khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

fff

LUẬN VÀN TÓT NGHTỆP ĐẠT HỌC

KHẢO SÁT THÀNH PHÀN HÓA HỌC PHÂN ĐOẠN PHÂN cực CỦA TRÁI QUÁCH (Limonia aciđissima L.). HỌ CAM (RUTACEAE)

Ở TỈNH TRÀ VINH

Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học

Cán bộ Inróng dẫn:                IIọ tên SV:

ThS. Ngô Quốc Luân              Lê Thị nồng Phượng khảo sát thành

phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

MSSV: 2111843

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện luận vãn. dè có dược kết qua như hòm nay ngoài sự nô lực cúa bàn thân, tôi còn nhận được sự quan tàm. giúp đừ. hưởng dan nhiệt tình cua quý thầy cô. sự cò vù. dộng viên to lớn từ gia dinh vã các bạn trong lớp Sư phạm Hóa học khóa 37. Vì vậy với lâm lòng trân trọng và bicl cm sâu sắc, lôi khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh xin gửi lời câm ơn đen:

Thầy Ngô Quốc Luân. Bộ mòn Sư phạm Ilõa. Khoa Sư Phạm. Trường Đại học (‘ân Thơ. Người đà theo sát lôi trong suốt quá trình nghiên cứu và luôn động viền lôi trong nhùng giai đoạn khó khan. Thây còn lận lình truyền đạt cho lôi những kinh nghiệm quý báu và đây lâm huyết trong suôi quá trinh thực hiện đê lài. rhâv đà lạo mọi đicu kiện tòl nhài cho lồi đê có ihề hoàn ihành luận khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh vân.

Quỷ Thay cô Bộ môn Sư phạm Hóa, Khoa Sư phạm. Truông Dại học cân Thơ dà truyền dạt nliừng kiến thức hừu ích lãm nền tang cho tòi thực hiện dề tãi. Quý thây cồ luôn quan lầm, giúp đờ và lạo điêu kiện ihuận lợi cho lôi trong suôi quá trình nghiên cứu dể tôi hoãn thành tốt luận vãn.

(‘ác anh chị, các bạn và nhùng người đà đông hành cùng lồi trong suôi quá trình thực hiện dề tài. khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh IIọ luôn dộng viên, giúp dỡ. dóng góp nhừng ý kiến hừu ích cho lòi trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn lõi nghiệp.

Cuối cùng, lôi xin gùi lời cám on đền nhùng người thân ycu Irong gia đình. IIọ là nhùng người dà giúp dờ tòi về mật vật chầt lần tinh thần, luôn quan tâm. động vicn và khích lệ tồi trong suối quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Tòi xin chân thành cảm ơn! khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

Cẩn Thơ. tháng 5 năm 2015

Lê Thị Hồng Phượng

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẢN

 • 1. Cán bộ hướng (lẫn: 7775. Ngô Quốc Luân

 • 2. rên để tãi: “Khảo sát thành phân hóa học phần đoạn phân cực của trái quách (Limonia acidissiama L). họ Cam (Rutaceae) ơ tinh Trà Vinh”

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Lẻ Thị Hồng Phượng         MS SV: 2ỈỈỈ843

 • 4.  Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét vê hĩnh khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh thức luận văn tót nghiệp: Luận vân gôm 42 trang chính, không kế phần phụ lục. có bỗ cục rõ ràng, chia làm 4 phần: Mờ dần 2 trang, rông quan 17 trang, rhực nghiệm 21 trang và Kêl luận 2 trang. Vàn phong đon gian và rat it lồi chinh ta.

 • b. Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

 • •  Đánh giá nội dung thực hiện dể ĩãi: Trinh bây dầy dù, chi tiết quá trinh thực hiện vã kềt khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh quá cùa công trình nghiên cửu. Nội dung chuyên môn phù hợp. kết quà thực nghiệm cô giá trị khoa học, phân lập dược hai hợp chầĩ. một phẩn kết qua nghiên cthi dã dược dăng trên tạp chi khoa học, dáp ứng tốt yêu cẩu cua một luận vãn tốt nghiệp dại học.

 • •  Những vấn dể côn hạn chế: chưa phát hiện.

 • c.  Nhận xét đổi với sinh viên tham gia thực hiện đé tài: Sinh viên í. è Thị Hồng Phượng tô khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh ra có nàng lực nghiên cứu, cần cù, cần thận, trong công việc. Vi vậy, các kết quâ nghiên cứu có the tin cậy và sù dụng được cho các quá trinh nghiên cửu tiêp theo sau này.

 • d. kết luận, đề nghị và điềm:

 • •  Đạt yêu cầu. dề nghị hội dồng thòng qua.

 • •  Sinh viên nên phát huy khá nàng nghiên cứu đê học tập nâng cao trình độ.

 • •  Điếm sổ:                         Điếm chừ:

cần Thơ. khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh ngày ĩhổng năm 2015

Cán bộ huóng dẫn

Ngô Quốc Luân

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1

 • 1. Cán bộ phàn biện:

 • 2.  rên để tài: “Khảo sát thành phan hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (Limonia acidissiama 1..). họ Cam (Rutaceae) ờ tinh Trà Vinh”

 • 3. Cán bộ hướng dần: ThS. Ngỏ Ouoc Luân

 • 4. Sinh viên thực hiện: Lè Thị nồng Phượng          MSSV: 2111843

Lớp Sư khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh Phạm Hóa Học Khóa 37

 • 5. Nội dung nhận xét:

 • a. Nhận xét về hình thức luận van lốt nghiệp:

 • b. Nhận xét về nội dung luận vãn tốt nghiệp:

Đánh giá nội dung thực hiện dề tài:……………………………………………………….

Nhũng vẩn đề còn hạn chế:………………………………………………………………….

 • c. Nhận xét đối với sinh viên tham gia thực hiện đề tài:

 • d. Kết luận, đề nghị và điểm:

Cần Thơ, ngày……ĩhổng……năm 2015

Cán bộ phàn biện

NHẬN XÉT VÀ khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh ĐÁnH giá của cán bộ phan biện 2

 • 1. Cán bộ phàn biện:

 • 6. rên để tài: “Khảo sát thành phan hóa học phân đoạn phân cực của trái quách

(Limonia acidissiama 1..). họ Cam (Rutaceae) ờ tinh Trà Vinh”

 • 2. Cán bộ hướng dần: ThS. Ngỏ Quốc Luân

 • 3. Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hồng Phượng          MSSV: 2J11843

Lớp Sư Phạm Hóa Học Khóa 37

 • 4. Nội dung nhận xét:

 • e. Nhận xét về hình thức luận van khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh lốt nghiệp:

 • f. Nhận xét về nội dung luận văn tốt nghiệp:

Đánh giá nội dung thực hiện dề tài:……………………………………………………….

Nhưng vẩn đề còn hạn chế:………………………………………………………………….

 • g.  Nhận xét đối với sinh viên tham gia thực hiện đề tài:

 • h.  Két luận, đề nghị vã điểm:

Cần Thơ, ngày……ĩhổng……năm 2015

Cán bộ phàn biện

MỤC LỤC

T rang LÔI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………..i

NHẠN XÉT VẢ ĐÁNH GIÁ CƯA CÁN BỌ HƯỚNG DÀN khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh ii NHẠN XÉT VẢ ĐÁNH GIÁ CƯA CÁN BỌ PHAN BEEN 1…………………………….iii

NHẠN XÉT VẢ ĐÁNH GIÁ CƯA CÁN BỌ PHÁN BẸN 2

DANH MỰC CÁC HĨNH

DANH MỤC CÁC BANG VẢ so DÓ

DANH MỰC CÁC KÝ HIỆU, (‘HỮ V1ÉT TAT

TÓM TAT NỘI DUNG LUẬN VĂN

MỜ DÂU

Chương 1 TÔNG QUAN

 • 1.1.1 Khái quái phân loại thực khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của

trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh vại

 • 1.3.1.1 ………………………………………………………………………………………

Phương pháp chief16 khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh

 • 1.3.1.2………………………………………………………………………………………

Phương pháp sắc ký

1.3.2.1 Phương pháp đo các chi Sở vật li

LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP

-V-

LẺ THI HÓNG PHƯƠNG

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh cầu giấy
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước địa bàn thành phố Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần chứng khoán fpt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình PLC cơ bản (Nghề Điện công nghiệp Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh
khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái quách (limonia acidissima l ), họ cam (rutaceae) ở tỉnh trà vinh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart