khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

fff

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

fff

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

fff

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

fff

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

fff

khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ

fff

Luận văn tôt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHỎA hỌc XH&NV Bộ MÔN NGỮ VĂN

NGUYỀN THỊ BẺ DIỆU

KHẢO SÁT CHỮ HÁN VÃN BẢN “LÊ TO TRUYỆN” TRONG “VŨ TRUNG TÙY Bút” CỦA PHẠM ĐÌNH HÓ

Luận vãn tôt nghiệp đại học Ngành Ngữ Vãn

Cán bộ hướng dẫn: ThS. GV LÊ THỊ NGỌC BÍCH

Cần Thư, năm 2011 ĐÈ CƯƠNG CHI TIÉT

KHẢO SÁT CHÙ HẤN VĂN BÂN “LÊ TỎ TRUYỆN” TRONG “VŨ TRUNG TÙY BỨT” CÙA PHẠM ĐÌNH Hó

I. PHẤN MỠ ĐÀU

 • 1. Lí do chọn đe tài.

 • 2.  Lịch sử nghiên cứu đề tài.

 • 3.  Mục đích nghiên cứu đè tài.

 • 4.  Phạm vi nghiên cứu đề tài.

 • 5.  Phương pháp nghiên khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ cứu đề tài.

II. PHÀN NỘI DUNG

CHƯƠNG I. Một số ván đề về chữ Hán.

 • 1.1 Vài nét về chữ Hãn.

 • 1.1.1 Chừ Hán là gì?

 • 1.1.2. Đặc điếm cùa chừ Hán

 • 1.1.3. Phân loại chữ Hán.

 • 1.2. Vài nét về nghía chữ Hãn.

 • 1.2.1.  Các loại nghĩa chừ Hán

 • 1.2.2.  Các hiện tượng về nghĩa chừ Hán.

CHƯƠNG II. Phạm Dinh Hô – cuộc đời và sự nghiệp văn chương.

 • 2.1 Đôi nét về tác giá Phạm Đình Hồ khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ .

 • 2.2.  Đôi nét về cãc sáng tác.

 • 2.3.  The loại tùy bút và “Vù tiling tùy bíit”.

 • 2.3.1.  Thề loại tùy bút.

 • 2.3.2.  "Vù trung tùy bin" – tủy bút viết trong mưa.

CHƯƠNG III. Khao sát chữ Hán vãn ban “Lê tô truyện” trong “Vũ trung tùy bút” cùa Phạm Dinh Hô.

 • 3.1. Văn ban "Lê tô truyện " – phiên àm và dịch nghĩa.

 • 3.1.1.  Vãn bản “Lê tô truyện

 • 3.1.2.  Phiên âm.

 • 3.1.3.  khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ Dịch nghĩa.

  • 3.2. Từ chír Hán trong văn bân “Lê ró truyện"đến nghĩa của tir trong tiêng Việt.

   • 3.2.1.  lùn hiéu nghĩa chừ Hãn Uong "Lè lò truyện” và mức độ sir dụng các chũ này trong tiếng Việt hiện dại.

   • 3.2.2.  rim hiẽu nghía đirực dùng cùa chừ Hãn trong “Lẽ tò truyện "

   • 3.2.3.  Tim hiên nghía dirợc dũng cùa chữ Hán trong “Lề ró truyện" so với nghĩa dirợc dùng của ĩìr trong tiêng Việt hiện dại qua một sỏ tác khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ phẩm

ĨĨĨ. PHÂN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trail 2

Đề cương chi tiết

Mục lục

 • I.  PHÂN MỜ ĐÀU

 • II. PHÂN NỘI DUNG

Chương I. Một so vấn khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ dề về chữ Hán

Chương II. Phạm Đinh Hô – cuộc dời vã sự nghiệp vãn chương

 • 2.2.  Đói nét về các sáng tác khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ

trung tùy bút” của phạm đình hổ

Chương III. Kháo sát chữ Hán vãn bán “Lé tô truyện” trong “17/ trung tùy bút” cua Phạm Đình Hô

bút” của phạm đình hổ

 • 3.2. Từ chữ Hán trong vãn bản “Lê tó truyện” đẻn nghía của tử trong tiêng Việt

31

 • 3.2.1. Tim hiên nghĩa chừ Hán trong “Lê tô truyện” và mức độ sử dụng các

chữ này trong tiêng Việt hiện đại

 • 3.2.3.  Tìm hiếu nghía đtrợc dùng cùa chừ Hán trong "Lê tồ truyện " so với

nghĩa được dùng của khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ từ trong tiếng Việt hiện đại qua một so tác phàni

HI. PHẢN KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHÀN MỞ ĐẦU

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại techcombank chi nhánh bắc ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO Xác định loài nấm phytophthora tác nhân chính gây bệnh thối đen quả ca cao bằng chỉ thị phân tử
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Lắp đặt thiết bị đo lường điện (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Www chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ
khảo sát chữ hán văn bản “lê tổ truyện” trong “vũ trung tùy bút” của phạm đình hổ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart