khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

fff

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

fff

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

fff

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

fff

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

fff

khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA hỌc Tự NHIÊN BỌ MÔN HÒA HỌC ……………………&……

KIM BĨNH DU’

KHẢO SÁT NĂNG SUẤT VÀ TTTÀNTĨ PĨĨẤN ĨTÓA HỌC CỦA ĐẬU RỒNG HOANG (Psophocarpus scandes) VÀ DẬUBĨÈC (CUtoria ternatea)

14JẬN VĂN DẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH : HÓA HỌC

MÀ SỚ : 2111905

CÀNTHƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA hỌc Tự NHIÊN BỌ MÔN HÒA HỌC

……………………&

LUẶN VĂN TÕT NGIIIẸP NGÀNH CƯ NHẤN HÓA lìọc

ĐỀ TÀI ‘

KHAO SÁI NĂNG khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) SUẤT vÀ thành Phấn hóa nọc cú A DAU RÒNG HOANG (Psopitocarpus scandes) VÀ DẬUBỈÈC (CUtoria ternatea)

CÁN IỈỌ HƯỞNG DÀN

Ts. NGỈ }i:. THỊ HỎNG NH. Í.V

SINH ỉ ỉ Í:N th ự( HỈ ÉN

KIM BÌNH DU’

LÓ’P: HÓA HỌC K37

MSSV: 2111905

CẢM HO,5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA hỌc Tự NHIÊN BỌ MÔN HÒA HỌC


LUẬN VÀN rỏ I NGHIỆP NGÀNH CƯ NHÂN HÓA HỌC

DẺ TÀT

KTIÂỌ SÂT NÂNG khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) sUâT và tTĩÀNTT PTTÂN TĩÓA nọc CỦA ĐẬU RỒNG HOANG (Psophocarpus scarifies) VÀ ĐẬUB1ẺC (Clừoria ternatea)

Cầu Tho’,ngày.. .tháng.. .năm 2015

Duyệt Của Giáo Viên Iliróng Dẫu


cần Tho’,ngày.,.tháng.,.nãm2015

Duyệt cùa Bộ Môu


Nguyễn Thị nồng Nhân

Cần Tho*,ngày… tháng… nãm 2015

Duyệt của khoa Khoa Học

LỜI CẤM ON

—oOo—

Tòi tên Kim Bình Dư. sinh viên ngành Hóa học khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) – Khóa 37 (2011-2015).

Trong suốt thời gian được học tập và ren luyện ớ Khoa Khoa Học Tự Nhiên nói riêng. Trường Đại học cần Thừ nói chung, tòi thật sự tri ân đến quí thầy cò dã tận tinh dạy dồ và truyền dạt kinh nghiệm, kiến thức cho tôi dề tôi dược như ngày hòm nay.

Cam ơn cha mẹ. gia dinh vã nhừng người thân yêu nhất dà tạo diều kiện tốt nhất dê cho tòi dược hoãn thành việc khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) học. Con thật sự biết 011 cha mẹ rất nhiều.

Trai qua bốn nãm học tập. rên luyện và trong quá trình thực hiện luận vãn dà giúp tòi có nliừng kiến thức chuyên môn. kinh nghiêm và kỳ năng bộ ích. thiết thực cho công việc sau nãy. Đè dạt dược kết quà kết như trên, tòi xin gưi lời cam 011 chân thành dền :

Ts. Nguyễn Thị nồng Nhân – Bộ mòn chăn Nuôi.Kliơa Nòng Nghiệp & ứng dụng. khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) Cô dă cho ý tưởng, dộng lực và giúp dờ tận tình trong suối thời gian tôi thực hiện luận vãn.

Hai cố vần học tập lã cô Lê Thị Bạch và có Nguyen Thị Diệp Chi cùng tất ca thầy dã truyền dạt kiến thức, dinh hướng nghề nghiệp cho tỏi trong nhưng năm học vùa qua. cung cấp.hồ trợ các phương tiện dế tòi có thể thực hiện dể tài luân vãn này.

Xin cam 011 qui thầy cô cùa Bộ mòn Hóa Học khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) dà tận tinh dạy dồ. hướng dẫn tòi hoàn thành các học phẩn cua chuyên ngành.

Một lằn nừa. tôi xin cám 011 tất ca và kính chúc mọi người dổi dào sức khóe.

Cần Thơ. ngày 11 tháng 05 nãm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM Độc KHOA KHoA học Tự NHIÊN lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN HÓA HỌC

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DẤN

 • 1. Cán bộ hướng dản: I s. NGUYỀN THỊ HỎNG NHÂN

Đê lài: Khào khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) sát năng suầt và thành phân hóa học cùa đậu Rông hoang (Psophocarpus scatỉdes) và dậu Biếc (Clitoria ternatea)

 • 2. Sinh viên thực hiện : KIM BÌNH DƯ

-MSSV: 2111905

-l.ớp: Cữ nhân Hóa học khóa 37

 • 3. Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức I.V I N:

 • b. Nhận xél về nội dung cứa I .V I N

 • c. Nhận xét đôi với lùng sinh viện iham gia ihực hiên đê lài (ghi khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) rò lừng nội dung chinh cho sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện ncu có):

 • d. Kct luận, đê nghị và đi êm:

Cần thơ, ngày tháng năm2OI5 (‘án bộ hướng dẫn

Nguyễn Thị nồng Nhân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM Độc KHOA KHoA học Tự NHIÊN lập – Tự do – Hạnh phúc

BỘ MÔN HÓA HỌC

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ PHẢN BIỆN

 • 1. Cán bộ hướng dần: Ts. NGUYỀN THỊ HỎNG NHÂN

Đê lài: Khào sát nâng suât khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) và thành phân hóa học cùa đậu Rống hoang <Psophocarpus scandes) và đậu Biếc (Clitoria ternuteu)

 • 2. Sinh viên thực hiện : KIM BĨNH l)Ư

MSSV: 2111905

I .ớp: (‘ử nhân Hóa học khóa 37

3. Nội dưng nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức I.VTN:

 • b. Nhận xét về nội dưng cứa I .V IN

 • c. Nhận xét đôi với lừng sinh viện iham gia ihực hiên đê lài (ghi rò lừng nội dung chinh khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea) cho sinh vicn nào chịu trách nhiệm thực hiện nêu có ):

 • d. Kcl luận, để nghị và di cm:

Cần thơ, ngày iháng năm 2015

Cán bộ phàn biên

G’HD:Ts.Nguyễn Thị Hồng Nhân

iv

SVTH:Kim Bình Dư

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công tác phát triển đảng viên trong thanh niên trên địa bàn phường, xã ở thành phố hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài 8 khbd ngữ văn 7 sửa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC11542
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.500.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)
khảo sát năng suất và thành phần hóa học của đậu rồng hoang (psophocarpus scandes) và đậu biếc (clitoria ternatea)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart