Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

fff

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

fff

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

fff

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

fff

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

fff

Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

fff

MỤC LỤC

Lời


nói


đầu


Trang 2

Chương I: Lý luận về khùng hoàng cùa các học thuyết kinh tế

 •  Lý luận về khùng hoảng của học thuyết kinh tê của Malthus. Trang 3

 •  Lý luận về khùng hoảng của học thuyết kinh tế của Sismodi. Trang 5

 •  Lý luận vê khùng hoàng của chú nghĩa Mác – Lê – nin. Trang 5

 •  Lời tiên đoán của Marx về sự sụp đỏ của chù nghĩa tư bân Trang 7

Chương II: Tim hiêu về cuộc khùng hoàng năm 1929 – 1933.

Trang 10

Chương III: Chu Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay nghĩa tư ban

hiện đại và nguyên nhân vì sao chu nghĩa tư bàn vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay

<<<123>>>

Tìm hiêu về chú

nghĩa

bân

hiện

đại.

Trang 14

– Giai thích nguyên nhân vì

sao chú

nghía

vần

còn tồn tại.

Trang 18

Chương     IV:    Ý    nghĩa

cùa

việc

nghiên

cứu.

Trang 20 Chương        V:        Tài

liệu

tham

kháo

Trang 21

LỜI NÓIĐÀU

GSOÍO

Kinh tế – một bô phân vô cúng quan trọng, đóng vai trò như xương sống quyết định sự lớn mạnh của một quốc gia. Ngày nay. khi nhìn nhận vị thế của một quốc ạia. điều đau tiên mà mọi người quan tâm đô chinh Là tình hình phát triển kinh tế của quốc gia đó Điều này đà tạo nên một cuộc chạy đua quyết liệt giừa các nước tư Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay bân chú nghĩa đê giành được vị tri siêu cưỡng. Thế nhưng, trong cuộc chay đua ấy. lịch sư đà không ít lân chứng kiến nhùng cuộc khung hoàng kinh tế và hậu quả đê lại của nó là vô cùng trầm trọng.

Mở đầu chuồi khùng hoảng trên là cuộc đại killing hoàng năm 1929 – 1933. và gần đây nhất Là cuộc killing hoang kinh tế toàn cầu năm 2007. Do đó việc nghiên cứu về khùng hoàng kinh tế rất cần thiết bởi nó giúp Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay chúng ta hiêu rô được ban chất, nguyên nhân cùa killing hoàng, từ đó đưa ra các chính sách, đường lối kinh tế thích hợp.

Như chúng ta đà biết, năm 2007 được đánh dấu băng sự kiện killing hoàng kinh tê toàn cầu bắt nguồn từ việc hãng loạt ngân hàng ớ Mỹ tuyên bố phá san Câu hỏi đặt ra cho các quốc gia lúc bay giờ lã Làm sao đê tối thiêu hóa thiệt hại và nhanh chóng thoát khói khủng hoảng. Chính trong lúc Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay nãy các học thuyết kinh tế về killing hoàng được các nước tư bân chu nghĩa quay trớ về tim đọc. Mà cụ thê hon đó là học thuyết của Mác – Lê – nin. Ngoài ra có thê diêm thêm vải tên tuòi như Ricardo. Mathus. Simondi… trong các học thuyết về khùng hoàng.

Đê tìm hiểu kĩ hơn về các hoc thuyết này cũng như tính ứng dụng cúa chúng trong nền kinh tế hiện đại nhóm chủng em dưa ra tiêu luận với đê tài Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay “Khủng hoàng kinh tê tư ban chu nghía dưới góc nhìn cúa các học thuyết kinh tê và sự tồn tại của chú nghĩa tư bân cho đen ngày nay”.

Trong quá trình thực hiện đê tài này. do nhiều yểu tố khách quan và chủ quan nhóm chúng em không tránh khôi nhùng sai sót nhát đinh Vì vậy rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Thầy và của tất cả các hạn đè đề lài lieu luận cùa nhóm được hoàn thiện hơn.

Xin Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay cám on!

CHƯƠNG T; LÝ LUẬN VÉ KHỦNG HOẢNG CỦA CÁC HỌC THUYẾT KINH TÉ.

LÝ LUẬN VÈ KHÙNG HOÀNG KINH TÉ TU BẤN CHÙ NGHÍA TRONG nọc THUYẾT CÙA MALTHUS.

 • 1. IIọc thuyết kinh tế của Malthus về khủng hoàng kinh tế

Malthus đã gicãi thích nguyên nhân của khủng hoàng kinh tế. đó là tiền lương cúa công nhân thấp hơn giá trị của hàng hóa nên họ không thê mua hết số hàng hóa sản xuất ra.Đong thời,tiêu dùng Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay của nhà tư bân cũng sụt giảm do sự tiết khiệm quá mức bời vi nhà tư bàn quá ham muốn đầu tư .Tất ca nhưng diều dó làm mức cầu sụt giâm, dần đến khủng hoảng sản xuất thừa.

Theo ông. đê khảc phục tình trạng khùng hoảng sàn xuât thừa, cân phái có tằng lớp thứ ba ngoài giai cầp công nhân vã nhà nr ban Đó là tầng lớp không san xuâl như lăng lừ.quân đội, cánh sát…Ong gọi lớp người Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay nàỵ là “người thứ ba” đê chông sụ khùng hoàng sân xuâl thừa.

 • 2. Lý luận vể khùng hoàng kinh tế tư bàn chù nghía theo học thuyết ctia Malthus.

Tuy nhùng lý lè cùa Malthus phân lón có biện hộ cho chê độ lu bán trong xà hội. nhưng ông vẫn không mù quáng dến nồi không thấy dược mô hĩnh này dang phát triển không dều và ông chính lã người dầu tiên nhận thầy dược nó dang dối mặt với một vấn dề tái diền Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay Là thị trường dà quá tai vã vấn dề những cơn killing hoáng thừa, lức là Xỉìy ra linh trạng thài nghiệp, sự suy sụp VC tài chính, V.V…. Dôi V(h nhùng nhà kinh le cồ điền cùng thời thi quan điểm này cùa ông bị xem như một quan điểm lập dị.

Như chúng ta đà biết qua với Adam Smith, tầm nhìn của các nhà kinh tế cô điên chì trong phạm vi là thi trường và cơ cấu định giá cúa Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay nó hoạt động nhảm mang đến sự phân bô những nguồn tài nguyên và hàng hoá cho xâ hội một cách trơn tru dề dáng Có thê đây là tình trạng sụp đô tạm thời hoặc giã chi đối XỚI ngành mậu dịch, vi dụ như các nhà san xuất các san pham may mặc có thê ước lượng nhu câu vê mặt hàng của họ quá mức và do đó tạm thời "cung cap quá mức" cho thi trường, nhưng trong trường hợp như vậy người ta sè tin rang Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay mức cung gia tâng hên quan đen mức cầu sẽ làm mức giá giảm xuống và cũng sớm Làm cho cung hên kết trơ lại VỚI cầu. Hoặc giã. giai đoạn tích luỳ quá nhanh có thê gia tăng mức lương trên mức binh thường, nhưng theo như Smith và Malthus, mức lương gia tãng như thế sớm muôn cùng dần đến tình trang gia tăng nguồn cung lao đông, và từ dó lại đây mức lương giảm Lại.

Jean-Baptiste Say (1767-1832) Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay Là người thê hiện rõ tam nhìn cô điên này, ông cho rang thi trường có thê loại bò tinh trạng killing hoàng, ông Là một nhà kinh tế học người Pháp và rất ngưởng mộ Adam Smith. Say đưa ra nhiều Lập luận vê vấn đề này trong chương XV. quyên I cua tác pham Trait d’economie politique cùa ông:

"Chú ý rằng một sản phẩm sau khi làm ra sớm muộn cũng được tung ra thị trường mà trong dó đã day các sãn phàm khác Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay . Khi nhà sản xuất đó hoàn tat săn phàm cúa minh, ông ta chi quan tâm đến việc làm sao đê bán sàn phàm ra ngoài ngay lập tức dê cho nó không bị mat giả nêu bị tồn kho. Ỏng ta cũng không ít quan tâm đến việc dùng số tiên mà ông ta có đê sàn xuất ra nó; bời vi giá tn cúa đồng tiền cũng sè bị giâm. Nhưng cách duy nhất dê tiêu thụ sổ tiền dó là mua món hàng khác. Do vậy Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay chi trong trường hợp tạo ra một sàn phẩm sè Lap tức mơ ra một loi thoát cho những sản phàm khác."

Những phát biêu như thế đã phò biến đến tầm nhìn của thị tnròng và dẫn đến mọi người thườg xuyên tham khao cái gọi là "Quy luật Say", nghĩa Là "mức cung sỗ tự tạo ra mức câu cho riêng nỏ" (supply creates its own demand) điều này như một chân lý hiên nhiên ve hành vi cua nên kinh tê thị trường nói Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay chung — nêu không phái năm trong trường đặt biệt. Mặt khác. Malthus xem xét đến thực tiễn vấn đề tư ban chu nghĩa trong thời cua ông ta và thấy được nhùng vấn đề đang nôi cộm lên mà sau này những nhã kinh tê gọi lã "chu kỳ kinh doanh" hay băng một cái tên ít lạc quan hơn "những cơn khùng hoàng". Ông thây răng những chu kỳ hay cơn killing hoàng như thế không có giới hạn trong một thi trường đặc biệt nào cá Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay . cũng như Smith, ông tin rằng nen chúng xây ra thường xuyên thi chính những người như công nhân, thương buôn, ngân hàng. V.V…. sè phái gánh hậu qua Ông lập luận rằng dù có phãi như vậy hay không thì con người phái nhận thức dược sự tồn tại về nhùng gi đang tái diễn trơ lại. nhùng gì mà ông goi Là "killing hoang thừa phô biến" và định nghía của nó như sau:

"Khủng hoảng thừa được xem Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay là phô biến bất nguồn ùr nguồn cung thừa thái quá mức hav do mức câu giam đi, một lượng hãng hoá đáng kê bị giâm giá trị xuống thấp hon cả chi phi co bân được bỏ ra đê sân xuât ra nó"

Quan diêm cùa Malthus về "khùng hoàng thừa" gây nên một cuộc tranh luận giữa ông vả những người b«ạn của ông cũng như với nhà kinh tể David Ricardo – đông nghiệp cua ông Như chúng ta thây răng đây không chi Là Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay vân đề duy nhát mã ông và Ricardo không cỏ cùng một quan điêm.

(Nguồn:                                  http: www.kinhtehoc.com index.php?

name=News&lìle=article&sid=122)

LÝ LUẬN VỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHÍA TRONG HỌC THI ‘VÉT CỦA SISMODI

 • 1. Lý_lưân_tliực tiẹn khùng hoàng kinh te:

Theo Sismondi. diều kiện đê thực hiện săn phẩm Lã sân xuất phải phù họp tiêu dùng. Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay Neu sân xuất vượt quá tiêu dùng tức “tiêu dùng không đầy đù” thì có một bộ phận săn xuầt thừa ra và gây khùng hoàng kinh tế.

Ông cho nằng nguyên nhân cùa killing hoang kinh tế Là lình vực phân phối. Kill chu nghĩa tư ban càng phát triển thi sân xuất càng mờ rông, mặt khác tiêu dùng câng giảm bớt. dó Là nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế.

Trong nên kmh tế tư ban chù nghĩa, tin trường trong nước Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay bi thu hẹp thường xuyên do còng nhân bị that nghiệp, thu nhập giảm sút còn bân thân nhà tư ban lại tích lùy một phân thu nhập. Ngay người sản xuất nhó khi bị phá sàn cũng mat kliã năng tiêu dùng. Con dường giải quyết nạn khùng hoàng kinh tê lã củng cô lại san xuất hàng hóa nhó cùa giai cấp tiêu tư sán.

 • 2. Hạn chế trong lý luân khủng hoânu của Sismondi:

Mặc dù cho ông đà phát hiện ra được nguyên nhân sâu Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay xa cua khung hoáng. Tuy nhiên, học thuyết của ông vẫn còn nhiều hạn che:

Thứ nhất, ông cho rằng không có khung hoang trêm phạm vi toàn bô nền kinh te. mà chi có khủng hoảng bộ phận trong các ngành sân xuất riêng lẽ.

Thứ hai. chưa thây được mối quan hệ giừa sân xuất và tiêu dùng, cho nên ông cho răng tiêu dùng lạc hậu hơn so vói sân xuất.

Thử ba. ông cho rằng thu nhập quốc Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay dân ngang băng với sản phàm hàng năm. toàn bô sàn phầm bang khối lượng thu nhập, chi dùng cho cá nhân, ông chưa thây đc nguồn gốc của tích lũy.

Thứ tư. ông chưa thấy được sự giàu có. tăng cua cài cua xà hội. Do vậy mà ông khăng định ngoại thương là lối thoát cho TBCN.

LÝ LUẬN VÈ KHÙNG HOÀNG KINH TÉ

TƯ BẤN CHÙ NGHĨA TRONG HỌC THUYẾT CỦA MALTHUS.

Quan điềm của Marx về khủng hoàng Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tê và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đên ngày nay kinh tế:

Trong học thuyết Kinh tẹ chính tri cua Mác-Lênin. killing hoàng kinh tế Là khoáng thời gian biến chuyến rất nhanh sang giai đoạn suy thoái kinh tể.

Khùng hoang kinh tế để cập đến quá trình tái sân xuất đang bị suy sụp tạm thời. Thời gian khùng hoàng Làm những xung đột giữa các giai tầng trong xã hôi thêm căng thẳng, đong thời nó tái khơi động một quá trình tích tụ tu ban mới

Nối gót quan điểm cúa Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay Malthus. Marx nhận thức khá năng "khùng hoang chung" do tông mức cầu không tương xủng. Nhưng không giống như Malthus (giống Ricardo và John Maynard Keynes ớ thế kỹ sau) Marx nhận thấy rằng múc cầu đối với hàng sản xuất bô sunẹ vào mức cầu cho hàng tiêu dùng dê cấu thành tông cầu Do vậy. nhùng gi ông đông tình với Malthus Là khuynh hướng vê nhùng dộng lực phát triên của tư bân nhâm giữ nguyên mức lương phái trã cho công nhân và Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay gia tăng mức câu cho hàng tiêu dũng. Marx trinh bày lại quan diêm đó như sau: "sự gia lủng dân số không kiếm soát không phủi là động lực chinh mà là sự trái ngược nhau giừa một bẽn là mức lương giám thiểu hành vi cúa nhà tư bán và mật khác lợi nhuận làm tôi đa hoá những nô lực mơ rộng sàn xuất và thì trường cùa họ". Nói cách khác. Marx là một "người chi tiêp nhận một phân" vi ông thây được Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay nhược diêm của giai cap lao động và ưu diêm cúa giai cap tư san cũng như khuynh hướng săn xuât vượt nhu cầu tiêu thụ.

Một đặc diêm chủ yểu của những lý luận Marx Là killing hoảng không phái ngầu nhiên và không tư nhiên mà nó bât nguồn từ bân chat cùa chú nghĩa tự bản với vai trò là một hình thái xã hói. Marx viết, "cân trớ cùa nền sân xuất tư bán chính là tư bận Những lý luận này bao gồm: Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay

 •  Aw hướng suy giam tỳ’ suất lợi nhuận: Tích tụ tư bàn gắn hên xu hướng chưng của mức độ tập trung tư bân. Điều này lự nó Làm giâm tỹ suất lơi nliuân rồi kìm hãm chủ nghĩa tư bân và có thê dira den killing hoảng.

 • –  Tiêu thụ (lưới mức:. Neu giai cấp tư sân thắng the trong cuộc đẩu tranh giai câp VỚI mục đích cắt giám tiền lương và bóc lột thêm lao dông, nhờ đó tảng tỷ suất giá tri tháng dư Khủng hoảng kinh t KhoThuVien.com

 •   nôi dậy trong nhùng giai đoạn như thế

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Thị Trấn Của Huyện Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên.doc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay
Khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới góc nhìn của các học thuyết kinh tế và sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản cho đến ngày nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart