khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

Add your review

28.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

28.000

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

fff

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

fff

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

fff

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

fff

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

fff

khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO KHOA CÒNG NGHE

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHẢO NGHIỆM TÍNH NÀNG LÀM VIỆC CỦA MÁY CÁN – TUÓT CHỈ xo DỪẤ

CÁN BỌ HƯỞNG DÁN SINH MÊN THựC HIỆN MSSV

Văn Minh Nhụi         Nguyễn Thế Hơn rn0370

Đào Văn Minh           1110391

Ngành: Cơ Khi Chế Tạo Máy K37

Tháng 5/2015

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐẺ TÀI LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP HKII – NĂM HỌC: 2014 – 2015

<<<123>>>

1. Họ và tên sinh viên:

Đào Văn Minh

MSSV: 1110391

Nguyễn Thế Hơn

MSSV: 1110370

Ngành:

Cơ khi chế tạo máy.

Khóa: 37

 • 2. Tên đề tài: Khảo nghiệm khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa tinh năng lãm việc cùa máy cán- tuốt chì xơ dừa.

 • 3.  Thời gian thực hiện: HKII. 2014 – 2015. Từ 12/01/2014 đến 16/05/2015.

 • 4.  Cán bộ hướng dần: Vàn Minh Nhụ!

 • 5.  Đia điềm thực hiện: Khoa Công Nghệ – Trường Đại học Can Thơ.

 • 6.  Mục tiêu cua đề tài:

r Mục tiêu tông quát: Kháo nghiêm tính năng cua máy cán – tuốt chi xơ dừa.

 • 7.  Các yêu khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa cầu hồ trợ cho việc thực hiện đê tài: Sư dụng các thiết bi trong phòng thi nghiệm và xương Khoa Công Nghê Trường Đai hoc cần Thơ.

 • 8.  Kinh phi dư trù cho việc thực hiện đề tài: 500 ngàn đồng

Ý KIÉN CỦA CBHD                          SINH VIÊN ĐẺ NGHỊ

Vãn Minh Nhựt                                  Đào Vãn Minh

Nguyễn Thế Hơn

Ý KIẾN cì A BỌ .MÓN


Ý KIẾN cì A HỘI ĐỎNG LV & TLTN

NHẬN XÉT VÀ DÁN11 GIÁ CỦA CÁN Bộ HƯỚNG DẲN HKTĨ – NĂM HỌC: 2014 khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán -tuốt chỉ xơ dừa – 2015

 • 1. Họ tên cán bộ hướng dần: Thay Vàn Minh Nhựt

 • 2.  rên đê tài: Khảo nghiệm tính nàng lãm việc cùa máy cán- tuốt chi xo* dừa.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Đào Vãn Minh                MSSV: 1110391

Nguyền Thế Hơn             MSSV: 1110370

 • 4.                                            Ngành: Cơ khí chế tạo máy.

Khóa: 37

 • 5.  Địa điếm thực hiện: Khoa Còng Nghệ – Trưởng Đại Học Cần Thơ.

 • 6.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Nhận xét khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa về hình thức thuyết minh cua

LvTn:…………………………………………………………………………………………………………………

 • b.  Nhận xét về nội dung cua cùa LVTN:

 • •  Các nội dung và công việc dạt dược:……………………………………………………….

 • •  Những vấn dề côn hạn chế:……………………………………………………………………

 • c.  Nhận xét dối với từng sinh viên:…………………………………………………………………………..

 • d.  Kết luận và kiến nghị:…………………………………………………………………………………………

 • 7.  Diêm đánh giá:………………………………………………………………………………………………….

(’an Thơ, ngày…….tháng…..nám 2015

Cán bộ hưởng dần

NHẶN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CẮN Bị) C HẤM PHẢN khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa BIÊN

HKII – NĂM HỌC: 2014 – 2015

 • 1.  Ho tên cán bộ:………………………………………………………………………………………..

 • 2.  Tên đề tài: Kháo nghiệm tính nàng làm việc cua máy cán- tuốt chì xơ dừa.

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Đào Văn Minh                MSSV: 1110391

Nguyền Thế Hơn            MSSV: 1110370

 • 4.                                            Ngành: Cơ khí chế tạo máy.Khóa: 37

 • 5.  Địa đièm thực hiện: Khoa Công Nghệ – Trường Đại Học cần Thơ.

 • 6.  Nội dung nhận xét:

 • a.  khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa Nhận xét về hình thức

thuyết minh của LVTN:…………………………………………………………………………………………….

 • b.  Nhận xét về nội dung cúa cùa LVTN:

 • •  Các nội dung và công việc đạt được:……………………………………………………….

 • •  Những vấn đề còn hạn che:……………………………………………………………………

 • c.  Nhận xét đối với từng sinh viên:……………………………………………………………………………

C an Thơ. ngày    tháng năm 2015

Cán bộ chấm phân biện

 • d. Kốt luận và kiến nghị:…………………………………………………………………………………………

7 .Điểm đánh giá:…………………………………………………………………………………………………….

LỜI CẤM TẠ

Với tất cá lòng biết ơn em xin gửi đến quý thầy cô khoa Công Nghệ Trường Đại học cằn Thơ. nhùng khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa người đà hướng dẫn và truyền đạt nhừng kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt quá trinh học tập ờ trường lời câm ơn chân thành sâu sắc nhất.

Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, chúng em đà gặp không ít khó khăn về tài liệu tham khao và kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ sự động viên giúp đờ tận tinh của Thầy Cô trong khoa, cùng như các bạn sinh viên và đặc biệt là thầy trực tiếp hướng dần đà giúp khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa em hoàn thành đề tài này.

Chúng em xin chân thành cãm tạ:

Thầy Văn Minh Nhựt đà luôn tận tinh hướng dần, giúp đờ và động viên em hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

Bạn bè đà động viên, giúp đờ hoàn thành đề tài kịp tiến độ.

Sinh viên thực hiện

TÓM TÁT

Ngành chế biến vỏ dừa hiện nay thi nhu cầu về máy móc thiết bị, cơ sở san xuất là van đề khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa quan trong. Đặc biệt đối với các thiết bị chế biến vó dừa lấy chi dạng chi thăng. Can giải quyết vấn đề này giãi pháp nhập các thiết từ nước ngoài không thật sự khá thi vì đau tư vốn ban đầu lớn. Thời gian hoàn vốn lâu. Vì vậy đê phù họp với nền kinh tế nước ta đòi hói phải có một quá trinh công nghệ chế biển phù hợp vói máy móc và thiết bị chế tạo trong nước, đề giá thành đầu tư thấp nhưng khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa năng suất, chất lượng van đàm bào.

Xuất phát từ nhu cầu trên, xưởng khoa còng nghệ trường đại học can thơ đã chế tạo thành còng " máy tuốt chi sơ dừa dạng chi thăng". Máy đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa được phô biến rộng rãi cho các cơ sờ sân xuắt.

Vì máy đang trong quá trình hoàn thiện do đó ta tiến hành kháo nghiệm tính năng lâm việc của máy.

Đề tài kháo nghiệm tinh năng làm việc của khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa máy dựa trên các thòng số: sổ lần cán. khe hớ cán và tốc độ tuốt. Toàn bộ quá trình khảo nghiêm được thề hiên toàn bộ qua bài thuyết minh.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu về ý định thanh toán qua máy pos của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thu hút fdi hướng tới phát triển bền vững tại tỉnh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa
khảo nghiệm tính năng làm việc của máy cán – tuốt chỉ xơ dừa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart