khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

fff

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

fff

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

fff

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

fff

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

fff

khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN 1 HO KHOA CÔnG nghẹ BỌ MÔN_KỸ_THI_ẠT_cớ KHÍ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHẢO SÁT HỆ thông và QUY TRÌNH KIỀM ĐỊNH XE cơ GIỚI TẠT TRUNG TÂM ĐÁNG KTÉM HẬU GIANG

CÁN BỌ HƯỚNG DẤN      SĨNH VIÊN THỰC HIF.N

Nguyễn Quan Thanh            Huỳnh Lc An Thy (MSSV:1117717)

Ngành : Cơ khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang khi giao thông – Khóa : 37

Tháng 5/2015

lôi cảm ơn

Dê có ihê hoàn thành bài luận văn này, lôi đà nhận được sự giúp dở, sự chi dạy tận tinh cua các thầy cô. các anh chị và các bạn trong suốt quá trinh học tập. nghiên cứu và ren luyện lại trường DH cân Thơ. ròi xin gới lời cám (m chân thành vã sâu sắc nhất dến:

Khoa Công Nghệ nói chung và các thầy trong bộ khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang môn Kỹ thuật cơ khi nòi riêng đà lận linh iruyên dạy cho lôi những kiên thức quý giá và bô ích cho ngành nghề mà tôi dang theo đuổi.

rhây Nguyen Quan Thanh – co van học lập kýp Cơ khí giao thông K37 – thầy dă giúp dơ. dộng viên và tạo diều kiện thuận lợi cho tỏi có thể học tập tốt và hoàn thành tòl khóa học cùa mình.

Ban Giám dốc Trung tâm dăng kiếm 9501S và các anh chị Đãng kiếm viên, nhàn khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang viên nghiệp vụ cua trung tàm dà nhiệt tinh giúp dờ. chi dạy vã tạo mọi diều kiện thuận lợi đê tôi có thê hoàn thành bài luận văn của mình một cách tot nhất trong suốt thời gian tôi thực tập tại đây.

Cần Thơ. ngày tháng năm 2015

Sinh viên thực hiên

Huỳnh Lê An Thy

LỜI NÓI ĐÀU

Vận tãi dường bộ là ngành chu lực thúc dấy sự phát trièn kmh tế xà hội. Phương tiện vận lái chinh là các loại khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang ô lô lừ nhó đen lớn phục vụ nhu câu đi lại hăng ngày cùa con người cũng như vận chuyên hãng hóa trong quá trinh sán xuất thương mại. Lượng ô lô tham gia giao thông ngày câng làng nhanh vè sô lượng và chúng loại, thúc dây nền công nghiệp ỏ tò cua nước nhà phát triển vượt bậc trong nlìừng năm gần dây, dáp ứng nhu cẩu hàng nãm cua thị trường, giai quyết việc Làm cho người lao động và góp phân thúc đây sụ’ phái Incn khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang kinh lê xà hội.

Song song với mặl lích cực ây là vân đề đáng báơ động ve an toàn giao thòng và bão vệ môi trưởng do các phương tiện giaơ thòng cơ giới gây ra. Đè giam thiếu vấn dề này. bên cạnh việc chu dộng cua người tham gia giao thông thì vấn dề an loàn kỳ thuật vệ sinh môi trường của phương tiện phái đặt lên hàng đâu. (’ác phương tiện giao thông phải đàm báo dược các tiêu chuẩn kỳ thuật do chinh khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang phu dề ra và phải đáp ứng được các yêu cẩu này trong các lần kiêm tra đinh kỳ tại trạm đãng kiếm phương tiện cơ giới. Với các loại xe sân xuất lắp ráp hay cãi tạo mới và các loại xe nhập khâu phài được kiêm tra và cấp phép lưu hành trước khi tham gia giao thòng. Công tác kiếm định phương tiện đúng ki dứng hạn sè đảm bão cho xe tham gia giao thòng đạt yêu cầu về mặt an toàn kỷ thuật và vệ sinh mòi trường khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang .

Mục liêu mà đề tài sỗ hướng lới là nghiên cửu QUY TRÌNH KIÊM ĐỊNH các loại phương tiện cơ giới VỚI sự hồ trợ cua HẸ THÓNG CÁC TIIIÉT BỊ hiện dại. Từ đó hiếu rỏ lum về công tác kiêm định xe cơ giới tại các Trung lâm đảng kiêm, nắm whig những QUY ĐỊNH VÊ AN TOÀN KỲ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG trcn các phương tiện cơ giới… phục vụ cho việc học lập và nghiên cứu. góp phần giám thiêu các vấn dể khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang về tai nạn giao thông và bao vệ môi trường.

Giới hạn dề tài: Do thời gian thực hiện dề tài cùng như thời gian thực tập thực tế tại Trung tàm dăng kiêm tương dối ngắn, nguồn tài liệu cỡn hạn chế nên dề lài chi lập trung kháo sát, lim hiên quy trình kiêm định, lim hiêu hệ thông các trang thiết bị phục vụ công tác kiêm dịnh vã nliừng tiêu chuân về an toàn kỹ thuật vã bao vệ môi trường trên các phưcmg tiện khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang giao thông cơ giới.

MỤC LỤC

Nội dung………………………………………………………………………………………….Trang

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VẺ AN TOÀN KỶ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN XE Cơ GIỚI

 • 1.2. Tiêu chuần về an toàn kỳ thuật2 khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

 • 1.2.4.2 …………………………………………………………………………………………..

Đèn chiếu sáng phía trước

 • 1.2.4.3 …………………………………………………………………………………………..

Các loại đèn tín hiệu

 • 1.2.5.  khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm

hậu giang Kiểm tra bánh xe

 • 1.2.7.1. Vô Lãng Lái. càng lái cúa phương tiên ba bánh có một bánh dần khảo sát hệ

thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang hướng 7

 • 1.2.7.3…………………………………………………………………………………………..

Thanh và đòn dần động Lái

1.2.7.5…………………………………………………………………………………………..

Ngông quay lái

 • 1.2.8.1 ……………………………………………………………………………………………..

Ly hop

 • 1.2.8.2 …………………………………………………………………………………………..

Hộp sổ

 • 1.2.9.1, Bộ phận đàn hồi (nhíp, khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới

tại trung tâm đăng kiểm hậu giang lò xo. thanh xoăn)

 • 1.2.9.3……………………………………………………………………………………………….

Thanh dần hướng, thanh ổn định, hạn che hành trinh

1.2.11………………………………………………………………………………………………..

Động cơ

 • 1.3.1. Khí khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng

kiểm hậu giang thâi động cơ cháy cường bức

CHƯƠNG II. TỎNG QUAN CÁC DÂY CHUYỀN KIÊM ĐỊNH

CHƯƠNG III. CÁC THIÉT BỊ DÙNG TRONG DÂY CHUYÊN KIẾM ĐỊNH PHƯƠNG

TIỆN Cơ GIỚI

 • 3.2.  Các thiết bi sư dụng trong khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới

tại trung tâm đăng kiểm hậu giang dây chuyền kiếm đinh tại Trung tâm đăng kiêm 9501S……………………………………………………………………………….

 • 3.2.7. Thiết bị kiếm tra đèn LITE 327 khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

3.3. Các chương trinh mảy tinh sử dụng phục vụ còng tác khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang kiêm định tại trung tâm đãng kiểm 9501S

CHƯƠNG IV. QUY TRÌNH KIÊM ĐỊNH

 • 4.1.1.  Kiểm tra hồ sơ khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang 41

4.2.1. Quy trinh kiêm tra công đoạn 1

 • 4.2.5.  Quy trinh kiêm tra công đoạn 5.68 khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định

xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang

CHƯƠNG Vĩ KÉT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

SVTH: Huỳnh Lê An Thy

ii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên Đề Thực Tập Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Lao Động Tỉnh Bắc Ninh Đến Năm 2025.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn giải quyết việc làm cho thanh niên vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển thị trường tiêu thụ gas của công ty cổ phần gas petrolimex tại các tỉnh khu vực miền bắc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang
khảo sát hệ thống và quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm hậu giang
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart