Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

Add your review

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

UEH |KinhnD9oanh KHOA KẼ TOÁN-KIẼM toán university

KHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUÀ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TNHH ADVANTAE LOGISTICS

Sinh viên: Lê Tlìị Bích Mỹ Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Khóa: K2021 LTCĐ/TP2 GVHD: tS. Lê Thị câm Hông

TPHCM, Tháng 07 Năm 2022

NHẬN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP


Đơn vị thực tập


LỜI CĂM ƠN

Trong khoảng hơn một năm học tập và trau dồi kiến thức, được sự dân dât và truyền đạt tận tình cùa Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics tãt cà các thầy cô Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hô Chí Minh cùng với khoảng thời gian thực tập tại Công ty TNHH Advantage Logistics em đà hoàn thành xong bài báo cáo thực tập cùa mình.

Trước tiên em xin cám ơn quý thầy cô trường Trường Đại Học Kinh Tẽ TP. Hô Chí Minh đà dành những tình càm quý báu, đà truyền đạt cho em nhũng kiên thức, nhìmg kinh nghiệm trong quá trình học hơn một năm qua. Đặc biệt em xin Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics chân thành cám ơn cô Lê Thị Cãm Hông đã tận tình hướng dân em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này và qua đây em cũng chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và Phòng Kê toán Công ty TNHH AAdvantage Logistics đà tạo điêu kiện thuận lợi, hướng dân em tận tình trong quá trình thực tập tại đơn vị.

Cuối cùng em xin gời lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sâc đến quý thầy cô cũng như Ban Giám đốc và Phòng Kẽ toán Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics Công ty TNHH Advantage Logistics luôn mạnh khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sõng.

TP. Hò Chí Minh, ngày 02 tháng 07 nỏm 2022

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Bích Mỳ

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÂT Được sứ DỤNG

TNHH:

Trách nhiệm hữu hạn

BHXH:

Bào hiếm xả hội

BHYT:

Bảo hiêm y tẽ

KPCD:

Kinh phí công đoàn

LNST:

Lợi nhuận Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí

SC:

5 So cái     °     2                    °

TK:

Tài khoản

GTGT:

Giá trị gia tãng

SCT:

Sõ chi tiết

NKC:

Nhật ký chung

GBC:

Giấy báo có

GBN:

Giấy báo nợ

UNC:

ủy nhiệm chi

TSCĐ:

Tài sân cõ định

TGNH:

Tiền gửi ngân hàng

CT:

Chứng từ

CPSXKD:

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIÊU sử DỤNG

Ràng ì I Sò nhật ký chung (Nghiệp vụ bón hàng chun thu ticn)

Bang 3.2. Sò cái TK 511 (Nghiệp vụ bán hàng chưa ihu liêu)

Bông 3.3: Sỏ chi tict TK 511 (Nghicp vu bân hãng chun thu tiền)

Bang 3.4. Sò nhật ký chung (Nghiệp V ụ giam giá hàng Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics bán)

Bâng 3.5: So cái TK 521 ( Các khoản giâm trữ doanh thu)

Bang 3.6. Sò chi lièl TK. 5213 (Nghiệp vụ giám giá hàng bán)

Bàng 3.7: So nhát ký chung (Giá vồn hàng bán)

Bang 3.S. Sò cái TK 632 (Giã vun hàng bán)

Bâng 3.9: sồ chi tiết TK 632 (Giá Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics vốn hàng bán)

Rông 3 10’ Só nhật ký chung (Nghiệp vụ nhạn lãi)

Bảng 3.11: sồ cái TK 515 (Nghiêp vu nhãn lâi)

Bàng 3.12: Sô chi tiết TK 515 (Nghicp vụ nhãn lãi)

Bàng 3.13: Sò nhật ký chung (Nghiệp vụ lồ tỳ giá)

Bang 3.14: Sô cái TK 635 (Nghióp vụ lỗ tỳ giá) Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

Bang 3.15; sổ chi tict TK 635 (Nghiệp vụ lỗ tỳ giá)

Bang 3.16: Sô nhặt ký chung TK 641( Chi phí bán hàng)

Bang 3.17: Sổ cái TK 641 ( Chi phí bán hàng)

Bang 3.18. Sổ chi tiết TK 641( Chi phí bán hàng)

Bang 3.19:SÓ nhát ký chung TK 642 (Chi phi quân Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics lý doanh nghiôp)

Bâng 3.20: Sô cái TK 642 (Chi phi quàn lý doanh nghiộp)

Bàng 3 21 • Sô c.hi tiết IK 642 (Chi phi quân lý doanh nghiẹp)

Bâng 3.22: sỗ nhật kv chung TK. 711 (Thu nhập khác)

Bâng 3.23: sồ cái TK 711 (Thu nhãp khác)

I lãng ỉ 24’ Sô c.hi tirt Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics TK 711 (‘11111 nhạp khác)

Ilãng ỉ 25- Sô nhật ký chung TK Kl 1 ((‘.hi phi khác)

Bang 3.26. Sỏ cái TK 811 (Chi phi khác)

Bâng 3.27: sổ chi tiết TK SI 1 (Chi phi khác)

Bàng 3.28: Sõ nhãt ký chung TK 911 (Xác đinh kct quã kinh doanh)

Bang 3.29. Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công

ty tnhh advantae logistics Sô cái TK 911 (Xác đinh kếl qua kinh doanh)………………………….76

Bang 3.30. Sú chi tiết TK 911 (Xác định két qua kinh doanh)………………………………………….77

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics
Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart