khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

fff

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

fff

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

fff

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

fff

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

fff

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO

KHOA SưPHẠM BỌ .MÔN Sư PHẠM HÓA HỌC


LUẠN VĂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC

KHẢO SÁT THÀNH PHẢN HÓA HỌC CAO ACETONE TỪ HẠT Ô MÔT (Cassia grandis L.f), HỌ VANG Ỏ THÀNH PHÓ CẢN THO

Cán bộ hưứng dần:

ThS. Ngô Quốc Luân

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Công Tạo

 • I.     ứp Sư Phạm Hóa Học K37

MSSV: 2111852

LÒI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề lãi. đề cỏ được kết quả như ngày hôm nay thi ngoài sự nô lực cùa ban thân tôi còn nhận được sư quan tâm. giúp dờ đặt biệt từ ba mẹ, quý thầy cô vả các bạn sư phạm khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ Hóa khóa 37. Vì vậy với tấm lòng bict on sâu sác tòi xin chân thành gửi lời cảm <m đền:

Trước tiên, em xin gưi 1Ỡ1 cảm ơn chân thành tới quỷ thầy cô trong trưởng dại học Cân ‘Ihơ, khoa Sư phạm, bộ mòn Hóa đà lận lình giáng dạy, truyền đạt cho em nhùng kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, xin gưi lời cam ơn dền thầy Ngô Quốc Luân, thầy dà khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ tận tinh giúp dờ. trực liêp chi bão. hướng dan trong SUÔI quá trinh thực hiện đê lài. Irong thin gian làm việc VỚI thầy, tời không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bò ích mã côn học tập được linh ihân làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm lúc. hiệu quá, đây là nlìừng diều rất cần thiết cho tôi trong quá trinh học tập và còng tác sau này.

Bên cạnh dó. tôi cùng gưi lời cảm ơn dền ba khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ mẹ và gia dinh luôn quan tâm. đọng viên úng hộ lôi cà vậl chat lan linh thân đê lôi có the hoàn thành được đê lài.

Ngoài ra. tôi cùng gưi lời cam ơn dến các anh chị, các bạn luôn dồng hành cùng tôi vuợt qua nhừng lúc khó kliãn.

ròi xin chần thành cám on!

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DẢN

 • 1.  (’án bộ hướng dần: Th.s Ngó Quốc Luân

 • 2.  Tên dề tài: khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ Khao sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt Ó mỏi (Cassia grand is

L.í). họ vang ớ thành phố cần ĩhơ

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyền Công Tạo             MSSV: 21 ỉ 1852

 • 4.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức iuận văn tốt nghiệp:

 • b. Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

 • c. Nhận xét dối vói sinh viên tham gia thục hiện dề tài:

 • d. Kết luận, dề nghị và dicm:

khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ Cằn Thơ. ngày 01 tháng 06 nãm 2015

Cán bộ hưcrng dẫn

Ngô Quốc I.uán

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ PHẢN BIỆN 1

 • 1.  Cán bộ phân biện: Th. s Nguyền Văn Hùng

 • 2.  rên đề tài: Khào sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt Ô môi (Cassia grandis L.í). họ vang ở thành phố cẩn Ihơ

 • 3.  Cán bộ hướng dẫn: Th. s Ngô Quốc Luân

 • 4.  Sinh viên thực hiện: Nguyen (khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia

grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ ’ông Tạo       MSSV: 2ÌÍÍ852

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức luận văn tốt nghiệp:

 • b. Nhận xét về nội dung luận vãn tốt nghiệp:

 • c. Nhận xét đối với sinh viên tham gia thực hiện đề lài:

 • d. Kết luận, để nghị và diêm:

cân Ihơ, ngày 01 tháng 06 năm 2015

Cán bộ phân biện

Nguyền Văn Hùng

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỌ PHẢN BIẸN 2

 • 1.  (’án bộ phàn bíệnrT. khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ S Nguyền Thị Thu Thúy

 • 2.  Tên dề tài: Khao sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt Ó mỏi (Cassia grand is

L.f), họ vang ờ thành phố (’an Thơ

 • 3.  Cán bộ hướng dần: Th. s Ngỏ Quốc Luân

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Nguyền Công Tạo             MSSV: 21 1 1852

 • 4.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức luận văn tốt nghiệp:

 • b. Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

 • c. khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ Nhận xét dối vói sinh xiên tham gia thục hiện dề tài:

 • d. Kết luận, dề nghị và dicm:

Cằn Thơ. ngày 01 tháng 06 nãm 2015

Cán bộ phàn biện

Nguyễn Thị Thu Thủy

TÓM TÁT NỘI DUNG LUẬN VÂN

Bài luận vủn gồm các phẩn sau đày:

Mớ dầu: Nêu lý do chọn đề tài và mục tiêu cua đề tài

Chương 1: lông quan

Giói thiệu đại cương về cây o mỏi và một số nghiên cứu khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ về cây o môi.

Chương 2: Thực nghiệm

rập trung vào các nội dung chinh sau:

Tử nguyên liệu chính là hạt cây Õ môi dược thu hái ờ thành phố cằn Ihơ sau nhiều công doạn xữ lý dè diều chế bột hạt Ô môi.

Từ bột hạt o môi lien hành điêu chề cao acetone. Sử dựng siíc ký cột trên cao acetone xã các phân doạn kết hợp xới sắc ký lớp mong dế cô lập dược chất sạch.

Chương 3 khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ : Kết quà vã biện luận

Kết qua cho thấy, xiệc nhận danh xã xác dinh cầu trúc dựa trên các tinh chất xật lý (mâu sắc. dạng tinh thè. R/) xà từ các dừ liệu phò ‘II-NMR. ‘-’C-NMR, DEPT. HSBC, HMBC…, so sánh với các lài liệu đà công bô. Kcl quá nhận danh hợp chài dược cô Lập lâ: l-ớ-/LD-glucopyranosyl chrysophanol (Pulmatin) xá (-)-epiafzelechin. khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ Chưong 4: Kết luận và kiến nghị

Khàng định lại các kêl quà nghiên cứu và kiên nghị cho các nghiên cứu liếp theo.

lài liệu tham khào

Phụ lục

GVHD: NGÕ QUÓC LUÂN

-ii-

SVTH: NGUYỀN CÓNG TẠO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ an investigation into graduation in online film reviews
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ
khảo sát thành phần hóa học cao acetone từ hạt ô môi (cassia grandis l f), họ vang ở thành phố cần thơ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart