Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

fff

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

fff

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

fff

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

fff

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

fff

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình

fff

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HÒ C HÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

LỚP BÒI DƯỞNG VÈ QUẢN LÝ NHÀ Nirớc CHƯƠNG TRÌNH CHI YÊN VIÊN CAO CẤP

Tô chức tại Học viện Hành chính. Khóa IV. Năm 2012

LÓP: 4A

ĐÈ ÁN

Tên đề án: Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cãi thiện sinh kế ứng phó biến đỏi khí hậu cho cộng đồng tại một so huyện của tinh Sơn La và Hoà Bình.

Hà nội, tháng 6 nủíỉỉ 2012 LỜI NOI ĐÃƯ

Như Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình chúng ta đều biết và nhận thức ràng trong những năm đầu cua thế kỷ này, sự phát triển xirợt bậc về khoa học kỳ thuật và công nghệ thông tin đà và đang là những động lực thúc đày, tác động mạnh mè sự tăng trướng và phát trièn kinh te phát triển của các quốc gia. Song hành với đó là nhùng cơ hội và thách thức cho mọi quốc gia, đặc biệt với nước ta một nước có nen kinh tế ơ trình độ thấp vi xây việc Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình phát triển như the nào đê đâm bào mục tiêu mà Đãng đà đe ra. đó là “dân giàu, nước mạnh, xà hội công bảng văn minh dàn chù”. Đe cập các tiêu chí này chúng ta phái xác định và nham tới sự phát triển ben x ưng và thực hiện xoá đói giam nghèo còng bảng xà hội. Phát triển ben vừng là “sự phát triên có thê đáp ứng được nhùng nhu cẩu hiện tại mà không anh hưởng, tổn hại đen nhùng khá Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình năng đáp ứng nhu cầu cua các the hệ tương lai…” dặc biệt là vấn đề sư dụng và tái tạo tài nguyên thiên nhiên. Nói cách khác phát triển ben x ưng phái bão dam sự phát triển kinh tế hiệu qua, xã hội công băng và mòi trường được bào vệ, giừ gìn. Xà hội công bang là xã hội dam báo không có sự chênh lệch quá lớn về giàu nghèo giữa các giai tang và các xiing miền trong xà hội, thực hiện tot xoá Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình đói giam nghèo. Sự nghiệp giâm nghèo của Việt Nam đà huy động được sự tham gia cùa các cap, các ngành, cua toàn xà hội với nhiều hĩnh thức huy động nguồn lực tham gia rất phong phú, từ nhiêu kênh, nhiêu nguồn lực khác nhau đong thời tranh thú được sự giúp đờ và các nguồn lực hồ trợ cùa cộng dong quốc te về x on. kỳ thuật và kinh nghiệm x ới mục tiêu phát triển nhanh và ben x ưng, nâng cao đời Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình song vật chat xà tinh than cùa nhân dàn, Nghị quyết Đại hội Đang toàn quốc lan thứ XI đà xác định một trong những nhiệm xụ chú yếu càu phát triển đắt nước trong giai đoạn 2011 – 2015 là “tạo bước tiến rò rệt về thực thực hiện tiến bộ và công bảng xã hội, bảo đám an sinh xà hội, giám tỷ lệ hộ nghèo”, sự nghiệp giam nghèo được đặt trước giai đoạn phát triển mới mã ở đó mục tiêu giam nghèo ben x ưng Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình là một thành tố liên hệ mật thiết với định hướng chiên lược đen năm 2020, Việt Nam cơ bân trỡ thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và do đó có không ít thách thức mới đà và đang đặt ra x ới mục tiêu giâm nghèo ben vừng cùa Việt Nam.

Xuất phát từ quan diêm và cách nhìn nhận như vậy củng xới kiến thức được trang bị qua khoá học, tôi chọn đê tài: “Khôiphục, phát triên rừng và hỗ trự cài Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình thiện sinh kế ứng phó biến đôi khí hậu cho cộng đong tại một so huyện cùa tỉnh Sơn La và Hoà Hình" làm đề án tốt nghiệp. Với đề tài này, tôi mong muốn sè đúc kết được nhừng kiến thức lý luận đà tiếp thu ờ trường gan với việc giãi quyết một số vấn đề thực tiền đang đặt ra tại nơi công tác cùa minh.

THÔNG TIN CHƯNG VẼ ĐÉ ÁN

Tên đề án: Khôi phục, phát triển rừng và hồ trợ cài Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình thiện sinh kể ứng phó biến đôi khi hậu cho cộng đổng tại một so huyện cùa tinh Sơn La và Hoà Bình.

Đơn vị Chú quán: Bộ Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đơn vị thực hiện: Ban quân lý các đề án Lâm nghiệp.

Thời gian bắt đau dự kiên: Năm 2013

Thời gian kết thúc: Năm 2019

Tông kinh phí dề án: 15tr Euro

Nguồn kinh phí đề án: Nguồn vay ODA 12tr Euro.

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình Nguồn đối ứng của Chinh phủ

03tr Euro

MỤC LỤC

Phần 1: Cơ SỠ XÂY DựNG ĐÈ ÁN

Phần 2: MỤC TIÊU CỦA ĐÈ ÁN

2.1 Mục tiêu chung, khái quát

2.1 Mục tiêu cụ thề

Phần 3: NỘI DƯNG cơ BÁN CÙA ĐẼ Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình ÁN

Phần 4: GIẢI PHÁP THựC HIỆN ĐỀ ÁN

  • 4.2.  Giái pháp chọn: Tòng hợp cà hai giài pháp nói trên trong đó quan trọng

nhắt là giãi Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình pháp tô chức

Phần 5. TỔ CHỨC THựC HIỆN ĐÈ ÁN

  • 5.2.  Tiến độ thực hiện đe án: Thời gian thực hiện đề án là 9 năm, trong đó

thời gian thực hiện giai đoạn chinh kéo là 6 năm và giai đoạn sau trồng rừng quân lý ben vừng là 3 năm. Dự kiến bat đau là năm 2013

Tong Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình kinh phí là 15tr Euro. Trong đó:……………………………………………………………………………………

Vốn vay ODA tử Ngân hàng Tái thiết Đức là 12tr Euro

Vốn đóng góp của Chính phủ là 03tr Euro

Phần 6. HIỆU ỌƯÀ CÙA ĐÈ ÁN

Phần 7. KIÊN NGHỊ. KÉT LUẬN

Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình ĐẶT VÂN ĐẼ

Từ năm 1995 cho đen nay, Chinh phu CHLB Đức thòng qua Ngàn hãng Tái thiết Đức (KÍW) đà đồng tài trợ cho lĩnh vực Lâm nghiệp của Việt Nam với tòng số 9 Đe án và tòng kinh phi lên tới 51,7 triệu Euro. Mục tiêu chinh cũa các đề án là thiết lập và quân lý bền vừng khoáng 125.000 ha rừng trên các vùng đắt có nguy cơ đe dọa về sinh thái, góp phan tạo công ăn việc Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình làm, tảng thu nhập cho người dân trước mat và lâu dài, góp phan cãi thiện môi trường, mòi sinh trong khu vực.

Đe án sè áp dụng phương thức thực hiện toàn diện, trên cơ sớ lập kế hoạch sư dụng đất và phát triển lâm nghiệp tại tắt cà các thôn bân và xà đê từ đó có thê trièn khai dược toàn bộ các hoạt động quan lý và bão vệ tài nguyên rừng trong vũng tham gia đe án. Phương thức này dựa trên Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình các phương thức và quy trình thực hiện đà được các tài trợ cua Ktxv vả GTZ trước đó xây dựng, trong dó đặc biệt chú trọng tới việc lập ke hoạch sử dụng đất chi tiết có sự tham gia. Van đề chinh là can xoá bo những hoạt dộng sứ dụng đất cho mục đích thu lợi nhuận cao. thời gian ngan nhưng không bên vừng như trổng trọt và chăn nuôi trên vùng cao, trong rừng keo. Đe án sẽ tập trung các hoạt động vào những Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình xiing đất đai khó can, vùng rừng già và rừng tái sinh.

Trên cơ sỡ các đe xuất các hoạt động chinh sau đây đà được phân tích và thống nhất:

Trang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh lai châu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu thị trường mua sắm công Việt Nam qua lăng kính CPTPP
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng công tác kế toán tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình
Khôi phục, phát triển rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Sơn La và Hoà Bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart