Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

fff

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

fff

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

fff

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

fff

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

fff

Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA KHOA học’ XÂ HỘI VÀ NHÂN VĂN Bộ MON NGỮ VÀN

NGl YÈN CHÚC ( HI

MSSV: 6075477

Khiio sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngùn Nguyễn Công Hoan

Luận vãn tốt nghiệp đại học Ngành ngữ vãn

Cán bộ hướng dẫn: Ths. NGUYỀN THỊ NGỌC ĐIẸP

Cần Thơ, tháng 5 năm 2011

Khảo sát câu đặc hiệt, câu tinh lược trong truyện ngắn Nguyễn Công

Hoan(dieni A)

Phần mớ đầu

 • 1. Li do chọn đề tài

Trong lình vực ngòn ngừ. càu lã vắn đè quan trọng cùa phàn môn cú pháp học. một phạm trù có ý nghĩa đặc biệt của ngừ pháp. Còn trong đời sống, câu đirơc coi lả một Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan phương tiện giao tiếp, phương tiện tạo văn bán. Thường cáu tróc câu luôn có hai thành phàn cliính đàm nhiệm: chủ ngữ (biều thi đối tương) vã vi ngừ (biếu thi đặc trưng của đối tượng). Nhưng trên thực tể giao tiếp có nliừng loai câu chi <ỉo một từ hoăc một cụm từ đám nhiệm và câu khuyết một trong hai lioặc cà hai thành phần chinh nói trên. Các nhả Việt ngừ gọi hai loại câu này là câu đặc biệt và càu Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan tinh lược (hay câu nít gọn), về câu đặc biệt và càu tinh lược đà được nghiên cúm rầt nhiều. Song vần chưa có sư thống nhắt trong cách li giãi. Câu đãc biệt vả câu tình lược chiếm số lượng lớn trong giao tiếp hăng ngày và cà việc tao văn bán. vẻ lình vực vãn chương, các nhà ván nhà thơ sir dung những loại câu này không chi có chức nâng thòng báo mà còn dùng chúng như một thu pháp nghệ thuật trong tác phẩm Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan .

Chính vi những điều thú vi cũng như quan trọng cùa hai loai câu trên mà chúng tôi tim đền đề tài "Kháo sát càu đặc biệt và càu tinh ỉttợc trong truyện ngân Nguyên Còng Hoan ”. Bơi đây là một đề tài hấp dẫn và bò ích Đẻ tài “Khảo sát càu đọc biẻt và càu tinh lược trong truyện ngàn Nguyên Còng Hoan", không những cho chủng tôi tim hiếu sâu hơn về câu đặc biệt vã cảu tình lược trong cú pháp học mà đề tài Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan còn giúp chúng tôi vận dụng nliừng li thuyết ngừ pliáp vào việc linh hôi tác phẩm vãn hoc. Đó cùng lã điều kiên để chủng tỏi nâng cao trinh đò chuyên môn nghiệp vụ cùa bán tliãn sau khi ra trưởng.

 • 2. Lịch sử vấn đề

Nghiên cứu đè tãi “Kỉtào sát càu độc biệt và càu tinh lược trong truyện ngắn Nguyên Còng Hoan " là một công việc mới mẽ. Tuy nhiên, việc nghiên cửu về câu đặc biẽt vả câu tinh lược Hung ngừ pháp Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan tiếng Việt vá nghiên cửu về truyện ngắn cùa Nguyễn Công Hoan đả được nhiều tác giả nói đền.

Trong quycn Nghiên cứu ngữ pháp riêng Vièt (1997) cua Nguyễn Kim Than, càu đặc biệt dược gọi là “câu danh xtmg” vã chức năng cùa nó chi dế "nòi lên sự vật vã không thề gụi là thành phần gì cớ ” 112: 5801.

Vói loai câu linh lược. Nguyễn Kim Thtur goi lã câu nil gon vã kết luãn đó là loai Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan câu “có thê dựa vào hoàn cành ngàn ngừ mà (hèn vào dó thành phân da bị hớt di vờ khôi phục lại bò mãr hoàn chinh cùa can” 112; 610Ị. Vá Iren quan điêm cua minh lác gia chia câu rút gon thành .3 tnrờng lỵrp san: càu nít gọn chu ngữ, càu nít gọn vị ngữ. cân nít gọn chú ngữ vã vị ngừ.

Trong Ngừ pháp tiêng Viêt (1980) cua Hoàng Trong Phiên câu tinh lược được hiên lã Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan câu vắng chu ngữ hoặc câu cỏ chu ngữ zero. Tác gia cho rang đây lã một hiên tượng chu ngừ đươc rút gọn trong câu. “Về mãrỹ nghĩa thì cáu cỏ chủ ngữ lia gon tương ứng với càn có chít ngừ hiện hint” [10; 115], còn vị ngữ thi hiếm bi rát gọn hơn (do vi ngữ là trung tàm tồ chức câu).

về câu chì có một từ hay một cụm nr, Hoàng Trọng Phiến cho đày là “một dang Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyên công hoan của câu không dít thành phần. Nhưng khác VƠI câu không có chú ngừ hoộc vắng chít ngừ ờ chồ càu một từ biêu thị tình câm. ” [10 ;176]

Theo Hố Lẽ trong Cũ pháp Tiếng Việt (1992 ) tlú những trường hợp bất thưởng vè cú pháp cũa câu (câu đạc biệt hay câu tinh lược) óng gọi chung là câu gọi tên. Tác già li giãi: "câu gọi rền kì dơn Vì nói ngan gọn, chi gồm một từ Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyên công hoan hoặc một từ rồ, biêu thị hoặc là một phạm trù hiện thực hàm súc mã nhưng càu liếp theo phai có chức nâng giai trinh vè nó hoác một phàn xa râm li rức thời có rinh trực giác cùa người phát ngôn trước một hiên tượng nào dô hoặc dưới áp lực cua một sự kieh thích não dó ". [7; 153]

Trong quyên Tiếng Việt: sơ thào ngừ pháp chức năng (2005) Cao Xuân Hao cho rang câu dặc biệt lã những thán từ Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan , hô ngữ. ứng ngữ và các riêu dề. vể hiện tượng tinh lược thi tác giã dưa ra loại càu chi có một phần thuyết trẽn bề mặt ( gọi là càn không dề), câu không dé không phãi là câu đãc biẽl vá theo Cao Xuân Hao nhừng câu đó "hoàn toàn bình thường và thông dụng ■’

Diẽp Quang Ban < 1998) quan niẽm "càu dơn dãc biệt dược làm thành từ mòt từ hoãc một cụm từ (trữ cụm elm vị). Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyên công hoan Các từ loại thưởng gấp ở dày là danh từ VYÌ vị từ (dộng lừ, tinh từ)" |1: 153Ị. Vã tác giã phàn câu đon đặc biệt thành hai kiểu lớn: câu đặc biệt- thán tir vã càu đặc biệt- vị từ.

Đồi VỚI cáu tinh lược trong quyền Ngừ pháp tiếng Việt (2005) Diệp Quang Ban cho răng: "tinh lược dược hièu là mót bò phàn ìiào dó cún cán lè rn phái có một trong càn, nhtoig Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyên công hoan vi Ịi do nào dó nó dược rứt bỏ di mà vàn không lỏm ánh hưởng đèn việc hiên nghĩa của càn dang xét" [2: 278]. Và phần 111111 lược có thế phục hồi đế cho câu được tron ven một cách tự nhiên.

Tuy chưa thống nhất trong cách li giãi nhung nhìn chung câu đặc biệt vã câu tinh hrơc đã đươc các nhả nghiên cửu ngừ liọc quan tâm đi sâu khai thác ớ nhiều kliia cạnh khác nhau.

về truyện ngắn Nguyễn Cõng Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan Hoan, đã có rẫt nhiều các nhá phê binh nhin nhận đánh giá trẽn binh diên nội dung vả cã binh diên nghệ thuật như:

 • • Đoc 1(1 i truyện ngấn trào phùng của Nguyen Còng Hoan_ Nguyền Đãng Mạnh

 • • Tìm hiền truyện ngằn Nguyễn Còng Hoan_ Lé Thi Đức Hanh NXB Văn Học. 1979

 • • Thi pháp truyện ngủn trào phúng Nguyên Cóng Hoan_ Tran Đinh Sử. Nguyền Thanh Tú NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 2001

 • • Nguyền Cóng Hoan- Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyên công hoan cày bút hiện thực xuàt sẳc_ Vù Thanh Việt NXB Vãn Hóa Thòng Tin. 2000

 • • Tác già trong nỉưì trưởng: Nguyên Cõng Hoan NXB Vãn Hoc. 2007

 • • Chat tri tuệ cùa tiếng cirởi và óc chàm chọc tinh quái cùa Nguyên Công Hoan_ Trần Vãn Hiểu

Trong đó. Trần Đinh Sử và Nguyền Thanh Tủ đà đề cãp đến việc sử dụng câu tinh lược trong tác phẩm cùa Nguyễn Công Hoan nhăm ý đồ nghệ thuật Tuy nhiên, tác giá chưa phân tích, Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan li giãi cặn kẻ mà chi điềm qua những trường hợp sừ dụng.

Dù các tác già chưa đề càp nhiều đến việc kliào sãt câu tinh lược và càu đặc biệt trong tóc phàm Nguyễn Cõng Hoan, nhưng việc sừ dụng ngừ nghía cùa càu cú trong tác phầm cùng như lối hành vãn đõc đáo của nhà vãn nhắm dụng ý nghê thuật đã được cãc nhà phê binh đề câp đến.

 • 3. Mục đích yêu cầu

Đè tãi “Khảo sớt càu dọc biệt và càu tinh Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyên công hoan lược trong truyện ngan Nguyên Công Hoan” có tinh chất tổng hop. Nội dung đề tái không nhùng lã trinh bảy riêng về lình vực củ plráp hoc mà còn tổng hợp nhùng kiến thức liên quan như: vãn học. li luận…. Nghiên cứu đề tải này. chúng tôi kháo sát. thống kê sổ lượng câu tinh lược và câu đặc biệt trong những truyện ngăn cùa Nguyễn Còng Hoan Qua đó tim hiểu giá tri sừ dụng hai loai câu này cùa tác già trong tác phẩm Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan vói dung ý nghê thuật.

 • 4. Phạm vi nghiên cứu

Đé thực hiện đẻ tài "Kháo sát càu (ĩợc biệt vờ càu tinh lược trong truyện ngắn Nguyên Còng Hoan tnrớc tiên chúng tỏi tìm hiếu li thuyết về câu đặc biẽt và câu tinh hrơc nêu quan điểm cùa các nhà Việt ngờ. Trẽn cơ sỡ đó. chúng tòi thống kẽ. phân loai, phân tích các trường hop sử dụng càu đãc biệt vã câu tinh lược trong truyện ngắn Nguyền Cóng Hoan. Qua đó Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan . tim luèu về giá tri sừ dụng càu đặc biệt và câu tinh lược cùa nliã văn để tháy sự thành còng của tác giã trong việc vận dụng câu đạc biệt và câu tinh lược vảo những tác pliầiu của minh.

Phạm vi tư liêu lả những cõng trình nghiên cíni về càu đặc biệt, câu tinh lươc của cãc nhả Việt ngừ ĐÓ1 với tniyện ngăn của Nguyễn Còng Hoan, chúng tòi tiếp cận những tài liệu sau:

Nguyen Còng Hoan lác phẩm vân học được Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan giãi thưởng Hồ Chí Ảỉình. quyển I. NXB Văn Hoc. 2006

Nguyen Còng Hoan truyện ngàn tuyên chon. tập 1. NXB Vãn Học. 1996

Vởn học trong nhà trường Nguyền Cóng Hoan- Truyện ngàn. NXB Vãn Hoc. 2010

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

Đè hoàn thành luận văn. chúng tòi sử dụng phương pháp tổng hợp nhâm lược thuật quan điếm của các nhà Việt ngừ về câu đặc biẻt vã câu tinh hrơc.

VỚI truyện ngăn Nguyễn Cõng Hoan Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan , chúng tòi thống kè. phân loại, sir dụng các thao tác phân lích cãc hường hợp sữ dụng câu đặc biệt vã câu lull) lược trong tác phẩm. Từ đó phân tích đề làm nổi bật giá trị sử dụng câu đặc biệt vã câu tinh lược trong tãc phàm của nhả vãn Nguyên Còng Hoan

Phần nội dung

Chương 1: Khái lược về câu tinh lược và câu đặc biệt

1.1. Quan điểm cùa một số tác giã về câu tĩnh lược Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan

1.1.1. Quan điểm cùa Nguyễn Kim Thăn

Trong quyền Nghiên cứu ngừ pháp tiếng Việt (1997). Nguyền Kim Thán đã đề cập đến loại câu tinh lược Theo tác giá: “trong thực tiên ngôn ngữ. có nhưng càn cô thè dựa vào hoàn cánh sứ dụng ngôn ngừ nùt bớt di mòt hoộc cà hill thành phân chú yen cùa câu got lõ câu rút gọn ’’. [12:610]

Với câu rút gọn. theo Nguyền Kim Thăn Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan “có thế dưa vào hoàn cành ngôn ngừ tnà điền vào dó thành phàn dà bị bớt di và khôi phục lợi bộ mặt hoàn chinh cùa càu ”[12:610]

Theo đó. Nguyễn Kim Thán clúa thành 3 trưởng hợp sau: Câu rút gọn chú ngừ. càu lút gọn vi ngữ vả câu rút gọn cả hai thảnh phần chủ ngừ và vi ngừ.

Câu nít gọn chù ngữ được chia nong các trường hợp sau:

1) Trong đổi thoai thần mát Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan . khi nói vè ngói thứ nhất hay hoi đói phương (ngôi thứ 2).

+ run kỳ. tất bắt dược tang vợt. (NCH 2, II. 129)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập phân tích tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty may đức giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo cơ sở thực tế bệnh viện đa khoa huyện vĩnh thạnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghệ thuật truyện cổ andersen từ cái nhìn so sánh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đào tạo tiếng anh trong hệ thống giáo dục đại học việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
5 đtv lớp 5

5 đtv lớp 5

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Tin học 6 Cánh diều
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan
Khảo sát câu đặc biệt, câu tỉnh lược trong truyện ngắn nguyễn công hoan
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart