lo‘i hoa.

• §.íc Rióin ri’ng biởt cùa tông lo‘i

Các loại quâ


Các loại rau. cú


Các loài hoa


III. MẠNG HOẠT ĐỌNG


 • – TDS: c©y non. c©y cao. cty tliÊp. t£p vii gẼy.

• V§CB: NĐtn VỊIO ®Ých

Nhry bÊt t’i chẹ. nhry vpo vông

 • – Thue hjinh: lõa tay. lau HLĩt. ®i tẺt.cpi cóc .0


 • –  NliEn biỏt vp gãi t*n c.c lo‘i qur cfcy rau VU hoa. qur gỢn gói xung quanh.

• NltEn biôt phCn biồt 1UỊIU s’/.c tÝnh chÉt. Ĩ-.Ĩ.C Rióin. cùa Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp c.c lo’i hoa. qur. rau. cũ.

 • –  T.c dỏng iuei bẼt cùa chóng.


PHÁT TRÊN THỂ CHẮT


PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨCBE YEU


HOA, RAU, QUẢ

TRÒ CHƠI

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỬ PHÁT TRIỂN

TÌNH CÂM-X’ HỘI

 • – TrB chuyõn víi tri vò c.c lo’i rau. hoa. qur bĐ ạìc "II hpng ngpy

 • – Tri biòt jkic fn gai. h.t kó chuyõn Rae th- vò Ọ11Ù ẼÒ

 • – KÓ chuyõn: Qur ĩhỉ>. cÊy t.o

 • – Th-: ọúr tltỉ>. b%p cri. hóa ne

 • – Bpi h.t: §è quĩ. hoa treng em. 1, xanh

 • – Nghc h.t Lỳ c€y xanh, hoa th-m bún lin

 • – V§TC: TẼp tỢm v«ng


 • Bióu lé c*iin xóc. t> nh c*m vò dng. c.c bpi th-, bpi h.t c?u chuyOn

• Biòt Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp c«ng dõng cùa c,c 10’1 rau. hoa qĩic tròng ®ẻi sèng hpng ngpy

 • Thó hiòn tỶ nh tù lúc trong viơc tù phòc vô nt iil) 1|IIU theo y’u cỤu cha c« gi.o.

 • –  TCDG: T£p tỌm v«ng

■ TCV§: H.t quĩ

 • –  TCPV-B.n hpng. nEu n.

 • –  TCHT: Ai ®0.n giãi cho

Tổ CHỨC THỤC HIỆN

Từ ngày Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp 14 tháng 12 đến 18 tháng 12 năm 2015

 • I. THỂ DỤC SÁNG: TẬP THEO TOÀN TRỜNG

 • II. HOẠT ĐỘNG GÓC:

 • –  Góc thao tác vai: Nấu an

 • –  Góc xếp hình: Xếp hàng rào

 • – Góc xâu võng: Xâu võng màu đo

 • – Góc mờ: Tò màu. dán hoa

 • 1. Mục đích yen câu:

 • –  Tré biết nhập vai chơi, trẻ biết nấu các món an mà trẻ thích, bết đão nếm thức an.

 • – Tré biết xâu hạt màu đo thành vòng Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp

 • –  Trẻ biết xếp các hình chừ nhật, xếp cácli tha đều thành hàng rào

 • –  Góc mớ: Trẽ biết tỏ màu bỏng hoa. chọn dán hoa to nho

* Giáo dục trè chơi ngoan đoàn kết, không tranh giành đổ chơi cùa nhau

 • 2. Chuàn bị:

 • –  đủ đó chơi ớ các góc chơi, đổ chơi các góc

 • 3.  Tiến hành:

-Trò chơi: cỏ cho trẻ chơi: Gà vào vờn rau

 • –  Có nói cách chơi, luật chơi sau đó cho Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp trè chơi (2-3 lần)

 • a.  hoíìt đọng 1: Gay hứng thú

 • –  Trò chuyện với trẻ vè chú đề

 • –  Hát bãi: "Đó quả” bài hát nhác vé quả gì?

 • –  Hóm nay là sinh nhạt bạn búp bẻ đấy, chúng mình có ý định tạng quà gì cho bạn búp bè.

 • b.  hoạt đọng 2: đàm thoại tróc khi choi

 • –  Có giới thiệu các góc chơi và thoả thuận trớc khi chơi

 • –  ờ lớp mình hòm nay có rất nhiều Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp góc

chơi, rất nhiều đó chơi

 • –  Góc chơi này có những đổ chơi gì?..

Con chơi ở góc chơi nào ?

Góc chơi đó có những đó chơi gì?

 • c. hoạt đọng 3: Quá trình choi

 • –  Trẻ vể góc chơi cua minh, trong khi chơi có đi từng góc bao quát hớng dẫn và hòi tré

 • –  Con đang làm gì? chơi cái gì? xâu vòng cho ai?

 • –  Con đang làm gì? nấu món gì? Cho ai ăn?

 • –  Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp Con xếp cái gì? Có màu gì?

 • –  Con đang làm gì? Dán cái gì? tô màu gì?

+ Trè não không thích chơi cô đối góc chơi cho trẻ

(I. hoạt đọng 4: Kết thúc

 • –  Có nhận xét các góc chơi, khuyến khích tuyên dơng trè

 • –  Có thấy góc chơi não cũng có quà tạng búp bê rổi.

 • –  Góc thì tạng võng, góc dán hoa tạng bạn. nấu an….

 • –  Bạn búp bê vui lãm. Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp bạn cảm ơn tất cả lớp mình

 • –  Cô cùng thấy rất vui vì chúng mình rất ngoan và gioi cò khen cà lớp

 • –  Trẻ thu dọn đổ chơi đúng nơi qui định.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp pháp đẩy mạnh bán hàng của công ty cửa sổ nhựa châu âu eurowindow
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu giải pháp tự động phát hiện sự cố hệ thống dựa trên công nghệ elk (elasticsearch, logstash và kibana)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyen la the gioi chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp
Giáo án cây ăn quả và những bông hoa đẹp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart