Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

fff

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

fff

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

fff

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

fff

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

fff

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ những nội dung vả sổ liệu trong bài tiêu luận này do tòi tự nghiên cứu, khảo sát và thực hiện tại một so doanh nghiệp trên địa bàn Tinh Nghệ An. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

Hà Nội. ngày 12 tháng 12 năm 2015

Sinh viên thực hiện

TRỨ

MÙA Y TRỬ

LƠI CAM ƠN

Em xin gửi lời câm ơn chân thành vả sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô trong trường đà tạo cơ hội Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho em tiếp cận mòn học mới và đay ý nghĩa này. Và em cũng xin chân thành cám ơn tới cô giáo Đoàn Thị Vượng đà nhiệt tình trong việc hướng dẫn em hoàn thành tot bài tiêu luận này.

Trong quá trinh nghiên cứu, kháo sát và đánh giá do trinh độ lý luận cùng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn che nên bài tiêu luận này không thê tránh khỏi những thiếu sót. em rất mong nhận được kiến đóng góp của các Thay, Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Cô đê em có thè có cơ hội học thêm, tiếp thu thêm dược nhiều kinh nghiệm và sè hoàn thành tốt hơn trong các bài tiêu luận sap tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

BẢNG KÊ CHỮ MÉT TẤT

<<<123>>>

STT

TỪ MET TÀT

TÊN CỤM TỨ MÉT TẤT

1

ƯBND

ưỷ ban nhân dân

2

KCN

Khu công nghiệp

3

XHCN

Xà hội chú nghĩa

4

BLĐTBXH

Bộ Lao Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy

5

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

-6___

_ _

BCNTĐ

Bộ Công nghiệp và Tập đoàn

MỤC LỤC

Trang

MỜ ĐẲƯ……………………………………………………………………………………………….1

CHƯƠNG 1: Cơ SO LÝ LUẬN VẺ THÒI GIỜ LÀM VỆC, THÓI GIỜ NGHỈ NGƠI DƯỚI GÓC Độ ĐÈƯ CHĨNH CỦA PHẤP LUẬT…………………………..

 • 1.1. Những vấn đề chung về thời giờ làm việc, thòi giờ nghi ngoi………………

ỉ. 1.1. Khái niệm thòi Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi………………………….

 • 1.1.2.  Các nguyên tác điều chinh thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi….

 • 1.1.3.  Moi quan hệ thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi với một sô nội dung

trong quan hệ lao động…………………………………………………………………………….

 • 1.2.  Quy định cùa pháp luật về thòi giờ làm việc, thòi giờ nghi ngoi…………..

 • 1.2.  ỉ. Thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi theo quy định cua tô chức lao

động quốc tề (ILO)………………………………………………………………………………….. Khảo

sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • 1.2.2.  Thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi theo quy định cua một so nước

trên the giới……………………………………………………………………………………………

 • 1.3. Nội dung chế độ giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngoi theo quy định cùa

pháp luật lao động Việt Nam…………………………………………………………………..

 • 1.3.1.  Thời giờ làm việc……………………………………………………………………..

 • 1.3.2.  Thời giờ nghi ngơi…………………………………………………………………….

 • 1.3.3.  Thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi doi với người lao dộng làm các

công việc có tính chat đặc biệt…………………………………………………………………..

( HƯƠNG 2. THỰC tiên ấp dụng Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một sô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An THỜI GIỜ LÀM Việc, thời giờ nghỉ ngơi TẠI MỌT sổ doanh nGhiệp trên địa bàn tỉnh • • • •

NGHẸ AN.

 • 2.1.  Khái quát vấn đê thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngơi tại các

doanh nghiệp ờ Nghệ An…………………………………………………………………………….

 • 2.2.  Tình hình thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi tại một so

doanh nghiệp trên địa han tình Nghệ An……………………………………………………….

 • 2.2.1.  Công /1 ’ cò phan dệt may Hoàng Thị Loan……………………………………….

 • 2.2.1. Ị. Quá trinh Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ

làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An hình thành và phát triển cùa Công ty’ cô phần dệt may Hoàng Thị Loan…………

 • 2.2.1.2.  Thực trạng thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi tại

Công ty Cô phơn dệt may Hoàng Thị Loan……………………………………………………..

 • 2.2.2.  Công ty cô phân xi mủng dâu khỉ 12/9…………………………………………..

 • 2.2.2.    ỉ. Quá trình hình thành và phát triền của Công ty’ cô phan xi măng

dầu khi 12/9………………………………………………………………………………………………

 • 2.2.2.2.  Thực trạng thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi tại

Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Còng ty Cô phan xi măng dầu khi 12/9……………………………………………………………………………………..

CHƯƠNG 3: NHƯNG TÒN TẠI VÀ MỌT SỎ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẺ ĐỊNH THÒI GIÒ LÀM VIỆC, THÔI GIỜ NGHI NGƠI……………………………..

 • 3.1. Những tồn tại trong quá trình thực hiện thòi giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngoi tại một số công ty……………………………………………………………………….

 • 3.1.1. Những sai phạm………………………………………………………………………………

 • 3.1.2.  Những nguyên nhân tồn tại……………………………………………………………….

 • 3.2.   Một số giãi pháp nhăm hoàn thiện chế độ thòi giờ làm việc, thời giờ

nghỉ ngoi Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An………………………………………………………………………………………………….

KÉT LUẬN……………………………………………………………………………………………..

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO……………………………………………………..

MỜ ĐẲU

1. Lý do chọn đề tài

Trong điều kiện nền kinh te thị trường hiện nay, đê thu hút và bào vệ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cũng như các cơ quan Nhà nước có sứ dụng lao động, việc quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi một cách hợp lý và sư dụng nó một cách có hiệu quà là vấn đe quan trọng và Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi vì, trong nhừng công việc khác nhau người lao động không thê làm việc mà không can nghi ngơi, có nghi ngơi thi người lao động mới có sức khỏe và điêu kiện tốt nhất đê hoàn thành cóng việc. Tinh Nghệ An hiện nay, có gan 7.500 doanh nghiệp trong đó với 98% doanh nghiệp là vừa và nhỏ. Nhừng năm qua. hau het các doanh nghiệp trên địa bàn tinh đà từng bước xây dựng, Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thiện và thực hiện các quy định về nội quy lao động, thoa ước lao động tập thê nham phù hợp với pháp luật lao động. Tuy nhiên, đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt ngày càng đa dạng và mạnh mê cùa nen kinh te thị trường, các doanh nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An nói riêng với mong muốn tạo nên sức cạnh tranh mới dê phát trièn và nâng cao nâng lực cạnh tranh eúa minh dựa trên nguồn lực sẵn có đà khai thác triệt Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đê sức lao động cùa người lao động. Vi vậy, van de vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngơi là diều không tránh khói tại các doanh nghiệp có sử dụng lao động, nó như một quy luật khách quan tat yen cùa cuộc sống. Đê giâm bớt những sai phạm và thực hiện có hiệu quả pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi tinh Nghệ An đà chì đạo các ban ngành có liên quan không ngừng nâng cao công tác Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tuyên tuyên pháp luật lao động, tô chức các lớp tập huân về tim hiểu pháp luật thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi cho các cán bộ quân lý, người sử dụng lao động, người lao động. Đồng thời, mớ rộng các đợt kiêm tra. thanh tra về việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tinh.

Bộ luật lao động năm 1994 (sửa dôi. bô sung qua các năm 2002, 2006. 2007) Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hệ thống các thông tư. nghị định về lao động đà cụ thê hóa đường loi cua Đang và Nhà nước, cùng như các quy định eúa Hiến pháp về các vấn

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh xây dựng thành đức
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN gây hứng thú học tiếng anh THCS
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ a contrastive study of conceptual metaphors in english and vietnamese newspapers on social violence
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội đến sự hài lòng của người dân tại tỉnh cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết cấu kim loại máy trục phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Khảo sát, đánh giá việc chấp hành quy định Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được áp dụng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart