khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

fff

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

fff

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

fff

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

fff

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

fff

khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)

fff

TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOA KHOA HỌC’ Tự NHIÊN BỌ MÔN HÓA ……………….bdLUgỉ——

TRẤN THỊ DIẺM KIÊU

KHẢO SÁI SỤ’ B1ÉN ĐỎI CÁC CHẤT CHÓNG OXY HÓA TRONG QUÁ TRÌNH NÀY MẮM CUA HẠT ĐẬU NÀNH (Glycine max)

LUẬN VÃN TÕT NGIIIẸP ĐẠI nọc C HUYÊN NGÀNH: cứ NHẤN HÓA Dược TRƯỞNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOA KHOA HỌC’ Tự NHIÊN

BỌ MÔN HÓA

……………….bdLUgỉ——

I RAN THỊ DIỀM KIỀU

KHẢO SÁT SựBTẺN DÕT CÁC khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) CĨĨÁT CHÓNG OXY ĨĨỚA TRONG ỌUÁ TRÌNTT NẪY MẢM CỦA HẠI HẬU NÀNH (Glycine max)

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: cứ NHÂN HÓA Dược

CÁN Bộ HU ÓNG DẤN ThS. DƯƠNG Tin PHƯỢNG LIÊN


Bộ GIÁO DỰC VÃ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN

Năm học 2014 -2015

Đề tài: “KHAO SẤT SựBIÉN ĐOI CẤC CIIẤT CHÕNG OXYHÓA TRONG QUÁ TRÌNH NAY MÂM CƯA HẠT ĐẶƯ NÀNH (Glycine khảo sát sự biến đỗi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) max)”

LÕI ( AM DOAN

Tôi tên: Trần Thị Diễm Kiều

MSSV: 2112036


Lớp Hoá Dược K37.

Tòi xin cam đoan dà chình sửa hoàn chinh luận vãn theo yêu cẩu cùa Hội đồng chầm luận vãn.

Cần thơ. ngày 25 tháng 5 năm 2015


I ran Thị Diềm Kiều

Luận vàn tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Hóa Dược

Đà báo vệ vâ dược duyệt

Hiệu trưởng:………………………………….

Trưởng Khoa:……………………………….

Trướng khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy    Cán bộ hưng dần

hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) Chuyên ngành

ThS. Dương Thị Phượng Liên

Trường Đại Học cần Thơ Cộng Hòa Xà Hội Chù Nghĩa Việt Nam Độc Lập -Khoa Khoa IIọc Tự Nhiên Bộ Tự Do – Hạnh Phúc Môn Hóa Học

NHẶN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN BỌ HƯỚNG DẰN

 • 1. Cán hộ hướng dần: ThS. Dương Thị Phượng Liên

 • 2. Dề lài: “KHẤC) SÁT sự BIÉN ĐỎI các chát chóng OXY hóa TRONG QUÁ TRÌNH NÁY MÂM CỦA HẠ I’ ĐẬU NÀNH (Glycine max) ” 3.

Sinh vicn thực hiện: Trần Thị Diễm Kiều MSSV: 2112036

Lóp: Hóa Dưọc – Khóa khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) : 37

4. Nội dung nhận xét:

 • a) Nhận xét về hình ihức của IAIN:

 • b) Nhận xét về nội dung cua LVTN (dề nghị ghi chi tiết và dầy du): r Dánh giá

nội dung thực hiện cùa đề lài:

> Nhừng vần dề còn hạn chế:

 • c) Nhận xét dối với sinh viên tham gia thực hiện dề tãi (ghi rõ tửng nội dung chinh do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nếu có):

 • d) Kèl luận, đề nghị khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) và diêm:

Trường Đại Học cần Thơ Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam

Khoa Khoa Học Tự Nhiên            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa Học                     ——80*03——–

NHẬN XÉT DÀNH GIÁ CỦA CẤN Bộ PHẤN BIỆN

 • 1. Cán bộ phan biện:…………………………………………………………………………..

 • 2. Đề tài: ‘ KHAO SÁT sự BIÊN ĐÔI CÁC CHAT CHÓNG OXY HÓA TRONG QUÁ TRĨNH NÁY MÀM CUA HẠT ĐẠƯ NÀNH (Glycine maxỴ’

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Trần Thị khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) Diễm Kiều MSSV: 2112036

Lớp: Hóa Dược – Khóa: 37

 • 4. Nội dung nhận xcl:

 • a) Nhận xét vê hình thức của l.v I N:

 • b) Nhận xẽt về nội dung cua LVTN (dề nghị ghi chi tiết vã dầy du):

> Đánh giá nội dung thực hiện cua dề tài:

> Nhừng vẩn dề còn hạn chế:

 • c) Nhận xét dối với sinh viên tham gia thực hiện dề tài (ghi rõ từng nội dung chinh do sinh vicn khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) nào chịu trách nhiệm thực hiện nêu có):

 • d) Kết luận, dể nghị và diêm:

LỜI CẤM ƠN

Đê dạt dược kết qua như ngây hôm nay, em xin gứi lời cam ơn chân thành đên quý thây cồ bộ môn Hóa học – Khoa Khoa học l ự Nhicn – I rường Đại học

Luận văn tốt nghiệp đại học


Trường Dại học cần Thơ


Cần Thơ dà truyền dạt nhùng kiến thức bô ích vã nhưng kinh nghiệm quỷ báu giúp em tự tin hơn trơng quá trinh học tập.

Em xin câm khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) on các thây cồ bộ môn sinh l.ý – Hóa Sinh Khoa Nồng nghiệp và Sinh học ứng dụng. Trường Đại học cần Thơ dă giúp dờ và tạo diều kiện thuận lợi dè em hoàn thành tốt luận vãn này.

Dặc biệt, em xin chân thành cám <m cô Dutmg rhị Phượng lien, người cô dà tniyền dạt nhũng kiến thức chuyên ngành quý giá. theo dõi và giúp em hiêu rò hơn công việc minh đang làm. Qua đó. em cùng học khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) tập được những kỳ nàng cân thiết trong quá trinh thực nghiệm.

Căm ơn các anh chị vã các bạn làm trong phòng thi nghiệm D101 bộ môn Công nghệ thực phâm, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học cần Thơ đã giúp dở và dộng viên em trong suốt quá trinh thực hiện đề tài.

Xin gưi lời cám ơn sầu sắc đến ba mẹ vì đà luôn quan tâm. đông viên và Lã chồ dựa vững chắc về tinh thằn và vật khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max) chất cho con trong suốt quá trinh hoc tập tại trường.

Xin chân thảnh câm ơn!

(‘ân Thơ, ngày… tháng… nám 2015

Trần Thị Diềm Kiều

Chuyên ngành Hóa Dược

i

Khoa Khoa học Tự nhiên

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình thí nghiệm vật lý đại cương (tập 1) phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
điều tra thành phần loài và tình hình nuôi cá trình tại địa bàn huyện phúc lộc tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường thpt trên địa bàn tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Ngân Sách Xã Trên Địa Bàn Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)
khảo sát sự biến đổi các chất chống oxy hóa trong quá trình nẩy mầm của hạt đậu nành (glycine max)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart