khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

fff

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

fff

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

fff

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

fff

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

fff

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA Sư PHẠM BỌ MÔN Sư PHẠM VẠT LÝ

KHẢO SÁT TÍNH NĂNG KỸ THUẬT PIN QUANG ĐIỆN PHYWE

Luận vãn tốt nghiệp

Ngành: sư PHẠM VẠT LÝ – CÒNG NGHẸ

GV hưóng dần:

Lê Văn Nhạn


Sinh viên thực hiện:

Hô Thanh Hưoìig

Mã SỐSV:1117594

Lóp: I’Ll 192A1

Khóa: 37


cần Thơ 2015LỜI CAM ĐOAN

lôi xin cam đoan đây là cồng (rình nghiên khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe cứu do chinh tôi thực hiện. Các sô liệu, kết qua phân tích trong luận vãn là hoàn toàn trung thục và chưa từng dượccông bố trong bất kỷ công trình nghiên cứu nào trước đây.

Mọi tham kháo, trích dần đểu được chi rò nguồn trong danh mục lài liệu tham kháo của luận vân

Cần I hơ, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Tác gia

Hổ Thanh Hương

MỤC LỤC

PHẢN MỎ DzW                                          Trang

 • 1. Li do chọn đề tài……………………………………………………………………………… khảo

sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe 1

PHAN NỌI DƯNG

(‘hương 1: l ổng quang về tinh hĩnh sử dụng nàng lượng trên the giời và việt nam ………„…………………………………………………..„……  .

l.Sư lược VC linh hình sư dụng năng lượng trên the giới

 • 1.1 Tài nguyên năng lượng là gi khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe 3

1.2.2

gian sử dụng nâng lượng hóa thạch

1.2.3. l ác dộng của năng lượng hóa thạch với môi trưởng

 • 2.2.  Tình hình san xuất điện năng sư dụng nguồn nâng lượng tái lạo ….7

Chương 2: PIN MẠT TRỜI

1 . khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe Lý thuyết về tế bào quang diện 9

 • 1.2 …………………

ứng quang diện trân hệ thống hai mức năng lượng

 • 1.3 ………………………………………………………………………………………… I liệu

suất của quá trinh biến doi quang diện

2. Pin Mặt Trời…………………………………………………………………………………….. 16

 • 2.1 Tổng quang về pin khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe Mặt

Trời         16

khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

 • 2.3.6.  Các tham so ảnh hướng den che dộ làm việc và hiệu suất của pin

Mặt Trời…………………  ………………………..’.. 29

lọc các thạch anh đề có silicon có độ sạch kỳ thuật khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe

 • 2.5.  Các vật liệu và pin khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe Mặt

Trời vô định hình

CHƯƠNG 3: Tllực HÀNH ĐO ĐẠC, LẤP RÁP MẠCH ĐIẸN PIN MẬT TRỜI .

 • 4.3  Trường hc.yp 3…………khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe 64

PIIẢN3. KÉTLUẠN

Tãi liệu tham kháo

PHÀN 1: MÒ ĐÀU

 • 1. LÍ DO CHỌN DẺ TÀI

Ngày nay, điện nảng có vai trò rất quan trọng trong công nghiệp sân xuất cũng như trong cuộc sống hãng ngày. Vi thế. muốn cho cuộc sống phát triền bền vừng thì nguồn điện nước ta phải được cung câp đây đủ. Tuy bicl như the, nhưng đòi với khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe nước la. điện nâng cung cấp vần chưa dáp ứng kip thời nhu cầu sư dụng, cung không du cầu. Nhã nước khuyển khích người dàn sứ dụng diện khi cần thiết, tắt hết thiết bị diện khi không sư dụng nhưng lình trạng thiếu điện vẩn xáy ra. nhất là vào mùa khô. khi các nhà máy thúy diện không hoạt dộng hết công suất. Đồng thời, ơ nước ta. dường dây điện vần chưa di đen nhiều nưi, nhất là nhừng noi xa khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe xôi. đồi núi. vùng hái đào,…nhiều người vản chưa có diện trong sinh hoạt hẩng ngày. Do dô. việc phát triển năng lượng diện dược quan tâm hang dầu trong chương trinh phát triển năng lượng quốc gia.

Nhưng phát triền năng lượng diện kéo theo vẩn dề môi trường. Trong khi việc xây dựng các nhã máy thùy diện Lại húy hoại hệ sinh thái một cách nghiêm trọng thi các nhà máy nhiệt điện lại gây ồ nhiêm môi Irường và nguyên nhân gây khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe hiệu ứng nhà kính, côn các nhà máy diện hạt nhân thi dang giai doạn thiết kể, xây dựng và có nguy cơ bị rò ri châl phóng xạ khi xây ra các thiền lai nhu động đầl, sóng lhân…(‘ho nên vàn đê được đại ra lã phát triển xây dựng phai dam bao vấn dề bao vệ môi trường. Trên thực tiễn dỏ. cần phai tim ra nguồn năng lượng khác dè thay thế.

Năng lượng Mặt Trời Là nguồn năng lượng sạch nhất và khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe vô hạn nhất trong các nguồn năng lượng mà chúng ta dược biết. Bức xạ Mặt Trời chữa một nguồn năng lượng khống lồ và là nguồn gốc của mọi quá trình lự nhiên Irên I rái Dắl. Nãng lượng của Mặl Trời rầt dồi dào do dó việc khai thác hiệu quà nguồn năng lượng này dược quan tâm nhiêu nhâl. Trong các thiêt bị sữ dụng nâng lượng Mặl Trời ihì pin Mại Trời đang được sư dụng rộng rãi vì chúng rất dề chuyên dồi. dề dàng lắp khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe dặt trên cãc tòa nhà và các cầu trúc khác. Pin Mặt Trời có thế cung cấp nguồn nâng lượng điện sạch, do vậy là nguồn bồ sung cho nguồn cung cap điện chinh thông thường, l ại các vùng chưa có điện như các vùng dân cư ờ xa, nòng thôn, hãi dào. các trường hợp khẩn cẩp…Pin Mặt Trời có thế cung cấp nguồn diện dáng tin cậy.

I ren đầy là lý do lôi chọn đê tài “ Pin năng lượng Mật khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe Trời” đê nghiên cứu.

 • 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỦXĩ

Đề tài này nghiên cữu cầu tạo. nguyên tắc hoạt dộng vả hệ thống diện cùa pin Mặt Trời.

SVTH: HỔ Thanh Hương

Ngành SP Vật lý – Còng nghệ

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đánh giá chung về các mặt quản lý của qtp jsc và định hướng về đề tài tốt nghiệp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cẩm nang price action chuyên sâu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển du lịch cộng đồng làng cổ đường lâm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe
khảo sát tính năng kỹ thuật pin quang điện phywe
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart