khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

fff

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

fff

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

fff

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

fff

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

fff

khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẬI học càn tho KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN

KHẢO SÁT Sự BIÉN ĐÒI CÁC THÀNH PHÀN HÓA HỌC CHÍNH CỦA HẠT ĐẬU NÀNH (Glycine max) THÈO THỜI GIAN VÀ NHIỆT Độ NẢY MẰM

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành hóa Dược

2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA hỌc Tự NHIÊN BỌ MÒN HÓÁ

LÉ THỊ KIM NGÂN

KHẢO SÁT Sự BIÉN ĐÓI CÁC THÀNH PHÀN HÓA HỌC CHÍNH CỬA HẠT ĐẬU NÀNH (Glycine max) THÈO THỜI GIAN khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm VÀ NHIỆT Độ NẢY MẢM

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên NGÀNH: Hoa Dược

CÁN Bộ HƯỚNG DẢN ThS. DƯƠNG THỊ PHƯỢNG LIÊN

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG đẠiIIỌC cấn TỈỊƠ

KHOA KHOÂ HỌC Tự NHIÊN

Năm học 2014-2015

Đề tài: KILkO SÁT SựBIÉN ĐOI CÁC THÀNH PHÁN HÓA HỌC CHÍNH CỦA HẠT DAU NÀNH (GLYCINEMAX) THEO THỜI GLLN VÀ NIHẸT ĐỌ NẤỶ MÂM”

LỜI CAM ĐOAN

Cần Thư, 2015

rôi lên: ‘lôi lên khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm : Lê Thị Kim Ngân    MSSV:

2112052

Lóp: Hóa dược                             Khóa 37

Tôi xin cam đoan dà chinh sứa luận vãn theo yêu cầu cùa Hội dồng chấm luận vãn.

Cần Thơ. ngày 29 tháng 5 năm 2015

Lê Thị Kim Ngân

Luận văn tót nghiện đại học Chuyên ngành: Hóa Dược

Đã dược báo vệ và phê duyệt

Hiệu trường:………………………………

Tnrõng Khoa:…………………………….

Trướng chuyên ngành

cán hộ hướng đản


ThS. Dưomg Thị Phượng Liên khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm

Trường Đại Học cần Thơ Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam Khoa Khoa Học Tự Nhiên                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa                       —ỉoÊăcs

NHẶN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN Bộ HƯỚNG DÃN

 • 1. Cán bộ hướng dần: Ths. Dương Thị Phượng Liên

 • 2. Đề tài: ‘KHAO SÁT sự BIÉN ĐỎI CÁC THÀNH PHÀN HÓA HỌC CHÍNH CÙA HẠT ĐẬU Nành (Glycine max) THEO THỜI GIAN Và nhiệt ĐỌ NẤỲ MÂM”

 • 3. Sinh viên thực hiện khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm : Lê Thị Kim Ngân MSSV: 2112052

  Lớp: Hóa dược


  Khóa 37


 • 4. Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức của LVTN:

 • b. Nhận xét về nội dung cùa LVTN (Để nghị ghi chi tiết đầy đù):

> Đánh giá nội dung thực hiên cùa để tài: ‘r Những vấn đề còn hạn chế:

 • c. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài (ghi rõ tửng nội dung chinh do sinh viên nào chiu khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm trách nhiêm thực hiện nếu có):

 • d. Kết luận, đề nghị và điếm:

Cần Thơ. ngày., tháng. . năm 2015

Cán bộ hướng dần

Trường Đại Học cần Thơ Khoa Khoa Học Tự Nhiên Bộ Môn Hóa


Cộng Hòa Xã Hội Chù Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do -Hạnh Phúc —-S9ỈIÌC5

NHẶN XÉT ĐÁNH GIẢ CÙA CÁN Bộ CHẤM PHẤN BIỆN

 • 1.  Cán bộ chấm phán biện:………………………………………………………………………..

 • 2. Đề tải: “KHẢO SÁT sự BIẾN ĐỎI CÁC THÀNH PHẢN HÓA HỌC CHÌNH CỦA HẠT ĐẠỤ NÀNH ( khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm Glycine max) Theo THỜI GIAN VÀ NHIỆT ĐỌ NẤY MẦM”

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Ngân

  MSSV: 2112052

  Khóa 37


Lớp: Hóa dược

 • 4.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức cua LVTN:

 • b. Nhận xét về nội dung của LVTN (Đe nghi ghi chi tiết đầy đủ): Đánh giá nội dung thực hiện của đề tài:

X Những vấn đề còn hạn chế:

 • c. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiên để tài (ghi rò khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm từng nội dung chính do sinh viên nào chiu trách nhiêm thực hiện nếu có):

 • d. Kết luận, đề nghị và diêm:

Cần Thơ. ngày… tháng… năm 2015

Cán bộ phân biện

LÒI CẢM ƠN

Đe đạt kết qua như ngày hôm nay. em xin chân thành cảm ơn quý thầy cò thuộc bộ môn Hóa Học – Khoa Khoa Học Tự Nhiên – Trường Đại học C an Thơ. các thầy cò đã truyền dạt kiến thức và những khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm kinh nghiệm quỷ báu giúp em tự tin hơn trong quá trinh học tập và các thay cò bộ mòn Công nghè thực phâm, Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng đà giúp đỡ và tạo điều kiện dê bước đau tập sự nghiên cứu khoa học đối với chuyên ngành Hóa dược. Đây Là dộng lực giúp em hoàn thành luận vãn tốt nghiệp và phát huy được năng lực nghiên cứu cùa mình trong thời gian sắp tới.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm Dương Thị Phượng Liên, người cỏ đà hướng dần nhưng kiến thức chuyên ngành quý giá, theo đòi và giúp em hiểu rò về công việc mà mình dang làm. Qua đó. em cũng học tập được những kĩ năng cần thiết trong quá trình thực nghiệm.

Em củng xin cảm ơn các cô Bùi Thị Bửu Huê. Tòn Nừ Liên Hương. Nguyền Thị Diệp Chi. Phạm Bẽ Nhị. các thầy Vô Hổng Thái. Lê Thanh Phước, Lâm Phước Điền. Nguyền Trong khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm Tuân, Phạm Vũ Nhật, Phạm Quốc Nhiên đà cung cấp nhùng kiến thức chuyên ngành bô ích. Cô Phan Tiu Bích Trâm. Dương Kim Thanh và thay Nguyền Hoàng Sơn đà tạo điêu kiện tot nhất cho em Làm việc tại phòng thí nghiệm.

Anh chị và các bạn trong phòng thi nghiệm D101 dà giúp dờ và động viên em rất nhiều trong suốt quá trinh thực hiện đề tài.

Xin gửi lời câm ơn sâu sắc đen ba mẹ luôn quan tâm. động viên khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm và là chồ dựa vê tinh than và vật chât cho con trong suốt quá trình học tập tại trường.

Xin chân thành cam ơn’

Cần Thơ. tháng 5 năm 2015

Lê Thị Kim Ngân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Mẫu nhà đẹp 3 tầng XC3497
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
12.500.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoi ky wilfred burchett chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm
khảo sát sự biến đổi các thành phần hóa học chính của hạt đậu nành (glycine max) theo thời gian và nhiệt độ nảy mầm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart