khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

fff

khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHOA Sư PHẠM


LUẬN VĂN TÓT NGHTỆP ĐẠT HỌC

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÁP PHỤ ION Niỉ+ TRÊN VẶT LIỆU HÁP PHỤ CHÉ TẠO TỪ VÒ CHUÔI

Chuyên ngành: Sư phạm Hoá học

Giáo viên hướng dần:


HOÀNG THỊ MỸ HẠNH


TS PHAN THỊ NGỌC

MAI

Sinh viên thực hiện:

MSSV: 2111812


CAN THƠ-2015


NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN HƯỞNG DẪN

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN PHẤN BIÊN

NHẬN XÉT CÙA GIÁO VIÊN ‘ khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối PHẤN BIÊN

LỜI CẤM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện luận văn em đà học hói và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về mặt kiến thức cũng như kinh nghiệm sống. Đê hoàn thành dể lài nghiên cửu này. ngoài sự nò lực cùa bán thân, em còn nhận được nhiêu sự ho trợ và giúp dờ rất tận tinh cua thầy cô. gia dinh vã bạn bẽ. Nay em xin chân thành gưi lời câm cm sâu sac đen:

Cô Phan khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối Thị Ngọc Mai. dà trực tiếp hướng dần và theo sát em trong quá trinh thực hiện đê tài, luôn lận lình giúp dở và đóng góp ý kiên đê luận văn cùa em được hoãn chinh hơn.

Thầy Nguyền Mộng Hoàng. Thầy Nguyền Diên Irung đà lận lình hướng dần. dóng góp ý kiến và tạo mọi diều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình lãm thi nghiệm.

Quý thầy, cô trong bộ môn Sư phạm Iloá học – Khoa sư phạm – khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối Trường Đại học (‘an rhơ.

Gia dinh, bạn bè vã tập thế lớp Sư phạm Iloá học K37 nhưng người luôn quan lâm giúp đờ và đông hành cùng em Irong suôi ihỡi gian qua.

Em xin chân thành cam ơn!

TÓM TẤT LUÂN VÃN

Nham góp phần giãi quyết tình trạng ô nhiễm môi trường băng nhừng vật liệu sần có, re tiền mà đề tài “ Khảo sát khá năng hấp phụ ion Ni2‘ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vò khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối chuối” đà được thực hiện.

Trong dề tài nãy. luận văn đà xư lí biến tinh nguyên liệu vò chuối bằng axit citric đê thu được vật liệu hâp phụ, sau đó liên hành kháo sát khá nàng hàp phụ ion Ni cua vật liệu hấp phụ vừa chế tạo. kháo sát các yếu tố ánh hưởng đến khá năng hấp phụ như thời gian. pH. nông độ đâu của ion Ni2- ỡ nhiệt độ phòng, xác định độ hâp phụ cực dại vã hẩng khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối sổ cân bằng hấp phụ cua vật liệu hầp phụ theo mò hĩnh hấp phụ đàng nhiệt của Langmuir. Nông độ cùa ion Ni2 trước và sau khi hàp phụ được xác định bang phương pháp chuàn dộ tạo phức với thuốc thư EDTA. Kết qua thực nghiệm cho thầy thời gian đạt cân bàng hâp phụ là 30 phút, pH thích hợp cho sự hâp phụ đôi với ion Ni2 lã 6.0. Vó chuối biến tinh bang axit citric có kha năng hấp phụ tốt hơn vo chuôi khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối nguyên liệu. I)ộ hàp phụ cực đại của vật liệu hâp phụ là 26.042 mg. g và hăng số cân bằng hấp phụ k – 0.028.

SVTH: Hoàng Thị Mỹ Hạnh

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty phân phối điện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
148.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tình yêu làng quê việt nam trong thơ nguyễn bính trước cách mạng tháng tám 1945
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khoá luận tốt nghiệp ẩm thực phở bò nam định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển kinh tế cá thể trên địa bàn tỉnh nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá cây thuốc lá chuyển gen thế hệ t1 mang gen ssiv tăng cường sinh tổng hợp tinh bột
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối
khảo sát khả năng hấp phụ ion ni2+ trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ chuối
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart