Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

98.000

Category:

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics

fff

UEH kinhnDoanh KHOA KÉ TOÁN-KIẺM TOÁN

UNIVERSITY

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ADV AnTaE logistics

Sinh viên: Lê Thị Bích Mỹ Chuyên ngành: Ke toán doanh nghiệp Khóa: K2021 LTCD/TP2 GVhD: Ts. Lê Thị cẩm Hồng

TPHCM, Tháng 07 Năm 2022

NHẶN XÉT ĐƠN VỊ THựC TẠP


Đon vị thực tập


LỜI CẤM ƠN

Trong khoảng hơn một năm học tập và trau dồi kiến thức, được sự dản dẳt và truyền đạt tận tình Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics cua tât cà các thây cô Trường Đai Học Kinh Te TP Hồ Chí Minh cùng với khoáng thời gian thực tập tại Còng ty TNHH Advantage Logistics em đã hoàn thành xong bài báo cáo thực tập cua minh.

Trước tiên em xin câm ơn quý thay cô trường Trường Đại Học Kinh Tể TP. Hồ Chí Minh đà dành nhùng tinh cam quý báu, đà truyền đạt cho em nhùng kiên thức, nhùng kinh nghiệm trong quá trinh học hơn một năm qua. Đặc biệt em xin Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics chân thành câm ơn cô Lê Tin Câm Hông đà tận tinh hướng dần em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này và qua đây em cũng chân thành câm ơn Ban Giảm đốc và Phòng Ké toán Công ty TNHH Advantage Logistics đà tạo điêu kiện thuận lợi. hướng dẫn em tận tình trong quá trình thực tập tại đơn vị.

Cuối cùng em xin gời lời chúc sức khoe và lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô cũng như Ban Giám đốc và Phòng Ké toán Công Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics ty TNHH Advantage Logistics luôn manh khoe và đạt nhiều thành còng trong cuộc sống.

TP. Hồ Chi Minh, ngày 02 tháng 07 nãtn 2022

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Bích Mỳ

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC TÌ MET TAT ĐƯỢC sì DỤNG

TNHH:

Trách nhiệm hùn hạn

BHXH:

Bão hièni xà hội

BHYT:

Bào hiềm y tế

KPCD:

Kinh phi công đoàn

LNST:

Lợi nhuận sau Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi

–’-Av          ’-ế

SC:

Số cái

TK:

Tài khoăn

GTGT:

Giá trị gia tăng

SCT:

Sò chi tièt

NKC:

Nhật ký chung

GBC:

Giãy báo có

GBN:

Giãy báo nợ

UNC:

Uy nhiệm chi

TSCĐ:

Tài sán cồ định

TGNH:

Tiền gùi ngân hàng

CT:

Chứng từ

CPSXKD:

Chi Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và

DANH SÁCH CẤC BẢNG B1ÉU sử DỤNG

Ràng ì I Sò nhật ký chung (Nghiệp vụ bón hàng chun thu ticn)

Bang 3.2. Sò cái TK 511 (Nghiệp vụ bán hàng chưa ihu liêu)

Bông 3.3: Sỏ chi tict TK 511 (Nghicp vu bân hãng chun thu tiền)

Bang 3.4. Sò nhật ký chung (Nghiệp V ụ giam giá hàng bán Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics )

Bâng 3.5: So cái TK 521 ( Các khoản giâm trữ doanh thu)

Bang 3.6. Sò chi lièl TK. 5213 (Nghiệp vụ giám giá hàng bán)

Bàng 3.7: So nhát ký chung (Giá vồn hàng bán)

Bang 3.S. Sò cái TK 632 (Giã vun hàng bán)

Bâng 3.9: sồ chi tiết TK 632 (Giá vốn Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics hàng bán)

Rông 3 10’ Só nhật ký chung (Nghiệp vụ nhạn lãi)

Bảng 3.11: sồ cái TK 515 (Nghiêp vu nhãn lâi)

Bàng 3.12: Sô chi tiết TK 515 (Nghicp vụ nhãn lãi)

Bàng 3.13: Sò nhật ký chung (Nghiệp vụ lồ tỳ giá)

Bang 3.14: Sô cái TK 635 (Nghióp vụ lỗ tỳ giá) Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics 56

Bang 3.15; sổ chi tict TK 635 (Nghiệp vụ lỗ tỳ giá)

Bang 3.16: Sô nhặt ký chung TK 641( Chi phí bán hàng)

Bang 3.17: Sổ cái TK 641 ( Chi phí bán hàng)

Bang 3.18. Sổ chi tiết TK 641( Chi phí bán hàng)

Bang 3.19:SÓ nhát ký chung TK 642 (Chi phi quân lý Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics doanh nghiôp)

Bâng 3.20: Sô cái TK 642 (Chi phi quàn lý doanh nghiộp)

Bàng 3 21 • Sô c.hi tiết IK 642 (Chi phi quân lý doanh nghiẹp)

Bâng 3.22: sỗ nhật kv chung TK. 711 (Thu nhập khác)

Bâng 3.23: sồ cái TK 711 (Thu nhãp khác)

I lãng ỉ 24’ Sô c.hi tirt Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics TK 711 (‘11111 nhạp khác)

Ilãng ỉ 25- Sô nhật ký chung TK Kl 1 ((‘.hi phi khác)

Bang 3.26. Sỏ cái TK 811 (Chi phi khác)

Bâng 3.27: sổ chi tiết TK SI 1 (Chi phi khác)

Bàng 3.28: Sõ nhãt ký chung TK 911 (Xác đinh kct quã kinh doanh)

Bang 3.29. Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công

ty tnhh advantae logistics Sô cái TK 911 (Xác đinh kếl qua kinh doanh)…………………………….76

Bang 3.30. Sú chi tiết TK 911 (Xác định két qua kinh doanh)…………………………………………..77

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics
Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh advantae logistics
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart