KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ

KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

fff

KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

fff

KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

fff

KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

fff

KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

fff


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM


— Bơ 03 —

PHẠM TIÉN SỸ

Kĩ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐÊ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠM – ĐẠI HỌC HUÊ

ĐÈ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC sĩ Chuyên nghành: Tâm lý học Mã Số: 603180

Người hướng * KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC Huế dẫn khoa học

PGS.TS. Phung Đình Man

MỞ ĐÀU

 • 1. Lý đo chọn đề tài

  • 1.1. về lý luận

Tâm lý học Macxit khăng định: mỗi giai đoạn phát triển cua con người đều gan với một hoạt động chu đạo. Đó “là hoạt động mà sự phát triển cúa nó quy định những biên đôi chú yếu nhắt trong các quá trinh tâm lý và trong các đặc điểm tâm lý của nhân cách con người ờ giai đoạn phát triền nhất định” [ KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ 20, tr 63].

Trong lịch sử phát triển tâm lý học vả giáo dục học mam non. không một nhà nghiên cứu nào bó qua van đe hoạt động chơi của trê và họ đi đen khăng định rằng: Hoạt động chơi mà trung tàm là trò chơi đóng vai theo chu đề ớ lứa tuổi mẫu giáo thực sự là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuôi mam non.

Trong hoạt động chơi, nhùng phàm chat tâm lý của trê được phát triển mạnh KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ mè nhất. Thòng qua hoạt động này, tré tiếp thu những kinh nghiệm hoạt động xà hội. tiểp thu và dan làm quen với việc tuân thú các quy tẳe, các chuẩn mực xà hội. Đó là giai đoạn đau tiên cua quá trinh hình thành và phát triển nhân cách. Trò chơi làm bộc lộ khá năng tư duy. tưởng tương, tinh cam. tinh tích cực, nhu cầu giao tiếp…đang được phát triển ờ trê. Hoạt động chơi chính là sự KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ thực hành các kĩ nâng xà hội của đứa trẻ. là cuộc song thực cùa đứa tre trong xã hội dong lira. Cho nèn, van đề nghiên cứu sữ dụng trò chơi với mục đích giáo dục trê phát triển toàn diện là vấn đề cap thiết đặt ra cho các nhà tâm lý học, giáo dục học mam non.

 • 1.2. về thực tiễn

Trong hệ thong giáo dục quốc dân Việt Nam. nghành giáo dục mam non đóng vai trò nen tàng nham hĩnh thành nhừng yeu KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ to đau tiên của nhân cách, chuẩn bị cho tre em vào học lóp một. Do vậy, đào tạo đội ngũ giáo viên mam non có đủ phâm chat và năng lực nghe nghiệp, đáp ứng nhu cầu nâng cao chắt lượng đội ngũ giáo viên mẩm non đang là nhiệm ỊI quan trọng của các trường Sư phạm trong cã nước nói chung và trường Đại học Sư phạm – Đại học Hue nói riêng.

Một trong nhùng mục tiêu quan trọng cùa công tác đào tạo KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ giáo viên mam non là hình thành được cho họ kì năng thực hiện quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, trong đó có kĩ năng tô chức hoạt động chơi. Đây là hệ thống kĩ năng chuyên nghành quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thong kĩ nâng cúa người giáo viên mam non. Do đó, vấn đề nghiên cứu thực trạng và tìm ra các biện pháp thích hợp đê rèn luyện tốt kì năng tò chức hoạt động chơi cho sinh viên sư phạm mam non mang ý KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ nghĩa cap thiết vả là đòi hói của thực tiền nhăm nàng cao chất lượng đào tạo giáo viên mam non.

Van đề kĩ năng tô chức trò chơi đóng vai theo chủ đề của sinh viên mam non đà được nhiêu tác gia trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, nội dung này ờ bộ môn Giáo dục Mam non – trường ĐHSP – Đại học Huế – một dơn vị đào tạo số lượng lớn giáo viên mam non cho khu vực miền Trung, Tây KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ Nguyên lại chưa được nhiêu tác giã quan tâm nghiên cứu.

Tìr những lý do đó, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu “A7 nâng tô chức trò choi đóng vai theo chu đề cho trẻ cùa sình viên bộ môn giáo dục mam non, trường ĐHSP – Dại học Hue".

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sớ nghiên cứu lý luận và kháo sát thực trạng kì năng to chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cùa sinh viên bộ môn Giáo dục mam non KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ . trường Đại học Sư phạm – Đại học Hue, đe xuất một so biện pháp nhảm nâng cao kĩ năng tô chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho sinh viên mam non.

 • 3. Đoi tượng và khách thê nghiên cứu

  • 3.1. Dổi tượng nghiên cừu

Kĩ nâng tô chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trê của sinh viên mam non.

 • 3.2. Khách thè nghiên cứu

 • Khách thê trực tiếp: 200 sinh viên bộ môn Giáo dục mam non – trường Đại học Sư KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ phạm – Đại học Huế.

 • – Khách thê gián tiếp: 5 cán bộ giáng dạy Bộ môn Giáo dục mầm non và 10 giáo viên thuộc một so trường Mam non trên địa bàn thành phố Huế có tham gia hướng dần thực tập cho sinh viên bộ môn Giáo dục mầm non – trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

 • 4. Nhiệm vụ nghiên cứu

  • 4.1.  Nghiên cứu một số van đe lý luận về kĩ năng tô chức trò chơi đóng vai theo chủ đề cho trê của KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ sinh viên mam non.

  • 4.2.  Khao sát, đánh giá thực trạng kì năng tò chức trò chơi đóng vai theo chủ đe của sinh viên bộ môn Giáo dục mam non – trường ĐHSP – ĐH Huế.

  • 4.3.  Đè xuất, thử nghiệm một số biện pháp tác động giúp sinh viên mam non nâng cao kì năng to chức trô chơi dóng vai theo chu dề cho trè.

 • 5. Già thuyết khoa học

Kì nâng to chức trò chơi đóng vai theo chu dề cho trè là một hệ KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ thống kĩ năng gồm nhiều thành phần có liên hệ mật thiết với nhau. Hệ thong kì năng này cúa sinh viên mam non, trường Đại học Sư phạm – Đại học Hue được hình thành, phát triển không đổng đều qua 4 năm học và nhìn chung còn ờ mức thap do nhiều nguyên nhàn khác nhau. Neu chúng ta đề xuất các biện pháp tác động phù hợp thi kĩ năng tô chức trò chơi đóng vai theo chú đề cho sinh viên sè phát triển ờ mức cao KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ hem.

 • 6. Giói hạn phạm vi nghiên cứu

  • 6.1. Giới hạn về dối tượng nghiên cứu

 • – Đe tài tập tiling nghiên cứu các thành tố tâm lý làm nền tâng của kĩ năng tô chức trò chơi đóng vai theo chú đề như hièu về cách thức tò chức, biết tô chức, hiệu quà cua việc tô chức và những yeu tố anh hương đen kì năng tò chức trò chơi đóng vai theo chu đề cua sinh viên.

 • – Đe xuất, thư nghiệm một so biện pháp KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON

 • – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ sư phạm giúp sinh viên nâng cao kĩ năng tô chức trò chơi đóng vai theo chù đề cho trẽ.

 • 6.2.  Giới hạn về khách thè nghiên cứu

Đe tài giới hạn khách thê nghiên cứu thực trạng trên 200 sinh viên từ năm thứ nhắt đen năm thử tư. 5 cán bộ giảng dạy bộ mòn Giáo dục Mam non trường Đại học Sư phạm – Đại học Hue và 10 giáo viên thuộc một so trường Mam non trên địa bàn thành pho Huế có tham gia hướng dần thực KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON

 • – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ tập cho sinh viên

 • 7. Phuong pháp nghiên cứu

  • 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cừu lý luận

Nhóm phương pháp này nhảm phàn tích, tông hợp, khái quát hóa các loại tài liệu khác nhau nhằm xây dựng cơ sờ lý luận về van de tô chức trò chơi đóng vai theo chù đề cho tré.

 • 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cừu thực tiễn

  • 7.2.1. Phương pháp điều trơ bang ankẻt

  • 7.2.2.  Phương pháp quan sớt

  • 7.2.3. Phương pháp phóng vấn, phòng van sâu

  • 7.2.4. Phương pháp giãi bài tập KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ rình huống

7.2.5 . Phương pháp chuyên giơ

7.2.6. Phương pháp thực nghiệm tớc động

 • 7.3. Nhóm phương pháp thong kê toán học

Với sự hồ trợ cua phan mềm SPSS 16.0, nhóm phương pháp này nhăm thong kê, xứ lý kết qua diều tra thu được bảng phiếu, làm cơ sờ đê phân tích, đánh giá thực trạng.

 • 8. Cấu trúc luận vãn

Ngoài phan mớ đau, kết luận và kiến nghị, KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ danh mục tài liệu tham kháo, phụ lục, luận văn có 3 chương:

Chưong 1: Một số vấn đề lý luận tâm lý học về kì năng tố chức trò

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Sold by
@ xcnguyen220
KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ
KĨ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC MẦM NON – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart