khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ KHOA Sư PHẠM Bộ MÔN Sư PHẠM Hóa học

LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP

Ngành Sư Phạm lỉóa Học

KHÁO SÁI THÀNH PHẢN HÓA HỌC

C AO ETHYL ACETATE TƯ TRÁI QCÁCH (Limonia acìdissima L.) nọ CAM (Rỉitaceae) Ờ TĨNH TRÀ VĨNTĨ

Cán bộ hướng dẫn:                khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ

__          ,           trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) Ths. Ng0 Quốc I.uân            ở tỉnh trà vinh Sinh viên thực hiện:

Đặng Huỳnh Giúp

Lóp Sư Phạm Hỏa Học K37

MSSV: 2111811

Năm ỉ lọc 2015

GOP PHÁN NGHẼN cứu THÀNH PHẢN HÓA HỌC TRAI QUÁCH (LIMONLiACỈDISSIMA L)

——————-LỜI CẢM ƠN—————–

Trong quá trinh thực hiện luận vãn, đè có được kết qua như hỏm nay ngoài sự nô lực cua bân thân thi tòi dà nhận dược sự quan tâm. hướng dần nhiệt tình cua quỷ Thây cô. sự cô vũ, động viên to lớn lừ gia đình và các bạn lớp sư phạm Hóa học khóa 37. khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh Vì vậy xới tâm lòng trân trọng và biêt (m sâu sẫc. lồi xin gửi lời câm on đen:

Thây Ngô Quôc Luân. Bộ môn Sư phạm Hóa học – Khoa Sư Phạm, trường Dại Học cân Thơ. Người đà lận lình truyền đạl cho lồi nhửng kinh nghiệm quý báu xà đây tâm huyết trong suốt quá trình tôi thực hiện dề tài. Thầy dà tạo mọi diều kiện tổt nhất cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận <in. khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

Quý Thầy cô Bộ môn Sư phạm Hóa học, Khoa Sư phạm. Trường Đại học cần Thơ dà truyền dạt nhưng kiến thức hừu ích làm nển táng cho tòi thực hiện dề tãi và dà lạo điêu kiện thuận lợi cho lôi Irong suôi quá trình nghiên cửu đền lúc hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.

Các anh chị. các bạn – những người đà đông hãnh cùng lôi đà đọng viên, giúp dờ. góp ý cho tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua. khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

Ba mẹ và gia đình cùng đà giúp dở lồi cà linh thân và vật chầl, luôn động viên, khích lệ tòi thực hiện dể tài.

ròi xin chân thành câm <m?

NHẬN XÉT VÀ ĐẢNH GIÁ CỦA CÁN Bộ HƯỞNG DẢN

 • 1. Cán bộ hưửng dần: ThS. Ngỏ Quốc Luân

 • 2.  Tên dề tài: “Góp phần khao sát thành phần hóa học trái Quách (Limonia acidissima L.).

Họ Cam ờ tinh Trà Vinh”

 • 3.  Sinh viên thực hiện: khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia

acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh Đặng Huỳnh Giứp      MSSV: 2111811

 • 4.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức luận văn tốt nghiệp:…………………………………………….

 • b. Nhận xét về nội dung luận vãn tốt nghiệp:

 • c.  Nhận xét đối với sinh viền tham gia thực hiện đề lãi:

 • d. Kêl luận, đê nghị và diêm:

Cần Thơ. ngày …. tháng …. năm 2015

Cán bộ hướng dẫn

Ngô Quốc Luân

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ PHẢN BIỆN 1

 • 1.  Cán bộ phàn biện khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh :

 • 2.  Tên dề tài: “Góp phần khao sát thành phần hóa học trái Quách (Limonia acidissima L.).

Họ Cam ờ tinh Trà Vinh ’.

 • 3.  Cán bộ hưóng dẫn: Ngô Quốc Luân

 • 4.  Sinh viên thực hiện: Đặng Huỳnh Giúp                      MSSV: 2111811

Lớp Su Phạm Hóa Học – Khóa 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • a.  Nhận xét về hinh thức luận văn tốt nghiệp:

 • b.  Nhận xét về nội dung luận vãn tốt nghiệp:

Đánh giá nội dung thực khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh hiện dể tài:…………………………………

Nhừng vân đè còn hạn chề:……………………………………………………………………………..

 • c.  Nhận xét dối vói sinh viên tham gia thục hiện dề tài:

 • d.  Kết luận, đề nghị vã diêm:

Cần Thơ, ngày……….ĩháng…….Hãm 2015

Nguyễn Vãn Hùng

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN Bộ PHẢN BIỆN 2

 • 1.  Cán bộ phàn biện:

 • 2.  Tên dề tài: "Góp phần khao sát thành phần hóa học trái Quách (Limonia acidissima L.). Họ Cam ờ tinh Trà khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh Vinh"

 • 3.  Cán bộ hướng dẫn: Ngô Quốc Luân

 • 4.  Sinh nên thực hiện: Đặng Huỳnh Giúp                        MSSV: 2111811

Lớp Sư Phạm Hóa Học – Khóa 37

 • 5.  Nội dung nhận xét:

 • e. Nhận xét về hĩnh thức luận văn tốt nghiệp:

 • f.  Nhận xét về nội dung luận vãn tốt nghiệp:

Đánh giá nội dung thực hiện dể tài:…………………………………………………………………..

Nhừng vân đè còn hạn chề:……………………………………………………………………………..

 • g. Nhận xét dối vói sinh nôn tham gia thục hiện dề tài: khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

 • h. Két luận, đề nghị vã diêm:

Cần Thơ, ngày……….ĩháng……..Hãm 2015

Nguyền T11Ị Thu Thủy

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TÁT

13C-NMR : Carbon (13) Nuclear Magnetic Resonance (phô cộng hường lừ hạt nhân Carbon 13)

<<<123>>>

‘H-NMR

: Proton Nuclear Magnetic Resonance (phô cộng hường từ proton).

BuOII

: Buthan-l-ol (CILCII2CII2CH2OII)

C: khảo sát thành

CDCh

: Chloroform: Methanol

: CHCh đà the hydro (H) bang deulcri (I))

CSB

: Chi so tạo tx>l

d

: doublet (Mùi dôi)

đđ

: Dậm đặc

dd

: doublet of doublet

DEPT

: Distortionless Enhancement by Polarization Transfer

DMC

: Dicholoromethane (CII2CI2)

DM so

: Dimelhylsulfoxyde ((CH.O2SO)

DPPH

: khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh «,«-diphcnyl-p-picrylhydrazyl

E:M

: Ethyl acetate : Methanol

ElOAc

: Ethyl acclalciCHXOOCjHj)

ElOEl

: Diethyl ether (C?H>OC?Hi)

Eton

: Ethanol (C2II5OII)

g

: gram

Glc

: Glucosydc

II :E

: rt-IIexane : Ethyl acetate

IIMBC

: Ileteronuclear Multiple Bond Correelation

HSQC khảo sát thành

: Heteronuclear Single Quantum Coherence

: hằng số ghép spin

kg

: kilogram

m

: multiplet (Mũi da)

Me-

: Methyl (CH?-)

LUẬN VÂN TÓT NGHIỆP

V

ĐẶNG Hl ANH GIÍT

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực tại kiểm toán nhà nước việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Thất Nghiệp Của Tỉnh An Giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình chế biến bánh bích qui sử dụng một số nguyên liệu thay thế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học văn học dân gian cho học sinh lớp 10
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh
khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate từ trái quách (limonia acidissima l ) họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart