khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính

fff

BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI ■ HỌC CẢN THƠ KHOA CÒNG NGHỆ —————–OíŨTỉr)………

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI Fe3+ TRONG DUNG DỊCH VÀ KHẢ năng diệt khuaN CỦA TRO TRẤU BIEN TÍNH

CẤN Bộ HƯỞNG DẤN       SINH VIÊN THựC HIỆN:

Ths. Lê Dức Duy       Phạm Quang l ưừng khảo sát khả năng hấp phụ

ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính ; MSSV: 2112218

Ngành: Kỳ thuật hóa học – Khóa 37

Tháng 05/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA CÓNG NGHỆ

Bộ .MÔN CÓNG NGHÊ 1IÔA HỌC


CỌNG HÒA XÂ HỢI CHI NGHĨA VTỆT NAM

Dộc lập-Tự do – Hạnh phúc

— 80 M—

Cằn Thư. ngày 09 tháng 05 năm 2015

— íOÍlk-?——-

PHIÉU ĐÈ NGHỊ ĐÉ TÀI TÓT NGHIỆP CHO SINH VIÊN

NĂM HỌC: 2014 -2015

 • 1.  khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính Tên dề tài

“Kháo sál khá năng hàp phụ ion kim loại lù?” Irong dung dịch và khá năng diệt khuân của tro trâu biên lính”

 • 2. Cán hộ hướng dần

Ths. Lê Đức Duy. Trương phỏng TN vật liệu Polymer vã Composite. Bộ mòn Cóng nghệ

hóa học. Khoa còng Nghệ. Trường Dại học (‘an Thư.

 • 3.  Sinh viên thực hiện

Họ và len: Phạm Quang Tường

MSSV: 2112218

Ngành: Kỳ thuật Hóa IIọc

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính Khóa: 37

 • 4.  Địa điểm, thòi gian thực hiện

Phòng thí nghiệm Hóa Học Hừu Cơ. Khoa còng Nghệ. Trường Dại học (‘an Thơ.

Phòng thí nghiệm Hóa Học vò Cơ. Khoa (‘ông Nghệ, Trường Dại học cân Thơ.

 • –  Phòng thi nghiệm Còng nghệ sinh gen thực vật. Viện Nghiên Cửu & Phát Triển

(‘ông Nghệ Sinh Học. Trường Dại học cân Thơ.

 • –  Thời gian thực hiện L VTN: từ ngây 11 /01/ khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính 2015 đến ngày 03/05/2015.

 • 5.  Mục đích đề tài

 • –  Khảo sát khã nãng hấp phụ ion kim loại nặng Fe” trong dung dịch.

 • –  KHão sát khá năg diệt khuẩn của tro trấu biến lính.

– Nghiên cửu quy trinh chế tạo RIIA từ vó trấu.

• Kháo sát các yếu tố ánh hường đến quá trình hấp phụ ion kim loại Feí+ trong dung dịch.

 • 6.  (‘ác yêu cầu hỗ trự cho việc thực hiện để tài

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính Các hóa chất, dụng cụ. thiết bị cần thiết đế thực hiện đề tài.

 • 7.  Kinh phí dự trù cho việc thực hiện để tài:

Cán bộ hưởng dần:

Sinh viên ĩhực hiện:


Ths. Lê Đức Duy     Phạm Quang Tường

DUYỆT CỦA BỌ MÔN


DUYỆT CỦA IIỌI ĐONG LV&TLTN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ               CỌNG HÒA XÂ HỢI CHỪ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ( ÔNG NGHẸ           Độc lập – Tự (lo – Hạnh phúc       ÍO*OỈ

Bộ MÔN ( ÔNG NGHỆ HÓA HỌC                    Cần Thư. ngây 09 tháng 05 năm 2015

ỈOẼŨOỈ—

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA

CÁN BỌ HƯỚNG khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính DẢN

 • 1.  rên đé tái

“Kháo sát khả năng hàp phụ iưn kim loại I’c5 trưng dung dịch và khá năng diệt khuân cùa tro trấn biến tính*’

 • 2.  Cán bộ hướng dẫn

Ths. Lê Đức Duy. Trương phòng TN vật liệu Polymer và Composite. Bộ mòn Cóng nghệ hóa hực. Khoa còng Nghệ. Trường Dại học cân Thư.

 • 3.  Sinh viên thực hiện

Hự và ten: Phạm Quang tường

MSSV: 2112218

Ngành: Kỳ thuật Hứa Học

khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính Khóa: 37

 • 4. Nội dung nhận xét

  • 4.i Nhận xét về hình thức LV

 • 4.2 Nhận xét về nội dung L VTN

 • Đánh giá nội dung thực hiện cua đề tải

 • Nhưng vấn đề còn hạn chế

 • 4.3 Nhận xét đối vói từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài đề tài (ghi rò từng nội dung chinh do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có)

 • 4.4 Kẻ! luận, đề nghị và đi êm

(‘an Thơ, ngày 09 iháng 05 khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính năm 2015

Cán hộ hướng dần

Ths. Lê Đức Duy

TRƯỜNG DẠI HỌC CẢN THO

KHOA CÔNG NGHỆ

BỌ MÔN CÔNG NGHẸ HÓA HỌC


C ỘNG HÒA XÀ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập – Tự (lo – Hạnh phúc

— R) «

Cần Thơ. ngày 09 tháng 05 nâm 2015

… ÍOÊŨG8…….

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ PHẢN BIỆN

1. Cán bộ phàn hiện…………………………………………………………………………………………………………………………..

 • 2.  Tên dề tài

"Khao sát khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính kha năng hấp phụ ion kim loại Feí- trong dung dịch và khã năng diệt khuẩn của tro tràn biên lính”

 • 3.  Cán bộ hướng dần

Ths. I.C Dức Duy. Trướng phòng I N vật liệu Polymer và Composite, Bộ mòn (‘ông nghệ hóa học. Khoa Còng Nghệ. Trường Đại học cần Thơ.

 • 4.  Sinh viên thực hiện

IIọ và tên: Phạm Quang Tưởng

MSSV: 2112218

Ngành: Kỳ thuật Ilõa IIọc

Khóa: 37

 • 5.  Nội khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính dung nhận xét

 • 5. ì Nhận xét về hỉnh thức Ĩ.VTN

5.2 Nhộn xét về nội dung L VTN

Đánh giá nội dung thực hiện của đề tài

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tư tưởng hồ chí minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích chính sách marketing – mix tại học viện đào tạo quốc tế ani,huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản mít tươi (dạng chuẩn bị sẵn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính
khảo sát khả năng hấp phụ ion kim loại fe3+ trong dung dịch và khả năng diệt khuẩn của tro trấu biến tính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart