Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

Add your review

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

fff

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

fff

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

fff

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

fff

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

fff

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ’ GIAO THÔNG VẬN TÀI PHÂN Hiệu tại tp hồ chí miNh Bộ mòn Cơ KHÍ Ô TÔ ———————————–□□□———–

ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI: KHAI THÁC KỸ THUẬT HỆ THÕNG LÁI TRÊN

XE FORTUNER 2015

Sinh viên: UTC2er

Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô

Hệ: Chính quy          Khóa: 66

Người hướng dẫn:

Hồ Chí Minh – 2022

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 DANH MỤC CÁC

iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỜ ĐÀU

Chương I. Tông quan về hệ thống lái

 • 1.1.1. Công dụng……………………………………………………………………………….

 • 1.1.2.  Phân loại…………………………………………………………………………………

 • 1.1.3. Yêu cầu…………………………………………………………………………………..

 • 1.2.1. Vành tay lái và trục lái……………………………………………………………….

 • 1.2.2.  Cơ cấu lái………………………………………………………………………………..

 • 1.2.3. Dần động lái…………………………………………………………………………….

 • 1.2.4.  Trợ lực lái………………………………………………………………………………..

 • 1.2.5. Các thông sõ đánh giá Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 hệ thống lái

 • 1.3.1. Các thông số kỹ thuật chính cùa ôtô TOYOTA FORTUNER 2015…….

 • 1.3.2. Khái quát hệ thống lái trên ô tô TOYOTA FORTUNER………………….

Chương II. KẼT CÃU HỆ THÕNG LĂI TRÊN Ò TÒ TOYOTA

FORTUNER 2015  ……‘……….

 • 2.3. Nguyên lý hoạt động van phân phổi Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe

fortuner 2015

 • 2.4.  Cấu tạo một số chi tiết trên hệ thống lái

  • 2.4.1.  Vành tay lái……………………………………………………………………………..

  • 2.4.2.  Trục lái và trục các đăng lái………………………………………………………..

  • 2.4.3.  Cơ cấu lái………………………………………………………………………………..

  • 2.4.4.  Dản động lái…………………………………………………………………………….

  • 2.4.5.  Bơm trợ lực lái…………………………………………………………………………

  • 2.4.6.  Xy lanh lực……………………………………………………………………………..

  • 2.4.7. Van phân phối………………………………………………………………………….

CHƯƠNG III. KHAI THÁC KỲ THUẬT HỆ THỐNG LÁI TOYOTA FORTUNER

2015…………………………………………………………………………………………………………31

 • 3.1. Quy (lịnh về bào (lưỡng sửa chữa hệ thống lái……………………………………….31

 • 3.1.1.  Các văn bàn quy Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 định

 • 3.1.2.  Quy định của nhà sản suất ô tô……………………………………………………

 • 3.2. Chấn đoán nhũìig hư hóng cùa hệ thõng lái ôtô Toyota Fotuner 2015 và

biện pháp khấc phục………………………………………………………………………………………32

 • 3.2.1. Nhửng hư hòng thường gặp cùa hệ thống lái………………………………….

 • 3.2.2.  Độ rơ vành tay lái tăng………………………………………………………………

 • 3.2.3. Lực trên vành tay lái gia tăng hay không đêu…………………………………

 • 3.2.4.  Áp suất cùa trợ lực lái thủy lực hệ thống lái không ốn định………………

 • 3.2.5.  Góc đặt bánh trước bị sai……………………………………………………………

 • 3.3. Báo dưỡng sửa chữa hệ Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

thõng lái ô tô Toyota Fortuner 2015

 • 3.3.1. Bào dường kỳ thuật hệ thống lái………………………………………………….

 • 3.3.2.  Phương pháp kiẽm tra và sừa chừa một số chi tiết trong hệ thống lái ….

 • 3.3.3. Nội dung bảo dường sửa chừa một sõ hư hỏng cụ thẽ……………………..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC TRA KẾT CẤU HỆ THÕNG LÁI TRÊN XE TOYOTA FORTUNER 2015 …….

DANH MỤC CÁC BÀNG

CHƯƠNG 1

Bảng 1.1. Các thông số kỳ thuật chính của xe Toyota Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 Fortune!’

CHƯƠNG 11

Báng 2.1. Các thông số kỳ thuật chinh cúa các chi liếl trong hệ thõng lái ô lô

CHƯƠNG ITT

Báng 3.1. Những hư hóng thường gặp cứa hệ thống lái

Bâng 3.2.  Bàng nội dung kiêm tra độ rơ vành tay lái

Báng 3.3.  Bâng nội dung kiổm tra lực đánh lái

Bàng 3.4.  Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 Bàng nội dung kiêm

tra rô tuyn lái ngoài

Báng 3.5. Bâng nội dung kiếm tra rô tuyn lái trong và trục bánh răng

DANH MỤC CÁC HỈNH

CHƯƠNG I

Hình 1.1. Cãu tạo chung hệ thống lái

Hình 1.2. Vành tay lái và trục lái

Hình 1.3. Cơ cấu lái bánh răng – thanh răng

Hình 1.4. Đòn quay…………….6 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

Hình 1.5. Khớp cầu và đòn ngang

Hình 1.6. Cãu tạo khớp cầu

Hình 1.7. Hình thang lái trên xe có dầm cầu liền

Hình 1.8. Hình thang lái trên hệ thông treo độc lập

Hình 1.9. Góc doãng

Hình 1.10. Góc nghiêng dọc

Hình 1.11. Góc nghiêng ngang cùa trụ xoay đứng 9 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015

Hình 1.12. Độ chụm của bánh xe

Hình 1.13. Kết cấu liên kết đòn dản động ngang và cụm khớp cău

Hình 1.14. Xe Toyota Fortuner 2015

Hình 1.15. Hình dáng và kích thước xe

CHƯƠNG II

Hình 2.1. Sơ đồ bố trí hệ thống lái trên xe Toyota Fortuner

Hình 2.2. Hệ thõng lái của xe với động cơ Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 2TR-FE…………………………………………………………’.

Hình 2.3. Sơ đồ lắp đặt cơ cấu lái bánh răng – thanh răng

Hình 2.4. Nguyên lý hoạt động van phân phối ở vị trí trung gian

Hình 2.5. Đường đi của dầu ờ vị trí trung gian

Hình 2.6. Nguyên lý hoạt động van phân phối ở vị trí quay vòng sang phái

Hình 2.7. Đường đi của Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 dâu ở vị

trí quay                                   vòng sang phải

Hình 2.8. Nguyên lý hoạt động van phân  phối vị trí quay vòng sang trái

Hình 2.9. Đường đi của dâu ở vị trí quay  vòng sang trái

Hình 2.10. Vành tay lái

Hình 2.11. Túi khí

Hình 2.12. Cơ cấu lái loại bánh răng – thanh răng

Hình 2 Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 .13. Kết câu khórp câu của thanh kéo bên (rô – tuyn ngoài)

Hình 2.14. B. jJỊJ kiẽu phiến gat.

Hinh 2.15. Cấu tạo bơm trự lực

Hình 2.16. Xi lanh lực trên xe Toyota Fortune!’

Hình 2.17. Van phân phối kiẽu quay

CHƯƠNG 111

Hình 3.1. Dãu hiệu nhận biết bánh xe nước khi bị quá mòn

Hình 3.2. Bơm trự lực lái Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 …. 34

Hình 3.3. Kiêm tra vòng bi phía nước

Hình 3.4. Diều chính góc camber

Hình 3.5. Diêu chình góc caster

Hình 3.6. Kiếm tra và diều chính bán kính quay vòng

Hình 3.7. Diều chình góc đặt bánh sau

Hình 3.8. Kiếm tra áp suất dầu

Hình 3.9. Kiếm tra độ rơ cùa Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 vành tay lái

Hình 3.10. Kiêm tra  độ chụm bánh xe

Hình 3.11. Sừa chừa một số hư hòng trong hệ thống

Hình 3.12. Kiêm tra  độ cong vênh của thanh răng

Hình 3.13. Kiếm tra  độ kín khít cùa piston xilanh trợ lực

Hình 3.14. Vị trí bơm trợ lực

Hĩnh 3.15.Kiẽm tra Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015 khe hở khớp nối

Hình 3.16. Kiếm tra độ dơ khớp câu

Hĩnh 3.17. Kiếm tra khớp dầu thanh ón định

GVHD: TS. Trương Mạnh Hùng

v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015
Khai thác kỹ thuật hệ thống lái trên xe fortuner 2015
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart