Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

52.000

Category:

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

fff

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

fff

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

fff

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

fff

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

fff

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN

NGUYỀN VĨÉT THÔNG

KIÊM SOÁT HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN HÀNG GTẤ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ THT TRƯÒNG TĨNH SƠN L A

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN I.Ý KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH MÃ NGÀNH: 8340401

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. BÙI VĂN HƯNG

Hà Nội, năm 2018

Hi hh •■!• đ“ (!■( H> Un II •■> >u ■ ■■ >>■• s tu •■•I ■!■■ •■> la

Ti                                 …… |

LÒI CAM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bang danh dự cá nhân rằng nghiên cứu nãy do tỏi tự thực hiện và không VI phạm yêu câu vê sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày thảng năm 2018 rác giá

luận văn

Nguyễn Viết Thông

LỜI C ẢM ON

Lời đâu liên, tôi xin trân trọng lõ lòng cám ơn sâu săc nhât đền thày giáo Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la PGS.TS. Bùi Văn Hung. Trường Đại học Kinh tể Quốc dân. người dà hướng dẫn tôi hềt sức lận tâm. nhiệt lình, khoa học đê lôi hoàn thành luận văn Thạc sỳ này.

Đồng thời, tòi cùng xin chân thành cam ơn sự giúp dờ cùa các thầy, cò giáo cũa trường Dại học Kinh lê Quôc dân. đặc biột là các thây cò trong Viện Dào tạo Sau dại học vã khoa Khoa học quán lý dà giúp tòi trong quá trinh Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la học tập và thực hiộn nghiên cứu và vicl luận văn.

Tòi cùng xin gứi lới câm ơn tới gia dinh, dồng nghiệp – nhưng người dà luôn quan lâm. sát cánh, ùng hộ. truyền cám húng và động lực cho lôi hoàn thành luận vãn nãy dúng hạn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Nguyền Viết Thông

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ƠN ĐANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẢT DANH MỤC BANG. HÌNH TÓM TÁT LUẬN VĂN THẠC sì Kiểm soát hoạt động buôn bán

hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la

Mơ ĐÀU

Chương 1: CO SÓ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỤC TI ÉN VÊ KIÊM SOÁT HOẠT ĐỘNG BUÔN BẢN HÀNG GIA TRÊN THỊ TRƯỜNG

 • 1.2.1. Khái niệm và mục liêu kiêm soái hoại động buôn bán hàng giá cứa cơ Kiểm

soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la quan quán lý thị trường

 • 1.2.2. Bộ máy kiêm soái hoại động buôn bán hàng giã cùa cơ quan quán lý thị

trường

 • 1.2.3. Quy trình kiềm soái hoại động buôn bán hàng giã của cơ quan quán lý thị

trường

 • 1.2.4. Các nhàn tố ánh hường tới kiêm soát hoạt dộng buôn bán háng gia cua cơ

quan quan lý thị trường cấp chi cục 1.3. Kinh nghiệm kiêm soái hoại động buôn hàng giá cùa ( Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la ’hi cục quân lý thị trường các

tinh và bài học cho tinh Sơn La

 • 1.3.1. Kinh nghiệm kicm soái hoại động buôn hàng giã cùa Chi cục quân lý thị

trường các linh

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIÊM SOÁT HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN HÀNG GIẢ CỦA CHI cục QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TĨNH SƠN LA ….29

tỉnh sơn la trình hĩnh thành và phát triển

2.2. ì hực trạng kicm soát hoạt động buôn bán hàng giã trcn địa bàn linh Sơn La giai đoạn 2015-2017

 • 2.2.3.  Quy trinh kicm soát hoạt động buôn bán hàng giá tại Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la Chi cục Quân lý thị

trường tinh Sơn La

 • 2.3. Đánh giá chung kiềm soát hoạt động buôn bán hàng giá cùa Chi cục quân lý thị

trường tinh Sơn La

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP HOÀN TIIIẸN KIÊM SOÁT HOẠI’ DỘNG BUÔN BẤN HÀNG GIẢ CỦA CHI CỤC QUẤN LÝ THỊ TRƯỜNG TINH SƠN LA ĐÉN NĂM 2025

 • 3.1. Mục liêu và phưomg Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la hướng hoàn thiện kiêm soát hoạt động buôn bán hãng giã

cùa Chi cục quan lý thị trường tinh Sơn La dến năm 2025

 • 3.1.1. Mục lieu kiêm soát hoạt động buôn bán hàng giã cùa chi cục quán lý thị

trường tinh Sơn La dển nãm 2025

 • 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện kiêm soát hoạt đọng buôn bán hàng giá cùa Chi

cục quàn lý thị trường tinh Sơn La đến năm 2025

 • 3.2.   Các giãi pháp hoàn thiện kiêm soát hoạt động buồn bán Kiểm soát hoạt động

buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la hàng giã của Chi cục quân lý thị trường tinh Sơn La đến năm 2025

 • 3.3.2. Kiến nghị Bộ công thương và Cục quân Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la lý thị trướng (nay là Tông cục quán

lý thị trường)

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIẸƯ THAM KHAO PHỤ LỤC CẤU HÓI KHẢO SÁ I

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la
Kiểm soát hoạt động buôn bán hàng giả của chi cục quản lý thị trường tỉnh sơn la
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart