Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

50.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

Add your review

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

fff

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

fff

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

fff

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

fff

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

fff

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

fff

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ ỌUÕC DẤN

TRÀN Tin Tin lù

KIẾM SOÁ ỉ ĐÓNG BÀO IIIỄM XÀ 1101 ĐÓI VÓÌ DOANH NGIIIẼl’ NGOÀI QUÓC DOANH CỦA BÁO HIÉM XÃ HỌI TÌNH DIẸN BIÊN

CIH YÍ.N NGÀNH: QUẢN LÝ KINH rí: & CHÍNH SÁCH

LUẬNVĂNTHẠCSĨKINHDOANHVẢQUẢNLÝ

Người hướng dan khaa học:

TS. PHẠM LAN HƯƠNG

HÀ NỘI-2017

*•

LỜI CAM DOAN

Nhừng kct quã nghicn cứu được trinh bày ưong luân vân lá hoan toán nung thực, cũa tôi. không Kiêm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên vi phain bất cứ điêu gi trong luãt sỡ hừu tri tuc vá pháp luãt Việt Nam Ncu sai. tôi hoãn toán chiu ưách nhiêm trước pháp luật.

HỌC VIỀN

I rán I 11Ị I hu Há

LỜI CẤM ƠN

i)ẽ hoán thành luán vân thac sỳ. bẽn canh ỉự cõ gâng. nó hN cua ban thán còn cõ ỈU chi bao. hưõng dân nhiót tinh cùa các lliảy. cô cũng như sự đóng viõn. úng hó cũa gia đinh vá ban Kiêm soát đóng bảo hiêm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên bó trong suóc thói gian hoc táp. nghicn cứu sá thực hién híãa vân thac sỳ.

Tnroc hết en xin chân thánh cam <HI trân thế cãc Thầy . Cõ trong khíxi Khai học qisúi lý. Viện Dáo lạo Sau dại học vá các thấy. cõ cua Truông Dại học Kinh le quốc dãn da lạn linh chi ÌXKỊ truycn đat những kién thức quý báu vá tao đicu kiịn cho cm trong ỉuót thoi gian hoc tãp . nghiên cữu vá thưc hicn luán vân tai irưóng

Kiêm soát đóng bảo hiêm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên Xúi Ixiy lõ king biết on sãu lác den TS. Pbam ran Huong. nginri dã dày cõng đánh r.ịi nhiều thxrĩ gian vá lãm buyel dềhiKÌng dằn em thục hiện nghiên cini vã hirin thánh hiặn vãn náy.

-Xin gưi lởi cam on đen gia đinh . ban bẽ vá đông nghicp. những nguôi đã không ngừng tao điêu kiịũ vã ủng hõ tôi trong ỉuõt thôi gian hoc tãp nghiên cữu.

Xfặc du dã có nhiêu cố gắng ; nhung do kha nàng ban Kiêm soát đóng bảo hiêm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên thăn vá thói gian nghiên ctni có hạn nén luận ván killing tránh kboi nhũng thiếu XÕỊ T-.1I numg nhặn duục nhũng ý kiến dĨKig góp cua các thảy, cõ vã các ban.

itàvUtẽn. ngây tháng nử<n. ‘ơl/

TIỌC VIÊN

Iran lh| 1 hu Hă

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỊCTỦ’VIẾT TẢI

DANH MỊ ( BẢNG B1ÉI . HÌNH

LÒI .MỠHẨI.1

CHLONG 1: cơ SỚ LÝ Kiêm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên 1.1 ÂN VÀ KINH NGHIỆM 1 Hực HÈN VÈ KIÊM SOÁT DÓNG BAO HIEM XÁ IIỌI DÓI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUÔC DOANH CÙA cơ

QVAN BAO IIIEM XẢ IIỌI CÁT TINH

 • 1.2.   Khái niệm kicm soái dong bão liicni xã hội dối vời doanh nghiệp ngoái

Kiêm soát đóng bảo hiêm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên quốc doanh

 • 1.2.1.   Khái niêm kicm soát đóng bào hicm xà hôi đòi với doanh nghiõp ngoài

quốc doanh

 • 1.2.2.   Mọc liên phai kiềm soái dóng bao hiềm xã hội doi với các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh

 • 1.2.3.   Nguyên lắc kiềm soái dóng bao hiềm xã hội dôi với doanh nghiệp ngoài

quóc doanh

 • 1.2.5.   Nôi dung kiêm soát dõng bão hiẽm xã hội đ õi với doanh nghiõp ngoái Kiêm soát đóng bảo hiêm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên quóc

doanh

 • 1.2.6.   Phương pháp kiềm soái dóng bao hiềm xã hội doi với doanh nghiệp ngoài

quốc doanh

 • 1.2.7.   Quy tíinh kiêm soát đóng bão hiẽm xà hôi dõi với cãc doanh nghiôp…Ị94S

 • 1.2.8.   Các nhãn tó ánh huỡng đôn kiêm soát đóng bão hĩcm xà hôi đối với doanh

nghiệp ngoài quốc doanh cua co quan bão hiềm cấp linh

 • 1.3.   Kinh nghiệm kleui soát đóng báo hiêm xa hộl cúa doanh nghiệp ngoái quóc

doanh cùa Kiêm soát đóng bảo hiêm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiêm xã hội tỉnh điện biên một số lình vá bái học kinh nghiệm cho bão hiễm xã hội Hiện Biên ……………….

………………………………………………………………………….2827

với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

 • 2.1.1.    Qnã trinh hĩnh thành và phát triền cua bao hiềm xã hội tĩnh Diện Biên 3230

 • 2.2.   Kct quà dóng bào hiềm xã hội cùa doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại bào

hiểm xã hội tinh diện biên

 • 2.2.2. Kct qua dóng bao hiểm xã hội Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên cua các doanh nghiệp ngoài quác doanh tại

Bao hiểm xã hội linh Diện Biên

 • 2.3. Phán lích thực trạng kiểm soát dóng bâo hiềm xã hội doi với doanh nghiệp

ngoái quốc doanh CIÌ8 bào hiềm xã hội Diện Biên

 • 2.3.1. Thực trạng về Ixỳ máy kiềm soát dóng Ixio hiềm xã hội dối vói doanh

nghiệp ngoài quốc doanh cũa hão liiàn xã hội Diện Biên

 • 2.3.2.    Thực trạng vẽ thục hiện nội <iung kiềm soát dóng bao hiềm xã hội doi với Kiểm soát đóng

bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên doanh nghiệp ngoài quốc doanh cua Bao hiềm xã hội lình Diện Biên

 • 2.3.3.    rhực trạng vẽ thực hiện phưong pháp kiềm soát dóng bao hiềm xả hội dôi với doanh nghiệp ngoái quồc doanh cua Bao hiềm xã hội Diên Biên …5 134

 • 2.3.4. Thực trạng thực hiện quy trinh kiêm soát dóng l>ao hièin xã hội doi với các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh cua bao hiềm xã hội Diên Biêu

 • 2.4. Dành giá kiểm soát VC dong bão hiềm cùa bào hiểm Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên xã hội diện biêu dối

vói các doanh nghiệp ngoái quốc doanh Iren địa bàn Diện

 • 2.4.1. Dành giá thực hiệu mục lieu kiểm soát đóng bao hiềm xá hôi doi với

doanh nghiệp ngoài quốc doanh cua Bao hiểm xã hội Diện Biên…………………………………….5138

 • 2.4.2.    Nhửng tru diem cua kiêm soát dõng bao hiềm xã hội dối với doanh nghiệp

ngoải quốc doanh cua Bao hiểm xá hội Điện Biên………………………………………………………….. 6564

 • 2.4.3.    Những hạn che cua kiềm soát dõng bao hiềm xá hói dôi với doanh nghiệp Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên

ngoài quốc doanh cua Bao hiềm xã hộ) Điện Biên………………………………………………………..QỊỵỉyỉ

 • 2.4.4. Nguyên nhàn.

  6864


CHƯƠNG 3: GIÃI PHÁP HOÁN THIỆN KIÊM SOÁ I DÕNG BÀO Hlí.M

XÀ HỘI ĐÓI VÓI CÁC DOANH NGHIỆP NGOẢI Ọl ốc DOANH CỦA

I BÃO HIÉM XÃ HỘI DIỆN BIÊN………………………………………………………………………………….21.63

 • 3.1.   Mục liêu vã phinmg hirỡng hoán Ihiện kiềm soát dóng bão hiểm xã hội dối xói

I doanh nghiệp ngoái quốc doanh cùa báo hiêni xa hội Diện Blen đẻn 2020 Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên 7167

 • 3.2.   Glái pháp hoãn thiện Idem soát vẻ dõng báo hiềm xa hộl đốl với các

I doanh nghiệp ngoái quốc doanh cùa bào hiểm xã hội Diện Bien

 • 3.2.1. Giãi pháp VC tò chitc bõ máy kiêm soát đóng bão hiẽm xà hói đói với

doanh nghiõp ngoải quốc doanh

.3.2.2. Giai pháp vẽ nội dung lién hành kiềm soát dóng bao hiềm xã hội dối vứi

(loanh nghiệp ngoài quốc doanh

 • 3.2.3. Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên Giải pháp vẽ phxrong phap kiêm soát đong bão hiõm xã hõi đói vỡi doanh nghicp

ngoái quốc doanh

.3.3.1. Giai pháp hoãn thiện quy Irinli kiềm soái

.3.2.5. Các giai pháp khác

 • 3.3. Klén nghị hoãn thiện kiém soát đóng bao hiém xa hội đòi với doanh nghiệp

I ngoãỉ quốc doanh

.3.3.1. Kiền nghị với Uy ban nhãn dân linh Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên Diện Biên

 • 3.3.2. Kicn nglu với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ưcn địa bàn tinh

ĐicnĐicn……………………………………………………………………………………………………………………8276

I KÉT LUẬN……………………………………………………………………………………………………………………..8433

DANH MỤC TẢI LIỆU THAM KHẢO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên
Kiểm soát đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart