Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

49.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

Add your review

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

fff

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

fff

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

fff

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

fff

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

fff

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

fff

LỜI CAM ĐOAN

Bân luận văn thạc sỹ: "Kiêm soát cùa Chi cục Quàn lý thị trường tinh Nghệ An dối với mặt hàng rượu" dược thực hiện dưới sự hướng dẫn cua PGS.TS Nguyen Thị Ngọc Huven, là đê lài nghiên cứu riêng của tôi. ‘l ôi đà đọc và hiều vê Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu các hãnh vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rang nghiên cửu này do lôi lự thực hiện và không vi phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Học viên

I rần Thị Bào Giang

LỜI C ẢM ON

Sau khi thực hiện xong bân luận văn thạc sĩ này, lôi xin gửi lời câm ơn lới PGS.TS Nguyền Thị Ngọc Huyền, người tận tinh hướng dần, giúp dờ và dộng Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu viên cùng như lạo mọi điêu kiện thuận lợi cho lôi trong SUÔI quá trình học tập cùng như thực hiện luận vãn nãy.

lôi xin trân trọng cám on các thây, cô giáo cùa Khoa Khoa học quán lý trường Đại học Kinh tế quốc dân dà truyền dạy cho tôi nhưng kiến thức quý báu dê giúp lôi có the hoàn thành luận ván này. lôi cùng xin gữi lời câm on đen các thây Cỏ cùa Viện Đào tạo sau Đại học -Trường Đại học Kinh tế Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu Quốc dân dà hướng dằn và hồ trợ lôi trong thời gian học lập tại trường.

Tòi xin gứi lời cám ơn chân thánh dển các dồng nghiệp dang lãm việc tại Chi cục Quán lý thị trường tinh Nghệ An đà giúp đờ lôi trong quá trình thực hiện luận vãn nãy.

Cuối cùng, lôi xin gữi lời cám em đèn gia đinh, bạn bè và người thân đà luôn giúp dờ và dộng viên tôi trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cám < Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu m!

MỤC LỤC

LỜI CAM 1)0AN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT

DANH MỤC CẤC BÁNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC CẤC Sơ ĐÒ

TÓM TẢT LUẬN V ÀN

PHẪN MÒ DẦU

CHƯƠNG 1: cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỊ c TIẺNVÈ KIỀM SOÁT ci A

CHI cục QUÀN LÝ THỊ TRƯỞNG DÓI VÓÌ MẠ I HÀNG RƯỢU

 • 1.1 Khái quát về mặt hàng rirọii dưọc phân Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường

tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu phối trêu thị triròng

 • 1.1.1 Khái niệm, đạc trưng cùa mạt hàng rượu được phân phôi Iren thị trường.. 9

 • 1.2.1.  Khái niệm kiêm soát cùa chi cục quan lý thị trường dối với mật hãng

rượu

 • 1.2.2.  Mục tiêu kiêm soát cùa chi cục quan lý thị trường dối với mặt hàng rượu 13 Kiểm

soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

 • 1.2.3.  Nội dung kiêm soát cua chi cục quàn lý thị trường dối với mặt hàng

rượu

 • 1.2.4.  Bộ máy kiểm soát cũa chi cục quân lý thị trường đối với mặt hàng rượu.. 19

 • 1.2.5.  Hình thái kicm soát của chi cục quân lý thi trường đôi với mặt hàng

rượu

 • 1.2.6.  (’ông cụ kicm soát cùa chi cục quàn lý thi trường đôi V(h mặt hàng rượu .23

 • 1.2.7.  Quy trình kiếm soát của chi cục quân lý thị trường đối với Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu mặt hàng

rượu

 • 1.2.8.  Các nhân tố anh hường dến kiếm soát cũa chi cục quan lý thị trường dối

vói mặt hãng rượu

 • 1.3 Kinh nghiệm cùa một sổ chi cục quàn lý thị trường trong kiêm soát đôi với mặt

hàng rượu và bài học cho Chi cục Quân lý thị trường tình Nghệ An ..30

 • 1.3.1  Kinh nghiệm của một số chi cục quàn lý thi trường trong kiềm soát đối

với mặt hàng rượu

 • 1.3.2  Bài học cho Chi cục Quán Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an

đối với mặt hàng rượu lý thị trường tình Nghệ An

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Tllực TRẠNG KIẺM SOÁT CỦA CHI cục QUẤN

LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NGHẸ AN ĐÒI VỚI MẠT HÀNG RƯỢI GIAI ĐOẠN 2014-2016

 • 2.1.1  Chức năng và nhiệm vụ cùa Chi cục Quan lý thị trường tinh Nghệ An…34

 • 2.1.3  Kcl Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu quã hoạt động cùa (‘hi cục quân lý thị trường linh Nghe An giai

đoạn 2014- 2016

 • 2.2  I hực trạng mặt hãng rưựu được phân phối trên địa bân tỉnh Nghệ An

giai đoạn 2014 – 2016

 • 2.3  Thực trạng kiciìi soát cùa Chi cục quán lý thị trường tinh Nghệ An dối

vói mặt hàng rượu giai doạn 2014 – 2016

 • 2.3.1  Kết qua kiêm soát cùa Chi cục quan lý thị trường tinh Nghệ An dối với

mặt hãng rượu Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu

 • 2.3.2  Nội dung kiếm soát cùa Chi cục quàn lý thị trường tinh Nghệ An dối

với mặt hãng rượu

 • 2.3.3  Bộ máy kiêm soát cùa Chi cục quan lý thị trường tinh Nghệ An dối với

mặt hàng rượu

 • 2.3.4  (’ác hình thái và công cụ kiêm soát cùa (‘hi cục quán lý thị trường tinh

Nghệ An đôi với mặt hàng rượu

 • 2.3.5  Quy trình kiêm soát được thực hiện bời Chi cục Quân lý thị trường tinh

Nghệ Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu An đôi với mặt hàng rượu

 • 2.4  Dành giã kiềm soát cùa Chi cục Quàn lý thị trường tình Nghệ An đồi

với mặt hãng rượu giai đoạn 2014 – 2016

tinh Nghệ An đoi với mật hàng rượu………………………………………………………………65

 • 2.4.3  Diêm mạnh trong kiêm soát của chi cục quân lý Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu thị trường linh Nghệ

An đối vói mặt hàng rượu…………………………………………………………………………….67

 • 2.4.4  Hạn chế trong kiêm soát cua Chi cục quan lý thị trường tinh Nghê An

đối VỚI mặt hàng rượu

 • 2.4.5  Nguyên nhân cua nhùng hạn chế trong kiêm soát cùa Chi cục quan lý

thị trường tinh Nghệ An đối VỚI mặt hàng rượu

CHƯƠNG 3: GIẢI PHẤP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁ I cì A CHI CỤCQl ÀN LÝ THỊ ‘TRƯỜNG TÌNH NGHỆ AN BÓI VỚI .MẠT HÀNG RƯỢU BỂN Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu 2020

 • 3.1  Định hưóng hoàn thiện kiểm soát cua Chi cục quán lý thị trường tỉnh

Nghệ An dối vói mật hàng rượu dến 2020

 • 3.1.1  Mục tiêu kiêm soát cùa Chi cục quan lý thị trưởng tinh Nghệ An đối

với mặt hãng rượu dến 2020

 • 3.1.2  Phương hướng hoàn thiện kiêm soát cùa Chi cục quan lý thị trường tinh

Nghệ An dối với mặt hãng rượu dến 2020

 • 3.2  Giãi pháp hoãn thiện kiêm soát cùa Chi cục quàn lý thị Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu trướng lỉnh

Nghệ An đối với mặt hàng rượu

 • 3.2.1  Hoàn thiện nội dung kiêm soát của Chi cục quán lý thị trường linh

Nghệ An đói với mặt hàng rượu

 • 3.2.2  Hoàn thiện bộ máy kiêm soát cùa Chi cục quân lý thị trường linh Nghộ

An đồi với mặt hàng rượu

 • 3.2.3  Hoàn ihiộn hình thái và công cụ kiềm soái cứa (’hi cục quân lý ihị

trường tinh Nghệ An dối với mặt hàng rượu

 • 3.2.4  Hoãn thiện thực Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với

mặt hàng rượu hiện quy trinh kiêm soát cùa Chi cục quàn lý thị trường tinh Nghệ An dối với mặt hàng rượu

 • 3.3.1 Kiến nghị dối với Chi cục Quán lý thi trường tinh Nghệ An ….87

 • 3.3.2 Kiến nghị đối với cơ quan quân lý cấp trên 88

 • 3.3.3 Khuyến nghị đối với cơ sờ kinh doanh mật hàng rượu trên địa bàn linh 90 92 94

Nghệ An …………………..

KÉT LUẬN………………………

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

QLTT

Kiểm soát của chi cục nuản lý

Quán lý thị trường Vệ sinh an toàn thực phấm

UBND

ưỷ ban nhân dân

VPHC

Vi phạm hà nil chinh

VPPL

Vi phạm pháp luật

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu
Kiểm soát của chi cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an đối với mặt hàng rượu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart